Esperanta Medicina Terminaro (Hradil 1979)

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Esperanta medicina terminaro 001.jpg

ESPERANTA MEDICINA TERMINARO

Ĉefa Kompilinto : D-ro JOSEF HRADIL (Ĉeĥoslovakio)
Eldonita de : UNIVERSALA MEDICINA ESPERANTO-ASOCIO, 1979

ANTAŬPAROLO[redakti]

Surbaze de la lastatempe aperinta Esperanta Medicina Terminaro (EMT) de D-ro Josef HRADIL (Ĉeĥoslovakio), la redakcio de UMEA kompilis iomete pli ampleksan Medicinan Terminaron. La plejmulto da terminoj en tiu ĉi terminaro estas prenita el la EMT de D-ro Hradil kaj Esperanta Teknika Medicina Vortaro de D-ro Maurice BRIQUET (Belgio), kaj plie nemalmultaj terminoj estas aldonitaj el diversaj medicinaj vortaroj. Por tio D-ro Takashi SAKATA (anatomo, Japanio), D-ro Teodor ROSINSKY (psikiatro, Ĉeĥoslovakio) kaj D-ro Saburo YAMAZOE (biokemiisto, Japanio) kunlaboris respektive laŭ siaj specialaj fakoj.

En tiu ĉi terminaro multaj terminoj iom malfacile kompreneblaj havas diverslingvajn tradukojn (greka, latina, angla ktp) kaj/aŭ nur simplajn esperantajn klarigojn, tamen tiuj ĉi klarigoj tute ne estas kompletaj, sed ofte nur sugestoj (ekz. bastoneto = ĉelo en retino). Kiam detala klarigo troviĝas en Plena Ilustrita Vortaro, ni simple skribis "PIV" aldonante nenian klarigon. Povas esti kompreneble, ke ankoraŭ mankas gravaj terminoj aŭ troviĝas superfluaj neologismaj vortoj. Tamen ni intence ne enhavigis ne nur botanikajn vortojn (ne multe rilatajn al medicino), nomojn de biokemiaj substancoj, enzimoj kaj medikamentoj, sed ankaŭ tiujn de reakcioj, malsanoj kaj sindromoj kun personaj nomoj, ĉar ili estas facile fareblaj fare de ŝanĝo de konsonantoj kaj/aŭ vokaloj en la radiko laŭbezone kaj aldono de finaĵoj al la internaciskale uzataj terminoj aŭ novaj vortoj: ekz. glycogen glikogeno, hydroxylase hidroksilazo, Benedict's reaction Benedikta reakcio (aŭ reago), Besedow's disease Basedova malsano. Aliflanke neologismo ŝajnas esti neevitebla almenaŭ ĝis certa grado pro la evoluo de medicino (aŭ de scienco) kaj ankaŭ por faciligi komprenon kaj vortofaradon. Ekz. anemio estas pli facile komprenebla ol sensanga aŭ malmultesanga malsano, ne nur por medicinistoj, sed ankaŭ por laikoj, kvankam la termino "anemio" en tiu ĉi ekzemplo ne estas neologismo.

Laŭ la sugesto kaj financa helpo de Honora Prezidanto de UMEA, O-ro Hideo SHINODA, kaj sub la konsento de D-ro Hradil, ni publikas tiun ĉi terminaron iom post iom sinsekve kiel aldonaĵon al nia organo MIR por kritiko de la publiko aŭ almenaŭ de la membraro de UMEA, same kiel D-ro Briquet faris antaŭ la eldono de sia Medicina Vortaro. Por eviti intermiksiĝon kun la EMT de D-ro Hradil, ni esperas, ke oni nomu nian terminaron "EMT de UMEA".

D-ro Briquet skribis en la antaŭparolo de sia Medicina vortaro kiel jene: ". . . (por akiri sufiĉe bonan teknikan lingvon) mi esperas ke multaj samideanoj bonvolos ekzameni, vorto post vorto, mian vortaron kaj sendi al mi siajn proponojn, kritikojn k. t. p.; tiamaniere ili laboros por pli bona estonta eldono de la vortaro." Ankaŭ ni deziras kaj petas al vi tute same. La senditajn opiniojn ni aperigos sur MIR por pliaj diskutoj, ĉar povas esti diversaj opinioj ne nur pri individuaj terminoj, sed ankaŭ pri komuna principo de vortfarado. La terminoj en tiu ĉi terminaro tute ne estas absolutaj, sed inkluzivas plurajn nedefinitivajn.

Ni petas al vi seriozajn kunhelpojn!

MALLONGIGOJ[redakti]

A: anglalingve, Br: laŭ aŭ en Esperanta Teknika Medicina Vortaro de Briquet, F: francalingve, G: germanlingve, Gr: greklingve, L: latinlingve, PIV: vidu PIV aŭ troviĝas en PIV. anat: anatomio: bk: biokemio, ekz: ekzemple, fiz: fiziologio, k. kaj, ka: kaj aliaj, kk: komparu kun, kem: kemio, ktp: kaj tiel plu, pfs: prefikso, pref: prefere, rtg: rentgeno, sfs: sutikso, ntr: netransitiva verbo, nut: nutrado; sig: signifas (+akuzativo) aŭ signifo estas (+nominativo), tr: transitiva verbo, tn: tiel nomata. Streketo (-) anstataŭas radikon aŭ prefikson. Terminoj en duoblaj parentezoj (( )) estas latinaj terminoj nepre tradukendaj kaj neuzeblaj. Pri plidetalaj rimarkoj vidu EMT de D-ro Hradil. Redakcio de UMEA

A[redakti]

 • a-, Pseŭdoprefikso en grekdevenaj sciencaj vortoj, kun la signifo "sen, ne". Antaŭ vokalo kaj h tiu pfs alprenas la formon: an.
 • āā, (uzata en recepto)
 • abakteri/a
 • abazi/a (Gr, basis = paŝo), -o, PIV
 • abdomen/o, ventro, -a kavo
 • abdukci/o, pref. abdukt/o, -i, -a, -anta
 • abduktor/o, PIV
 • aberaci/o, PIV, kromata -o, sfera -o, -i (tr), -a
 • abetalipoproteinemi/o
 • abiogenez/o, PIV
 • abiotrofi/o
 • ablaci/o, deŝiriĝo (de retino, placento)
 • ablaktad/o, debrustigo, demamigo
 • ablefari/o, (Gr. blepharon = palpebro)
 • aboral/a, for de buŝo
 • abort/o, -i (ntr), -ajo, -igi, -igilo, -iveco, -ulino, artefarita -o, frua -o, kompleta -o, minaca -o, mis-o, toksa -o
 • abrazi/o, PIV
 • abreograit/o
 • absces/o, akuta, apendica, cerba, encefa/a, frida (malvarma), haŭta, hepata, kronika, mama, metastaza, paranefrita (apudrena), peritonea, postmama, rektuma, retiomama, subhaŭta, tonsila -o
 • abscis/o, (A. abscissa), PIV
 • absciz/o, (A. abscission)
 • absint/o, -aĵo, -ismo, PIV
 • absolut/a, -a alkoholo, -a temperaturo
 • absorb/i (tr), -iĝi, mal-a sindromo, -a bendo, -a spektro, -ilo, ‑eco
 • abstemi/a, PIV, -ulo
 • abstin/i (ntr), -ado, -enco, -enculo, PIV
 • abstrakt/i (tr), ekstrakti, -ado
 • abuli/o, (Gr. boul = volo), PIV
 • abuz/o
 • acefali/o, -a, -u)o
 • acerb/a PIV, adstringagusta -
 • acervul/o, Br, kalkaĵoj en la ĥoroidaj pleksoj, kaj en la pineala korpo. Pref. -omo
 • acetat/o, -a acido
 • acetabul/o, (de koksosto)
 • acetilen/o, PIV
 • acetil-, -igi (tr), -a bakterio, -koenzimo A (Ko A)
 • acetokolin/o
 • acetonaj (aŭ ketonaj) korpoj
 • aceton/o, -emio, -urio, PIV
 • acid/o, -a, -aĵo, -eco, -igi, -iĝi, -fendiĝo, -ofila, -mordi (korodi), -nombro, -obaza ekvilibro, dolĉ-a, -ometrio, ‑orezista, -ozo
 • acikl/a, kem. alifata, necikla (kombinaĵo)
 • acil-, -igo, -igado, -portanta proteino (A. acyl carrier protein)
 • acin/o, PIV
 • ACTH, adrenokortikotropa hormono
 • adaktili/o, (L. Gr. daktylos = fingro)
 • Adama pomo, (Adam)
 • adamantin/o, PlV, -omo
 • adapt/i (tr), -o, -iĝi, -ometrio, -ometro, -aj okulvitroj (rtg)
 • adekvat/a, PIV
 • adenilat/o, -a acido, -otiklazo
 • aden/o, glando, -algio, -ektomio, -ito, -ohipofizo, -oido, ‑oidaj vegetajoj, -oidektomio, -oidismo, -oidito, ‑okarcinomo, -omo, -opatio, -osarkomo, -otomio, -oviruso
 • adenozin/o, adenozin-3', 5'-cikla monofosfato
 • adenozin-mono (di, tri) fosfato (AMP, ADP, ATP)
 • adermin/o, vitamino B6
 • ADH, 1. alkohol-dehidrogenazo 2. antidiu­reza hormono
 • adher/i (ntr), -aĵo, PIV
 • adiabat/a, PIV, -a sistemo
 • adiadokokinez/o
 • adinami/o
 • adip/a, -ektomio, -ociro (A. adipocere), -ocito, -ogenezo, ‑okelo (A. -ocele), -omo (lipomo), -onekrozo, -okineza hormono, -ozo
 • adipat/o, -a acido
 • adipsi/o
 • adit/o, (L. aditus)
 • adjuvant/o
 • adnaz/a, ĉenaza
 • adneks/o, -ito
 • adolesk/a, -i (ntr), -anto, -anteco, -ulo
 • adolt/a, -o, -u/o, PIV
 • adrenal/a, epinefra, suprarena, -ektomio, -ino, -o (adrena glando), -a kortiko, -a medolo
 • adrenergi/a
 • adsorb/i (tr), -ado, -eco, -ilo
 • adstring/i (tr), -a, PIV
 • adukci/i (tr), aŭ adukt/i,
 • aduktor/o, PIV
 • adult/i (ntr), -a, -igi, -o, -ulo, sang-o (incesto), PIV
 • adulter/i (tr), -acio, PIV
 • adventici/o, adventico (PIV)
 • advers/a
 • aer/o, -embolio, -emio, -ismo, -oba, -obia, -obiozo, -ofagio, -ofila, -ofobio, -oforo, -ometro, -opatio (-malsano, A. aŭ sickness), -oplanktono, -osolo, -oterapio, -ujo (PIV), -umado, -umi
 • afaki/o, (A. aphakia) (Gr. phakos = lenso)
 • afagi/o
 • afazi/o, (A. aphasia), motora -o, PIV
 • afebr/a, senfebra
 • afekci/o, -a, -i (tr), PIV
 • afemi/o, (A. aphemia) aferant/a, (A. afferent)
 • atibrinogenemi/o
 • afin/a, -i (ntr), -eco, PIV
 • afoni/o, PIV
 • afrazi/o, (L. phrasia = frazo)
 • afrodizi/o, PIV, -a, -iga, -igi, -igaĵo, -ilo
 • afratoksikoz/o
 • aft/o, PIV
 • agac/o, PIV, -i (tr), -iĝi
 • agalakti/o
 • agamaĝlobulinemi/o
 • agant/o
 • agaragar/o, PIV
 • agarik/o, speco de fungo, PIV
 • agastri/o
 • agenezi/o
 • agenitalism/o
 • agiri/o, (A. agyria)
 • agitaci/o
 • agit/i (tr), -ado, -iĝo. (PIV)
 • aglikon/o (de glikozido)
 • agulkon/o (de glukozido)
 • agultin/i (tr), -ino, -ogeno, PIV
 • agnosk/i (tr)
 • agnozi/o, PIV
 • agoni/i (ntr), -o, PIV
 • agonist/o
 • agorafobi/o, klostrofobio, spacangoro
 • agrafi/o, PIV
 • agramatism/o
 • agranulocitoz/o
 • agravaci/i (tr), (A. aggravate), -o
 • agreg/i (tr), -aĵo, -ato
 • agres/i (tr), -o, -ema, -iva (PIV)
 • aĝ/o, -ogrupo, -okonsisto
 • ahalazi/o, (A. achalasia)
 • Aĥila tendeno (Akila -), (Achilles)
 • aĥili/o, stomaka -o ,
 • aĥoli/o, sengaleco, -a fekajo
 • aĥolio de Schönlein (kaŭzanto de mikro­zoonoza favo)
 • aĥondroplazi/o
 • ajl/o
 • ajnhum/o, trofoneŭrozo kun spontana defalo de piedfingroj
 • akalkuli/o
 • akant/o, (Gr. acantho = dorno), -omo, -ozo (nigra), akantocitozo akapnemi/o
 • akapni/o
 • akar/o, PIV, skabia parazito (Br), -ofobio, -ozo
 • akarbi/o, (A. acarbia)
 • akardi/o, -ulo
 • akatalazemi/o, sango sen katalazo
 • akatiz/o, timo eksidi
 • akcel/i, -ado, -a nervo, -erino, -ilo, --atoro
 • akceleratorglobulin/o, faktoro V. de sango-koaguliĝo
 • akceptor/o
 • akcesor/a, -ajo, -a nervo
 • akcident/o
 • aklorhidri/o
 • akili/o, aĥilio
 • akinezi/o
 • aklimatiz/i (tr), alklimatizi
 • akm/o, akme/o, (Gr. akme = pinto)
 • akn/o, PIV
 • akne/o, PIV, juneca -o
 • akoli/o, aĥolio
 • akomod/i (tr), -o, -ado
 • akonit/o, -ata acido, -ino
 • akr/a, -iĝi, -agusta, -esona, -evida, -oleino
 • AKRO-, (Gr. akros = akra), -cefalu/o, -dermatito, -dinio, -fobio, -megalio, -mio, -paralizo, -parestezio, -sklerozo, -mfalo (acromphalus)
 • akrocianoz/o, PIV
 • akrodekstrin/o
 • akromat/a, -ino, -opia, -opsio
 • aksel/o, -a kavo, -temperaturo
 • akseloftol/o, vitamino A
 • aksis/o, dua cervika vertebro, PIV
 • aks/o, PIV
 • akson/o, cilindrakso aŭ aksacilindro, PIV
 • aktin/a, Br. havanta ĥemian k biologian agadon (ekz. ultraviolaj radioj)
 • aktin/o, I. kem. unu de la muskolaj proteinoj. 2. -odermatito, -omiceto, -omicetozo, -omikozo, -oskopio, -oterapio
 • aktiv/a, -eco, -igi, -atoro, -a transporto
 • aktomiozin/o
 • akumulator/o, PIV
 • akupunktur/o, PIV
 • akustik/o, anat. PIV, -a nervo
 • akuŝ/o, -i (ntr), -doloro, -igi, -intino, -istino, -ologio, -ologo, -ulino
 • akut/a
 • akv/o, -edukto, -okapa, -okondukilo, -okuracado, distilita akvo, minerala -o, reĝ-o
 • -al/o, kem. sfs. sig. aldehidon, ekz. furfuralo
 • alali/o, (L. lalia = parolo), parolnekapablo
 • alanin/o
 • alarm/o, -oreakcio (Selye)
 • alastrim/o, varioloforma erupcia malsano ĉe neblankuloj en Usono.
 • albin/o, -ismo
 • albug/o, blanka makulo de korneo.
 • albugine/o, -a, -ito
 • albumin/o, -ometro, -urio
 • aldehid/o
 • aldo-, -furanozo, -heksozo, -piranozo, -zo, -nata acido (ekz. glukonata acido), -sterono
 • aleksi/o, (Gr. lexis = parolo aŭ lego), perdo de legkapablo
 • aleksin/o, pref. komplemento (en serologio)
 • alel/o, (A. allele, G. Allel)
 • alerg/io, -eno, -iologio, -iologo
 • aleŭkemi/o
 • alfa-, (Gr. alpha), - amelazo, - fetoproteino, - globulino, - lipoproteino, - receptoro ktp
 • alfru/o
 • algezi/o, hiper-o
 • algid/a, -eco, PIV
 • -algi/o, sfs. sig. doloron, gastr-o
 • alicikl/a, kem. (A. alicyc1ic), PIV
 • alien/a, (F. aliéné), -eco, -isto, -ulo
 • aliestezi/o
 • alifat/a, kem. PIV
 • alikvot/o, (A. aliquot), kem. - de la solvaĵo
 • alil/o, kem. PIV
 • aliment/i (tr), -a (glikozurio), -ado
 • alkat/a, (A. alkaline), -eco, -emio, -io (A. alkali, alkalaj metaloj), -oido, -ometrio, -irezervo, -o (oksido aŭ hidroksido de certaj metaloj, PIV) -ozo, -a tero, -urio, -a tajdo
 • alklimatiĝ/i, aklimatiĝi
 • alkaptonuri/o
 • alkil/o, kem. -igo
 • aloe/o aŭ alo/o (PIV)
 • al/o, (Gr. allos, pfs. sig. alia, malsama), -opatio, -oritmio, -osterika, -otransplantado, -otriosmio, -otrofio, -otropio, -ozo (unu de la heksozoj)
 • alt/a, -o, -eco, -frekvenco, -kresko
 • altern/a, -e, -i (ntr), -iĝi, -anta (kurento), -a hemiplegio (sinsekva), -a pulso
 • altitud/a, -a malsano, -o
 • almin/o, alminia oksido (Al2O3), PIV
 • alumini/o, kem. elemento (Al), -ozo (alu­minia trafo de pulmo)
 • alun/o, (A. alum)
 • alveol/o, 1. denta -, -ito, -algio, -ekto­mio, -otomio 2. pulma -, -a aero
 • amalgam/o, -i (tr)
 • amanitin/o, PIV
 • amar/a
 • amasti/o
 • amaŭroz/o, -a, PIV
 • ambaŭ-, -dekstra (maldekstrulo), -flanka, -seksa
 • ambivalenc/a, (L. ambi = ambaŭ)
 • ambliop/a, -io, -ulo
 • ­amboceptor/o, PIV
 • ambos/o, (L. incus = inkudo), osteto en la meza orelo (PIV).
 • ambr/o (A. amber, G. Ambra), PIV
 • ambulanc/a, -o, = a servo
 • ambulatori/o, -a, PIV
 • ameb/o, -a, -ismo, -oida, -ozo
 • ameli/o, (Gr. melos = membro)
 • amel/o, -azo ( = amilazo, PIV), -oblastomo, -odekstrino, -oido, -oidozo, -opek­tino, -ozo (A. amytose)
 • amenci/o, (L. mens = menso)
 • amenore/o
 • ametrop/a, (Gr. metra = utero), -eco, PIV
 • amfiartr/o, (Gr. amphi = ambaŭflanke)
 • amfigoni/o
 • amfodiplopi/o
 • amfofili/o, samtempa koloriteco per acidaj k bazaj farboj.
 • amfolit/o, amfotera elektrolito
 • amfoter/a, PIV
 • amid/o, PIV
 • amigdal/o, anat. (cerba kerno)
 • amil/o, alifata radikalo (C5H11-), -alko­holo, -nitrito
 • amimi/o, (Gr. mimos = imito), perdo de gesto.
 • amin/o, -oacido, nutre esenca -oacido, limiga -oacido (nut), -osukero
 • aminobenzoata acido, para- -(PABA)
 • amiotaksi/o, kvazaŭĥoreaj movoj
 • amiotrofi/o, -a (laterala sklerozo)
 • amitoz/o, PIV
 • amjeli/o
 • amnezi/o, PIV
 • amni/o, -a akvo, -a a/o, -ocentezo, -oskopio, -orupturo
 • Amona komo, (Ammon)
 • amoni/o (NH4+), -a klorido, -emio, -urio, -ako (NH3 aŭ NH4OH)
 • amor/i, seksami, -isto, -istino, PIV
 • amorf/a
 • ampleks/a, -o, -i (tr)
 • amplif/i (tr), -o, -ilo
 • amplitud/o
 • ampol/o
 • amput/i (tr), -ado, PIV
 • amuzi/o aŭ amuziko (Br), (Gr. amousia), instrumenta -o, voĉa motora -o
 • anabioz/o
 • anabol/o, -ismo
 • anacid/a, -eco
 • anaerobi/a, PIV
 • anafaz/o
 • anafilaksi/o, -a, PIV
 • anafrodizi/o, -igaĵo
 • anakinezi/o, PIV
 • anakrot/a, -a pulso
 • analepsi/o
 • analeptik/a, -o, PIV
 • analgezi/o, -ko, PIV
 • analiz/i(tr), -ado, -o
 • analog/a, -io, -o
 • anamnez/o
 • anankasm/o, trudaj pensoj aŭ agoj
 • anaplazi/o
 • anartri/o, nekapableco artikulacii vortojn.
 • anasark/o, (Gr. hidrops ana sarke), PIV
 • anastigmat/a, -o, -ozo, PIV
 • anastomoz/o
 • anatoksin/o
 • anatom/o, -io, -iisto
 • ANDRO-, (Gr. andro = viro), -fobio, -ge­no, -logio, -sterono, -topio, -triĥio
 • aneks/o -ito
 • anemi/o, -a, -iĝi, -o aĥrestika, aplastika, eritroblasta, gajnita, hemolitika, lipokro­ma, maligna (pernicioza), posthemoragia, serpa, vermicioza
 • anencefal/o
 • aneozinofili/o
 • anergi/o
 • aneritropsi/o
 • anestez/i (tr), -o, -a, -ilo, -ino, -iologio, -iologo, -isto
 • anestr/o
 • aneŭrin/o, vitamino B1, PIV
 • aneŭrism/o, PIV
 • ANGI-, (Gr. angeion = vazo, ĉefe sangovazo), -algio, -ektazio, -ito, -oblastomo, -ofibromo, -ogratio, -okardiografio, ‑ologio, -ologo, -omatozo, -omo, -oneŭrozo, -oparalizo, ‑opatio, -osarkomo, -osklerozo, -ospasmo, -ostenozo, ‑otensino (-otonino)
 • angin/o, -o abscesa, fibrinoza, flegmonoza, folikla, kronika, katara, nekroza, pseŭdomembranoza, recidivanta, brust-o = brustangoro aŭ kora angoro
 • angor/o, brust-o, kora-o (L. angor aŭ angina pectoris)
 • angostur/o, kontraŭfebra vegetaĵa medikamento, PIV
 • angstrom/o, 10-10m
 • angul/o
 • anhel/i, -o (dispneo), PIV
 • anhidr/a, -amnio, -emio, -ido (kem), -ozo
 • anĥilops/o, tumoreto ĉe larmsako (Br)
 • anilin/o
 • animal/o, -a karbo
 • anim/a, -i (tr), -o, -stato
 • ANIZ (O)-, (Gr. anisos = nesama), -ocitozo, -eikonio, -okorio, ‑ometropio, -oforio, -osfigmio, -otropio, -urio
 • anjon/o, -interŝanĝa rezino
 • ankilo-, (Gr. ankylos = algluiĝo); -dontio, -gloso, -zigo, -ziĝo, -zo
 • ankilostom/o, -iazo, -ozo, PIV
 • ankone/o, muskolo de kubuto (L. m. anconeus), PIV
 • anksi/o, -a, -oza, -eco, -ozeco
 • anod/o, -a
 • anofel/o, PIV
 • anoftalmi/o
 • anoksemi/o, -a, PN
 • anoksi/o, -a, PIV . -
 • anomali/o, -a
 • anomi/o, (A. anomia)
 • anonim/a, -a arterio, PIV
 • anopsi/o, ĥemi-o, PIV
 • anoreksi/o, mensa, nervoza, PIV
 • anorgan/a, -a kemio
 • anorĥi/o, (Gr. orchis = testiko)
 • anormal/a, nenormala
 • anosmi/o, PIV
 • anoti/o, anomalio senorela
 • anovari/o
 • anovulad/o, -a menstruo
 • ans/o, anat. (A. loop), PIV, anso de Henle
 • antagonism/o, -a
 • antagonist/o
 • antaŭ-, -brako, -kamero (de okulo), -molaro (dentes premolares), -naska, -tempa akuŝo
 • antecedent/oj, PIV
 • antefleks/o, Br
 • antepozici/o
 • anteropost/a
 • anteversi/o, Br
 • ANTI-, -acida, -afrodiziaĵo, -algetiko, -artikito, -biotiko, -biozo, -diareo, -diuretiko, -diureza hormono (ADH), -doto, -emetiko, -flogistiko, -epileptiko, -febrilo, -genero, -geno, -gonoreo, -hemoftlia faktoro, -hemolizo, -hidropsa, -hidrotiko, -histamino, -ketogena, -kodo, -koagulilo, -koncipa, -kocipilo, -korpo, -limfocita, -lipotropa substanco, -metabolito, -miceta, -mikotiko, -neŭralgiko, -oksidanto, -paralizo, -piretiko, -podo (optika), -retimata, -sepsa, -sero, -tenaro (Br), -tetanoza, -trombino, -toksino, -trago (Br), -tuberkuloza, -vitamino
 • antimon/o, kem. elemento (Sb)
 • antrakosilikoz/o
 • antrakoz/o, PIV, (L. antrax = karbo)
 • antraks/o, PIV
 • antr/o, PIV, (L. amrum), -otomio
 • antropo-, (Gr. anthropos = homo), -fagio, -fobio, -logio, -metrio, -morfa (homsimila), -morfismo
 • anuri/o, eksterrena, refleksa, rena, renodevena, subrena
 • anus/o, artefarita -o
 • aort/o, -a, -algio, -arko, -ektazio, -ito, -ografio, -ostenozo
 • aparat/o, jukstaglomerula -o
 • aparatireoz/o
 • apati/o, PIV
 • apatit/o, PIV
 • apatogen/a, nepatogena
 • apeiloz/o, kolerminaca mimiko k konduto
 • apeks/o, PIV, anat. (L. apex), krania, pulma
 • apend/ektomio, -icito, -ico, -icopatio
 • apepsi/o, PIV
 • apercept/o
 • aperitiv/o
 • apert/a, -a frakturo
 • apetenc/o, PIV
 • apetit/o, -ega; sen-a, -veka
 • apik/o, (L. apex = pinto), -olizo, -otomio, -atuberkulozo
 • apinealism/o
 • apiretik/a, senfebra, -eco
 • apituitarism/o
 • aplanat/a, sensfera aberacio, -eco
 • aplazi/o
 • apne/o
 • APO-, (Gr. apo = for de, disde), ofte montras proteinan parton de iu konjugaciita proteino. -enzimo, -feritino, -fizo, -krina glando, -morfino, -neŭrozo, -pleksio, -zemo (Hr, A. apozem), -zio (manko de soifa sento), -zicio (malŝato de manĝajoj)
 • apotek/o, -isto
 • apraksi/o, (A. apraxia)
 • aprosopi/o, denaska manko de vizaĝo
 • apsitiri/o, (A. apsithyria), histeria muteco
 • aptialism/o
 • arabinoz/o
 • arakidinat/o, -a acido
 • arakidonat/o, -a acido
 • arakn/o, araneo aŭ aranea membrano (anat), -odaktilio, -oendoteliomo, -oidito, -oido, sub-a hemoragio
 • arborvirus/o
 • are/o
 • azeol/o, PIV
 • argas/o, akaro (A. tick)
 • arginin/o
 • arĝent/o, kem. elemento (Ag), -afina
 • arĝiri/o, (A. argyria)
 • arĝirot/o, medikamento, PIV
 • arĥenoblastom/o, (A. arrhenoblastoma)
 • arĥenteron/o, (G. Urdarm)
 • aritenoid/o, laringa kartilago
 • aritmi/o
 • ark/o, -aĵo, -eco, -forma, -lumo, aorta -o
 • arnik/o, (L. arnica montana, Br), -aĵo
 • arom/o, -a, -ata, -atizi (tr)
 • arsacetin/o, drogo, PIV
 • arsen/o, kem. elemento (As), -ata acido (H3AsO4), -ikoataksio, -ikismo, -ita acido (H3AsO3), -iko, -omelanismo
 • artefarit/a, -aĵo, -a kruro, -a reno
 • artemizi/o, PIV
 • arteri/o, -a, -ektazio, -ektomio, -eto, -ito, -ografio, -ogramo, -okalkiĝo, -onekrozo, -osklerozo, -otomio, -ovejna anastomozo
 • artifik/o, -a, PIV
 • artik/o, -otordo, el-iĝo, -a reŭmatismo, dis-igo, reen-igi
 • ARTR-, (Gr. arthron = artiko), -algio, -ektomio, -itismo, -ito, -ocentezo, -oplastiko, -opodoj, -ozo, poli-ito, pseŭd-ozo, sin‑ozo
 • asbest/o, -ozo
 • ascend/i (ntr), -anto, -a degenerado, -a kojlo, -a kromatografio
 • ascit/o, PIV
 • aseksec/o
 • asekur/i (tr), -o, -ata
 • aseps/o, -a, -i (tr), PIV
 • asfigm/o
 • asfiksi/o, -i (tr); PIV
 • asimboli/o, (A. asymboly)
 • asimetri/a, -a karbono
 • asimil/i (tr), -ado, -iĝi, mal-i, PIV
 • asinergi/o
 • asinklitism/o, (A. asynclitism)
 • asinkron/a
 • asist/i, -anto
 • asistoli/o, PIV
 • askarid/o, -ozo, PIV
 • askorbata acido, vitamino C
 • asociaci/o
 • asomni/o
 • asparagin/o, amido de aspartata acido
 • aspartat/o, -a acido
 • aspekt/i (ntr), -o
 • aspergil/o, -ozo, PIV
 • aspermatogenez/o
 • aspermi/o
 • aspir/i (tr), -atoro, PIV
 • aspirin/o, PIV
 • aspleni/o, PIV
 • aspr/a, PIV, -eco (A. asperity)
 • astazi/o, nekapablo stari (Br)
 • asteatoz/o, manko de seba sekreciado
 • asteni/o, PIV
 • astenopi/o
 • astenuri/o
 • astereognozi/o
 • astigmatism/o, -a, -ateco, PIV
 • astm/o, -ulo
 • astragal/o, PIV
 • astr/o, -ocito, -ocitomo, -oglio
 • atak/o
 • ataksi/o
 • ataraktik/o, pref. neŭroleptiko
 • atavism/o, PIV
 • ateleioz/o, (Cr. ateleia), kreskohalto
 • ateleklazi/o, (de pulmo)
 • atenu/i (tr), -o, -iĝi, -ilo, PIV
 • aterogenez/o
 • aterom/o, PIV
 • ateroskleroz/o
 • atest/i (tr), -anto, -aĵoj, -ilo, -o
 • atetoz/o, (Gr. athetos = nefiksita)
 • atik/o, (L. atticus), PIV, -ito
 • atiroidism/o
 • atlas/o, anat. unua kola vertebro, PIV
 • atmosfer/o
 • atom/o, -bombo, -igilo (A. atomizer), -kerno, -numero, -pezo
 • atoni/o, stomaka -o, PIV
 • atopi/o
 • -atoro, sfs. PIV
 • ATP, adenozin-trifosfato
 • atraŭma kudrilo
 • atrepsi/o, (Gr. threpsis = nutri)
 • atrezi/o, PIV
 • atrici/o, grava kontuzvundo
 • atriĥoz/o
 • atri/o, du-a koro, PIV
 • atrofi/o, -i (tr), -iĝi, PIV
 • atropinism/o aŭ atropismo (PIV), toksiĝo pro atropino.
 • aŭd/o, -i (tr), -ebla, -ilo, -iogramo, -iometro, -iovida, -ifono, -organo, -sento
 • aŭksin/o, planthormono, PIV
 • aŭksotrof/a
 • aŭr/o, (L. aura), PIV
 • aŭreomicin/o, PIV
 • aŭrikl/o, (L. auricula atra), -oventrikla bloko, PIV
 • aŭskult/i (tr), -ilo, -umado, -umi (tr),
 • aŭstralia antigeno
 • aŭtakoid/o, ĉela substanco eniĝanta en sangofluon; -o ekscitanta = hormono, -o inhibiciiga = ĥalono, Br
 • aŭtentik/a, -igi (tr), PIV
 • aŭtism/o, PIV
 • AŬTO-, (Gr. autos = mem), -agresio, -anamnezo, -antigeno, -antikorpo, -digesto, -erotismo, -gena, -grefto, -hemoterapio, -hipnozo, -fitona (A. autochthon, origina, aperanta en loko de sia origino), -imuneco, -intoksiĝo, -katalizo; -klavo, -lizo, -noma (nerva sistemo), -nomeco, -nomio, --plastiko, -psio, -radiografio, -smio, -somo, -sugestio, -tokseco, -tomio, -transfuzio, -transplantado, -trofa
 • averaĝ/o, aritmetika mezvaloro
 • averzi/o, malŝato, rezisto, malbonvolemo
 • aviad/o, -malsano, -medicino
 • avid/a, -eco
 • avidin/o, unu el la proteinoj en kruda ovoblanko
 • avirulent/a
 • avitaminoz/o, PIV
 • -az/o, sfs. montranta enzimon
 • azid/o, (N3H), PIV
 • azoospermio/o
 • azot/o, nitrogeno, -ata acido (nitrata acido HNO3), PIV
 • azotemi/o, PIV

