Enhavo 1914 RE

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Esperanto

ESPERANTO

DUONMONATA GAZETO

(Pro la milito, la apero de la gazeto estis interrompita de aŭgusto ĝis decembro 1914)

Skanitaj paĝoj (PDF) de la Aŭstria Nacia Biblioteko

NUNTEMPAĴOJ[redakti]

 • La popolaj universltatoj, R. Broda 1, 21, 37
 • Industrio, W. Haas 53
 • Pri Tolstoj, la edukisto-verkisto, H. Steinberg 69
 • La industriaj elpensoj kaj la paco, C. A. Loosli 85
 • Internacia solidareco, H. La Fontaine 101
 • Futurismo, Inĝ. Samblich 117
 • La paco, F. Brossier 133, 149, 165, 181, 197

SOCIA VIVO[redakti]

ARTO KAJ LITERATURO[redakti]

 • Ukraina poeto: Taras Ŝevĉenko, A. Koĥ 87
 • Hinda verkisto: Rebindranat Tagor, Rubiĉic kaj Vigodskij . 102
 • La albana literaturo, Larras Shantja 182

EDUKADO[redakti]

 • Edukado de la japana virino, L.C. 135
 • Kion Germanujo faras por la junularo, G. Modtel 203

GEOGRAFIO, VOJAĜOJ, MOROJ[redakti]

 • Skizo pri Albanio, P. Stojan
 • La nova internacia mondkarto, H. W. Helzet
 • La nova ĉefurbo de Aŭstraiio, Ch. W. Ballard 25,
 • Ei la lastaj notoj de moderna heroo, F. Sekanina ....
 • La lndiana animo de Meksikujo, L. Barzini
 • Ĉasado en Parano, T. Chrostowski 55,
 • Nuntempa Maroko kaj ĝia evoiucio, P. Duthesne-Fournei 70, 88, 103,
 • La ekonomiaj perspektivoj en Aibanio, J. Sommer
 • La higienaj kondiĉoj de la tropikoj, Ero . . .
 • Vojaĝado per la transsiberia fervojo, Gerhart .
 • Tra Centra Francujo, H. Muffang
 • La koloniigo de Rio Grande do Sul, E. ThieraA
 • Japanujo kaj Japanoj, E. Romer
 • Tra la Brenta Montaro, F. Glaser

SCIENCO, SCIENCAJ KURIOZAĴOJ[redakti]

 • La mezurado de l' tempo, Ph. Jamin 6
 • La Albana lingvo, Larras Shantja 22
 • Bioiogia interligo inter organismoj kaj neorganismoj, Profesoro Baĥmetjev 41
 • La sep modernaj mirindaĵoj, , * s . . 57, 72, 89, 105, 120, 153
 • La pariza interkonsento pri la tempsignalo, W. Förster . . 152
 • La Ŝtonfiguroj de l' Paska insuio, Tordai Vilmos 167
 • La bulgara iingvo, Prof. Balabanov 199

SOCJAJ IDEOJ, FAKTOJ KAJ ORGANIZAĴOJ[redakti]

 • La vera aspekto de la milito, D-ro von Oetingen .... 4
 • Pri terneja Sparo, G. Strale 5, 23
 • Sunaj kaj akvaj banoj en Berno, E. Souchay ...... 7
 • La orproduktado kaj plikariĝo de la vivo, Ki6
 • La alkoholmonopolo kaj la alkoholismo, L. Marie .... 138
 • Popola unlversitato en Parizo, E. Soudiay 151
 • La Socia Muzeo Pariza, E. Cheysson 184
 • Pri tutmonda ĉefurbo, M. Ginermont 200

DiVERSAJ ARTIKOLOJ[redakti]

 • Vagonarŝipo aŭ tunelo? L. Poncet 5
 • La Intemacia fervoja transportado de sendajoj, Itn . . . 56, 72
 • E1 taglibro pri la sieĝo de Skutari, H. Tresset 119
 • Filmo kaj realeco, 137
 • Sanigado per malsato, E. Tiĥonov 170

NOTOJ[redakti]

 • Artikoloj pri sciencaj, sociaj kaj aliaj demandoj 7, 25, 42, 58, 74, 90, 106, 120, 139, 154, 170, 186, 204

