Deka UK 1914 PE

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Deka universala kongreso de Esperanto.

La nombro de la kongresanoj ĉe la 25-a de junio estas: 3.248 De la 2-a gis la 10-a de Aŭgusto 1914.

Adreso: 5, place Jessieu, Paris France. Bankoj: Societe General (Agence AR), 15, Bouleverd Montmartre, Paris. Ĉekbanko Esperantista, Merton Abbey, London S. W.

DUM LA K0NGRES0.[redakti]

S-ro Agache laboradas por ornami la Gaumont-Palace inde de la Kongresanoj; senbezone estas admoni ilin, ke ili estos gastoj de S-ro Gaumont, kaj devas nenion difekti. Ili troviĝos komforte, kiel en la propra hejmo; do ili kondutu ĝentile kaj afable, kiel en la propra hejmo. Kongresanoj, kiuj volos publikigi ion, ne gluu afiŝetojn, nek skribu per la kreto; preferinde ili uzu la kongresgazeton aŭ la servojn de speciala literpentristo.

En la Kongresejo, ili povos ricevi siajn leterojn, kondiĉe, ke la adreso estu nepre jena:

S-ro LABOREMULO Kongresano N-ro 1189 bis Deka Kongreso de Esperanto Gaumont-Palace Paris

Dum la Kongreso, povas okazi, ke kongresanoj bezonos legitimacion, speciale ĉe la poŝtoficejoj. Por tiu celo estas rekomendinda la nunjara membrokarto de U.E.A. Gi devas surhavi la fotografaĵon de la posedanto kaj esti oficiale atestata konforme al la legoj de lia lando.

Laŭ oficiala informo de la franca Poŝtdirekcio, je la dato de la 23-a Decembro 1913-a, la membrokarto de U.E.A. povas esti akceptata, kiel legitimacio ĉe la poŝtoficejoj. (La nomoj kaj adreso de la posedanto estu skribitaj nepre per latinaj literoj).

La preparado de „La Morto de Sokrato". de S-ro Prof. Nobelpremiito Richet, lerte tradukita de S-ro Jean Couteaŭ, bone progresas.

Seriozaj afero]. Konkursoj:

la Oratora, pri kiu sciigojn oni ricevos en la Kongresejo

la Bilarda, kies regularo jen estas:

 • 1-e Ĉiu lando devos prezenti al tiu Turniro nur unu ĉampionon, nepre antaŭ Merkredo 5-an de Aŭgusto tagmeze;
 • 2-e Ĉiu partoprenanto pagos kotizaĵon, fiksotan laŭ la nombro de la konkursantoj, kaj utiligotan por akiri premiojn al la gajnintoj;
 • 5-e La ludoj de l' fina internacia Turniro konsistos el 100 poentoj, kiuj devos esti plenumitaj per kiel eble plej malmulte da reludoj;
 • 4-e Ĉe ĉiu ludo povos kontraŭludi nur du konkursantoj;
 • 5-a La ordon de la kontraflludantoj decidos nur lotado.

La programo.[redakti]

La programo estas iom ŝanĝita:

 • 1-e La Malferma Kunsido okazos dimanĉon, je la 9-a vespere. Efektive kelkaj samideanoj opinias, ke ili devas aliri Versailles nepre dimanĉe, ĉar tiun tagon okazas festo en Versailles. Tiu festo okazos. Okazos ankaŭ, ke la Esperantistoj irintaj Versailles vidos absolute nenion pro la popolamaso, malbonege manĝos (se ili manĝos!) pro la urĝigo en la malmultaj hoteloj, kaj eble ne povos reveni Parizon vespere, ĉar ordinare okazas, ke la vagonaroj ne estas sufiĉe ampleksaj por enricevi ĉiujn. Dolorate je la kapo, je la stomako, je la kruroj, ili estos kontentegaj reveturi Versailles kun la Kongreso ĵaŭdon, kiam ĉio estos speciale preparita por ili. Ili bone vidos, bone manĝos kaj bone amuziĝos. Oni fidu la Parizanojn, kiuj eble estas iomete spertaj pri tio.
 • 2-e La K.K.K. deziras, ke la Rajtigitaj Delegitoj havu privatan kunsidon tuj de la komenco de la kongreso. Tiu kunsido okazos lundon matene, je la 10-a, kaj la kunsido de la Lingva Komitato estos prokrastita gis la 17-a, post la malferma kunsido de U.E.A
 • 3-e Ĉar kelkaj kongresanoj deziros forveturi dimanĉon posttagmeze, la ferma kunsido, kiu estis antaŭvidita por tiu tago, okazos sabaton vespere. Dimanĉon posttagmeze okazos ekskurso al Sant-Denis.

FAKAJ KUNVENOJ.[redakti]

 • Juristoj: Merkr. 5 de Attg. Je la 10-a, Genarala jarkunveno cfe Internacia Societo de Esperan- tistaj Juristoj en ĉambrego de l' Jura Fakultato. Je la 12-a, Komuna festeneto en apuda restoracio. Neesperantistoj-samprofesiuloj estus utilige invititaj. Je la 15-a, Vizito de l'Palaco-Juĝejo sub gvidado de nia eminenta sa- mideano S-ro Daniel, konsilanto ĉe la Kasa- cia Kortumo.
 • Katolikoj: Sin turnu al organizanto: S-ro CI. Colas, 7, rue des Marronniers, Montmagny (Seine- et-Oise).
 • Protestantoj:Antaŭ kelkaj semajnoj S-ro Edmond Privat faris paroladon pri nia lingvo ĉe la Protestanta Teologia Fakultato kaj komencis kurson por grupo de tieaj studentoj.

Anstataŭ havi, kiel estus eble, nuresperantan diservon en iu pli malgrava preĝejo, la fremdaj Kongresanoj estos oficiale akceptataj en la granda historia protestanta ĉefpreĝejo P Oratoire du Louvre ĉe la kutima horo de l' diservo; 10 h. 15 m. La eklezia konsilantaro decidis honori la fremdajn samreligianojn dediĉante por tio ia diservojn de dimanĉo 2-a de Aŭgusto. Estas nun publike anoncita por tiu dato: «Speciala dulingva diservo okaze de la X-a Universala Kongreso de Esperanto" La diservon prezidos la fama franca predikisto Pastro Wilfred Monod, prezidanto de l' Tutfranca Unuigo de l' Protestantaj Eklezioj. Li france predikos tre mallonge pri „Esperanto por antaŭenigi la Regnon de Dio" kaj post li parolos esperante du aŭ tri aliaj pastroj diverslandaj. Krom la franca parto de la diservo estos ankaŭ esperantaj kantoj kaj pregoj. Dulingva ordo de la diservo estos disdonita al ĉiuj ĉeestantoj.

Ne forgesu kunpreni:[redakti]

Diversajn brosilojn kaj purigilojn, ĉapelojn, subvestojn, kolojn, kravatojn, noktvestojn, vizitkartojn kun via bonmiena fotografaĵo (edziga afero) aŭ« celrideta portreto (edziniga afero), vortarojn kaj Ĉefeĉaĵojn; pinglojn, fadenon kaj kudrilon, la provizoran karton, la invit-leteron por rabato sur la francaj fervojoj, monujon kaj paperujon, kun la enhavo: skribilon; fotografilon, la karton kaj Jarlibron de U.E.A., Deordo Dandin kaj Sokrato (tre beletristikaj kunvojaĝantoj), bonhumoron.