B[redakti]

 • bacil/o, -a, -emio, -ozo, -tusanto, -urio
 • bajpas/o, (A. bypass), flanka vojo
 • bakalaŭr/o, -eco, PIV
 • bakteri/o, -a, -emio, -cida, -ofago, -olizino, -olizo, -ologio, -ologo, -ostatika, -ostazo, -urio
 • bakteroid/o
 • balan-, pfs. sig. glanon, -ito, -opostito
 • balbut/i (ntr), -o, -ado, -ulo
 • balism/o, (L. ballismus = danco), hiperkinezo kun ŝancelado
 • balistokardiograf/o, -io
 • balneo-, pfs. sig. banon (L. balneum), -logio, -terapio
 • balot/i, (ntr), -o, -ado (F. ballotement) rena balotado
 • balzam/o, PIV
 • ban/i (tr), -o, -gasto, -loko, -oterapio, sun-o, vapor-o
 • bandaĝ/o, -i (tr), PIV
 • Banti-sindrom/o, (Banti's syndrome)
 • barbiturat/o, -a acido
 • bar/o, -i (tr), PIV
 • bar/o, unuo de premo, PIV, -oceptoro, -ometro, hiper-a kamero
 • barier/o, sango-cerba -o
 • bari/o, kem. (Ba), -a sulfato
 • barit/o. BaO, -a akvo (solvaĵo), solvajo de Ba(OH)2
 • Barlova malsano, (Barlow's disease)
 • Bartolina glando, (Bartholin)
 • Basedova malsano, (Basedow)
 • baston/o, -eto (ĉelo en retino), lam-o
 • bat/o, -i (tr), kor-o
 • batofobi/o, fobio pri profundo
 • Bauhina valvo, ileocekuma klapo, (Bauhin)
 • baz/o, kem. alkalio
 • baza metabola kvanto (A. BMR)
 • bazilar/a, -a arterio, -a meningito, -a tuberkulozo
 • bazilik/a, -a vejno
 • bazofil/a, -eco
 • bazotribi/o, dispremo de infana krania bazo dum akuŝo
 • beb/o, -ovartejo
 • behavior/o, -a kuracado, -ismo (teorio pri la konduto)
 • beladon/o, PIV
 • benign/a, PIV
 • benzedrin/o, amfetamina sulfato
 • benzen/o, C6H6, PIV
 • benzin/o, PIV
 • benzoat/o, -a acido, PIV
 • beriber/o, PIV
 • BFU-G, sangoĉelo jam proliferanta en eritroidan ĉel-linion
 • beta-, ( ). ( -blakilo, -oksidado, -ondo, -radio, -receptoro, -trono
 • bezoar/o, PIV
 • bibliomani/o, libromanio, PIV
 • BI-, sig. du
 • bicefal/o
 • biceps/o, muskolo de brako k femuro
 • bifid/o, -a spino, -obakterio
 • bifokus/a, -aj okulvitroj
 • bifurkiĝ/o, (L. bifurcatio tracheae)
 • bigemin/a, -a pulso (bigeminio, ĝemelpulso)
 • bikarbonat/o, natria -o, pref. hidrokarbonato
 • bikonkav/a, PIV
 • bikonveks/a, PIV
 • bikuspid/a, -a valvo
 • bilharzi/o, -ozo
 • BILI-, (L. bilis-galo), -fera dukteto, -grafro, -rubino, -verdino
 • BIO-, -elektro, -fiziko, -genezo, -katalizo, -kemio, -kinetiko, -logio, -logo, -metrio, -mezuro (A. bioassay), -mikroskopo, -sfero
 • biontologi/o, PIV
 • biotin/o, vitamino de B-grupo
 • bipolar/a
 • bismut/o, kem. (Bi), PIV
 • biuret/o, -e reakcio, PIV
 • blanka substanco (de cerbo)
 • blastem/o, (G. Keimstoff), PIV
 • BLASTO-, -dermo, -genezo, -mero, -micetozo, cito-mo
 • blastul/o, PIV
 • blaz/o, -iga, PIV
 • blefar-, pfs. sig. palpebron, -ito, -optozo, -ospesmo, -oplastiko, -oplegio
 • blen-, (Gr. blennos = muko), -oftalmio, -oragio, -oreo, -urio
 • blind/a, -eco, -igi, -iĝi, -ulo, -a punkto, -a testo
 • blok/o, -i (tr), atrioventrikla -o, PIV
 • blua malsano, cianoza kormalsano, (A. blue disease)
 • BOD, biologia oksigen-postulo (A. biological oxygen demand)
 • bol/i (ntr), -igi, -igita akvo, -punkto
 • bolus/o PIV
 • bomb/o, -kalorimetro, atom-o, hidrogen-o
 • bor/i (tr), -anta ulcero
 • bor/o, kem. (B), -akso (natria borato)
 • borborigm/o, intestobruo
 • boreli/o, (A. borrelia), -ozo (spiroketozo)
 • Bornholma malsano, (Bornholm)
 • Botala dukto (aŭ truo)(Botallo)
 • botrop/o, speco de venena serpento, PIV
 • botuliocefal/o
 • botuliomikoz/o
 • botulism/o
 • BRADI-, (Gr. bradys = malrapida), -kardio, -kinezo, -lalio, -leksio, -pepsio, -pneo, -psikismo, -sfigmo, -urio
 • BRAĤI-, (braki-) (Gr. brachys = mallonga), -bazio (mallonga paŝo), -cefalo, -daktilio
 • brak/o, supra membro, -otomio, -umi, antaŭ-o, sub-o (akselo), supra -o
 • brakial/o, (L. m. brachialis), PIV
 • bran/o, P1V
 • branĉ/o, - aro, -eto, -ita grasacido
 • brankard/o, portilo de malsanulo
 • bregm/o, PIV
 • brog/i (tr), -vundo, PIV
 • brom/o, kem. (Br), kalia -ido (KBr)
 • bromat/o, -a acido (HBrO3)
 • bromit/o, -u acido (HBrO2)
 • bromoform/o, CHBr3
 • BRONK/O, (L. broncho), -a, -eto, -etito, -oektazio, -ografio, -odilato, -ofonio, -omikozo, -oplastiko, -oplegio, -opneŭmonio, -olitiazo, -oskopio, -ospasmo, -ospirometro, -ostenozo, -otomio
 • bronza diabeto
 • brosa bordo (A. brush border)
 • brov/o, -a; inter-a
 • bru/o, -a, aŭskult-o
 • bruceloz/o, PN
 • brulum/o, inflamo, PIV
 • brul/o, -i (ntr), -valoro de nutraĵo (nut. G. Brennwert, A. fuel value), -blazo, -vundo
 • brucin/o, PIV
 • brust/o, -angoro, -kestol(-korbo) = torako, -osto, de-igi (suĉinfanon)
 • BTU, (A. british thermal unit)
 • bubon/o, PIV
 • bufr/o kem. , -osolvaĵo, PIV
 • buĝi/o, PIV
 • bukcinator/o, PIV, muskolo de la vango (m. buccinator)
 • bulb/o, -a, har-o, mjel-o, okul-o
 • bulimi/o, PIV
 • buljon/o, PIV
 • bull/o, etmoida-o, PIV
 • bulpied/o, (A. clubfoot)
 • BUN (A. blood urea nitrogen)
 • buret/o, PIV
 • burs/o, -ito, -ektomio, PIV
 • buŝ/o, -a, -kavo, -malfermilo, per-a nut­rado, post-o (faringo), -preno
 • butanol/o, butilalkoholo
 • buterat/o, -a acido (butera acido)
 • buteril/o, PIV
 • buterometr/o, PIV
 • buton/o, med. ĝenerala nomo de ĉiuj haŭtaj elstaraĵoj (akno, blazo, bullo, papulo, pustulo ktp), PIV

C[redakti]

 • CDP, citidin-difosfato
 • CEA, (A. carcinoembryonic antigen)
 • cedra oleo
 • cefal/o-, pfs. sig. kapon, ankaŭ kefalo­-, -algio (kapdoloro), -ometro, -otomio, -otribo, -otripsio, akro-ulo
 • cefale/o,
 • cefalin/o aŭ kefalin/o - -kolesterolo-flokiĝtesto
 • cekum/o, -o moviĝanta, PIV
 • celiak/a, -io
 • celul/o, (L. celula = ĉelo), -o etmoida, -ito (inflamo de kuniga histo)
 • celuloz/o, PIV
 • cement/o, PIV
 • centr/o, -osomo, -a vido, -a nerva sistemo
 • centrifug/i (tr), -i/o, -a (decentrokura), -e tubo, PIV
 • centripet/a, PIV
 • cerb/o, -a, -eto (cerebelo), -ospina, -oskuo, en-igi, -a ondo (kurento)
 • cerebr/o, (L. cerebrum), -ozido (bk), -os­pina fluaĵo, PIV
 • cerklaj/o, (F. cerclage, A. encircfing) (de rompita osto)
 • cerumen/o, orelvakso, PIV
 • ­cervik/o, anat. -a vertebro, denta -o, uterao
 • cezara tranĉo, (A. cesarean section)
 • cezi/o, kem. (Cs), PIV
 • cestod/o, (parazito), PIV
 • CFU, (A. Colony-forming units), sanga tribĉelo plurpotenca
 • CFU-C, tribĉeloj kapablaj krei koloniojn en kulturoj
 • CFU-E, tribĉeloj eritropoetinsensitivaj determinitaj
 • CFU-BLB, limfocitoj kreskantaj sur agaro
 • CFS, granulopoetino, faktorostimulanta eritropoezon
 • CFU-PM, determinita antaŭulo de makrofagoj
 • cian/o, -ata acido (HCN), -ido, -ozo
 • cibernetik/o, -a, PIV
 • cifoz/o aŭ kifozo, PIV
 • cikatr/o, -iĝi, -igi, PIV
 • CIKL/O-, -a, plur-a, -opo, -ofrenio (pref. maniodepresio), -otimio, -otrono, -a AMP (-a adenozin-monofosfato, cAMP)
 • ciklit/o, inflamo de ciliaro
 • cili/o, ĉefe ĉela haro, ankaŭ haro ĉe okulo (pref. okulharo), PIV
 • cilindr/o, -urio
 • cindr/o, -igo seka k malseka (kem)
 • cingul/o, (L. cingulum), PIV
 • cirkadi/a (A. circadian), -a ritmo
 • cirkl/o, duon-aj kanaloj (de interna orelo), -a dikroismo (CD)
 • cirkonferenc/o, PIV
 • cirkul/i (ntr), -o, -igi, -ada organo
 • CIRKUM-, -cidi, dukcio, -ferenco, -flekto, -skripta, -valata
 • ciroz/o, hepato-o, PIV
 • cirsocel/o, varika tumoro, precipe skrota (Br)
 • CIST/O, kiel pfs. ĉefe sig. urinvezikon, -algio, -ektomio, -ito, -opelvito, -opielito, -oskopio, -otomio
 • cistein/o, PIV
 • cistern/o, PIV
 • cistin/o, -urio, PIV
 • cis-trans-izomerismo
 • cistron/o, (genetiko)
 • cit/i (tr), -aĵo
 • CITO-, (Gr. kytos = ĉelo), -blasto, -diagnozo, -kemio, -kromo, -lizo, -zino
 • citrat/o, -a acido
 • "clearance" (A), volumeno de sanga plasmo purigita pere de reno pri iu substanco en 1 min.
 • covperit/o, inflamo de bulbouretraj glandoj
 • CT-skarni/o, kompterita tomografa skanilo (A. computed tomography scanner)
 • cucugamuŝi/o, speco de akaro, kiu infektigas iun rikeciozon en Japanujo precipe ĉe rivero de iu distrikto.

Ĉ[redakti]

 • ĉalaroz/o, (A. charalosis)
 • ĉalazi/o, tumoreto sur palpebra rando
 • ĉalon/o, (Br) aŭ ĥalono (F. chalone)
 • ĉel/o, ekster-a, intra-a (en-a) akvo, -seg­mentado (mitozo), sangotrib-o
 • ĉement/o, dentino, PIV
 • ĉil/o, aŭ ĥilo (A. chyle, L. chylus)
 • ĉim/o aŭ ĥimuso (A chyme, L. chymus)
 • ĉizil/o, (uzata en osta kirurgio), PIV

D[redakti]

 • dakriocist/o, (Gr. dacryon = larmo), -adeno­mo, -ito, PIV
 • daktiloskopi/o, PIV
 • dalton/o, kem unuo de molekula pezo (l.66 x 10-24 gramo)
 • daltonism/o, PIV
 • dampingsindromo, (A. damping = dampado)
 • dansilli (tr), -aminoacido
 • Darvinism/o, (Darwin)
 • darsonvaliz/i (tr), PIV
 • dartr/o, (F, dartre), PIV
 • ­deacil/i (tr), -ado
 • debil/a, (L. debilis = malforta), -eco, mensa, korpa, postmalsana malforteco
 • decerba frigideco
 • deci-, dekono, -belo, -gramo, -litro, -metro
 • decidu/a, (L. deciduus = fali), -o, -omo
 • deferenta dukto
 • defibrilad/o, senigo de fibro
 • defibrinig/o, senigo de fibrino, -ita sango
 • deficit/o, PIV
 • defoliiĝ/o (A. exfoliation)
 • deform/i (tr), -o, -iĝo, -anta artrito
 • degener/i (ntr), -o, -ado, PIV
 • dehidr/o-, -azo (-atazo), -oaskorbata acido, -ogenazo
 • dekant/i (tr), -o, -ado, PIV
 • dekarboksil/i (tr) -ado, -azo
 • dekokt/i (tr), -o, -aĵo (L. decoctum), PIV
 • dekstran/o
 • dekstrin/o, PIV
 • dekstroz/o, D-glukozo
 • dekubit/o, -a eskaro, PIV
 • deleter/a, danĝera, mortiga
 • delir/o, -i (ntr) (L. delirium), PIV
 • deltoid/o, (L. m. deltoideus), PIV
 • demarkaci/o, PIV
 • demenc/a, -o, -eco, PIV
 • demodeks/o, speco de akaro, PIV
 • denonomani/o, PIV
 • denask/a, -a eraro de metabolo
 • denatur/i (tr), -ita alkoholo, -ita proteino
 • dendrit/o, PIV
 • deng/o, PIV
 • dens/a, -aj haroj, -a solvaĵo, -eco, kem. koncentriteco, -itometro
 • dent/o, -ara alko, -ingo (L. alveolus), -ado (-a formado aŭ evoluado), -algio, -ino (-a eburo), -a kolo, -ologio, lakto-oj, antaŭmuela -o, muela -o (molaro), malfrua aŭ saĝeca -o, kanino, trane-o (incizivo), emajla kutiklo, -a reenplanto, artefarita -aro, falsa -o, rektigaparato por -o, -a kario, peri‑ito, -ingi­to, -omo, -opurigilo (-obroso), sen-a, mikro-eco, malfirma aŭ malfksita -o, -a pulpo
 • depersonalizaci/o
 • depolariz/i (tr), -ado, malpolimeriĝi
 • depolimeriz/i (tr)
 • depot/o, med. -a insulino, -a graso
 • deproteinig/i (tr), senigi proteinon
 • depilad/o, senharigado
 • depravaci/o, (Br), nenorma k iom stranga eco de sentaĵo
 • depresi/o aŭ deprimo, PIV
 • derealizaci/o
 • deriv/i (tr), -ado, -aĵo
 • derm/o, (L. corium = A. true skin = vera haŭto), ekto-o, ento-o, -atologio, -atologo, -atozo, -atito, -ografismo, -atolizo, ‑atomikozo
 • dermoid/a, -cisto
 • descend/i (ntr), -a kojlo, -a pielografio
 • desegn/i (tr), tra-i (per rtg)
 • desinfekt/i (tr), -ado, -o, PIV
 • desintegrad/o, disfalo de histoj (aŭ de mora­leco)
 • desmocit/o, (Gr. desmos = ŝnuro)
 • desmosom/o
 • deskvamiĝ/i (ntr)
 • desodor/i (tr), senodorigi
 • desorientad/o
 • detekt/i (tr), PIV
 • deterg/i (tr), purigi (vundon aŭ aliajn), -ilo
 • determin/i (tr), -ado, -ebla, -ismo
 • detoksig/i (tr) sentoksigi
 • detrusor/o, ekz. -o de urino = muskolo de urinveziko
 • deŭteri/o, -a oksido (peza akvo)
 • deven/o, deriviĝo, aŭto-o, -aĵo
 • deviaci/o, PIV
 • devig/a, ne-a = fakultativa
 • diabet/o, sukera -o, hidruria -o
 • diafan/a, PIV, mal-a, -eco
 • diafiz/o, (de osto), PIV
 • diaforetik/o, stimulanto de ŝvitado
 • diaforez/o, ŝvitado, -a, -iga
 • diafragm/o, -a, -optozo, PIV
 • diagnoz/o, -istiko (diagnostiko), PIV
 • diagram/o, PIV
 • diakil/o, (A. diachylon), PIV
 • dializ/i (tr), -o, hemo-o
 • diapedez/o, PIV
 • diare/o, lakso, PIV
 • diartr/o, -ozo, PIV
 • diastaz/o, malnova nomo de amelazo
 • diastol/o, PIV
 • diatermi/o, PIV
 • diatez/o, PIV
 • diazo-reago (aŭ -reakcio)
 • dielektrika konstanto
 • diencefal/o
 • diet/o, -a, -iko, -isto, -a fibro, PIV
 • difekt/o, -eco, -ego, -i (tr), -iga, -iĝi
 • diferenc/i (ntr), -ado, -iga diagnozo, PIV
 • difrakt/i (tr), (radiojn), PIV
 • difteri/o, PIV
 • difuz/i (tr), -a, -o, PIV
 • digastr/a, duventra, -a muskolo (m. diga­striens)
 • digest/i (tr), -o, -a, -ebla, -aparato (-organo), -a suko; -a ulcero, -gaseco
 • digital/o, -ino, PIV
 • dikrota pulso
 • dikroism/o, cirkla -o, PIV
 • dilat/i (tr), -ado, -anto, -iĝi, -i/o, -atoro, stomaka -o, PIV
 • dilu/i (tr), -ado, PIV
 • dimensi/o, PIV
 • dinamik/o, -a ekvilibro
 • dinamometr/o, PIV
 • dioptr/o aŭ -io, PIV
 • diplegi/o
 • diplo/o, spogeca parto de plataj ostoj, PIV
 • diplokok/o, PIV
 • diploid/o
 • diplopi/o, PIV
 • dipol/o, dupoluso, -a momanto, PIV
 • dipsomani/o, (L. Gr. dipsa = soifo), -ulo
 • dirupci/o, disŝiro (ekz. de amnio)
 • DIS-, pfs. en medicinaj vortoj sig. malfaci­lecon, malnormon, malbonon, difekton; -artrio, -bazio (marŝdifekto), -ektazio, -fagio, -fonio, -foriko (ataraktiko), -hidrozo, -keratozo, ‑krazio, -kroma­topsio, -kromio, -lalio (A. dyslalia), -leksio, -lokiĝo, -menoreo, -opsio (-opio, malfacila vidado), ‑oreksio, -orientado, -osmio, -pareŭnio, -pep­sio, -plazio, ‑pneo, -proporcio, -rit­mio, -sekcio, -taksio, -timio (A. dysthymia), -tokio, -topio, -tonio, -trofio, -urio
 • dis-, Esp. pfs. sig. malkuniĝo, divido, foriĝo; -igo, -iĝo (de placento, retino ka), -persi (tr), -premi (A. crush), -semi (tr), -semata, -ŝiriĝo, -ŝutitaj radioj (scatter­ed rays)
 • disenteri/o, PIV
 • disertaci/o, PIV
 • disĝerminom/o, (tumoro de ovario)
 • disimil/i (tr), malasimili, -iĝi, -acio (-ado)
 • disimul/i ltr), (A. dissimulate), -ado
 • disk/o, intervertebra -o, -opatio
 • diskinez/o, (A. dyskinesia)
 • diskoid/a, -a eritematoda lupuso
 • diskriminaci/i (ntr, tr), -a, -o
 • disoci/i (tr), -o, -iĝi, senta -o
 • dispensari/o, PIV
 • dispozici/o, PIV, diatezo
 • distal/a, anat. pliperiferia
 • distikiaz/o, (Gr. dis = duoble, stichos = vico; A. distichiasis)
 • distil/i (tr), -ado, -ita akvo, -ito, re-i
 • distingtor/o, rtg, korpopremilo
 • distom/o, PIV, -ozo (paragonomiazo)
 • distordiĝ/o, (A. F. G. Distorsion)
 • diurez/o, -iga drogo, PIV
 • diurn/a, PIV, -a variado, -o
 • diverĝ/i (ntr), PIV, -a, - o, -igeco, -iga lenso
 • divertikul/o, PIV, -ektomio
 • DMSO, dimetil-sulfoksido
 • DNA, deoksiribonukleata acido
 • dolikocefal/o, (Gr. dolichos = longa), -ulo
 • dolikokojl/o
 • dolor/o, -a, -i (ntr, tr), -igi, -eto, -plena, -punkto, -sento, brul-o, kap-o, obtu­za -o, malsat-o, pik-o, pulsanta -o (G. Pulsationsschmerz), ŝir-o
 • dominant/o, PIV
 • don/i (tr), -o (A. administration of med­icine), interna, perbuŝa, envejna, subhaŭ­ta, intramuskola -o; trans-i (tr), trans‑­ebla, -anto (A. donor)
 • dorm/o, -i (ntr), -igi, -iĝi, -igilo, en-iĝi, sen-a, sen-eco
 • dom/o, PIV, anat. (L. spina), -eca (L. spinosus), skapola -o
 • dors/o, -a, PIV, -o de nazo, lango, mano, piedo
 • doz/o, -i (tr), -ado, -ometro, permesebla -o, -o-respondo-rilato
 • drakunkuloz/o, (L. Draccunculus = A. guine­aworm = draketo), (parazitozo)
 • drast/a, PIV, (A. drastic)
 • dren/i (tr), PIV, -o, -ado, -ilo, -tub(et)o
 • drepanocit/o, (Gr. drepane = falĉilo), -emio (A. sickle cell anemia)
 • drog/o, -i (tr) (kucaci per -o), -ejo, -isto, -oherba teo (dekokto), v. dekok­taĵo, infuzaĵo, -odependeco, -o-rezista (bakterio)
 • dromomani/o, (Gr. dromos = A. running)
 • dubomani/o, (G. Zweifelsucht)
 • duglasoj-testo, (de urino)
 • dukt/o, ovo-o, spermo-o
 • dulcitol/o, sukera alkoholo de galaktozo
 • "dumping"-sindromo, v. dampingsind.
 • duobl/a, -a ligilo (A. double bond), -e blinda ekzameno, -a spiralo (A. double helix), -a personeco
 • duoden/o, -a ulcero, -ektomio
 • DUON-, (semi-), -cirklo, -luna, -vivo (A. half life), -valor-tavolo (rtg, A. half-­value-layer, HVL), -voja institucio (A. halfway house)
 • dur/a, PIV, malmola
 • duramatr/o, PIV
 • duŝ/o, PIV, (F. douche). pluva, ŝpruca, dis­ŝpruca -o, naz-o, vagin-o, -ilo