LITERATURO[redakti]

FELIETONO[redakti]

 • Post ia balo, N. L. Tolstoj, trad. A. Koĥr• vj /11 '1^0- 4^

TRA LA ESPERANTA LITERATURO[redakti]

Libroj detale recenzitaj de Verio:

A. Romanoj, noveloj:[redakti]

Lupo, hundoj kaj homoj, A. Dygasinski (8); Konfeso, Milka PogatU (8); Ortenta aJratniko, .La Onŭo" (Vertido, 75); Tra- vivaĵoj de Ro-ŝo (Vertido, 75); Novetetoj «I ia Nigra Arbaro, H. Christaller (140); La intervidiĝo, kaj Nekonita Diaiogo, A. de Vigny (140); La patrino, E. Zahn (140); Elzasaj rakontoj, Ch, Putvers (140); Kvin noveloj, /.. /;'. Meier (1)0) ; Alegorioj ei ia naturo, M. Catty (205).

B. Versaĵoj:[redakti]

Poeziajoj de hrid. Sdtiller (205).

C. Teatro;[redakti]

Solecaj animoj, Homunkuius (140); La kamena angulo, H. T. Cra- ven (205).

D. Iristruado:[redakti]

Historio de la Esperanta movado en Saratov, 1887—1912, D-ro Kabanov (recenzis Vertido, 8); Esperanta-Pola kaj Esperanta- Litova bibliografio, Adam (205).

E. Diversaĵoj:[redakti]

Deklaracio pri homaranismo, D-ro /.. /.. Zamenhof (Vertido, 75); Universala slipa enciklopedio, P. Stojan (Vertido, 75, 140); Fabrikado de la skribilplumo (Vertido, 75); La vitraĵoj de la katedralo de Reims, P. Simon (Vertido, 75); Pri varmokulturo, W. Winsch (recenzis Rajci, 122); Esperantista kantaro (Vertido, | 122); La vojo de Pvivo, L. N. Tolstuj (Vertido, 122); Esperantista poŝkalendaro, //. Botis (140); Gvidlibro tra Château-Thierry, C. Deianoue (205).

ESPERANTISMO[redakti]

BILETO DE BLANKBARBULO (Th. Cart)[redakti]

 • Rigardo malantaŭen 9
 • Ni estu bonaj laboristoj 28
 • Pri "komuna" lingvo 44
 • Ree por la blinduioj 60
 • Nia vivo estas agado 75
 • Ni estu "efektiviglstoj" 9^
 • Filozofiaj pripensoj dum fervoja nokto 107
 • Georgo Dandin .123
 • La forigitaj makuletoj 141
 • La fortikajeto sur la roko . 155
 • Pripensoj de ne-monduma moralisto pri Dankeco 187
 • Tempo perdita . . 206

ESPERANTO-MOVADO[redakti]

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO[redakti]

 • Oficiala informilo 13, 30, 47, 63, 80, 94, 110, 125, 143, 158,174, 190, 208
 • Monata Bileto de UEA 95, 126, 175, 210
 • Esperantiaj kongresaj karavanoj . . .95, 111, 126, 158, 176, 191
 • Esperantia parolejo 14, 32, 48, 65, 81, 96, 112, 128, 144,159, 176, 192, 212
 • Reciproka informado 15, 32, 49, 65, 81, 97, 113, 128, 145, 160, 177, 194
 • Niaj propagandiloj 64, 161, 211
 • Ovidfolioj kaj gvidlibroj 64, 161, 211
 • Esperantia Vivo 15, 32, 49, 65, 97, 113, 128, 144, 159, 176, 212
 • Alvokoj . . 15, 33, 49, 65, 81, 97, 113, 129, 160, 177, 193, 212

DIVERSAJ ARTIKOLOJ[redakti]

 • Esperanto ĉe la Leipztga ckspozlcio 31
 • La lastaj mil spesmiloj 64
 • Esperanto kaj ia telegrafa kodo Lugagne 96
 • Esperantiaj gvidlibroj . 111
 • Statistiko de la Esperantiaj servoj 192
 • Kongreso de UEA 210
 • Statistiko de la membroj de UEA 210
 • Esperantia ŝildo 194, 212