E[redakti]

 • ebri/a, -o, -eco, -igi, iĝi, -ulo, PIV, -eco patologia
 • ebur/o, dentino
 • edem/o, PIV; kora, nefroza, rena, trofia -o
 • EDTA, etilendiamin-tetraacetato
 • efekt/o, -i, -a, PIV; -oro (A. effector)
 • efelid/oj, PIV, lentugoj (Gr. L. lentigo)
 • efemer/a, PIV, (Gr. ephemeros = en unu tago), -a febro (nedaŭra febro)
 • eferent/a, Br, forkondukanta, anat.
 • eferesk/i (ntr), (A. effervesce), boli (ntr), PIV
 • efik/i (ntr), -a, -o, -eco, flanka -o, post-o
 • ego/o, PIV, -ismo, -isto, -centra
 • egofoni/o, Br, (A. aegophony), (Gr. aix = kapro, phone = voĉo) ejakul/i (ntr), -o, -a dukto, -o antaŭtempa (L. ejaculatio praecox), -o deficienta
 • ekcentr/a, (A. eccentric)
 • ekimoz/o, (G. Ekchymose)
 • ekinoderm/o, PIV, eĥinodermo
 • ekinokok/o, PIV, (L. Echinococcus)
 • ekiri/o, japana infana malsano kun diareo
 • ekkondrom/o, (A. ecchondroma)
 • eklampsi/o, PIV, granda atako (F. grand mal), malgranda (eta) atako (petit mal)
 • ekokardiografi/o
 • ekolali/o, PIV, eĥolalio
 • ekopraksi/o, (A. echopraxia)
 • ekovirus/o, (A. echovirus)
 • ekraser/o, (F. ecraseur)
 • ekrin/a, -a ŝvitglando
 • ekscit/i (tr), -o, -eco, -iĝemo, -iĝebleco
 • ekshibici/o, PIV, (A. exhibitionism)
 • ekskori/i (tr), PIV, -acio
 • ekskreci/i (tr), -a, -ado, -o, -aĵo (L. exoreta)
 • ekskrement/o, PIV, fekaĵo, urino, ŝvito ka
 • eksostoz/o
 • ekspansi/o, PIV
 • ekspektor/i (tr, ntr), PIV, -o, -aĵo, -iga
 • eksplod/i (ntr), PIV
 • ekspon/o, -i (tr), PIV, rtg, aera, profundeca, supraĵa, fokusa -o; -rapideco, -omezu­rilo
 • eksponencial/o
 • ekstaz/o, PIV, (A. ecstacy)
 • ekstens/i (tr), PIV, -oterapio, -oro (muskolo)
 • ekster/a, PIV, -a drogo (tiu por -a uzo), -a oblikva diametro (de pelvo)
 • eksterpol/i (tr), PIV, -o, -ado
 • ekstinkci/o, absorbeco, -a koeficiento (L. extinguo = A. quench)
 • ekstra-, PIV, prf. sig. "kroma, plia, aldona), -ĉela, -krania, -rena, -sistolo, -utera, -vaskula
 • ekstrakt/i (tr), PIV, -ado, -o
 • ekstrofi/o, (A. extrophy, exstrophy), mal­formaĵo ĉe kiu la interna surfaco fariĝas ekstera (Br).
 • ekstrovert/a, (L. ekstra + vertere = turni), an­kaŭ ekstraverta
 • eksud/i (ntr), PTV, -o, -aĵo
 • ektazi/o, PIV, aorta -o, angio-o
 • ektim/o, (L. ecthyma), boranta, kakeksia, sifilisa, skabia, vulgara -o
 • EKTO-, (gr. ektos = ekstera), -blasto, -der­mo, -enzimo, -fito, -gena, -parazito, -plasmo
 • ektomi/o, (A. ectomy, Gr- ektome)
 • ektopi/o, PIV, (Gr. ektopos = aliloka), kora, lensa, rena, testika -o; -a gravediĝo
 • ektomeli/o, denaska manko de gambo(j)
 • ektropi/o, PIV, eversio, palpebra -o
 • ektrodaktili/o, Br, (Gr. ektroma = aborto, daktylos = fingro), denaska manko de fingro(j)
 • ekvator/o, PIV, -a ebeno (ĉe mitozo)
 • ekvilibr/o, PIV, dinamika -o, nitrogena -o
 • ekvin/a. (L. equus = ĉevalo), -a vosto (L. cauda equina)
 • ekvivalent/o, PIV, mili-o
 • ekzamen/i (tr), -o, medicina -o, interna -o (de virina malsano)
 • ekzantem/o, PIV, (Gr. exanthema)
 • ekzem/o, PIV, (Gr. ekzeo, A. eczema), erozia, krusteca, papuleca, pruriga, pustuleca -o
 • EKZ/O-, (Gr. exo = eksteren), -ergona reakcio, -oeritrocita, -oforio (diverĝa strabeco), -oftalmio, -ogena, -oterma reakcio, -otoksikozo, -otoksino, -osmozo, -ostozo
 • elaidat/o, PIV, -a acido
 • elast/a, PIV, -a fibro, -a histo, -eco
 • elastin/o, PIV
 • elastoz/o, (A. L. elastosis)
 • elefantiaz/o, PIV
 • ELEKTRO-, -do, -encefalografio, -fiziologio, -fokusigo (A. electrofocusing), -forezo, -magneta (kampo, ondo), -miogramo, -kardiografio, -lito, -niko, -nistagmogramo, -nmikrosknpo, -nspinresonanco, -okulogramo, -retinogramo, -sekcio, -terapio
 • element/o, PIV, -aj korpuskloj (de atomkerno), kemia -o
 • elemi/o, (L. elemi = rezino)
 • elimin/i (tr), PIV, -a ekzameno
 • eliptocit/o, (A. elliptocyte), -ozo
 • elmergiĝ/o, anat (F. emergence)
 • elpren/o, (A. extirpation)
 • elradiad/o
 • elraz/o, (L. abrazio, G. Auskratzung)
 • elspir/i (ntr), -o (A. expiration)
 • elstaraĵ/o, anat, (L. processus)
 • eltombig/o, (A. exhumation)
 • elu/i (tr), PIV, -ado (A. elution)
 • elvok/i(tr), -ita potencialo (A evoked potential)
 • emajl/o, PIV, -i (tr), denta -o. (A. enamel)
 • eman/i (ntr), PIV, -o, -ado, -aĵo. -oterapio
 • emanaci/o, PIV, radono
 • embaras/o, PIV. -iĝo, stomaka -o
 • embol/o, PIV, -io, -ismo
 • embri/o, -iĝi, -ogenezo, -ologio, -ologo, -omo, -opatio. -otomio
 • embrokaci/o PIV (A. embrocation)
 • emenagog/o, (L. emmenagoga)
 • ((emesis v. vomado))
 • emetik/o, pref. vomi/o, (Gr. emein = vomi)
 • emetin/o, PIV
 • emetrop/a, PIV, eŭmetropa, -io
 • emfizem/o, PIV
 • -emi/o, vortoradiko sig. "sango". ekz. hi­per-o
 • eminenc/o, PIV, (L. eminentia)
 • ((emmolientia remedia v. moligaj kuraciloj))
 • emoci/i (tr), -o, PIV
 • empiem/o, PIV
 • empireŭm/a, PIV
 • emuls/i (tr). -iĝi, -ilo, -io, PIV
 • enantem/o, PIV
 • enartroz/o, (L. enarthrosis)
 • enantiomorf/o, optika izomero, antimero
 • ENCEFAL/O, PIV, -a, -ito, -ohernio, -ografio, -ogramo, -olito, -omo, -opa­tio, letargia -omalacio, peri-ito
 • Endameb/o, Entamebo
 • endarter/ito, -ektomio, obliterita -ito
 • endemi/o, PIV, -a, -ologio
 • endergon/a, -a reakcio (endoterma reakcio)
 • ENDO-, (Gr. endon = interne de), -cervikito, -dermo, -flebito, -gamio (parenca nup­to), -gena, -kardo, -kardito, -koriono, -kranio, -kraniozo, -krina, -krinolo­gio, -limfo (de interna orelo), -lizino, -metro, -metrito, -miokardo, -neŭrio, -neŭrito, -plasmo, -plasma retikulo, -plato, -skopo, -smozo, -telio, -terma reakcio, -toksino, -vaskulito
 • endorfin/o (A. endorphine)
 • energi/o, aktivado-o, kemia, kinetika, kun­liga, nuklea, polenciala -o; -riĉa ligilo, -fonto
 • englut/i, PIV, -o
 • engram/o, (fiz. termino pri memoro)
 • enkefalin/o
 • enkondrom/o
 • enkoproz/o aŭ enkopreso, nekonscieca feka­do en infanoj
 • enkorpig/i (tr), (A. incorporate), -o
 • enoftalm/o, (Gr. enophthalmos)
 • enostoz/o
 • enspir/i (ntr), PIV, -o, -atoro
 • entalpi/o, PIV, termodinamika termino
 • enterit/o
 • ENTERO-, -anastomozo, -biazo, -celo (intesta hernio), -hemoragio, -hepata cirkulado, -kinazo, -klizo (A. - clysis), -kojlito, -koko, -kolona, -lavado, -lito (-ŝtono), -ptozo, -spasmo, -ste­nozo, -stomio, -tomio, -tokseco, -tok­sikozo, -toksino, -vakcino, -viruso
 • entozo/o, PIV
 • entropi/o, 1. fizik-kem termino; 2. med. internen-transturniĝo de la palpebro­rando, PIV
 • enukle/o, -i (tr), -ado, PIV
 • enurez/o, PIV, nokta -o
 • enzim/o, PlV, -a, -ologio, izo-o, ko-o
 • eozin/o, PIV, -ofila, -oflio, -openio
 • ependim/o, PIV, -ito, -a kanalo, -omo
 • epidemi/o, PIV, -ocentro, -ologio
 • EPI-, (Gr. epi = aldone, sur), -dermo, -der­mofito, -dermofitozo, -derytolizo (bu­lla), -dermomikozo, -diaskopo, -didi­mo, -didimito, -didimektomio, -durala (spaco), -faringo, -fizo, -fizito -foro (A. -phora), -gastro, -gloto, -glotito, -kanto, -kardo, -kondilo, -krizo, -menoreo, -nefrino, -nefrito, -orkio, -ploo (omento), -sklero, -somo, -spas­dio, -spastiko, -stakso, -strofo (mal­nova nomo de aksiso), -telio, -teliomo, -trokleo, -ziorafio (A. -sioshaphy), -ziotomio, -zoo
 • epilaci/o, (L. pilus = haro), ŝenharigo
 • epilepsi/o, -(o)forma, -ulo
 • epoofor/o, (L. epoophoron parovarium), -ektomio
 • epruvet/o, pruvtubeto
 • epulis/o PIV
 • eraro-katastrofa teorio (de maljuniĝo)
 • erekt/i (tr), -o, -oro
 • erepsin/o, miksaĵo de intestaj enzimoj
 • eretism/o, PIV
 • ergastoplasm/o
 • ergokalciferol/o, alia nomo de vitamino D2
 • ergograf/o, PIV
 • ergometr/o, PIV
 • ergosom/o, bk. poli(ribo)somo
 • ergot/o, PIV, -ismo
 • erinj/o, PIV, (G. Aerigne), hokforma ilo por anatomia dissekcado
 • eritem/o, PIV, -o nodoza
 • eritrasm/o, (A. erythrasma)
 • eritremi/o
 • ERITRO-, (Gr. erythros = ruĝa), -blasto, -blastozo (feta), -blastopenio, -cianozo (frigida), -cito (ruĝa sangokorpeto), -dekstrino, -dermio, -lizo, -megalio, -melalgio, -melio, -micino, -poetino, -poezo, -psino (rodopsino, vidpurpuco)
 • erizipel/o, PIV, -oido
 • erot/o, PIV, -a, -ika, -iamo, -ogena, -ografomanio, -ologio, -omanio
 • esozi/o, PIV
 • erupci/o, PIV, komenca -o
 • esenc/a, nutre esenca aminoacido, grasacido, -a oleo (volatila oleo)
 • Eŝeriki/o
 • eskap/o, -i (ntr), PIV
 • eskar/o, PIV, (A. eschar), -iĝi, kuŝ-o
 • Eskulap/o, Asklepio, PIV
 • ESR (A. Erythrocyte sedimentation rate, rapideco de eritrocito-sedimentado)
 • ester/o, kem. -igi, -azo
 • estez/o, PIV, -ometro, hiper-o, hip-o
 • esting/i (V), PIV, -iĝo (A. extinction, quenching)
 • estr-, v. oestr-
 • etan/o, PIV, C2H6, -olo (C2HSOH)
 • eter/o, PIV, dietil-o
 • etiked/o, -i (tr)
 • etil/o, (C2HS-), -alkoholo (etanolo)
 • etilen/o, PIV, (H2C = CH2), eteno
 • etiologi/o, PIV
 • etmoid/o, PIV, -ito, -a celulo, -ektomio
 • etuv/o, -i (tr), PIV
 • EŬ-, greka prf (eu = vera, bona), -biotiko, -forio, -geniko, -globulino, -kariota, -kromatin/o, -metropa, -micetoj, -nu­ko, -pepsio, -pneo, -ritmo, -tanazio (A. euthanasia), -timio, -tiroida, -tokio
 • eŭkalipt/o, PIV, -oleo (-olo)
 • eŭstaka tubo, PIV
 • evaku/i (tr), -ado, PIV, -atoro
 • eventraci/o, (A. eventration)
 • eversi/o, (ekz. de palpebro)
 • evolu/o, PIV, -cio
 • ezofag/o, -ito, -oskopio, -ostenozo, -a hiata hernio, dilatiĝo de -o (-ektazio)
 • ezofori/o, (A. esophoria)
 • ezotropi/o, (A. esotropia)

F[redakti]

 • fab/o, PIV, -ismo (ankaŭ favismo, hemoliza malsano pro "Vicia faba aŭ fave")
 • faci/o, PIV, 1. (L. facies): abdomena, adenoida, hepata, hipokrata, leona, per­tusa, tetanosa, sardona, tifoida -o; 2. (L. facialis): -a nervo, arterio, paralizo
 • facilitaci/o, faciligo
 • FAD, flavin-adenin-inukleotido
 • faden/o, PIV, (G. Faden)
 • fagocit/o, -i (ntr), (Gr. phagein = manĝi), -ado
 • fagomani/o
 • fagofobi/o
 • fajf/o, laringa -o, trakea -o
 • fak/o, -isto (specialisto), -ulo
 • FAKO-, (Gr. phakos = lenso), -o-anafilaksio, -celo, -cisto, -cistektomio, -erizo, -himenito, -lizo, -malacio, -matozo, -metro, -sklerozo, -skopo
 • faktor/o
 • fakult/o, PIV
 • fakultat/o, PIV
 • fakultativ/a, PIV, nedeviga
 • fal/i (ntr), -o (ptozo), disfalo
 • falang/o, PIV, (Gr. phalanx), fingra osto
 • falĉ/i (tr), (L. falx = sickle), -informĉel-anemio (A. sickle cell anemio), -ilo (cerba, cerebela)
 • fald/o, (L. plica), PIV, sinovia -o, flugilaj -oj de genuo, -ostelo (-okonverĝo, rtg)
 • fals/a, pseŭda, -e pozitiva
 • fand/i (tr), -iĝopunkto (A. melting point)
 • faner/o, PIV, (Gr. phaneros = videbla), kolektiva termino por videblaj derivaĵoj de epidermo: haro, plumo, skvamo, ungo, hufo; -omanio (A. phaneromania)
 • far/o, -itaĵo operacia
 • farad/o, -izi (tr), PIV, (Faraday)
 • Farenhajt/a skalo, (A. Fahrenheitscale)
 • faring/o, (L. pharynx), -ito, -ologio, -oskopio, -oskopo, -otomio, rino-a; nazo-ito, epi(nazo)-o, oro(mezo)-o, laringo (hipo)-o
 • farmaci/o, -isto
 • farmako-, -dinamiko, -logio, -peo, -terapio
 • farmista pulmo, (A. farmer's lung)
 • farun/o, (L. farina), -onutrada malsano (de infaneto)
 • fasci/o, PIV, (L. Fascia), -a disŝiriĝo
 • fascikulaci/o
 • fasciol/o, PIV, (L. fasciola = bendo), -iazo, hepata -o, -opsiazo (parazitozo de -o buski)
 • fask/o PIV, (L. fasciculus)
 • fast/i (ntr), (A. fast, G. fasten) -a, -ado, -o
 • fastiĝi/o, anat (L. fastigium, A. ridge)
 • fatal/a, (L. fatalis), -o, sorto, destino
 • fav/a, -o, PIV
 • faz/o, PIV, (A. phase), -omikroskopo
 • febr/o, PIV, (L. febris), -odona, kontraŭ-a, sen-iga
 • fek/i (ntr), PIV, -o, -ado, -aĵo, -a ŝtono
 • fekund/o, PIV, (L. fecundacio), -eco, -igi, -iĝi, ne-eco (A. infertdity), artefarita -igo
 • felĉer/o, (G. Feldcher)
 • femal/a, (A. female)
 • femur/o, PIV, (A. thigh, G. Oberschenkel), -osto
 • femural/o, PIV, femurosto: epikondilo, inter­kondila foso, kapo, kolo, kondilo, korpo, malglata linio, trokantero
 • fenacetin/o, PIV
 • fenestr/o, -i (tr), -ado, ovoforma-o
 • fend/i (tr), -iĝi, -iĝo (de atomkerno, mole­kulo ka)
 • fenil/o, kem. -alanino, -ketonurio
 • fenobarbiturat/o, -a acido
 • fenol/o, -ata acido, -ftaleino,
 • fenomen/o, PIV
 • fenotip/o, PIV
 • feokromocitom/o, (A. pheochromocytoma)
 • feredoksin/o, (A. ferredoxin)
 • feritin/o
 • ferment/i (ntr), -ado, -igi
 • fer/o, kem. elemento (Fe), -ika klorido (FeCl2), -oza klorido (FeCl2)
 • fet/o, PIV
 • fetor/o, PIV, elbuŝa -o
 • fibr/o, PIV, -a, -eto, -igi, -iĝi, -oadeno­mo, -oblasto, okartilago, -omektomio, -omiomo, -omo, -omuskola displazio, -osarkomo, -oskopo, lipo-omo, kruda -o (nut)
 • fibril/o, fibreto, PIV
 • fibrilaci/o, PIV
 • fibrin/o, PIV, -ogeno, -ogenopenio, de-igo, -olizino
 • fibul/o, PIV, (L. fibula)
 • "fidbak/o", (A. feedback)
 • fiks/i (tr), -a, -ado, -adobandaĝo, -a frekvenco (A. fixed rate) de kardiostimu­latoro
 • filaks/o, sen-o, ana-o, aŭtoana-o, kon­traŭ-a
 • filament/o, PIV
 • filari/o, PIV, -ozo
 • filogenez/o, PIV
 • filogeni/o, PIV
 • filtr/i (tr), -ilo (L. filtrum), -ado, -a ekzameno
 • filtrum/o, PIV, (L. philtrum)
 • fimbri/o, PIV, (L. fimbria) (de utera tubo)
 • fimoz/o, PIV, para-o
 • fingr/o, man-oj: dik-o aŭ polekso, montra -o, meza -o, ringa -o, orel-o aŭ malgranda -o; pied-oj: halukso aŭ dik­pied-o, dua, tria, kvara pied-oj; grand‑­eco, malgrand‑eco, mult-eco, ses-eco, makrodaktilio, mikrodaktilio
 • fistul/o, PIV, -ozo, anusa -o, urin-o
 • fisur/o, (L. fissura), ekz. anusa -o
 • fitobezoar/o, (L. phyton = planto, bezoaro = konkremento) fitohemaglutinin/o
 • fitoterapi/o, kuracado per vegetaĵoj
 • fiziatri/o, (A. physiatry)
 • fizik/o, -o-kemio, -isto, kern-o, -a (korpa) ekzameno
 • fiziognomi/o, PIV, -a, -ko
 • fiziolog/io, -ia, -o, pato-io, -ia salsolvaĵo
 • fizionomi/o, PIV
 • fizioterapi/o, PIV
 • fizometr/o, (A. physometra), gasoplena utero
 • flagel/o, PIV, vipeto, -uloj
 • flagr/i (ntr), -eto (A. flicker), -etofandiĝo (A. flicker fusion)
 • flamfotometr/o
 • flank/o, -a, du-a, -a efiko (de medikamento)
 • flar/i (tr), -o, -sento
 • flask/o, PIV
 • flatulenc/o, (A. flatulence)
 • flav/a, -a febro, -a korpeto (L. corpus luteum), -a makulo (L. macula lutea)
 • FLEB/O-, kuniga formo de "vejno" (Gr. phlebos = vejno), -ografo, -olito, -otomo, -otomio, -oŝtono, -otrombozo, peri-ito
 • fleg/i (tr), -ado, -antino, -istino
 • flegm/o, PIV, -a, -ulo
 • flegmazi/o, PIV, (Gr. phlegmasia = varmo, inflamo)
 • flegmon/o, PIV
 • fleks/i (tr), PIV, -o, -ado, -anto, -ebla, -iĝi, -iĝema, antaŭ-o, retro-o de utero, -oro
 • flikten/o, PIV, (A. phlycten), -a, -forma, -ozo, -a konjunktivito
 • flok/o, PIV, -a, -igi, -iĝi, -iĝado, -iĝo-testo (A. flocculation test) flokcilaci/o, (A. floccilation, G. Flocken-lesen)
 • flor/o, sen-igi (malvirgigi)
 • flosaĵoj en vitreca humoro, (A. floaters)
 • flu/i (ntr), -aĵa (likva), -aĵo (likvaĵo, -idaĵo), -ida, -ido, -ideco, -o, naz-o
 • flug/i (ntr), -ilo (de nazo), -o de ideoj (G. Ideen Flucht)
 • fluktu/i (ntr), PIV, -ado
 • fluor/o, kem. elemento (F), -idigo, -ido, -ida acido, -oskopio (rtg), -ografo
 • fluoresk/i (ntr), PIV, -o, -eco
 • flustr/i (v), -o
 • fluter/o, -o de aŭriklo (A. auricular flutter)
 • FMN, flavin-mononukleotido
 • fobi/o, PIV, akaro-o. aero-o, agora-o, antropo-, eritro-o, fobo-o, foto-o, gineko-o, hidro-o, hipso-o, kancer-o, klostro-o, miso-o, nikto-o, oksi-o
 • fokomeli/o, manko de proksima parto de gambo, dum distala estas normala
 • fokus/o, PIV, -o-haŭto-distanco (rtg)
 • folat/o, -a acido (pteroilglutamata acido, folacino)
 • folikl/o, PIV, -ito, har-o, ovaria -o, matura -o, primordiala -o
 • folinat/o, -a acido, NS-formiltetrahidro-folato
 • foment/i (tr), PIV, -ado (L. iomentatio), -aĵo
 • fonaci/o, (A. phonation)
 • fonasteni/o, (A. phonasthenia)
 • fonendoskop/o
 • F-ondoj, en EKG anstataŭas P-ondojn dum fibrilado de atrioj
 • fonofor/o, (A. phonophore), aŭdaparato por surdetuloj
 • fonokardiograf/o, -io
 • font/o, energi-o, termo-o
 • foniatri/o, (A. phoniatry)
 • fontanel/o, PIV, anat
 • for-, -a (regulado de rtg), -a punkto (de okulo), -igo, -igilo, -iganto, -igebla
 • foramen/o, anat (L. foramen = truo)
 • forceps/o, PIV, arterio-o, hemostazo-o, obstetrika -o, -akuŝo (G. Zangengeburt)
 • forges/i (tr), -ema, -emeco
 • form/o, -ado, mis-i, re-i, trans-i, ali-i, unu-eco
 • formaci/o, PIV
 • formaldehid/o, PIV
 • formal/o, PIV
 • formiat/o, -a acido (HCOOH)
 • formik/o, PIV, -orampo (G. Ameisenlaufen, A. formication)
 • formil/o, -grupo, -CH=O
 • formul/o, PIV, -i (tr), kem. molekula -o, strutura -o
 • forniks/o, PIV, (L. fornix), cerba, vagina -o
 • fos/o, PIV. anat (L. fossa), -eto, -i (tr)
 • fosfagen/o, malnova nomo de kreatin-fosfato
 • fosfat/o, PIV, -a acido (H3PO4), -azo, -urio
 • fosfatidat/o, -a acido
 • fosfatid/oj, fosfolipidoj: -ilkolino, -itetanolamino, -ilserino, -ilinozitolo
 • fosfen/o, (A. phosphene) fosfo-, -lipazo, -lipido
 • fosfor/o, kem. elemento (P), -igi (A. phos­phorilate), -ilazo
 • fosforesk/i, (ntr), PIV
 • fosforit/o, -a acido (H3PO3)
 • fosgen/o, PIV
 • fosrut/o, (F. fausse route, falsa vojo), falsa enkonduko de katetero eksteren de ure­tero
 • fot/i (tr), fotografi
 • FOTO-, (Gr, photos = lumo), -fobio, -me­vo, -psio, -sintezo, -terapio, -tropis­mo
 • fove/o, PIV, (L. fovea), -eto (L. foveola)
 • fragment/o, PIV
 • fragil/a, PIV, -eco
 • frakas/i (tr), PIV, -o, -iĝi, dis-i
 • frakci/o, -i (tr), PIV, -igi, -a centrifugado, radiado, -o-kolektilo (kem)
 • fraktur/o, PIV, ostorompiĝo; duobla, kom­plika, multobla, nekompleta, patologia, simpla, spontana -o
 • framb/o, PIV, -olango (A. raspberry tongue, G. Himbeerzunge)
 • frambezi/o, PIV, brazila -o
 • frankliniz/o, -i (tr), Br. kuracado per statika elektro
 • frap/o, -etado, (F. tapotement), sun-o
 • frekvenc/o, PIV
 • fremit/o, Br, (L. fremitus, A. thrills, G. Schüttern), kato -o ĉe koro (G. Katzensch­wirren)
 • frenez/a, -ulo (laika esprimo)
 • frenik/a, (L. phrenikus = diafragmo), -a ner­vo, arterio; -oekzairezo (A. phrenico­exeresis)
 • frenolog/o, -io, PIV
 • frenul/o, PIV, (L. frenulum)
 • freudism/o, (elp. frojdismo), v. psikoanalizo ortodoksa
 • frid/o, -oterapio, -unuo, PIV
 • frigid/a, PlV, (L. frigus = malvarma), -eco
 • frost/o, PIV, -igi, -omorto, -otremo, -oŝ­velo (L. pernio; A. chilblain), -ovundo (L. congelatio, A. frost-bite), -iga seki­gado (liofiligo, A. lyophilization), -igo­fandado (A. freezing-thawing)
 • frot/i (tr), PIV, -o, -ado; -a sono aŭ murmuro (ĉe pulma aŭskultado, A. fric­tion murmur)
 • fruktoz/o, PIV, -o-netolereco, -urio
 • frunt/o. PIV, -a lobo, -a osto
 • fruntal/o, PIV, fruntosto
 • frustraci/o, PIV, frustrado
 • FSF, faktoro stabiliganta fibrinon
 • FSH, foliklo-stimulanta hormono
 • ftiz/o, tuberkulozo, -ulo, -ologio, -ologo
 • fukoz/o, 6-deoksi-galaktozo
 • fuksin/o, PIV
 • fulmomakul/o, (A. lightening mark)
 • fum/i, peza -anto
 • fumigaci/o, PIV, (L. fumigare = fumizi), fumi­zado (A. fumigation)
 • fund/o, (L. fundus), (de okulo, stomako, utero)
 • funel/o, PIV, -a brusto (G. Trichterbrust)
 • fung/o, PIV, (L. fungus), -eca (-oza) arti­kito, -ocida
 • fungus/o, PIV
 • funikl/o, (L. funiculus), -a arterio, -ito, mjelaj -oj (antaŭa, malantaŭa, laterala -o), sperma -o
 • funkci/o, PIV, hiper-, hipo-, mis-o, -i (ntr)
 • furfur/o, (L. furfur = A. bran), epiderma bran­aspekta skvameto, -eca (A. furfurace­ous), de-ado (deskvamiĝo)
 • furunk/o, PIV, (L. furunculus), -ozo
 • furz/o, -i (ntr), PIV
 • fuz/o, PIV, (A. fuse), -i (ntr)
 • Fuzari/o, genro de fungo
 • fuzi/o, PIV, nuklea -o
 • fuzoform/a, (L. fusus = ŝpinilo, spindelo) ŝpinilforma, -aj ĉeloj
 • fuzospiril/a, -ozo

G[redakti]

 • gajl/o, PIV, (L. gallo, A. nutgall, G. Gallapfel) -ata acido (A. gallic acid)
 • gal/o, (L. bilis, A. bile, G. Galle), -acidoj: deoksikolata, kolata, fitokolata, keno­deoksikolata, glikokolata, taŭrokolata acidoj; -fluiga (kolagoga), -kanalito (angiokolito), -pigmento, -produktiga, -veziko, sen-eco (akolio), v. ankaŭ bili- k kole
 • ­galakto-, -reo, -zamino, -zemio, -zido, -zo, -zurio
 • galop/o, -anta koro
 • galvan/a, PIV, -ismo, -izi (tr). -izado, -okaŭtero, -ometro, -otaksio
 • gama, la tria litero de greka alfabeto ( , gamma), -aminobuterata acido (GABA), -globulino, -radioj
 • gamagrafi/o
 • gamb/o, PIV, posta (aŭ malsupra) membro
 • gamet/o, PIV
 • gangli/o, (L. ganglion nervosum), -oneŭromo, -oplegio, -ozido, -ozidozo
 • ganglion/o, limfnodo (L. nodus lymphaticus), laŭ PIV evitinda vorto
 • gangren/o, PIV, (L. gangraena)
 • gargar/i (tr), PIV, -aĵo, -ilo
 • gargoilism/o
 • gas/o, -umi (tr), -gangreno, -kromatografio
 • GASTR/O-, (Gr. gaster = stomako), -algio, -ektomio, -ino, -ito, -oduodena, -oenterito, -oenteropatio, -ofikso, -ohepata, -ohernio, -ointesta, -oknemio, -olito, -omalacio (postmorta), -oomenta, -oragio, -oskopo, -ospasmo, -ostomio, -otoniko
 • gastrul/o PIV, -acio
 • gaz/o, PIV, -otampono, -likva kromatografio
 • GEA, gastroentero-anastomozo
 • gelaten/o, PIV, -eca kancero
 • geloz/o, PIV, (A. gelose), (C6H10O5)n
 • gen/o, PIV, dominanta, secesiva -o, manipulado de -o, -rekombinacio
 • gen/o, -a, sfs. fibrino-o; pepsino-o, hemato-a, kancero-o, pato-a, psiko-a ktp.
 • genealog/io, -o, PIV
 • gener/i (tr), PIV, -ado, -a organo, spontana -ado
 • genetik/o, PIV
 • genez/o PIV, (Gr. genesis = origino, estiĝo, G. Genese) ankaŭ kiel sfs: embrio-o, filo-o, gliko-o, kancer-o, lipo-o ktp.
 • genital/o, -a organo, ekstera -o
 • genom/o, (A. genome, G. Genom)
 • genotip/o, PIV
 • genr/o
 • gentian/o, (L. gentiana)
 • genu/o, -a artiko, - o valga, vara, kurba (L. genu recurvatum), -kavo
 • geofagi/o, PIV
 • geriatr/o, PIV, -io, (Gr. geras, gerontos = maljunulo)
 • GERO-, -dermio, -morGsmo, -nto, -ntulo, - ntologio, -ntologo, -ntoksono (-ntorondo, L arcus senilis), -ntopsikiatrio
 • gest/o, PIV, (L. gestura) -a, -e, -i (nv), -ema, sen-ado
 • GFR, (A. glomerular filtration rate), rapideco de glomerula filtrado (ml/min)
 • gigant/o, PIV -ismo, -ĉelo
 • gimnastik/o, PIV, (G. Gymnastik)
 • ginandri/o, (Gr. gyne, gynekos = virino; an­dros = viro), speco de hermafrodito
 • ginatrezi/o (A. gynatresia)
 • gineko-, lGr. gyne = virino), -grafio, -logio, -logo, -mastio
 • gingiv/o, PIV; -ektomio, -ito
 • gips/o, PIV, -a, -obandaĝo, -ofiksado
 • gir/o, PIV, (L. gyrus), volvaĵo (de cerbo ktp), -ektomio,
 • gist/o, PIV, (A. yeast), -i (ntr), bier-o, pan-o
 • glabel/o, PIV, anat (L. glabella)
 • glaci/o, PIV, -a acetata acido, -a kapkuseno
 • glan/o, PIV, (L. glans), penisa -o, -ito (balanito)
 • gland/o, PIV. endokrina, ekzokrina -o, seba -o, ŝvit-o
 • glat/a, -a muskol(fibr)o
 • glaŭkom/o, PIV, absoluta, akuta, inflama, maligna, primara, sekundara, simpla -o ((glenoidalis; L. cavitas glenoidalis = artika kavo))
 • glicerid/o, mono (di, tri)-o
 • glicerin/o, PIV, pref. glicerolo
 • glicin/o, PIV, glikokolo
 • GLIK/O- (Gr. glykos = dolĉa), sig. "karbon­hidrato", -emio (hiper-emio), -ogeno, -ogenolizo, -ohemoglobino, -okolata acido, -olo, -olipido, -olizo, -oprotei­no, -ozamino, ozaminoglikano, -ogeno­konserva malsano (-ogenozo)
 • gli/o, (Gr. glia = A. glue = gluo), -a ĉelo, -a fibro, -oblastomo, -omatozo, -omo, neŭro-o
 • glob/o, (L. globus), duon-o (hemisfero), okul-o, -a paralizo
 • globin/o, hemo-o, mio-o
 • globul/o, PIV, (L. globulus), -eto (trombo­cito), -ino, lakto-ino, ovo-ino
 • glomerul/o, PIV, (L. glomeiulus) -onefrito
 • GLOS/O-, (Gr. glossa = lango), PIV, -ito, -odinio, -ofaringa (nervo), -olalio, -oskizo, -ospasmo, -otomio, ankilo-o
 • glot/o, PIV, (L. glottis), -a edemo, spasmo
 • glugl/i (ntr), PIV
 • glukagon/o, hormono el -celoj de pankreato
 • ­glukokortikoid/o, hormono el adrena kortiko
 • gluko-, PIV, -genezo, -neogenezo, -za­mino, -zemio, -zido, -zo, -zurio
 • glukuronat/o, -a acido, uridin-difosfo-o (UDP- -o)
 • glukuronid/o
 • gluplast/o, (G. Heftplaster), -obandaĝo
 • glut/i (tr), PIV, -o, -ado, en-o, mis-o
 • glutamat/o, -a acido
 • glutamin/o, amido de glutamata acido
 • glutarat/o, -keto-o
 • glutation/o, (tripeptido)
 • glute/o, PIV, (Gr. gloutos), sidvango, -a muskolo
 • gluten/o, PIV, (L. A. gluten)
 • gnatostomiaz/o, (parazitozo), (Gr. gnathos = makzelo)
 • gonad/o, PIV, (L. gonas, Gr. gone = semo), -ektomio, -otropino
 • gonartik/o, (Gr. gonu, L. genu = genuo), genua artiko, -ito, -otomio, -ozo
 • goni/o, PIV, (Gr. gonia = angulo), -ofotografio, -ometro, -oskopio
 • gonokok/o, PIV, -ozo, -emio
 • gonore/o, PIV, blenoreo, -a fadeno (en urino)
 • gorĝ/o, PIV, -ofundo, el-igi (sputaĵon ka)
 • GOT, glutamato-okzaloacetato-transaminazo
 • GPT, glutamato-piruvato-transaminazo
 • gracil/a, svelta, -eco, -a muskolo (m. gracilis)
 • gradaci/o, (de malsansignoj ka)
 • gradient/o, -a eluado (kem)
 • grafospasm/o, skribista kramfo
 • Gram-tinkturo, (A. Gram's stain)
 • gran/o PIV (A. grain)
 • granul/o, PIV, (L. granulum), granolo, grajneto, -ocito, -omo, -omozo, -opoetino, -a tavolo (de haŭto)
 • granulaci/o, -a histo
 • gras/o, -a, -eco, -ega, -eta, -igi, -iĝi, -acido, libera -acido, -a celo, -a degenerado, -a hepato, -a histo, -produkta (aminoacido) -solvilo, mal-a fromaĵo, viando
 • grat/i (tr), forskrapi, -aĵo, -ilo, -vundo
 • graved/a, PIV, (L. gravida), -eco, -igi, -iĝi, -ulino, -iginta, neniam -iginta (nuli-para), unue-iĝinta, multobla -iĝo, simulata -iĝo, -a strio, -a toksikozo, interrompo de -o
 • gravit/i (ntr), PIV, -o (A. gravity)
 • greft/o, PIV, (A. graft), -i (tr), -ado, -aĵo, aŭto-o
 • grimac/o, PIV, -ema, -i (ntr)
 • grinc/i (ntr), PIV, -o -ado
 • grip/o, PIV, (A, F, G. Grippe), influenco, kontraŭ-a
 • Griseofulvin/o
 • griz/a, -a substanco (de cerbo k mjelo)
 • gruz/o, PIV, malgranda kalkulso, -i (tr), -malsano
 • guanin/o, unu el purinbazoj
 • guanozin/o
 • gubernakl/o, anat (L. gubernaculum), ekz. testika -o
 • gudr/o, -osimila fekaĵo (-ofekaĵo G. Teer-stuhl)
 • gum/o, PIV, (L. gummi), cerba, luesa -o
 • gust/o, -i (ntr), -iga, -igi, -igaĵo, -obur­ĝono, -osento, sen-a, sen-eco, -umi, -umo
 • gut/i (ntr), -o, -igi, -igilo, -botelo, -a instilado (A. drop instillation), -a koro (L. cor pendulum), -oinfekto (G. Tropfeninfektion)
 • gvajak/o, PIV, (A. guaiacum, G. Guajak), -tinkturo

Ĝ[redakti]

 • ĝel/o, kem. (A, G. Gel), -igi, -iĝi, -elektro­fokusigo (A. gelelectrofocusing)
 • ĝem/i (ntr), PIV, -ado, -ego, -eto
 • ĝemel/o, PIV, (L. gemellus), -a pulso (bigeminio), tri-oj, kvar-oj ktp; -aj muskoloj, tri-a (triĝemina) nervo
 • ĝemin/a, (L geminatus = para), du-a, tri-a
 • ĝerm/o, PIV, -i (ntr), -ado (L. germinacio), sen-a, -ocida
 • ĝib/o, PIV, -a, -igi. -iĝi, -ulo
 • ĝiberelin/o, (planthormono)
 • ĝust/a, -almeto (reenartikigo ka)

H[redakti]

 • habilitaci/o, -i (ntr)
 • habitual/a, -a aborto, konstipo, vomado
 • habitus/o, (L. habitus), ftiza -o
 • haĉ/i (tr), PIV, (en desegnaĵo)
 • hakilmanbatet/o, (F. hachure), speco de masaĝo
 • halisterez/o, (A. halisteresis), malkalkiĝo (osteomalacio)
 • halo/o, luma cirklo en glaŭkomo, -efekto (ĉe mikroskopio)
 • halogen/o, -ido (kloŭdo, jodido ka), -igo
 • haloid/o, PIV, halogenhidrogena salo
 • halucin/o, PIV, -acio, -i(tr), -iĝi, -ogeno, -ozo, -ulo, -o aŭda, korpa, miksa, olfakta, vida
 • halto de pensado
 • haluks/o, PIV, (L. hallux, hallus), pieda dikfingro
 • hamartom/o, (L hamartia = eraro), -ozo
 • hamstr/o, PIV, (A, hamster)
 • handikap/o, PIV, -i (tr), -(aĵ)o
 • Hansena malsano, lepro
 • haploid/a
 • hapten/o (nekompleta antigeno)
 • har/o, -foliklo, -radiko, -trunko, aksel-o, barbo-o, kap-o, okul-o, pub-o, -oza (L. pilosus, A. pilose, pilous)
 • haŭstr/o, (L. haustrum), ĝibaĵo (de la kojlo)
 • haŭt/o, v. ankaŭ "dermo", konsistaĵoj de haŭto: epidermo, ĝermiga, granula, korna, lucida stratumoj (tavoloj); -malsano, sub-a, -ero (skvameto), -a sento, ansera -o (-streĉiĝo, hirtiĝo), -eritema dozo (rtg, HED)
 • HCG, (HKG), homa koriona gonadotropino
 • HDL, (A high density lipoprotein), altdenseca lipoproteino
 • hebefreni/o, (Gr. hebe = puberteco, phren = animo)
 • Heberdenaj nodoj, (W. Heberden, angla kuracisto)
 • hebet/a, PIV, -eco, (A. hebetic, Gr. hebetikos = juneca)
 • hedonism/o, PIV, (Gr. hedone = plezuro)
 • heksokinaz/o
 • heksonat/o, -a acido (acido el heksozo)
 • heksoz/o, (A, G. Hexose), -amino
 • heksuronat/o, -a acido
 • hektik/a, PIV, (A. hectic, L. hecticus), -a febro, -eco
 • He La-ĉelo
 • helik/o, PIV, (A. cochlea), parto de l'interna orelo, kokleo
 • heliks/o, PIV
 • helium/o, kem. elemento (He), (Gr. helios = suno)
 • helioterapi/o, (A. heliotherapy), sunterapio, PIV
 • helmint/o, PIV, (Gr. helmins = vermo), -ozo, -ologio, ant-iko
 • HEM/O-, (Gr. haima = sango), -aglutinino, -angiomo, -oblasto, -oblastomo, -oblastozo, -odializo, -ofilio, -oglobino, -oglobinemio, -oglobinopatio, -ogramo, -okromatozo, -okulturo, -okupreino, -olizino, -olizo, -operikardo, -optizo, -optoeo, -oragio, -oroido (ekstera; interna), hemosiderino, -osiderozo, -ospermio, -ostatiko, -ostazo, -stiptiko, -otakometro, -oterapio, -otorako
 • HEMAT-, -emezo, -ino, -ocelo, -ogena, -okolpo, -okrito, -oksilino, -ologio, -ometro, -omo, -opoezo, -oporfilino, -ozo, -ozoo, -urio
 • hemeralopi/o, (Gr. hemera = tago), malbona
 • vidkapablo dum la tago (kk niktalopio)
 • HEMI-, (Gr. hemi = duono) -acetalo, -anestezio, -anopsio (samnoma, alinome, binaza, bitemporala), -atrofio, -balismo, -celulozo, -diaforezo, -koreo, -kranio, -parezo, -plegio (altema, denaska, spasma ka), -slero, -spasmo
 • heparin/o
 • HEPAT/O-, (Gr. hepar), -algio, -ektomio, -ito, --odistrofio, -ocirozo, -ogena, -olienografio, -ologio, -omegalio, -omo, -optozo, -ozo, -a galo (kk vezika galo)
 • herbocid/o, PIV, (L. herba = herbo), -a
 • hered/a, -i (h), PIV, -aĵo, -eco, -igi, dominanta, recesiva, seksligita -eco
 • hermafrodit/o, PIV
 • hermetik/a, PIV, -eco
 • hemi/o, (A, L. hernia), PIV, abdomena, ingvena, kompleta (nekompleta), reduktebla (nereduktebla), skrota, strangolita, tordita, umbilika -o, -otomio
 • heroin/o, PIV, -ismo
 • herpet/o, PIV, (Gr. herpein, L. herpes), febra, genitala, lipa, zona, simpla -o
 • hesperidin/o, unu de la P-vitaminoj
 • HETERO-, (Gr. heteros = malsama, alia), -cikla (kem), -forio (A. heterophoria), -gametoj, -gena, -geneco, -plastiko, -psio, -zigoto
 • hialin/a, (Gr. L. hyalos = viho), travidebla, -a cilindro, kartilago ka
 • hialit/o, (A. hyalitis)
 • hialoid/a, vitrosimila
 • hialuronat/o, -a acido (A. hyaluronic acid)
 • hiat/o, (L. hiatus), fendo
 • hibrid/a, -o, PIV
 • hidatid/o, (Gr. hydatis = guto de akvo), -oforma molo
 • HIDR/O-, -adenito (inflamo de ŝvitglando), -ado (A. hydration), -ato, de-ado, de-igo, -amnio, -uhozo, -emio, -encefalo, -ocefalo (obturanta, komunikanta), -ocelo, -ofila, -ofobio, -oftalmio, -okortizono, -olazo, -olizo, -ometro, -onefrozo, -operikardo, -operoksido, -opso, -oreo, -osalpingo, -oterapio, -otorako
 • hidrarg/o, kem. elemento (Hg), PIV, -ika
 • klorido (sublimato, HgCl2), -oza klorido (kalomelo, HgCl)
 • hidrazon/o, kem
 • hidro/o, (A. hydroa), (haŭtmalsano)
 • hidrogen/o, kem. elemento (H), -bombo, -a sulfido, (H2S), -aperoksido (H2O2), peza -o, -jona koncentreco
 • hidrokarbon/o
 • hidroksi-, -do, -lo, PIV, -lgrupo
 • hidrostatik/o, PIV, -a premo, -a ekvilibro
 • higien/o, persona, publika, mensa, socia -o
 • higro-, (Gr. hygros = humida), -metro, -mo, -skopo
 • hil/o, (Gr. hyle = A. stuff, matter), -ito, -a danco, ombro (rtg); pulma -o
 • himen/o, (Gr. membrano), -ektomio, -otomio
 • hioglos/o, PIV, anat
 • hioid/o, PIV, (Gr. hyoeides = simila al greka litero upsilono), -faringa, -osto
 • hiosciamin/o, hiskiamino, PIV
 • HIP/O-, (Gr. hypo = sub, malpli), -acideco, -oadrenalismo, -azoturio, -odermo, -eksoforio, -estezio, -ofaringo, -odinamiko, -ofiza obezeco, -ofizektomio, -ofizo, -oforio, ogastro, -ogenitalismo, -oglikemio, -gloso, -ogonadismo, -hidrozo, -okalemio, -okampo, -okapnio, -okinezo, -oklorhidreco, -oklorita acido (HCIO), -okondrio, -okroma anemio, -olaktado, -olibidimio, -omanio, -omenoreo, -ometropio, -oksido, -orgasmio, - oparatiroideco, -opepsio, -opio (A. hypopyon), -oplazio, -opneo, -proseksio, -oproteinemio, -osekrecio, -oseksuala, -osensitiveco, -osmio, -ospadio, -ostazo (postmorta), -osulfita acido (H2S2O3), -otalamo, -otenaro, -otensio, -otimio, -otiroideco, -otermio, -otona solvaĵo, -otonio, -otrofio, -ovitaminozo, -osfiksio (A. hyposphyxia)
 • HIPER-, (Gr. hyper = eksasa), -acideco, -adrenalismo, -aldosteronismo, -algezio, -androgena, -azoturio, -dinamika, -emezo (graveda), -emio, -estezo, -erotismo, -fagio, -febreco, -forio, -funkciado, -genezo, -glikemio, -gonadismo, -hidremio, -hidrozo, -insulinismo, -kalciurio, -kalemio, -kapnio, -keratozo, -kifozo, -kinezo, -klorhidreco, -koksteremio, -krinio, -kroma (anemio), -laktado, -libidimio, -lipemio, -lipoproteinemio, -lordozo, -menoreo, -metropio (aksa, latenta, manifesta, refrakta, totala), -mnezio, -nefromo, -onikio (A. -onychia), -osmio, -ostozo, -paratiroidiamo, -pepsio, -peristalto, -pireksio, -plazio, -pneo, -sekrecio, -sensitiveco, -somnio, -tensio, -termio, -timio, -tiroidismo, -tribazo, -trofio, -unumio, -vitami­nozo, -volemio
 • hiphem/o, hemoragio en la antaŭa ĉambro de la okulo
 • hiphemi/o, I. hiphemo, 2. anemio (A. hyphemio)
 • hipnot/o, (Gr. hypnos = dormo), -ismo, -igi, -izi, -iko, -ozo
 • hipnoterapi/o
 • hipsofobi/o, (Gr. hypso = alteco)
 • hirsutism/o. (1. hirsutus = A. shaggy = haroriĉa)
 • hirud/o (L), -ino (antikoagulanto)
 • histamin/o PIV
 • histerektomi/o, (Gr. hystera = utero)
 • histerez/o, PIV, (A. hysteresis)
 • histeri/o, PIV, -a, -ulo, -oforma konduto
 • ­histerotomi/o, (Gr. hystera = utero)
 • histiocit/o, (Gr histion = histeto), -omo, -ozo
 • HISTO-, -akordeco, -genuo, -kemio, -lizo, -logio, -logo, -patologio, -plasmo (kapsulata), -plasmozo; epitelia, konektiva -o
 • histoid/a
 • histon/o, PIV, nukleo -o
 • histrion/o, PIV, -ado, -ismo
 • holo-, (Gr. holos = tuta), -blastika, -enzimo, -krina
 • homeopat/o, -io, (Gr. homoios = simila), PIV
 • homeostaz/o
 • HOMO, (Gr. homos = sama), -gena, -genigilo, -grefto, -loga, -logo, -plastiko, -seksuala (samseksama), -transplantado, -zigoto
 • hordeol/o, PIV
 • horizontal/a, PIV
 • hormon/o, PIV
 • hospital/o, PIV, en-i, en-iĝi, el-iĝi, -izacio
 • hostil/a
 • HPL, homa placenta laktogeno
 • huf-fero-reno, (A. horseshoe kidney, G. Hofeisenniere)
 • humer/o, PIV, (L. humerus = sulko, supra brako), -a kapo, korpo, kolo, deltoida tubero, intertubera sulko, olekrana foso, epikondilo
 • humid/a, PIV, (L. humidus), malseka, -eco
 • humor/o, PIV, (L. humor = humideco), akva -o, vitreca -o (korpo), -ismo, -isto = humuristo

Ĥ[redakti]

Ĥ estas ĝenerale anstataŭebla per K, krom en du okazoj: la transliterado de propraj aŭ fremdaj nomoj kaj la scienca terminologio, kie la uzo de Ĥ povas eviti konfuzo­jn ĉe grekdevenaj formoj.

 • ĥalazi/o, PIV, kalazio
 • ĥalon/o, (F. chalonc), v. ĉalono k aŭtakoido
 • ĤEIL/O- (Gr. cheilos = lipo), -ito, -osĥizo (A. cheiloschisis), -ofagio (mordo de lipo), -oplastiko, -ozo
 • ĥeiromegali/o, (Gr. cheirmano)
 • ĥeiropraktik/o, (A. chiropractic)
 • ĥeirospasm/o
 • ĥem-, v. kem
 • ĥil/o, ĉilo, PIV, (Gr. chylos = suko, A. chyle), -ofera kanalo, -omikrono, -urio, sen-­eco (A. achylia)
 • ĥim/o, (Gr. chymos = A. chyme)
 • ĥinin/o, (A. quinine).
 • ĥloasm/o, kloasmo, (Gr. chloazein = estas ver­da), graveda, kakeksia, utera -o
 • ĥoan/o, (Gr. choane = funelo)
 • ĥoler/o, PIV, (A. Gr. cholera)
 • ĥol/e-, v. kole-, (Gr. chole = galo)
 • ĥondro-, v. kondro-, (Gr. chondro = kartilago)

I[redakti]

 • iahogen/a, (Gr. iatros = kuracisto), -a malsano, -iazo, sfs. ofte sig. malsanon
 • ICSH, intersticaĉelo-stimulanta hormono
 • identig/i (tr.), -o, PIV, -iĝi
 • idiopati/o, PIV, ( Gr. idios = propra, pathos = malsano), -a epilepsio ka
 • idiosinkrazi/o, PIV, -a pentosurio
 • idiot/o, PIV, (Gr. idiotes), -a, -eco, familia amaŭroza -eco
 • ignipunktur/o, (L. ignis = fajro), punktoro kun varma akupunkturilo
 • iĥtamol/o, (Gr. ichthys = fiŝo), iktamolo (A. ichthammol, Ichthyol)
 • iĥtiol/o, komerca nomo de iktamolo
 • -iko (A. -ic; G. -ika) sfs. ofte sig. "medikamento
 • iksod/o, PIV, (A. ixodes)
 • ikt/o, PIV, (L. ictus = bato, A. shoke), apo­pleksia, epilepsia -o
 • ikter/o, PIV, (Gr. icteros, L. icterus), -a indico, hemoliza, hepatoĉela, infekta (Weil), nuktea, obstrukca -o
 • iktioz/o, PIV, (A. ichthyosis), fiŝhaŭtmalsano
 • ile/o PIV, (L. ileum) -ito, -ocekuma, -ostomio -otomio
 • ileus/o, (Gr. ileos, L. ileus, G. Darmverschluss
 • ili/o iljo iliumo (L. A. ilium) PIV -opsoaso
 • iliak/o, PlV, (L. , os coxae), koksosto
 • iluminism/o, PIV
 • iluzi/o, PIV, (L. illusio)
 • imbecil/o, PIV, (L. imbecillus), -eco
 • imbib/i (tr), PIV, (L. imbibitus), ensorbigi
 • imersi/o, PIV, olea -o
 • imid/o, PIV, kem
 • imidazol/o, kem
 • imin/o, PIV, kem, -ogrupo (=NH)
 • imobil/a, senmova, -iga, -igado, -izacio
 • impakt/o, rtg, (L. impactio)
 • impedanc/o, fiz, PIV
 • impermeabl/a, nepermeabla, -eco
 • impetig/o, (L)
 • impotent/a, PIV, -eco (de koitado, de generado)
 • impuls/o, fiz, PIV
 • imun/a, PIV, -igi, -iĝi, -oelektroforezo, -oglobulino, -ologio, -omodulada terapio, -oreago, -oterapio, -otoksino, -a sero
 • inanici/o, PIV, -ofebro
 • incest/o, PIV, (L. incestum = A. unchastity)
 • incid/o, PIV, -i (ntr), -a
 • incident/o, incidenco, PIV
 • inciz/i (tr), PIV, (L. incidere = entranĉi), -o, (L. incisio), -ado, -aĵo
 • inciziv/o, PIV, (A. incisor, L. incisus)
 • incizur/o, PIV, (L. incisura)
 • indeks/o, PIV, (A, G, L. index)
 • indic/o, PIV
 • indik/o, PIV, -ito (-atoro)
 • indikaci/o (L. indicatio) kontraŭ-oton)
 • indikanuri/o, (urino enkavanta indoksilsulfaton)
 • indometacin/o
 • indukt/i (tr), PIV, (L. inducere), -o (A. induction) (de enzimo ka) -ilo, -oro
 • indur/i (tr. ntr), (L. indurare = malmoligi), -ado (A. induration)
 • industria malsano
 • inert/a, PIV, (L. iners = A. idle), -eco
 • infan/o, PIV, -eto, -ismo, suĉ-o
 • infarkt/o, PIV, kor-o (kormuskola-o)
 • infekt/i (tr), PIV, -ado, -iĝo, -ofonto, des-o
 • infest/i (tr), PIV, (L. infestare = ataki), -ado, -iĝo
 • infiltr/i (tr), PIV, -o, -ado, -iĝi
 • inflam/o, PIV, -i (ntr), -igi, kontraŭ-a influ/i (tr), PIV, -o, -ebla
 • influenc/o, PIV, gripo, (A. influenza)
 • INFRA-, prf. sig. "sub, malsupera", -ruĝaj radioj
 • infundibul/o, PIV, (L), funelo, anat
 • infuz/i (tr), PIV, (L. infundere = enverŝi), -o, -aĵo
 • infuzori/o, PIV, (protozoo)
 • ingest/i (tr), PIV, (L. ingestio), -i manĝaĵon
 • ingredienc/o aŭ ingrediento, PIV, komponaĵo
 • ingven/o, PIV, (L. inguen), -a hernio, -a limfogranulomatozo
 • inhal/i (tr), PIV, (L. halare = spiri), -ado, -aĵo, -ilo
 • inhibici/i (tr), PIV, -o, -anto (inhibitoro)
 • inicial/a, komenca, -a sklerozo
 • iniciator/o, PIV, -o de kancero
 • injekt/i (tr), -o, -aĵo, -i/o, -nadlo
 • inkapsuliĝ/i (ntr), pref. enkapsuliĝi
 • inkarceraci/o, pref. enkarceracio (de hernio)
 • inkoherenc/o, nekohereco
 • inkompatibl/a, -eco (de sangogrupoj, drogoj ka), neakorda, neakordeco
 • inkontinenc/o, retenmalkapablo de urino, feko
 • inkoordinaci/o
 • inkreci/o, interna eligo (de hormono ka), -i (tr)
 • inkrust/i (tr), PIV, -ado (krustoformado)
 • inkubaci/i (tr), (L. incubare = kovi), -o, -ilo (A. incubator) inkubator/o, PIV
 • inkud/o, PIV, (L. incus)
 • inlej/o, (A. inlay), (dentista termino)
 • innerviĝ/o, nerviziĝo; nervizi (tr), PIV
 • inokul/i (tr), PIV, (L inoculare), -ado
 • inotrop/a, (Gr. inos = fibro), -a efekto
 • inozin/o (A. inosine), hipoksantin-ribozido
 • inozinat/o, hipoksantin-ribonukleotido
 • inozitol/o, mio- -o
 • insekt/o, PIV, -ocido, -mordo (-piko)
 • insert/i (tr), PIV, -aĵo, -iĝi, -o (de muskolo sur osto, de fekundiĝinta ovo en utero)
 • insomni/o, (L. somnus = dormo), sendormeco
 • insolaci/o, sunbrulfrapo
 • inspekt/i (tr), (malsanulon)
 • instep/o, (A. instep), supra faco de la homa piedo
 • instig/i (tr), PIV, -o, -anto, -ilo
 • instil/i (tr), -ado, (A. instillation), -aĵo
 • instinkt/o, PIV, (L. instinctus), -a, -e
 • instrument/o, PIV, -istino, mezur-o
 • insuficienc/o, PIV, nesufiĉeco (de organ-funkcio), -o psika
 • insuflaci/o, (ĉe etera anestezio ka), enblovo (A. F. insufflation)
 • insulin/o, -azo, -omo, pro-o
 • intakt/a, sendifekta
 • intelekt/o, PIV
 • inteligent/a, PIV, (L. intelligens), -eco
 • intencspasm/o, (A. intention spasm)
 • INTER-, -akcio (pref. -influo, -ago), -faca tensio, -kuranta, -media metabolo, -media gastiganto de parazito (A. intermediate host), -menstrua, -mita (lameco), -ripa, -rupcio, -seksa, -seksua-
 • lismo, -stica (fluidaĵo, radiado), -stico, -trigo, -vertebra
 • interfer/i (ntr), -o, -iga, -ometro
 • interferon/o
 • intermedin/o
 • intern/a, PIV, -a ĉirkaŭaĵo (F. milieu interieur), -a medicino, -isto
 • interval/o, PIV
 • intest/o, PIV, (L. intestinum), -aro, -bruo, dika (maldika) -o, -a kataro, -a bakteria "flora" (G. Darmflora)
 • intim/o, (L. tunica intima)
 • intoksiĝ/o, pref. toksiĝo
 • intolerec/o, pref. netolereco
 • INTRA-, -abdomena, -ĉela (fluidaĵo), -kutana (enhaŭta), -molekula, -okula premo, -peritonea, -spina, -vejna
 • introvers/o, (L. introversus = internen)
 • introvertit/o, PIV
 • intub/i (tr), -ado
 • intumesk/i (ntr), (L. intumescere = ŝveli)
 • intussuscept/o, invaginacio ka
 • invad/o, -i (tr), PIV
 • invaginaci/i (ntr), -o
 • invalid/o, PIV, (L. validus = forta), -eco, -iĝi
 • invers/o, -a, PIV, (L. inversio), -o de utero
 • invert/i (tr), PIV, -o, -eco, -iĝi, -ita sukero, -a sapo (A. invert soap), -azo, -ito (sekse -ita homo)
 • involu/i (tr), -iĝi, -o de utero
 • involukr/o, (A. involucrum of a necrosed bone, G. Totenlade, Knochenlade)
 • ipek/o, PIV, ipekakuano (A. ipecac)
 • ipsaci/o, (A. ipsation)
 • iradiaci/o, pref. surradiado
 • irigaci/o, -i (tr), PIV, (L. irrigare = konduki akvon)
 • irigator/o, PIV, klisterilo
 • iris/o, PIV, -ito, -ektomio, -ociklito (A. iridocyclitis), -ologio, -oplegio, -optozo, --otomio
 • irit/i (tr), PIV, -o, (I. . irritare = turmenti), -eco
 • iskemi/o, PlV, (L. ischemia, Gr. ischein = inhibicii), -a atako, -a kormalsano
 • iski/o, PIV, (L. os ischii), -a neŭralgio
 • iskiat/o, PIV, (Gr. ischion = koksa artiko), iskia nervo (L. n. ischiadicus), -algio
 • iskiatik/o, PIV, 1. iskia nervo, 2. iskiatalgio (A, G. Ischias)
 • iskuri/o, (L. ischutia, A. urinary retention)
 • istm/o, PIV, (Gr. isthmos)
 • -it/o, Gr-devena sfs, sig. inflamon (Gr. -itis)
 • -iv/a, neoficiala sfs, montranta, ke iu aŭ io povas fari ion: pag-a, produkt-a
 • IZO-, (Gr. isos = sama), -aglutinino, -buta­no/o, -elektra precipitiĝo, punkto, -en­zimo (-zimo), -grefto, -merazo, -mero, -metra (ekzerco), -morfa, -stenurio, -tona, -toneco, -topo (radioaktiva, stabila), -tropa, -tropeco, -tropismo
 • izot/i (tr), PIV, -ado, -hospitalo

J[redakti]

 • jejun/o, PIV, -ito
 • jod/o, kem. elemento (I), PIV, -i (tr), -ata acido (HIO3), -ato, kalia-ato (KIO3), kalia -ido (KI), hipo-ita acido (HIO), -oformo, -valoro aŭ -nombro (de oleo), per-ata acido (HIO4), -akno
 • jog/o, PIV
 • ­jogurt/o, jahurto, PIV
 • johimbin/o, PIV
 • jon/o, PIV, -igi, -iga radiado, -iga kamereto, -iĝi, -ointerŝanĝa rezino, -oprodukto (kem. A. ionic product), -toforezo
 • jugular/o, PIV, anat (v. jugularis interna)
 • juk/i (ntr, tr), PIV, (G. jucken), -o, -ado (prurito), -iga
 • jukst/a, (L. juxta = apuda), -artiko, -aglo­merula, -apilora
 • jur/o, PIV, (L. jus), -medicino
 • juvenil/a, (L. juvenis = juneco), -o (junulo), -a hormono (de insekto)

Ĵ[redakti]

 • ĵele/o, PIV, (A. jelly), gelatenaĵo
 • ĵul/o, PIV, unuo de energio k laboro, 1 kal = 4.184 ĵ, 1 ĵ = 107 erg

K[redakti]

 • kaĉ/o, PIV, (ruse kaŝa), dika (maldika) -o, -osimila feko
 • kadavr/o, PIV, (L. cadaver) -a rigidiĝo (A. cadaveric stiffening, G. Totenstarre)
 • kadmi/o, kem. elemento (Cd), -smo
 • kaduk/a, PIV, -i (ntr), (L. cadere = fali), -eco, -iĝi, -ulo, mens-eco
 • kaf/o, -eino, -orestaĵo-simila (G. kaffeesatzähnlich)
 • kakeksi/o, PIV, -a (kakekta), kaĥeksio (Gr. kachexia)
 • kak/o-, (Gr. kakos = malbona), -odoncio (Gr. odonto = dento), -osmio
 • kal/o, PIV, (Gr. callus, F. callosite), -a, -aĵo, -oza, pied-o (L. clavus, A. corn, G. Hühnerauge)
 • kala-azar/o, PIV
 • kalazi/o, PIV, (Gr. chalasis = malstreĉiĝo)
 • kalazion/o, (A, G. Chalazion), palpebra tumoro (kalazio en tiu ĉi senco estas evitinda)
 • kalci/o, kem. elemento (Ca), -a karbonato
 • KALCI-, -emio, -ferolo (vitamino D), ergo-Ferolo (D2), kole-ferolo (D3), -fiki, -fikado (A. calcification), -ni (tr) (cin­drigi, PIV) -nozo
 • kaldar/o, (L. A. calldarium), ŝvitĉambro
 • kali/o, kem. etemento (K), -a hidrokado ­(KOH), -a cianido (KCN)
 • kalidin/o (A. kallidin)
 • kalik/o, PIV, (Gr. kalux), rena -o lL. calix renalis)
 • kalikrein/o, (A. kallikrein)
 • kalk/o, PIV, kalcin oksido (CaO), estingita -o = Ca(OH)2
 • kalkan/o, PIV, (L. calx)
 • kalkane/o, PIV, anat (L. calcaneus), kalkanosto
 • kalkat/o, anat (L. hippocampus), -a genuo, giro, rostro, trunko
 • kalkulus/o, PIV, (L. calculus), -eto (gruzo), -a anurio
 • kalomel/o, PIV, hidrargoza klorido (HgCl)
 • kalori/o, -metrio, bomba -metro, rekta (malrekta) -metrio, kilo-o = kkal. Kal
 • kaloz/a, -o, PIV, anat, -a korpo (L. corpus callosum)
 • kalus/o, PIV, (L. callus), (osta novformiĝo ĉe rompita osto)
 • kalv/a, PIV, (L. calvus), -o, -eco (G. Kahlheit)
 • kalvari/o, PIV, (L. calvaria). supra parto de la krania skatolo
 • kamer/o, okul-o, -a akvo
 • kamfor/o, PIV, -oleo
 • kamomil/o, PIV, (L. chamomilla)
 • kampto-, (Gr. kamptos = fleksita), -daktilio, -kormio (Gr. kormos = korpo)
 • Kanada balzamo
 • kanal/o, PIV, anat, cervika -o (utera), nutro-o, spir-o, -eto, -izi, -izacio
 • kanalikul/o, kanaleto
 • kancer/o, PIV, -ogena, -ologio, -ulo, -a perlo, bazaĉel-o, epitel-o, kirasforma -o (G. Pamerkrebs), medol-o
 • kandidoz/o, moniliazo
 • kanin/o, PIV, (L. canis = hundo), (dento)
 • kankroid/o, (A. chancroid, soft sore)
 • kansuker/o, (A. canesugar, sucrose), sukrozo
 • kantoplasti/o, (A- canthoplasty, Gr. kan­thos = okulangulo)
 • kanul/o, PIV
 • kaolin/o, natura aluminia silikato
 • kap/o, anat, -eto (fibula, humera, mandibla, radiusa); -doloro, -turno, -turniĝo, en-igi, sen-igi
 • kapacit/o, maksimuma spir-o, vitala -o
 • kapilar/o, -aro, -otoksikozo
 • kaprat/o, -a acido (A. capric acid), C9H19 COOH
 • kaprilat/o, -a acido (A. carylic acid), C7H15 COOH
 • kaproat/o, -a acido (A. caproic acid), C5H11COOH
 • kapsul/o, (L. capsula), artika -o, -o de medikamento, de-igo (de reno ka)
 • karakter/o, PIV, -izi (tr)
 • karat/o, (A. carate, hispane pinta), speco de treponemozo (Treponema carateum)
 • karboksil/o -grupo (-COOH) OH)
 • karbol/o, (A. carbolic acid), fenolo (C6H5OH)
 • karbon/o, kem. elemento (C), -hidrato, hidro-o, -a mono(di)oksido, natria bi­ato, -izi = -igi (karbigi)
 • karbonil/o, -grupo ( = CO)
 • karbunkl/o, PIV, (L. carbunculus)
 • karcinofobi/o
 • karcinom/o, PIV, -ozo
 • KARDI/O-, (L. kardia = koro), -ako (-o­toniko), -aka glikozido, -algio, -astmo, -ektazio, -ograEo, -ogramo, -ologio, -ologo, -omalacio, -oneŭrozo, -opatio, -optozo, -opulma resuscitado (A. CPR), -orafio, -oreksio, -oskopiq -ostimula­toro (pejsmejkro), -otakometro, -otoko­grafio, -otomio, -otoniko (-ostimulilo), -ovalvulotomio, -ovaskuta, -oversio, dekstro-o, elektro-ografio, peri-otomio pre-a elstaro (A. precardial bulging, F. voussure, G. Herzbuckel)
 • kardj/o, PIV, -algio, -ospasmo, -otomio
 • karenc/o, PIV, (F. carence)
 • katfologi/o, (A. carphology)
 • kari/o, (L. caries), denta -o, osta -o, -ocito, -ogena, mega-ocilo
 • karin/o, PIV, anat, (L. carina = kilo), -a brus­to (kolomba brusto), trakea -o
 • kariokinez/o, PIV, (Gr. kation = nukleo), mitozo
 • katioplasm/o, nukleoplasmo
 • karminativ/a, PIV, (L. carminare)
 • karn/o, PIV, (L. caro = viando), -ovora (­omanĝa), -ozino (bk, A. carnosine)
 • karoten/o, PIV, provitamino A, -oido
 • karotid/o, PIV, ekstera, interna, komuna -o, -a korpeto, -a sinuso
 • karpe/o, karpo, anat (L. carpus, Gr. karpos)
 • kartilag/o, PIV, -a
 • karunkl/o, PIV, ( L. caruncula = karneto ), larma -o, uretra -o
 • kaset/o, PIV, rtg
 • kaskad/o, PIV, (A. cascade), -a Fenomeno (ekz. koaguliĝo de sango), -a stomako
 • kason/o, PIV, (A. F. caisson), -a malsano
 • kastr/i (tr), PIV, (I. castrare), -ado, -itulo (eŭnuko)
 • kata-, (Gr. kata = malsupren, kontraŭ), -bolo, -fazio (A. cataphasia), -forezo, -lazo, -lepsio, -lizi (tr), -lizilo, -lizo, mem­lizo, -plazio, -ptasmo, -tonio
 • katar/o, PIV, (Gr. katarrheo)
 • katarakt/o, PIV, (L. cataracta)
 • katekolamin/o, (A. catecholamine)
 • katepsin/o, (A. cathepsin)
 • kateter/o, PIV, (Gr. katheter), -i (tr)
 • katgut/o, PIV, (A. catgut)
 • katjon/o, jono kun pozitiva ŝargo
 • katod/o, elektrodo kun negativa ŝargo ka
 • kaŭsalgi/o, PIV
 • kaŭstik/a, (Gr. kaustikos), PIV, -o, -aĵo, -eco, -izi, -a natrio (NaOH)
 • kaŭter/o, PIV, -ado, -punktoj, -izi (F. cnuteriser)
 • kaŭz/o, PIV, -a terapio
 • kav/o, PIV, aksel-o, el-igi, -a vejno
 • kavern/o, PIV, (L. caverna), -ito, -omo,
 • -ostomio, -eca hematomo, purigita -o (A. clear cavity, G. gereinigte Kaverne)
 • kaz/o, PIV, ( A. case, G. Fall ), benigna, maligna -o -ino
 • kaze/o, PIV, (A. curd), -igaĵo, -igilo, -iĝi,
 • kazuistik/o, (A. case report)
 • Kefalospori/o, -ozo (A. cephalosporiosis)
 • kefir/o, PIV, trinkaĵo farita el lakto
 • keiropomfoliks/o, (A. cheiropompholyx)
 • kaloid/o, PIV, cikatra -o
 • KEM-. -ia, -io, -iisto, -oprofilakso, -oreceptoro, -otaksio, -oterapio, ­tropismo, bio-, elektro-, histo-, fiziko-, foto-, geo-, kosmo-io
 • KERAT/O-. (Gr. keras = korneo aŭ korno), -ektomio, -ino, -ito (punktata superfaca, superfaca difuza), -odermo, ­odermatito -okonuso -olizo -omalacia, -ometro, -omikozo, -opatio, -oplastio,
 • -oreksio -osklerozo -oskopo, -otomio, -ozo, hiper-ozo, pata-ozo
 • kern/o, PIV, nukleo, -a, atom-o, atom-a energio, -iktero
 • ketogen/a, -a manĝaĵo
 • keton/o, PIV, -aj korpoj, -emio, -urio
 • ketoz/o, 1. ketosukero (A. ketose), 2. akumuliĝo de ketonaj korpoj en la korpo (A. ketosis)
 • kiasm/o, PIV, (Gr. chiasma), optika -o
 • kibernetik/o, (Gr. kybernetes = rudristo)
 • kifo-, (Gr. kyphos = ĝiba), -lordozo, -sko­liozo, -zo
 • kil/o, PIV, ankaŭ ĥilo, (Gr. chylos = suko), -omikrono, -urio (A. chyluria)
 • kilo-, prf. sig. "milo", -gramo, -metro ka
 • kimograf/o, -io, (Gr. kyma = ondo)
 • kimogram/o
 • kine-, (Gr. kinema, kinesis = movado), -stezo (A. -sthesis), -tiko, -tozo, -ziologio, -zopatio, -zoterapio
 • kinin/o, 1. PIV, kem. (A. quinine), 2. fiz. (ekz. bradi-o); -oida substanco
 • kinon/o, PIV, ubi-o
 • kirurg/o, -a, -io
 • kisetgur/o, PIV, (G. Kieselguhr)
 • kist/o, PIV, (Gr. kistis = veziko), -oadenomo, -icerko (L. cysticercus), -omo, -osar­komo, -otomio
 • Kladospori/o, -ozo (A. cladosporiosis)
 • klak/o, -i (ntr), PIV, -bruo, -fingro (A. snapping finger), -genuo, -kokso
 • klamidozo/o, (A. Chlamydozoa), okul­genitala -o, trakoma -o, -onozo
 • klap/o, rtg, rektifikilo, -difekto de koro
 • klasmatocit/o, (A. clasmatocyte)
 • klasifik/i (tr), -o, PIV
 • klaŭdikaci/o, (A. claudication), intermita -o
 • klaŭnism/o, klaŭnosimila, patologia, psiki­atria stato, konduto
 • klaŭstrofili/o, klaŭstro = klostro, (L claudere = fermi)
 • klaŭstrofobi/o, PIV, v. "klostro" en PIV
 • klavikl/o, PIV, (L. clavicula)
 • Klebsielo, genro de bakterio, (L. Klebsiella)
 • kleptomani/o, PIV, (Gr. kleptes = ŝteli)
 • klient/o, PIV
 • klimaks/o, PIV
 • klimakter/o, PIV, (Gr. klimakter = ŝtupo de ŝtuparo), -a hemoragio
 • klimat/o, PIV, -izi (tr), -ologio, -oterapio
 • klinik/o, PIV, -isto
 • klirenc/o, (A. clearance), (fonetika esp-igo)
 • klister/o, PIV, (A. L. clyster), -i (tr), -ilo
 • klitor/o, PIV, -ismo
 • kloasm/o, ĥloasmo ( Gr. chloazein = verda), graveda, utera -o
 • klon/o, PIV, 1. (Gr. klono = tumulto), genua -o, mio-o, patela -o, pieda -o; 2. (Gr. klon, A. clone, G. Klon)
 • klonorĥiaz/o, (A. clonorchiasis)
 • klor/o, kem. elemento (Cl), -ato, -ata acido (HCIO3), -emio, -ida acido (HCI), -ita acido (HCIO2), -kalko, per-ata acido (HClO4), hipo-ita acido (HCIO)
 • kloral/o, PIV, -a hidrato
 • kloramfenikol/o, PIV
 • klorofil/o, PIV, (A. chlorophyll)
 • kloroform/o, PIV, CHCl3
 • klorom/o, (A. chloroma)
 • kloroplast/o, PIV
 • kloroz/o, PIV, (A. chlorosis)
 • Klostridi/o, PIV, (L. Clostridium)
 • klostrofili/o, v. ktaŭstrofilio
 • klostrofobi/o, PIV
 • koacervat/o, -iĝo (A. coacervation, Oparin)
 • koagul/i (Ir), PIV, -aĵo, -iĝi, -iĝemo, -iĝa tempo, anti-anto
 • koan/o, tioano, PIV, (L. choana), -a elfluo (G. Choanalfluss)
 • koarktaci/o, (A. coarctation), -o de aorto
 • kobaj/o, PIV
 • kobalt/o, kem. elemento (Co)
 • kod/o, PIV, genetika -o
 • kodein/o, PIV, -ismo
 • koefcient/o
 • koenzim/o
 • kohabitaci/o, (L. cum = kune, habitare = loĝi)
 • koher/i (ntr), PIV, kunteniĝi
 • koiloniki/o, (Gr. koilo = konkava, onyx = ungo)
 • koincid/i (ntr), PIV
 • koit/o, -i (ntr), PIV, interrompita -o
 • kojl/o, kojlono, PIV, (L. colon, Gr. kolon), ascenda, transversa, descenda, sigmoida -o, -ito, -ektomio, -obacilo, -ocisto­plastio, -ovezikoplastio, -optozo, ­oskopio, -ostomio
 • kojn/o, PIV, (L. cuneus), -oforma osio de piedo (L. os cuneiforme); intermedia, laterala, mediala -o
 • kok/o, PIV, (L. coccus, Gr. kokkos)
 • kokain/o, PIV, -ismo, -izo, -omanio
 • kokcidioz/o, PIV (A. coccidiosis)
 • kokle/o, PIV, (L. cochlea = heliko)
 • kokluŝ/o, -oida, PIV, (F. coqueluche, L. pertussis)
 • koks/o, PIV, (L. coxa), -algio, -ito, -opatio, -osto
 • kokseki/o, "Coxsackie"-viruso
 • kol/o, PIV, -dotoro, -tordiĝo (torti-ito)
 • kolagen/o, PIV, -a fibro, -a malsano(-ozo)
 • kolangi-, =koledoko-, -to, -ektazio, ­ografio, -omo -otomio
 • kolaps/o, -i(ntr), PIV, (L. collapsus), -oterapio
 • kolat/o, -a acido, (A. cholic acid)
 • kotateral/a, -o, (L. com = kune, latus = flanka)
 • koteikin/o, PIV, (A. cotchicine)
 • KOLE-, sig. "galo", -agogo, -ato, -ata acido (A. choleic acid), -cistektomio, -cisto, -cistografio, -cistito, -cistoki­nino, -doko, -dokostomio, -dokoto­mio, -kalciferolo (vitamino D3), ­kinetiko, -litiazo, -mio, -retiko (­agogo), -steatomo
 • kolesterol/o
 • kolestiramin/o, (A. cholestyramine)
 • kolibacil/o, PIV, kojlobacilo, -emio, -urio
 • kolik/o, PIV, (Gr. kofikos = ventra doloro)
 • kolikl/o, PIV, (L. colliculus)
 • kolikv/i, (ntr), (A. colliqefy)
 • kolin/o, -erga nervo, acetil-o, -esterazo
 • koliri/o, PIV, (A. collyrium)
 • kolit/o, kojlito, PIV, (A. colitis)
 • kolobom/o PIV, (A. coloboma)
 • koloid/o, PIV, -osmoza premo (bk), protekta -o
 • kolon/o, -oj de grizaj substancoj, vertebra -o, -okromatografio
 • koloni/o, PIV, (A. colony, L. colonia)
 • kolor/o, -igi, -ometrio, -ometro, -sento
 • kolorblind/a, -eco, nekompleta -eco (G. Farbensch wache), ruĝa, verda, blua-flava, totala -eco
 • kolostr/o, PIV, (L. colostrum), -a korpelo
 • KOLP/O-, (Gr. kolpos = kavo, vagino), -algio, -eŭrizo (A. colpeurysis), , ito, -oce/o, -ocentezo, -cistotomio, -operineorafio,
 • -oplastio, -orafio (A. -colporrhaphy), -outerofikso, -oskopio, -ospasmo, -otomio
 • koluri/o, galo-enhavanta urino
 • kolutori/o, PIV, (A. collutory)
 • komat/o, PIV, (L. coma, Gr. koma), -a, -ogena
 • kombin/i (tr), PIV, -ado, -aĵo, -o, mal-o
 • komedon/o, PIV, (L. comedo)
 • komisur/o, PIV, anat (L. commissura)
 • komoci/o, PIV, (L. commotio), -i (U), cerba -o (skuo), retina -o
 • kompat/a, PIV
 • kompensli (tr), -o, -eco, -anta hiperhofio (de koro), de-o (de koro ka)
 • kompleks/o, malsupereca -o (A. inferiority complex), vitamino H--o
 • kompleksi/o, PIV, (L. complexio, G. Korper­beschaffenheit)
 • komplement/o, -o-fiksa testo, -a aero (fiz)
 • komplik/a, -aĵo (A. complication), -i (U), -ita frakturo
 • kompon/i (tr), PIV, -aĵo, -ado, -anto
 • kompres/o, PIV, (F. compresse)
 • kompresi/o, (L. compressio, A. compression), -o-frakturo, -o-mjelito, v. kunpremo
 • komput/i (tr), PIV, -ero, -ilo
 • komut/i (tr), PIV, (A. commute), -ilo
 • koncentr/i (tr), -ado, -iĝi, -ita, -ado-testo (de rena funkcio), -iteco
 • koncept/o, PIV
 • koncip/i (tr), (L. concipidendi), -ado, -iĝi, -iteco, anti-a, -iĝokontrolo
 • kondens/i (tr), (L. kondensare), -ado, -ilo, -oro, -igita lakto
 • kondiĉ/o, -i (tr), -ita reflekso
 • kondil/o, PIV, (L. condylus)
 • kondilom/o, PIV, -o akrigita (L. c-a acuminatum)
 • kondom/o, PIV
 • KONDRIO-, PIV, grekdevena vortelemento, sig. "kartilago"; -ektomio, -ito, -odistro­fio (feta), -omo, -oitin-sulfato, -olizo, -omalacio, -osarkomo
 • konduk/i (tr), -o (de stimulo)
 • kondut/o, -oterapio, (A. behavioral th.)
 • konektiv/a; PlV, -a histo
 • konfabul/i (ntr), (A. confabulate), -ado
 • konfiguraci/o, (stereokemia termino)
 • kongelaci/o, v. "frostovundo" (G. Erfrierung)
 • kongenital/a, denaska
 • kongest/i (tr), PIV, -o (L. congestio)
 • konglomer/i (tr), PIV, -ato (-aĵo), -iĝi, -o
 • konidiofor/o PIV, (A. conidiophore)
 • konioz/o, PIV, (Gr. konia = polvo), (A, coniosis)
 • konjog/i (tr), PIV, -itaj duoblaj ligoj,­ -ita galacido; en obstetriko: -ato (anatomia vera -o, ekstera -ato, -ata diametro ka)
 • konjunktiv/o, PIV, bulba" palpebra -o, naĝeja -ito, printempa -ito, kerato-ito
 • konk/o, PIV, (L. concha), -otomio
 • konkav/a, -aj genuoj (G. X-Heine), -a lenso
 • konkrement/o, PIV
 • konkur/i (ntr), -o, -a inhibicio (de enzima reakcio, A. competitive inhibition)
 • konkret/a, -aĵo, -igi, -iĝi
 • konsci/o, -i (tr), -a, -e, duon-a, mem-o, sen-o, -o de malsano (G. Krankheits­einsicht)
 • konserv/i (tr), -ado, -ativa terapio
 • konsist/i (ntr), PIV, -aĵo
 • konsistenc/o, PIV, malmoleco (de tumoro, histo ka)
 • konstant/o, PIV, -a, ekvilibro-o (kem)
 • konstip/o, PIV, (A. constipation), -a, -i (tr), -iĝi
 • konstitu/i (tr), PIV, konsistigi, -o, -a
 • konstituci/o, PIV, med (tuto de la korpaj ecoj) = kompleksio, -a, -e
 • konstrikt/i (tr), PIV, angio-a, -oro
 • konsult/i (tr), PIV, -ado, -ejo (de kuracisto ka)
 • kontaĝ/i (tr), PIV, -o, -a -aĵo
 • kontakt/o, PIV, -infekto, -a lenso
 • kontamin/i (tr), -o, -ado
 • kontinu/a, PIV, -aĵo, . -eco, -i (ntr), -igi
 • kontrah/i (tr), PIV, (L. contrahere), -iĝo (mallongiĝo de muskolo), malsat-iĝo (de stomako)
 • kontraktur/o, PIV, (L. contractus)
 • kontrakup/o, (F. contiecoup, A. counter­blow)
 • kontrast/o, -i, -igi, PIV, -manĝo, -opak­manĝo (rtg), -a ekokardiografio
 • kontrad-, -a, -eco, -febra, -graveda, -indiko, -inflama
 • kontrol/i (tr), -ebla
 • kontur/o, PIV
 • kontuz/i (tr), PIV, (L. contundere, A. contuse ), -o, -ita, -aĵo, -makulo
 • konus/o, PIV, lumriceva ĉelo en retino
 • konveks/a, PIV, -aj genuoj (G. O-Beine), -a lenso
 • konverĝ/i (ntr), PIV, -a, -eco, -igi, -a radiado (rtg)
 • konvertin/o, faktoro VII de sanga koaguliĝo
 • konvulsi/o, PIV, (L. convulsus), -a rabio
 • koordin/i (tr), kunordigi
 • koordinat/o, PIV
 • KOPRO-, (Gr. kopros = fekaĵo), -fagio, ­fobio, -lalio, -lito, -porfilino, -stazo
 • kopulaci/o, PIV, (L. copulare = kunigi)
 • kor/o, PIV, (L- cor), -a, -uko (A. cardiac arch, rtg), -bato, -bloko, -bruo, ­neŭrozo, -rupturo; batvolumeno, minuta volumeno de-o
 • korako-, PIV, speco de korvo, -ida apofizo (L. procesaus coracoideus), -brakiala muakolo (L. m. corecobca­chialis)
 • kord/o, PIV, ĥordo (L. chorda = ŝnuro, fadeno), timpana -o, -ito (de voĉaj -oj) -otomfo, noto-o (unua signo de Ia vertebraro ĉe embrio)
 • kordial/o, PIV, (L. cordialis, A. cordial), trinkaĵo stimulanta koron
 • kordon/o, PIV, funiklo
 • KORE-, (Gr. kore = pupilo), -diastazio, -klizio, -ktazio, -ktomio, -ktopio, -lizio, -ometro, -morfozo, -plastio, -stenomo
 • kore/o, PIV, (L. chorea, Gr. chonia = danco)
 • koreferaĵ/o, kunlaborita referaĵo
 • korekt/i (G), -o (de vidkapablo)
 • korelaci/o, PIV, -a koeficiento
 • koreletiv/a, PIV, -eco (korelacio)
 • kori/o, aŭ koriono, (Gr. chorion = haŭto), -oida -ona gonadotropino, -onepiteliomo
 • ­Korinebakteri/o
 • koriz/o, PIV, (A. L. coryza), rinito, nazkataro
 • korne/o, PIV, -ito (keratito), -a reflekso
 • korod/i (tr), PIV, (A. corrode)
 • koroid/o, PIV, -ito, iriso-ito, -oretinito
 • koronari/a, PIV, -ito, -aj arterioj
 • korp/o, flava (lutea) -o, fremda -o, kaloza -o, -a fluaĵo, -a pezo, ­opropra (G. korpereigen)
 • korpulent/a, PIV, (L. corpulentus = obeza)
 • korpuskl/o, PIV, ( L corpusculum = korpeto), sanga -o (ruĝa, blanka)
 • korset/o, PIV, ortopedia -o, gain-o
 • korteks/o, PIV, kortiko
 • kortik/o, PlV, -a, -osteroido, -oterapio, -otropa, -otropino, -a vido
 • kortizol/o, -no, PIV
 • korugaci/o, Br, (A. corrugation), haŭta krispigo, anat, -anta muskolo ( m. corrugator supercilii )
 • kosm/o, PIV, -a, -ologio, -onaŭto, ­-onaŭtologio, -oŝipo (sputoniko), ­-aj radioj
 • kosmetik/o, PIV, (Gr. kosmetikos)
 • kosmetologi/o .
 • ((kosto v. ripo))
 • kotiledon/o, PIV, lobeto de placento (alie botanika termino)
 • kov/i (tr), PIV, -ado (inkubacio), -ilo
 • kovalent/o, PIV, -a ligo(aŭ ligilo)
 • kraĉ/i (ntr), PIV, -o, -aĵo, el-i (tr)
 • krak/i (ntr) PIV, -eti (G. knistern), -etigi
 • kramf/o, PIV, klona, tona, skribista -o
 • krani/o, PIV, -a bazo, haŭto, aponeŭrozo, kesto, sturo; -ektomio, -ofaringiomo, -ologio, -ometrio, -osinostozo, -oskizo (-lisuro), -ostenozo, -otabeso, -oto­mio, -otraborilo; -aj ostoj: temporaloj, parietaloj, malsupraj nazkonkoj, lakri­maloj, nazaloj, maksiloj, zigomoj, palatoj, okcipitalo, sfenoido, fruntalo, etmoido, vomero, mandiblo, hioido
 • kraŝsindrom/o, PIV, (A. crush synd.)
 • krater/o, PIV, -forma ulcero
 • kraŭroz/o, (Gr. krauros = seka), skleroziĝo (de vulvo, anuso), Br
 • kravokrav/o, (A. craw-craw), Br, vario de afrika haŭta malsano
 • kraz/o, PIV, (A, L. crasia), sanga -o
 • kreatin/o, (Gr. kreas = karno), -ino, -kinazo
 • kreatore/o, ekzisto de nedigestitaj muskolaj fibroj en fekaĵo
 • Krebsa cikl/o, bk, (A. ankaŭ TCA-cycfe)
 • kremaci/o, PIV, -i (tr) -ejo (krematorio)
 • kremaljer/o, Br, (F. crémailčre) (de mikro­skopo ka)
 • kremastr/o, (L. m. cremaster), -a reflekso
 • krenat/a, (L. crenatus, A. crenated, notched)
 • krenocit/o, krenata eritrocito, -ozo kreno-, (Gr. krene = fonto), -logio, -terapio (balneoterapio)
 • kreozot/o, PIV
 • kresk/i (ntr), -o, -ado, -halto, -hormono (A. growth hormone), plen-ulo
 • krest/o, PIV, (L. crista), haŭta, mitokondria, osta -o
 • kreten/o, PIV, (F. cretin), -ismo
 • krev/o, PIV, (A. crevice, L. crepare), -i (ntr)
 • krezol/o, PIV, metilfenolo (CH3C6H4OH)
 • kribr/i (tr), PIV, (A. cribrum, A. sieve), -ilo, -iloforma lameno (L. lamina cribrosa)
 • krik/o, PIV, (Gr. krikos = ringo), -oida, ­ofaringa muskolo (L. m. aicopharyngeus), -oida kartilago (L. cnrtilago cricoidea) "krio de kato"-sindromo, (F. cri du chat syndrome)
 • krio-, (Gr. kryos = malvarmo), -analgezio, ­biologio, -gena, -globulinemio, -pro­teinemio, - skopio, -terapio
 • kripl/a, PIV, (G. krüppelig), -ulo
 • KRIPTO-, (Gr. kryptos, L. crypta = kaŝita, nekonata), -gena (nefrozo), -geneza, -ftalmio, -koko, -menoreo, -rkismo, -toksino, -tuberkulozo
 • krisp/o, PIV, (A. crispation), -a, -igi, -iĝi
 • kristal/o, PIV, -a, -aĵo, -igi, -iĝi, -oido, -a lenso = kristalino, -urio
 • kristalin/o, PIV, okula lenso
 • Kristmas-faktor/o, t: IX en sangokoeguliĝo, (Christmas)
 • kriz/o, PIV, -a, -aĝo, -eco, -iĝi, -a tempo
 • krizalid/o, PIV, (L. chrysalia) pupo
 • krom/o, kem. elemento (Cr), kalia -ato (K2CrO4) kalia bi(di)-ato(K2Cr2O7), -atina ĉelo, -afinomo
 • KROM/O-, ĥromo-, (Gr. chroma, chromatos = koloro), -ata (PIV), -atikn, -ntino, -atinolizo, -atismo, -atoforo (melanocito) -atografro, -ntopafmetro, -oblasto, -ofi/a, -ofoba, -oforo, -ogeneza, -ohidrozo, -olizo, -ometro -ometrio, -omikozo, -opara, -oprotelno, -optometro, -osomo, -oterapio, hiper-io, hipo-o, sen-o, meta-io (meta-atismo, meta-azio)
 • kron/o, PIV, (L. corona, A. crown), ciliara, denta, glana, morta, sebona, venera -o
 • KRON/O-, ĥrono-, PIV, (L. chronos = tempo), -aksio (fiz), -ografo -ologio, -ometro (A. stop watch) -otropa, -otropismo
 • kronik/a, PIV (A. chronic), longedaŭra
 • krop/o, populara esprimo por strumo; -ulo
 • kruc/o PIV, (L. crux, A. cross), -a (incizo), -i (tr), -iĝinta, -oforma; inter-iĝo (L. decuasatio), -fajre radiado (rtg, A. cross-
 • firing irradietion)
 • krud/a, -a fibro, graso, proteino (nut)
 • kruor/o, PIV, (L. cruor), sangokoagulaĵo
 • krup/o, PIV, (A. croup)
 • krur/o, PIV, (L crus, crura = G. Unterschenkel), -bloko
 • krust/o, PIV, (L. crusta, G. Kruste), lakt-o (A. milk crust, halitmalsano de bebo)
 • KSANT/O-, (Gr. xanthos = flava), -elasmo (de okulo), -odermo, -okromio (A. xanthochromia), -omo, -omozo, -oproteino, -opsiq -opterino, -osarkomo
 • ksen/o, PIV, (Gr. xeno = fremda), korpoftemdaĵo, anti-o (antikorpo), -ofobio, -ogena, -grefto
 • ksenon/o, PIV, kem. elemento (Xe)
 • KSERO- (Gr. xeros = seka), -dermo, -ftalmio -stomio, -zo (de korneo ka), -radiografio
 • KSIF/O, PIV, (Gr. xiphos = glavo), -oida proceso (ksifoido), -oidito, -oidinio, -opaĵo (duobla monstro kun kuniĝo de sternumoj, Br)
 • ksilen/o, PIV, (orto-, meta-, para-) dimetil-benzeno, C6H4 (CH3)2
 • kuboid/o, -osto (L os cubofdcum ), -ĉelkancero
 • kubut/o, PIV, (L. cubitus = A. elbow), -a artiko
 • kuf/o, PIV, (A. coif, F. coiffe, G. Kuffe), fragmento de membranoj, kiuj iafoje kovras la kapon de novnaskito en la momento de elpelo
 • kulmin/o, PIV, (L cuhnen), kulminacio
 • kulomb/o, PIV, (Coulomb, franca fizikisto)
 • kultur/o, -i (u), PIV, bakteria -o, korpa -o
 • kumis/o, PIV
 • kumulus/o, (L. cumulua), ovaria -o (L. cumulus oophorus)
 • kuniĝ/o, -i (ntr), seksa -o, -emeco (L. affinitas), mal-o (disiĝo)
 • kunkudr/o, suturo, -i (tr)
 • kunprem/i (tr), cerbo-o, mjelo-o
 • kunten/i (tr), -a (erupcio), -iĝenta (A. coherent)
 • kuntir/i (tr), -o (L. convactio, G. Zusammenziehung), Br, ek-o, -ado, -ip (kontrahĝi) -ebleco (A. contractibility)
 • kuperoz/o, PIV, rozacea akno
 • kup/o, PIV, (A. cupping-glass)
 • kupl/o PIV, (L. copula, A. couple), -i (tr), -ado, -ilo (A. coupler), mal-ilo (A. uncoupler)
 • kupoks/o, PIV, kaŭpokso (A. cowpox)
 • kupr/o, kem. elemento (Cu), -ika klorido (CuCl2), -oza klorido (CuCl)
 • kupul/o, PIV, anat, (L. cupula), radiusa -o, koklea -o
 • kur/i (ntr), PIV, re-anta (febro)
 • kurac/i (tr), PIV, (L. cura), -o, -ado, -ato, -ebla, -eblo, -ejo, -ilo, -isto, -servo, best-isto (veterinaro)
 • kurar/o, PIV -ino, -izo
 • kuret/o, PIV, -i (F. curette), -ado (F. curettage)
 • Kuri, PIV, (Curie), -terapio (radiumterapio)
 • kurvatur/o, maĵora k minora -o
 • kuspid/o, PIV, bi-a, tri-a valvo
 • kutikl/o, PIV
 • kutireakci/o, PIV, haŭta reakcio
 • kvadrat/a, PIV, -o, -i (tr), -igi
 • kvadriceps/o, PIV
 • kvadriplegi/o, parezo de ĉiuj kvar membroj
 • kvalit/o, PIV, (A. quality)
 • kvant/o, PIV, morbo-, morto-, nasko-o
 • kvantum/o, PIV, -mekaniko, -nombro, -teorio, energi-o
 • kvaranten/o, PIV, (A. quarantine)
 • kvarĝemel/a, -aj korpoj (L. corpora quadri-gemina)
 • kvartan/a, PIV, -a febro (malario)
 • kvaternar/a, PIV, -a amonia bazo (A. quaternary ammonium base)
 • kvaŝiorkor/o, (A. kwashiorkor)
 • kvintan/a, -afebro (L. febris quintana)
 • kvocient/o, PIV, (A. quotient), spirada -o
 • kvotidian/a, (A. quolidian = ĉiutaga) (A. RQ)

L[redakti]

 • lab/o, -enzimo, ĉimozino, (A. rennet, rennin, chymosin)
 • labi/o PIV, (L. labia), -o maĵora, minora
 • labil/a, nestabi/a, termo-a
 • labirint/o, PIV, (de interna orelo), -ito, membrana, osta -o; ampo/o, duonciklaj kanaloj, endolimfo, peritimfo, kokleo, saketo (L. saccutus), utrik/o, vestiblo
 • labor/o, PIV, -i (ntr), -atorio, -nekapablo, -sekureco, kun-i, kun-ado, kun-anto
 • lac/a, -eco, -igi, -iĝi, -iĝemo, tro-iĝo
 • lagoftalm/o, PIV, (Gr. lagos = leporo), lepor-okulo, -eco
 • lakmus/o, PIV, -a papero, kem
 • lakrimal/o, PIV, (L. lacrima = larmo), larma osto (L. os lacrimate)
 • lakrimoz/a, ofte ploranta
 • laks/o, PIV, -a (L. laxus = loza), -iga, -igilo, kontraŭ-a drogo, mal-o (konstipo)
 • lakt/o, PIV, (L. lac), -i, -ado, -aĵo, -agogo, -albumino, -ata acido, -azo, -ealo (A. lacteat), -obacilo, -odensometro (- ometro), -odukto, -ofebro, -ot1avino (malnova nomo de riboflavino, vitamino B2), -ogena hormono(prolaktino), -oglobulino, -okrusto (L. crusta lactea), -eca, -oreo, -ozo, bovina -o, buter-o, daŭra -o, homa-o, pulvorigita -o, sen-acio, senkremigita -o
 • laktam/o, kem. intramolekuta anhidrido (amido) de aminokarbonacido
 • laktim/o, kem. enolforma izomero de laktamo
 • lakton/o, kem
 • lakun/o, PIV, (L. lacuna)
 • lam/a, PIV, -i (ntr), -ulo
 • lambli/o, PIV -ozo
 • lamen/o, PIV, (L. lamina), kribrila -o, -ektomio
 • laminari/o, PIV, -a buĝio
 • lancet/o, PIV
 • lancin/i (ntr), PIV, -ado, -a doloro (A. lancinating pain)
 • lang/o, PIV, (L. lingua), -a korpo, pinto, radiko, rando, -ofrenu/o, -okovrajo (A. fur, coeting, G. Zangenbelag); gusto-burĝono (L. caliculusgustatorius), -opapiloj: filiforma (fadenoforma), folio­simi/a, fungoforma, valata (L. vallata), konusa; frago-o (A. strawberry tongue), fianĝa faldo (L. plica imbriala)
 • lanolin/o, PIV
 • lanug/o, PIV, (L)
 • LAPARO-, (Gr. lapar = lumbo, flanko, abdomeno), -enterostomio, -entero­tomio, -gastrostomio, -gastrotomio, ­skopio, -tomio
 • lapis/o, PIV, (L. lapis = ŝtono)
 • lard/o, PIV, porka graso
 • LARING/O-, (L. larynx), -a adito, kavo, prominenco (Adama pomo); epigloto, gloto, voĉapliko; -aj kartilagoj: aritenoida, epiglota, kojnoida ( L. cuneiformis ), korneta (L. corniculata), tiroida (L. thyroidea), krikoida (L. cricoidea), tritikoida (L. triticea); -ito, -ismo, -ologio, -ologo, -oskopo, ­ospasmo, -ostenozo, -otomio
 • larm/o, -i (ntr), PIV, -ado, -odukto, -osto; -a kanaleto, glando, lageto, punkto, sako; -iga gaso
 • larv/o, PIV
 • Lasa febro, (A. Lassa fever), virusa malsano en Afriko
 • laser/o, PIV, (A. laser), -radioj, -spektro-skopio
 • latent/a, PIV, (L. latens = kaŝita), -a infekto, -periodo
 • lateral/a, anat, flanka
 • latirism/o, PIV, (A. lathyrism, lupinosis)
 • latisim/o, PIV, (L. latissimus = plej larĝa), -a muskolo (de kolo, dorso)
 • LATS, longeaganta tiroido—slimulatoro
 • lav/i (tr), (F. laver), -o, -ado (irigacio) (de stomako, veziko ka)
 • lazaret/o, PIV, (A. lazarette)
 • LCAT, lecitino: koresterolo-aciltransferazo
 • LDH, laktato—dehidrogenazo
 • LDL, (A. low density lipoprotein)
 • leĝ/o, -a medicino (jurmedicino)
 • leiomiom/o, (Gr. leios = glata)
 • Leiŝmani/o, PIV, (A. Leishmania), -ozo
 • lektin/o, (A. lectin)
 • lemnisk/o, PIV, anat, (L. lemniscus), laterata, meza, spina, triĝemina -o
 • lens/o, PIV, cilindra, diverĝa, duonkonkava, konkava, konveksa, platkonveksa, sfera -o; -a kapsuto, -a nukleo, -oforma (L. lenticularis), -ometro, kontakt-o
 • lentug/o, PIV, (L. lentigo, A. freckle)
 • leontiaz/o, (A. leontiasis)
 • lepor/o, -lipo (A. harelip, G. Hasenlippe, Hasenscharte)
 • lepr/o, PIV, (A. leprosy, Gr. lepra), Hansena malsano, -a, -ido, -omo, -u/o, -ulejo; makula, nerva, tuberoza -o
 • lepto-, (Gr. leptos = maldika), -cefalo, ­citozo, -meningito
 • leptospir/o, -ozo
 • leptotrik/so, -ozo
 • letal/a, PIV, (A. lethal, G. letal), -a dozo, -a geno, -eco, -ito (L. lethalitas, A. lethality, G. Letalitat)
 • letargi/o, PIV, (A. lethargy), -a
 • leŭcin/o, unu de aminoacidoj, PIV
 • LEŬK/O-, PIV, (Gr. leukos = blanka), -emio, -ocito, -ocitemio, -ocitolizo, -ocito­penio (-openio), -ocitozo, -odermio, -odiapedezo, -oplakio (-oplazio), ­olizino, -olizo, -omanio, -omelano­dermio, -ometrio, -omjelito, -omo (de korneo ka), -onitio (A. -onychia), ­opoezo, -opsino (A. visual white), -oreo (blanka flava), -otomio (de cerbo), ­otrikio (blankaj haroj), -ozo
 • leŭkovorin/o, (A. citrovorum factor, folinic acid)
 • lev/i (tr), PIV, (L. levere), -atoro (anusa, buŝangula, skapola ka)
 • levizit/o, (A. lewisite), venena gaso
 • levuloz/o, alia nomo de fruktozo, PIV
 • lez/o, PIV, (A. lesion), -i (tr), -a
 • LH, luteiniga hormono
 • liaz/o, (A. lyase) (enzimo)
 • liber/a, PIV -a energio, finiĝo (de nervo), grasacido klorida acido (de stomako); -a radikalo (kem)
 • libid/o, PIV, (L)
 • lien/o PIV, (L. lien, A. spleen), -ito
 • lig/i (tr), PIV, -a energio, -ando (kem), --ilo (kem. A. bond), dis-i; prem-ilo
 • ligament/o, PIV, (L. -um), -a
 • ligatur/o, PIV, (L. -a)
 • ligaz/o, (A. ligase), speco de sintetazo
 • ligna karbo, (A. charcoal)
 • likantropi/o, (A. lycanthropy)
 • liken/o, PIV, (A. lichen), ruĝa plata -o, simpla bronka -o (Vidal) likv/a, PIV, aĵo, -igi, -iĝi, -o, cerebrospina aĵo
 • limb/a, (L limbus = rando), -a sistemo (A. limbic system, fiz)
 • limdekstrin/o, (A. limit dextrin, bk)
 • limf/o, PIV, -a, -adenektomio, -ndenito, ­adenografio, -adenomo, -adenozo, ­angiomo, -angito, -atismo, -atulo, ­oblastomo, -ocito, -ocitozo, -oedemo, -ogena, -ogranulomo, -oida, -omo, -ontatozo, -onodo, -openio, -opoezo, -oragio (-oreo), -osarkomo, -ovazo, -ovazektazio (-angiektazio)
 • ((lingua L. v. lango))
 • lingul/o, cerebela, mandibla -o
 • liniment/o, PIV, ŝmiraĵo
 • lini/o, blanka, nigra -o (L. linea alba, nigra)
 • linit/o, ( A. L. linitis, Gr. linon = teksaĵo, membrano)
 • linoleat/o, -a acido (p. linoleic acid)
 • linolenat/o, PIV -a acido (A. linolenic acid)
 • liofiliz/i (tr), (A. lyophilize), -ado (-acio) (A. fieeze-drying)
 • lip/o PIV, (A. lip, L. labium), -a, -angu/o, -haro lepor -o; v. ankaŭ ĥeil/o
 • LIP/O, (Gr. lipos = graso), -azo, -emio, ­ido, -idperoksido, -idozo, -oata acido (tioktata acido, A. lipoic acid, thioctic acid), -oato, -oatro io, -odistrofio, ­oido, -ofibromo, -ofuscino, -ogenezo, -okondro-distro io (gargoilismo), ­okromo, -olizo, -omiksomo, -omo, otropa, -ozitolo (fosfatidil-inozitolo), -urio
 • lipotimi/o, PIV, (A. lipothymia)
 • lisin/o, PIV, pref. lizino (aminoacido)
 • lisol/o (L. lysolum), pref lizolo (antisepsaĵo)
 • listeri/o, (L. Lysteria), genro de bakterio
 • liti/o, PIV, kem. elemento (Li)
 • lisp/i (ntr tr), PIV; (A. fisp, C. lispeln)
 • LIT/O-, (Gr. lithos = ŝtono), -iazo (-ozo, Br). -iazuto, -olabo (A. litholabe, litotenilo), -olapaksio, -olizo, -otomio, -opediono, --oskopo, -otricio, -otripsio, -urio
 • tived/o PIV, (L), haŭta makulo pro kongesto, -a (A. livid)
 • livoĝir/a, kem. maldekstren-ĝira (A. levoro­tatory, levogyrous), pref. levoĝira
 • lizergat-acida dietilamido (LSD), halucino­geno
 • LIZ/O-, PIV, (Gr. lysis = loziĝo, lozigo), ­ofosfolipazo, -ofosfolipido, -olecitino, -osomo, -ozimo; aŭto-o, cito-o, elektro-o, hemo-o, hidro-o, nukleo-o
 • lizin/o, (A. lysine), lisino (PIV)
 • lob/o, PIV, (L. lobus, Gr. lobos), -a, -eto, -ektomio, -otomio, bi(aŭdu)-a, inter-a
 • lobeli/o PIV
 • lofotrik/o, (L Lophotrichea), grupo de bakterioj
 • logaritm/o, PIV
 • logoklon/o, (Gr. logos = vorto), (A. logoclonia)
 • logore/o (A logorrhea, cluttering speech)
 • loki/o, PIV, (A. L. lochia, Gr. lochos = akuŝo), blanka, flava, ruĝa, sereca -o, -ometro
 • lokaliz/i (tr) PIV
 • lokal/o, PIV, -a edemo, inflamo ka
 • lok/o, PIV, -iĝi, de-iĝo, trans-iĝo
 • longisim/o, PIV, plej longa muskolo (cervika, dorsa, kapa, toraka)
 • longitud/o, PIV, -a = laŭlonga
 • look/o, PIV, Br (F. looch), siropsimila drogo
 • lordoz/o, PIV, (Gr. lordosis = malantaŭenkurbiĝo
 • L-organismoj, L-formaj bakterioj
 • loz/a, PIV, (A. loose), -igi, -ŝultro (A. loose shoulder)
 • lubrik/i (tr), PIV, (L. lubricus, A. lubricate), -o, -aĵo
 • lucid/a, PIV, (A. lucid = mense klara), -a intervalo (de psikopato)
 • lues/o, sifiliso, PIV
 • luksaci/o, PIV, (L. luxatio), -i(tr), duon-o, denaska koksa-o, posttraŭma-o, sub-o
 • lum/o, PIV, (L. lumen = A. light). -a, -eco, -igo (rekta, malrekta), -kondensilo -iga kesto (por rtg filmo), -ikromo, -ineski (ntr), -istero/o, -sento, -ŝtopfermita trapastruo (rtg, truo inter laborejo k rivelejo)
 • lumb/o, PIV (L. lumbus); algio(-ago), -aliza­cio, -otomio, -a punkturo, -a vertebro
 • lumen/o, PIV. (L. lumen = A. light), l. unuo de lumenergio, 2. interna spacode dukto, arterio ka (G. Lumen)
 • luminal/o, fenobarbitalo; gardenalo (PIV)
 • lun/o, (L. luna), duon-o (blanka makulo ĉe la bazo de la ungo), -osto (A. lunar bone), duon-a ganglio (L. ganglion semilunare)
 • lunat/o, PIV, (L. os lunatum. A. lunar bone)
 • lunatik/o, PIV, somnambulo (L. somnus = dormo, ambulare = piediri)
 • lupe/o, PIV, (G. Lupe; F. loupe)
 • lupinoz/o, (A. lupinosis), toksiĝo pro lupino
 • lupus/o, PIV, (L. lupus = lupo), eritematoda -o, vulgara -o, -okarcinomo, lupomo (-a tumoro)
 • lute/a, PIV, (L. luteus = flava), -a korpo, graveda -a korpo, -iniga hormono (LH), -ino, -otropa hormono (prolaktino, LTH )

M[redakti]

 • macer/i (tr), PIV, -ado (L. maceratio), -aĵo
 • maĉ/i (tr), PIV, (F. macher), -ado, -muskolo (G. Kaumuskel), re-o, re-ulo
 • madaroz/o, (A. madarosis), (Gr. madaros = senhara ), patologia elfalo de okulharoj k(aŭ) brovo
 • madura piedo, funga malsano en Hindujo (maduramikozo)
 • magnet/o, PIV, -ismo, -izi (tr), -a elektronmikroskopo, -a kampo, elektro-a fluometro, -a kirlilo (A. magnetic stirrer)
 • magnez/o, PIV, oksido de magnezio (MgO)
 • magnezi/o PIV, kem. elemento (Mg)
 • maĵor/a, PIV, anat, pli granda el 2 aĵoj
 • MAKRO-, (Gr. makros = granda), -biotiko, -biozo, -cefalio (-cefalo), -cito, -cita anemio, -daktilio, -fago, -gamelo, -gametocito, -genitosomio (pineala), -glio (astrocito), -globulino, -gloseco, -ĥeilio, -langeco, -konidio, -melio, -molekulo, -psio, -skopo
 • maksil/o, PIV, (L. maxilla), -a sinuso
 • maksimum/o. PIV, (L. maximum), -a, -e
 • permesebla dozo lMPD)
 • makul/o, PIV, (L. macula), -a, -ohava, -ozo; akustika, atrofia, flava (de voĉa kordo), lutea (de okulo), saketa (L. macula saceuli), utrikula (L. macula utriculi) -o; -ita emajlo (A. mottled
 • enamel)
 • makzel/o, PIV
 • malabsorba sindromo
 • malaci/o, (Gr. malakia = moleco), encefalo-o, meningo-o, osteo(osto)-o, sklero-o
 • malakoplaki/o, (Gr. malakos = mola, plax = plataĵo) (A. matacoplakia)
 • malari/o, PIV, -ologio, -oterspio (de neŭrosifiliso ka)
 • malakita verdaĵo, PIV, (A. malachite green)
 • malat/o, -a acido (A. malic acid)
 • maldikatavola kromatografio (A. thin-layer chromatogcaphy)
 • male/o, PIV, (L. malleus = martelo)
 • maleat/o, -a acido (A. maleic acid)
 • maleol/o, PIV, (L. malleolus)
 • malform/o, -ado (A. -ation), -iĝo, -aĵo
 • malgras/a, -eco
 • malign/a, PIV, (L. malignus = malbona dispozicio), -eco, -a tumoro
 • mallumadaptad/o, (A. dark adaptation)
 • malnutr/o, -ado (A. malnutrition)
 • malonat/o, -a acido (A. malonic acid)
 • malsan/o, -a, -ulo, -ulejo, -okonscio
 • malsat/o, -a sento, -i (ntr), -iĝi
 • malŝarg/o, (A. discharge, G. Entladung)
 • malspritec/o, imbecileco
 • malt/o, PIV, -azo, -ozo. -supo
 • mam/o, PIV, (L. mamma), -a glando, -algio, -areolo, -ektomio, -karcinomo, -nutri (tr), -ografio, -otropino (LTH), -pinto, -suĉi (tr), -suĉigi, -ulo, -zono (F. brassiere), de-igi, de-ito
 • man/o, PIV, -artiko, -dorso, -flego (manikuro), -kavo, -plato; - premo, -radiko, bul-o, maldekstra-a, maldekstra-ulo
 • mandibl/o, PIV, (L. mandere = maĉi)
 • mandren/o, (F. mandarin), PIV
 • mangan/o, kem. elemento (Mn), kalia per-ato (KMnO4), PIV
 • manĝ/i (tr), PIV, (F. manger), -aĵo, -ebla, -egulo, -centro (fiz, A. feeding center, apetitocentro), ĉion-anta (A. omnivorous), -materialo
 • mani/o, PIV, -a, -a-depresia psikozo; oni ankaŭ uzas ĝin ĉe vortfino: klepto-o, megalo-o ktp
 • manipul/i (tr), PIV, -o, -ado, -atoro (-ilo)
 • mankomalsan/o, (A. deficiency disease)
 • manometr/o, PIV, (Gr. manos = maldika)
 • manoz/o, (A. mannose), unu de heksozoj
 • manubri/o, anat. (L. -um = tenilo)
 • MAO, monoamin-oksidazo
 • mar/o, PIV, (L. mare), -bano, -malsano, -terapio (talasoterapio, Gr. thalassa = maro)
 • marasm/o, PIV, (Gr. marasmos = konsumi)
 • mariĥuan/o, PIV, (hispane, marijuana)
 • marmorost/o, (A. marble bone), -a malsano
 • marsupializ/o, Br, (A. marsupialization, L. marsupium = veziketo), unu de la operaciaj teknikoj
 • martel/o, (L. malleus), PIV, maleo
 • mas)o, PIV, leĝo de -ago (A. law of mass action), --spektroskopio, -spektro-metro (mezurilo de molekulamaso)
 • masaĝ/o, PIV, -i (tr), -isto
 • maseter/o, PIV, (L. m. masseter)
 • mask/o, -i (tr), PIV, -ita depresio
 • maskl/o, PIV, -a (virseksa), -iĝo
 • masofiism/o, PIV, -ano (masofiisto)
 • mast/ito, (Gr. mastos = brusto), peri-ito, -odinio (mamalgio), -oidito, -opatio
 • mastĉel/o, (G. Mastzelle), mastocito
 • masturb/i (tr), PIV, sin -i, -ado
 • materi/o, PIV, -alo
 • matriks/o, (A. matrix)
 • matur/a, PIV, (L. maturus), -eco, -igi, -iĝi, -ulo, -a lakto, fru-a, frua -iĝo, tro-a naskito
 • meat/o, PIV, (L. meatus = vojo), ekstera orela -o, nazaj -oj
 • meĉ/o, PIV, speco de sorba materialo por dreni kavon, vundon, (A. wick, G. Wieche)
 • medi/o PIV
 • medial/a, ( L. medialis ), pliproksima al mediana plano
 • median/a, PIV, (L. medianus), -o, -a nervo, vejno, letaldozo
 • mediastin/o, PIV, -a, -ito
 • medicin/o, PIV, -a, -isto, intema -o, jur-o; labor-o, sociala -o, sport-o
 • medikament/o, PIV, kuracilo, medicinaĵo, drogo
 • medium/o, PIV
 • medol/o, PIV, (L. medulla), adrenala, osta (flava, grasa) -o; -ektomio, -ito, -­oblasto, -oblastomo, -ocito (-oĉelo), -ofibrozo, -omo, -opatio, ost-ito, -ozo
 • mega-, (Gr. megas = granda) PIV, -cefalio, ­cekumo, -kaciocito, -kojlo, -vitamin­terapio; - ciklo, -julo, - volto ktp
 • megalo-, PIV, (Gr. megale = granda), -blasto, ­cito, -citozo, -daktilismo, -eritemo, -gastrio, -hepato, -manio, -peniso, -skopo, -timuso, -megalio, sfs, akro-, cefalo-, hepatonefro­kardio- ktp
 • Mejbomaj glandoj, PIV, (Meibom, germana medicinisto), mejbomito (A. meibomitis)
 • mejoz/o, PIV. (A. meiosis)
 • mekani/ko, PIV, -ka, -smo
 • mekoni/o, PIV, (L. meconium)
 • melan/o-, (Gr. melas = nigra), -emio, -ino, -ismo, -oblasto, -oblastomo, -ocito, -odermio, -oforo, -okarcinomo, -omo, -osarkomo, -otropino, -ozo, -urio
 • melanĝer/o, (F. melangeur)
 • melankoli/o, PIV, -a, -u/o, (melas+chole nigra galo)
 • melatonin/o, hormono de pineala korpo
 • melen/o, PIV, (Gr. melas = nigra)
 • melioidoz/o, pseŭdomeleo (A. pseudoglanders)
 • melitokokoz/o, PIV brucelozo (pro"Brucella melitensis")
 • membr/o, PIV, supra -o (brako), malsupra -o (gambo)
 • membran/o, PIV, muk-o, pseŭdo-o
 • memmortig/o, PIV. (A. suicide) potencialo-
 • memvundad/o, (A. automutilation, G. Selbstverleuung)
 • menadion/o, vitamino K3 aŭ menakinono
 • menark/o, (Gr. men = monato, arche komenco), (A. G. Menarche)
 • MENING/O-, PIV, (L. meninx = memblano), -ismo, -ito, -okoko, -omo (-ismo)
 • menisk/o, PIV, (Gr. meniskos = krescento)
 • menopaŭz/o, PIV, (Gr. men = monato, pausis = ĉesiĝo)
 • menoragi/o, (A. menorrhagia)
 • menoralgi/o, (A. menorrhalgia)
 • mens/o, PIV, (L. mentes), -a, -e, -a aĝo, -malsano, -ostato
 • menstru/o, -a, PIV, inter-a, post-a, pre-a fazo; aldona, anstataŭa, frua, senovulada, unua -o, -ofaciliga (drogo)
 • ment/o, PIV, -a oleo, -olo
 • mental/a, (L. mentalis), -ito (A. mentality)
 • menton/o, PIV, (L. mentum), duobla -o, -bendo
 • meralgi/o, Hr, (Gr. meros = femuro)
 • merg/i ltrl, PIV, -iĝi, -osistemo (mikro­skopia), el-iĝa punkto de nervo (F. point d'emergence d'un nerf)
 • mericism/o, (A. merycism)
 • merokrin/a, (A- merocrine)
 • merologi/o, parto de anatomio
 • merozoit/o, (A. merozoite)
 • mes/o-, PIV, scienca prf, sig "mesentero (mesoo) rilata al iu organd'; oapendico, -entero ( A. mesentery ), -okojlo, ­ogastro, -onefro
 • mesaĝul/o, (A. messenger), -o-RNA (mRNA, bk)
 • MET/A-, prf, (Gr. meta = ŝanĝiĝo, trans, posta), -abolo, -afazo, -afazo, ­akromazio, -amero, -amorfozo, ­aplazio, -aproteino, -apsikio, -arodop­sino, -astazo, -astabila, -atarso (L metatarsus); kem, PIV (orto, meta, para)
 • metaloprotein/o
 • metanol/o, PIV, metilalkoholo, -izo (kem)
 • meten/o, PIV, metileno (-CIi2-)
 • metencefal/o, PIV
 • meteorism/o, PIV
 • methemoglobin/o
 • metil/o, PIV, -a grupo, -igado (A. methylation)
 • metilen/o, PIV, -a grupo, (-CH2-)
 • metilenblu/o, PIV
 • metionin/o, S-adenozil-o (bk)
 • metioninsulfoksido-reduktazo
 • mez/o-, PIV, 1. sig "meze de ioj"; -arlerio, -arteriito, -encefalo, -o-aortito, ­oblasto, -otelio, -oteliomo, -otrono, -ovejno; 2. en kemio, optike ne aktiva izomero pro interna kompenso, ekz. -obilirubino, -o-inozitolo (pref. mio­inozitolo), -o-tartrato
 • MI/O-, (Gr. mys = muskolo), -algio, -astenio (grava), -ataksio, -atonio, -oalbumino, -oatrofio, -oblasto, -odlnio, -odisto­nio, -odistrofio, -oedemo, -ofasciito, -ofibrilo, -ofibromo, -ofibrozo, ­ogelozo, -ogeno, -oglobino, -oglobinurio, -ografo, -okardio, -okardiito, -ok­ardiogramo, -okinazo ladenilato-kinazo), -okinezimetro, -oklono, -olipomo, ­olizo, -ologio, -omatozo, -omektomio, -ometrio, -omo, -oneŭra, -opatio, -osarkome, -otonio, -otropa, -ozino, -ozito, akto-ozino
 • miasm/o, PIV, (A. miasm, Gr. miasma)
 • micet/o, PIV, (Gr. mykes = fungo); -ozo, -omo pieda (madura piedo)
 • midriaz/o, PIV, (Gr. mydriasis), -iga drogo
 • ((myelo- v. mjelo, medolo))
 • ((myelomo v. medolomo))
 • migren/o, PIV, (A. F. migraine, Gr. hemikrania)
 • migr/i (ntr), PIV, (L. migrare = vagi), -anta reno, lieno
 • mijoz/o, PIV, (A. myiasis, Gr. myia = muŝo), afekcioj, kaŭzataj de diversaj muŝoj aŭ iliaj larvoj
 • mikci/o, (A. miction), urinado
 • mikobakteri/o (L. Mycobacterium)
 • mikologi/o, PIV
 • mikomicet/o, PIV, (L. Mycomycetes)
 • mikoplasm/o, (A. mycoplasma)
 • mikotoksoz/o
 • mikotoksin/o
 • mikoz/o, micetozo, PIV
 • miks/i (tr), PIV, -ita nutrado (de suĉinfano)
 • MIKRO-, (Gr. mikros = malgranda), -analizo, -bicido, -biologio, -biologo, -bo, ­bodetrua, -cefalio, -cito, -daktitio, ­-embolo, -fago, -fakio, -farado (l0-6 farado), -gramo, -litro, -metro, -molo, - ftalmio, -glio, -koko, -konidio, ­melio, -ondo, -organismo, -peniso,
 • -psio, -skopio, -skopo, -snmo, -sporo, sporozo, -tomo, -tubeto (aŭ mikro­tubulo), -viloj (A. microvilli), kontraŭ-­ba, sen-bigi (tr)
 • miksedem/o, PIV, (A. myxedema)
 • miksom/o, PIV, -atoz/o
 • miksosarkom/o
 • miksovirus/o
 • mikstur/o PIV, miksaĵo el tre efikaj drogoj
 • mili-, prf, sig 10-3, PIV, --ampero, -baro, -ekvivalento, -gramo -litro, -metro, -mikrono (10-9), -molo ktp
 • miliar/a, PIV, (A. miliary), -a erupcio, febro, tuberkulozo
 • miliari/o (F. milium = milio), sudamino(j); kristalina -o (L. sudamina crystallina)
 • militedem/o, (A. war-edema, G. Kriegsodem)
 • militneŭroz/o
 • milium/o, Br, (A, L. milium, F. acné miliare)
 • mineral/o, PlV, -a, -igi, -a akvo, -a oleo, -okortikoido
 • minimum/o, PIV, -a eritema dozo
 • minor/a, PIV, la pli malgranda el du aferoj, -a epilepsio, koreo
 • minut/o, -a ventolado lde pufmo, spira -a volumeno), -a volumeno (de koro)
 • miop/a, PIV, -io (Gr. myein = fermi, ops = okulo; io = malsano), -eco, -u/o, mal-a (hipermetropa); aksa, kornea, lensa, nuklea, refrekta -io
 • mioz/o, PIV, mallarĝiĝo de la pupilo, = iga
 • miracidi/o, larvo de trematodo
 • miring/o, PIV, (L. myringa = membrana tympani), -ito, -oskopo, -otomio, -oplastio
 • misofili/o, (Gr. mysos = malpuraĵo)
 • misofobi/o, (A- mysophobia)
 • mitokondri/o, (A. mitochondria)
 • mitamani/o, PIV, (Gr. mythos = A. myth = mito), mensogomanio
 • mitoz/o, PIV, ĉeldividiĝo (pro-, meta-, ana-, telofazo), kariokinezo
 • mitral/o, PIV, anat. (L mitra = mitro), -a valvo (bikuspida, atrioventrikla, maldekstra valvo), -a stenozo, -a insuficienco, -ito
 • mitridat/izi (tr ), PIV, (Mithridates = homnomo), -ismo (kontraŭvenena alkutimiĝo)
 • mizantrop/o, PIV, -a (A. misanthropic, G. menschenscheu), -eco
 • mizogin/o, PIV, (Gr- missin = malami, gyne = virino), -eco (virinmalamo)
 • mizomij/o, PIV, (speco de moskito)
 • MJEL/O-, (Gr. myelos = medolo), PIV, -o, -a, -encefalo, -oblasto, -oblastemio, -oblastomo, -oblastozo, -ocelo, -ocistocelo, -ocistomeningocelo, -ocito, -ocitomo, -ocitozo, -odelezo, -oencefalito, -ofibrozo, -ogena (leŭkemio), -ografio, -oida, -omalacio, -omatozo, -omeningocelo, -omero, -omo, -oneŭrito, oparalizo, -opatio, -osarkomatozo, oskizo, -ozo; hidro-io, polio-ito, siringo-io
 • mjelin/o, PIV, -havaj, sen-aj nervofibroj, sfingo-o (bk)
 • mobiliz/i (tr), PIV, -(ad)o (ekz. de glukozo aŭ grasacido el la rezervoj)
 • modif/i (tr), PIV, -ado, -o, -aĵon (de iu tekniko)
 • modiol/o, anat, (L. modiolus), akso de orelheliko
 • modul/i (tr), PIV, -ado, -atoro, -anta kodo (A. modulating codon)
 • moks/o, PIV, facile brulebla materialo (plantaĵo) uzata en japana kaŭterizo (moksokaŭterizo) (A. moxa, japane "mogusa"), (laŭ PIV mokso = mokso­kaŭterizo)
 • ­mol/a, PIV, -a (mal-a) akvo, -a palato
 • mol/o, med, 1. (L. macula), pigmenta nevuso (L. nevus pigmentosus); 2- (L. moles = maso), detrua (A. destructive), hematoma, hidatidoforma (A. hydatidiform), karneca (A. flesh), sanga (A. blood) -o (A. mole); 3. kem. grammolekulo
 • molar/a, PIV, -a solvaĵo (1 M)
 • molar/o, PIV, granda maĉdento, antaŭ-o
 • molekul/o, PIV, -a biologio, formulo, genetiko, malsano, pezo; gram-o
 • molibden/o, PIV, kem. elemento (Mo)
 • MONO-, PIV, (Gr. monos = unu), -acida bazo, -amin-oksidazo (MAO), -cito, -citozo, -enoata (grasacido), -fobio, -ftalmio, -gamio, -genezo, glicerido, -gonio, -grafio, -koko, = okula vido, -mero, -nukeozido, -nukleotido, -nukleozo, -oksigenazo, - paralizo, -plegio, -sa­karido, -sporio, -testikeco, -trika bacilo
 • mongola makulo, CA- mongolian mark)
 • mongolism/o PIV, malnova nomo de Dovna sindromo (A. Down's syndrome)
 • moniliaz/o, infekto je monilio
 • monstro, -a, FIV
 • mont/o, -omalsano (A. mountain sickness), venus-o (L. mons veneris)
 • morb/o, PIV, (L. morbus), = a, -eco, -okvanto
 • morbil/o, PIV (L. morbilli, A. measles)
 • Morfe/o, (A. Morpheus), Dio de dormo k sonĝo en greka mito
 • morfe/o, (haŭtmalsano)
 • morf/o-, (Gr. morphe = formo), -ogenezo, -ologio, -ologo, meta-ozo
 • morfin/o, PIV, -ismo, -omanio, de-izo
 • moribund/a, (A. moribund, L. -us), mortanta
 • mort/i (ntr), PIV, (L. mors), -igo, -iĝi, -into, - okvanto (proporcio de la mortintoj rilate al la tuta loĝantaro), mem-igo (sin-igo), -a spaco de spirvojo (A. dead space, fiz), post-a, trans-a
 • morul/o, PIV, (Gr. moron, L. morus, A. mulberry)
 • motilit/o, (A. motility)
 • motor/o, PIV, -a areo, -a finplato (A. end­plate), -a neŭrono, angio-a, vazo-a, viscero-a nervo
 • mov/i (tr), PIV, -a, -ado, -n, -iĝi, -iĝemeco (A. mobility) ek-iĝi, ebla, facil-iĝa, (facil-a), lant-a, liber-a, mem-a, propra -a, sen-a
 • mRN. A, (A-messenger RNA), v. mesaĝulo
 • mucilag/o, PIV
 • mucin/o, speco de glikoproteino
 • muel/i (tr), PIV, (A. mill, G. mahlen, L. molere), -dento = molaro, -ohioida muskolo (L. m. mylohioideus)
 • muget/o, PIV, (A. thrush, F. muget)
 • muk/o, PIV, (A. mucus), -eca kancero, -oido, -opolisakarido, -oproteino, -ozo
 • mukokutanea limfonoda sindromo (Kaŭasa­kia malsano), (Kaŭasaki estas nomo de japana medicinisto)
 • mukor/o, PIV, -mikozo
 • mult/a, -enzima, -faza, -forma, -fragmenta, -ipliki, -nuklea, -obla (sklerozo), ­opara, -valenta
 • mumi/o, PIV, -igi
 • mumija/o, himalaja rezino (kruda materialo por medikamentoj)
 • mumps/o, PIV, parotidilo
 • murein/o, komponanto de bakteria ĉelmuro, -transpeptidazo
 • murmur/o, vezikulara -o (ĉe aŭskulumo de pulmo)
 • muskarin/o, (A. muscarine)
 • muskol/o, PIV, skeleta -o (strikita, laŭvola -o), glata = o, -rigideco, -a ekzerco, -a distrofio, -a laboro, -a tonuso, -ozo
 • muso artika, (A. joint mouse, G. Gelenkmaus)
 • muŝo-vidado, (L. muscae volitantes, G. Mückensehen)
 • mut/a, PIV, -eco, -ulo, surda-ulo, -ismo
 • mutaci/o PIV, ( A. mutation, L. muto = ŝanĝiĝi)
 • ­mutagen/a, -o
 • mutarotaci/o, PIV, (kem) ŝanĝiĝo de optika rotacio
 • mutil/i (tr), PIV, (A. mutilate, maim, L. mutilo) -ado

N[redakti]

 • NAD+, nikotinamido-adenin-dinukleotido (DPI+)
 • NADP+, NAD-fosfato (nova nomenklaturo de TPN+)
 • nadl/o, PIV, injekt-o, sutur-o
 • najl/o, PIV, -ado, -enmeto
 • nan/o, PIV, (Gr. nanos, L. nanus = malgranda), -a, -eco, -ismo, -ocefalo
 • nano-, PIV, prf, sig 10-9, -gramo, -metro, -molo, -rentgeno ktp
 • nanukajami/o, japana malnova termino (nanuka = sep tagoj, jami = malsano aŭ malsaniĝo), (A. seven-day fever), la kaŭzanto = Leptospura hebdomidis
 • narko-, (Gr. narke = stuporo, narkozo), ­analizo, -lepsio, -manio, -tiko, -zo
 • nask/i (tr), PIV, (L. natus = nasko), -a, -o, -iĝi, -iĝokvanto (-okvanto), -ivo (­okapablo), -olŭnigo, -oregulado, frua -o, planata -o, mis-i (aborti), nov-ito, malvive -ita, post-ajo (A. afterbirlh, G. Nachgeburt), de-a, kun-ita, unue-ita, fru-ito, mort-ito, ovo-a, vivo-a, ­okanalo (osta, mola)
 • natalitat/o, PIV, naskokvanto
 • natri/o, kem. elemento (Na), -a klorido
 • naŭz/o, PIV, (A. L. nausea, Gr. nausia), -i (tr), -a odoro
 • navikular/o, PIV, (L. navicula = boato), (L. os naviculare)
 • naz/o, PIV, (L. nasus), -a kavo, -a sekrecio (-elfluo), -konkoj (supera, meza, suba), para-a sinuso, -a supro (L. apex nasi), -aj truoj, -aj aloj, -ofaringa -istmo, -elfluego, -hemoragio (epistakso),
 • -obstrukco
 • neandertal/o, PIV, valeto apud Rejno, kie prahomoj vivis.
 • NEFR/O-, PIV, (Gr. nephros = reno), -algio, -ektazio, -ektomio, -ito, -oastenio, -ocirozo, -ofikso (A. nephropexy), -okalcinozo, -olitiazo, -ologio, -omo, -ono, -opatio (gravedeca), -opielito, -optozo, -oragio, --oskleiozo, -ospazo, -otoksino, -otomio, -ozo; epi-ito, glomerulo-ito peri-ito
 • negativ/a, PIV, -a fidbako, -ismo, -isto
 • neĝo-blindec/o, (A. snow-blindness)
 • NEKRO-, PIV, (Gr. nekros = mortinta), ­biozo, -fagio, -filio (-filismo), -fobio, -grafio, -logio, -manio, -psio, -sadismo, -spermio, -toksino, -tomio, -ozo
 • nematod/o, PIV, (Gr. nema, nemat = fadeno, eidos = formo)
 • NEO-, PIV, scienca prf (Gr. neos = nova), ­fobio, (fobio al novaĵo), -glosio (parolo konsistanta el neologismo), -talio (lude konstruita lingvo, ĉefe ĉe paranojo, A. -lallia), -ologismo (med. propra vorto de psika malsano, krome PIV), -plasmo (PIV, G. Neubildung) -plazio
 • neproteina nitrogeno. (A. nonprotein nitro-gen)
 • neproteina spira kvociento, (A. nonprotein respiratory quotient, NPRQ)
 • nerv/o, PIV, (L. neiws, Gr. neuron), -a, -aro (-a sistemo), -oza, -ozeco, -ozema, -izi (tr) (A. innere, G. innervieren), centra k periferia nervoj, mjelaj aŭ spinaj -oj, motora, senta -o; cerbaj (kraniaj) -oj: olfakta, optika (opta), okulomotora, troklea, triĝemela (triĝemina), abdukcia, facia, vestiblokoklea, glosofaringa, vaga, akcesora, hipoglosa -o
 • nesidioblastom/o, (Gr. nesidion = insuleto), adenomo de Langerhansa insuleto
 • NEŬR/O, PIV, -algio, -astenio, -ino, ­-inomo, -odermito, -odigesta astenio, ­odinamikaj sindromoj, -odinio, -oepiteli­omo, -ofibromo, -ofibromatozo, ­ofiziologio, -ogena, -oglio, -okemio, ­okeratino, -okirurgio, -okutanea angio­matozo, -olizo, -ologio, -ologo, -omo,
 • -ono, -opatio, -opatiulo (-opato), ­otropa, -ozo, -ulo (embriologia termino), -osekrecio, -otoksino, -tomio, ­otransmisilo (A. neurotransmitter)
 • neŭrospor/o, -o ruĝa (L Neurospora crassa, A. red bread mold)
 • neŭtr/a, PIV, nek acida, nek baza (solvaĵo), -a graso, -eco, -igi (A. neutralize), -ino, -ocito, -ocitozo, -ofila, -ofilio, -ono, -openio; elektre nek pozitiva, nek negativa
 • nevus/o, PIV, (L. naevus), -o ebena, hara, papila, pigmentĉela, veruka
 • niacin/o, nikotinata acido k ĝia amido
 • niĉ/o, PIV, (A. F. niche), signo de stomaka ulcero en kontrasta radiografio
 • nigr/a, -akvoiebro (A. black-water fever), -a lango (pelagro de hundo)
 • nikel/o, PIV, kem. elemento (Ni)
 • nikotin/o, PIV, -ismo, = ata acido, -amido
 • niktalop/a, PIV, (Gr. nyx = nokto), -io (A. nyctalopia)
 • niktit/a, PIV, -a membrano (la tria membrano de la birdoj), -acio (niktacio) ( A. nictitation, nictation, - wink), palpebrumado
 • nilon/o, PIV, (A. nylon), -a fadeno
 • nimf/o, PIV, -omanio (A. nymphomania)
 • nistagm/o, PIV, (Gr. nystagmos)
 • nitrat/o, -a acido (HNO3), PIV
 • nitrit/o, -a acido (HNO2), PIV
 • nitrogen/o, PIV, kem. elemento (N), -a ekvilibro, -fiksado, -mustardo
 • nitroglicerol/o
 • nitroz/o, PIV, (A. nitroso), -ogrupo (-N = O), -amino (kancerogeno)
 • noc/i (tr), PIV, (L. nocere = malutili, vundi, dolori), -iceptoro = receptoro sensitiva kontraŭ malutilaj impulsoj, doloroj ka
 • nod/o, PIV, -a ritmo, atrioventrikla -o, limfo-o
 • nokardi/o, (L. Nocardia), genro de bakterio
 • nokt/o, -algio, -alopio, -oiobio, -oteruriĝo (A. night-terrors). -urio, -a enurezo
 • noma/o, Br, (A. G. Noma), gangrena stomatito
 • nomenklatur/o, PIV
 • nomogram/o
 • normal/a, PIV, -eco, -a distribuo (de Gauss)
 • normoblast/o
 • nostalgi/o, PIV, (Gr. nostein = reveni hejmen, algos = doloro)
 • not/o-, (Gr. noton = dorso), -kordo, -mjelito
 • novnaskit/o, PIV
 • novokain/o, PIV
 • nozokomia infekto, enhospitala infekto
 • nozologi/o, (A. nosology, Gr. nosos = malsano)
 • nubekul/o, nubosimila malklaraĵo (de urino aŭ korneo)
 • nuda muso, senhara muso
 • nuk/o, PIV, ( L. nucha, F. nuque ), -a, -artrozo, -doloro, malmol-o (-a rigideco)
 • nukle/o, PIV, -a dividiĝo (kariokinezo), -a magneta rezonado (NMR), -a medicino, -ata acido, -olo, -oproteino, -osomo, -otido, -ozido, mono-ozo
 • nulipar/a, -ulino
 • nupt/o, PIV, (L. nuptus = geedziĝinta), geedziĝa festo, -okvanto
 • nutaci/o, PIV. (L. nutatio, A. nutation), patologia kapbalanciĝo
 • nutr/i (tr), PIV, -a, -ado, -adisto, -aĵo, -antino, -a scienco, -a valoro, -omanko, -omedio (de baklerioj), sub-o, mam-o, super-o, apar-aĵo, ŝtop-i (tr) (perforte engorĝigi -aĵon)

O[redakti]

 • obdukci/o, malnova termino de aŭtopsio (precipe jurmedicina)
 • obduraci/o, (A. obduracy), obstineco
 • obez/a, PIV, (L. obesus = korpulenta, grasega), -eco (A. obesity)
 • objektlens/o, (de mikroskopo), objektivo
 • objektiv/a, PIV, -a rimptomo
 • oblat/o, PIV
 • obliter/i (tr), (A. obliterate), -a, -o, -ita
 • oblikv/a, PIV, (L. obliquus, A. oblique), supera -a muskolo (de la okulo)
 • oblong/a, PIV, -a mjelo (medolo)
 • obnubilaci/o, (L. obnubilare = kovri), malklara stato de menso
 • observ/i (tr), PIV, -o, -ado
 • obsesi/o, (L. obsessio), deviga ideo
 • obskur/a, PIV, -eco
 • obstakl/o PIV, (A. obstacle)
 • obstetrik/o, -a, PIV, (L. obstetricare = asisti ĉe akuŝo)
 • obstip/o, (A. obstipation), habituala -o
 • obstrukc/o, PIV, -i (tr), mal-i, naz-o, -a anurio
 • obtur/i (tr), PIV, (L. obturare), -a ileuso, -iteco
 • obtuz/a, PIV, (A. obtuse, L. obtusus), -a doloro, sono (ĉe perkuto)
 • odont/o-, (Gr. odous, odontos = dento), -algio, -ito, -ologio, - omo
 • -odini/o, sfs, simila al "-algio", (Gr. odyne = doloro), akr-o, stomak-o, torak-o ktp
 • oestr/o, PIV, -a ciklo, -adiolo, -ogeno, -ono, -iolo
 • ofaz/o, (A. Gr. ophiasis, Gr. ophis = serpento)
 • oftalm/o-, PIV, (Gr. ophthalmos = okulo), -a aŭ -ika (nervo), -ito, -oblenoieo, -odinamografio, -odinamometrio, -ologio, -omalacio, -oplegio, -oskopio, -oskopo, -otomio, -otonometro
 • oftec/o, (A. frequency, G. Haufigkeit)
 • okcipit/o, -alo (-osto), PIV
 • okluzi/o, PIV, (A. Occlusion)
 • okronoz/o, (A. ochronosis, Gr. ochros = flava)
 • oksalat/o aŭ (pref) okzalato, -a acido
 • oksid/i (tr), -o, -ado, PIV, kontraŭ-ilo, ne-ebla, per-o, hidrogenper-o (H2O2), -anto, -azo, -o-reduktazo
 • oksifil/a, (A. oxyphilic)
 • oksifobi/o, (Gr. oxys = akra)
 • oksigen/o, PIV, kem. elemento(O), -i(tr), -a ŝuldo (A. oxygen debt, fiz), -azo, maksimuma ---enpreno, -izo (A. oxygenation)
 • oksihemoglobin/o
 • oksitocin/o, hormono de hipofizo
 • oksiur/o, PIV, (L. Oxyuris), -iazo, -icido
 • okso-, -acido (ketoacido), -glutarato (ketoglutarato)
 • okul/o, PIV, -angulo (ekstera, interna), -bandaĝo, -bulbo, -haro, -kuracisto, -lenso, -oĝira krizo (A. oculgyric crisis), -vitro, -omotorio (-omotora nervo), -umi (palpebrumi), nud-e, talp-a (forte miopa), intra-a (premo)
 • okult/a, PIV, (L. Occulus = kaŝita), -a sango
 • oleat/o, PIV, -a acido (A. oleic acid)
 • olekran/o, PIV, anat (L. olecranon)
 • olfakt/o, PIV, (L. olfactus = flaro), flarsento, -a bulbo, nervo, organo
 • olig/o-, PIV, (Gr. oligos = malmulta), -emio, -ocitemio, -odaktilio, -odendioglio, -odendrogliomo, -odinamika agado, oelemento, -ofrenio, -ogalakcio, -ohidramnio, -omenoreo, -omero, -opepsio, -upeptido, oplasmio, -osakarido, -osialio, -ospermio, -otrikio, -ozoos­permio, -urio
 • oliv/o, anat (cerba nukleo)
 • -olog/o, PIV, finaĵo de teknikaj vortoj, indikanta la specialiston: farmak-o, pat-o; -io, psik-io
 • ((omfalo- v. umbiliko-))
 • -omo, sfs, (Gr. -oma = tumoro)
 • oment/o, PIV, epiploo, granda (malgranda)
 • onanism/o, PIV
 • ond/o, PIV, -olongo, ultrakurt-a (dia­termio), ultrasona -o
 • ONKO-, (Gr. onkos = tumoro), -gena, -geno, -grafo, -lizo, -logio, -logo, -rnaviruso (onkogena RNA-viruso)
 • onkocerk/o, PIV, (L. Onchocerca), -ozo
 • ONIĤ/O-, oniko-, (A. onycho-, G. onyx = ungo), -odistrofio, -ofagio, -ofimo (hipertrofio de ungo), -ografo, -oida, -ito, -ozo
 • ((oophoro- v. ovario))
 • opacit/o, (A. opacity), opakeco (de vitra korpo)
 • opak/a, PIV, (L. opacus, A. opaque), diafana, iugrade netralasanta lumon; -eco
 • operaci/o, -i (tr), PIV, -anto, -ato, -ebla, -ebleco, -ejo, -ito, post-a (flegado, kuracado), -a faritaĵo
 • operant/o, (A. operant), (termino pri behaviorismo)
 • operatora geno, (A. operator gene)
 • operon/o, funkcia unuo de geno, kiu kontrolas biosintezon de proteino
 • ((ophthalmo- v. oftalmo-))
 • opi/o, PIV, (Gr. opion, L. opium), -omanio, -ato (A. opiate)
 • -opi/o, sfs (Gr. ops = okulo, io = simptomo), an-o, mi-o, presbi-o ktp
 • opistotonus/o, (Gr. opisthen = malantaŭen)
 • opoterapi/o, (Gr. opos = suko), PIV
 • opres/i (tr), tirane premegi; PIV
 • -opsi/o, sfs, (Gr. opsis = vido, aspekto), cian-o (A. cyanopsia, cyanopia, blue vision)
 • opsin/o, proteina parto de jod-o, rod-o ka
 • opsomani/o, (Gr. opson = kuirita manĝajo)
 • opsonin/o, (Gr. opsonein = prepari manĝaĵon)
 • opt/o, PIV, grekdevena scienca vorto aŭ vortoelemento sig "vido"; -a (nervo), -(ik)o-kineza, -ometrio, --ometro
 • optik/o, PIV, -a aktiveco, antipodo, denseco, izomero, nervo ( = opta nervo), -a lumomikroskopo, = isto
 • optimum/o, PIV, -a pH, temperaturo (de enzimo)
 • orbikul/o, PIV, cirkla muskolo (buŝa, okula)
 • orbit/o PIV peri-ito
 • ordinat/o, PIV, vertikala akso (kontraŭabsciso)
 • orel/o, PIV, -aŭriklo (-konko), -lobo, ekstera akustika meato, timpana membrano; meza -o, aŭdaj ostetoj (inkudo, maleo, stapedo), aŭda tubo (Eustachi), intema -o, -bruo (-zumado, -zumoj), -spegulo, -vakso, -tuboduŝo (G Tubeneinblasung), v. ankaŭ OT/O
 • ­organ/o, PIV, (Gr. organon = instrumento), -a, -elo (ĉela), -ismo, -izi, -ogenezo, -oleptika, -opreparaĵo, -oterapio
 • organik/a, PIV, -a kemio, ne-a kemio, -a kombinaĵo
 • organism/o. PIV
 • orgasm/o, PIV, (Gr. orgein = pasia)
 • orific/o, PIV, (L orifcium), -o uretera, uretra, utera, vagina; v. ankaŭ "ostio"
 • origin/o, PIV, -a, -i (ntr)
 • original/a, PIV, -aĵo, -eco
 • ORKID/O-, ( Gr. orchis = testiko ), -algio, -ito, -ektomio, -ocelo, -opeksio, -optastio, -oepididimito
 • ornitin/o, aminoacido (membro de urea ciklo)
 • ornitoz/o, (Gr. ornis, ornithos = birdo) (A. ornithosis)
 • orofaring/o, (A. oropharynx), (L. os, oris = buŝo)
 • orotat/o, --a acido (Gr. oros = lakto-plasmo)
 • ORTO- (Gr. orthos = rekta, korekta), kem, , 1. (kontraŭ meta k para) ekz. - -dihidro­ksibenzeno; 2. (kontraŭ piro k meta), ekz. -fosfato; 3. prf sig "normala", "rekta", -diagiafo, --doncio, -droma (fiz), -gnata, -pedio, -pnea, -opsikiatrio, -stata (hipotensio, proteinurio)
 • osazon/o, ozazono (PIV), (termino en sukera kem)
 • osced/i (ntr), PIV, (L. oscitare, A. yawn)
 • oscil/i (ntr), PIV, (L. oscillare = svingiĝi), -o, -ado, -ografo, -oskopo
 • osmi/o, PIV, kein. elemento (Os)
 • osmidroz/o, (Gr. osme = odoro, idros = ŝvito)
 • osm/ozo, PIV, (Gr- osmos = puŝo), -ometro, -oreceptoro, -oza koncentriteco, -a premo
 • ost/o, PIV, (Gr. osteon, L. os; ossa = ostoj), -a, -aro, -eco, -eto, -igi, -igado (A. ossifcation), -algio, -artikito = -artrito, -ito, -oblasto -oborilo, -ocikatro, -ocito, -odermatopatio, -ohipertrofio,
 • -odismetamorfozo (feta), -odisplazio, -odistrofio, -o ito, -ogena, -ogenezo, -oklasto, -oklastomo, -okondromatozo, -ologio, -omalacio, -omedolo, -omjelito, -omedoloretikulozo, -omjelodisplazio, ­opatio, -opetrozo, -oporozo, -opsati­rozo, -orompiĝo (-rompo), -orompiĝemo, -osarkomo, -osintezo, -otomio, -otomo (-tranĉilo), ŝlosil-o (klaviklo)
 • ostein/o, PIV, (A. ossein), malnova termino pri organika komponanto de osto.
 • osteo-, (Gr. osteon = osto), uzebta anstataŭ "osto-" -mjelito = ostomedolito a& ostomjelito
 • osteopat/o, PIV, (evitinda), kiropraktikisto
 • osti/o, (L ostium = buŝo, orifico), abdomena -o (de utera tubo), utera -o (de tubo), utera - o, uretera -o, interna k ekstera uretra -o, vagina -o ktp
 • OT/O-, PIV, ( Gr. otos = orelo), -algio (-odinio), -obaropatio, -ito (ekstera, interna, meza) -olito, -ologio, -omikozo, -orinolaringologio, -oreo, -osklerozo, -oskopo, -otokseco (pro ŝtreptomicino) ov/o, PIV, -albumino, -oblanko, -odukto, -ogenezo, -omucino, -omukoido
 • oval/a, PIV, elipsoida, -ocitozo, -a fenestro (vestibla fenestro de orelo), -a forameno, -a foso (de koio)
 • ovari/o PIV. (L. ovarium ), -a, -algio, -ektomio, -ilo, -ocelo, -ocentezo, ­oreksio; -a kisto, kistomo, teratomo; par-a kisto, par-o (G. Nebeneierstock)
 • ovol/o, PIV, -a, -ado, -falo (A. ovulat(on), -forma
 • -oz/o, PIV, sfs uzata en diversaj sencoj: 1. egalas al la angla "-osis", sig "mal­sano", "kondiĉo", ekz. acidozo; 2. egalas al la angla aŭ alilingva "-ose", sig "sukero", ekz. glukozo; 3. en neorganika kem, ekz. feroza klorido (v. "fero")
 • ozen/o, PIV, (A. ozena, ozaena, Gr. oze = malbonodoro), (nazmalsano)
 • ozon/o, PIV, (A. ozone, Gr ozein = odori), O3, -olizo (kem)

P[redakti]

 • ((pace-makec v. pejsmejkro = kardiostimulatoro
 • ((paĥi-v. paki- ))
 • paki-, PIV, (Gr. pachys = dika), -blefarozo, -bronkito, -daktilio, -menio(-dermo, -dermio), -meningo, -meningito, ­-metro, -pleŭrito pal/a, -iĝo (de vizaĝo)
 • palat/o, PIV, (L. palatum), -a velo, -ito, -oskizo, mola k malmola -o
 • paliativ/o, PIV, (A. paliative), -a terapio
 • palilali/o, (Gr. palin = ripete, lalein = babili, A. L. -a, paliphrasia)
 • palium/o, PIV, (A. pallium = mantelo), cerebra kortekso
 • palmitat/o, PIV, -a acido
 • palmitoleat/o, grasacido, -a acido
 • palp/i (tr), PLV, (L. palpare, A. patp), -ado, dumana -ado
 • palpebr/o, PIV, (L. -a), -a, -ito, -umi (ntr)
 • palpitaci/o, PIV, (L. palpitatio)
 • pampinoform/a, (L. pampinus = planta ĉiro), -a plekso (L plexus pampiniformis)
 • PAN-, prf (Gr. pan, pantos = tuta), -arteriito, -artrito, -atrofio, -citopenio, -demio, -encefalito, -kardiito, -oftalmio, ­medoloftizo, -medolopatio, -mjelozo, -ostito, -otito, -plegio, -sinusito
 • panace/o, PIV, (Cr. panakeia, A. panacea)
 • panarici/o, paronifiio, PIV, (A. paronychia Gr. para = ĉirkaŭ, najbare de, onyx = ungo)
 • panikl/o, PIV, (L. panniculus), grasa -o, karna -o, -ito
 • pankreat/o, PIV, -a, (Gr. pan = tuta, kreas = karno), -ito, -a suko, -ektomio, -ino, -olipazo
 • pankreozimin/o, (intesta hormono), = kolecistokinino
 • pans/i (tr), PIV, (F. panser), purigi vundon k bandaĝi ktp, -aĵo
 • pantofobi/o, (Gr. pan = ĉio), fobio kontraŭ ĉio
 • pantotenat/o, -a acido f A. pantothenic acid)
 • panus/o, PIV, (L. pannus = peco de tuko), alergia, fliktena, karneca, trakoma, seka -o, ring-o
 • papaverin/o, PIV
 • paper/a, -a kromatografio, elektroforezo
 • papil/o, PIV, (L. papilla = A. nipple), -o hara, inciziva, langa, mama, oplika, rena, saliva; -omo, -omozo, -ito, kongesta -o (de okulo)
 • papir/o, PIV, (scienca mallongigo de papiruso), -eca lameno
 • papul/o, PIV, (L. papula = akno k similaĵoj)
 • PAR/A-, prf, uzata en diversaj sencoj sig: "malnorma, tra, najbara, akcesora, ĉirkaŭ" -abiozo, -abulio, -acentezo, -adentozo,
 • -adenito, -adoksa, -adoksa dormo (REM-dormo), -aepilepsio, -afazio, -afimozo, -afrenio, -agangliomo, ­agrafio, -agramatismo, -ahemofilio, ­ahepatito, -akeratozo, -akinezio, -akolio, -akortika (areo de limfonodo), -alakso, -alalio, -alergia, -alizo, -alogio, ­alogismo, -amagneta, -amedicina, ­ametro, -ametrito, -amimio, -a-amino­benzoata acido (PABA), -a-aminosalicilata acido (PAS), -amioklonio, - amiotonio, -amnezio, -anaza (kavo), -anefrito, -ano1da, -anojo, -anomio, -apertuso, -aplegio, -aproteinemio, -aprostatito, -apsoriazo, -arilmio, - asimpata (nera sistemo), -asŭnpato- litiko, -asinusito, -aspasmo, -atifo, -atiroido, -athormono, -enkimo, - entera/a, -eslezio, -oksisma, -oreksio, -osmio
 • par/o, -a elektronoj; -a (ne-a) nombro -para, (L. parere = naski, A. -parous), unu (du, tri multo)- -
 • paragonim/o, (ekz. Paragonimus Westermani)
 • parakokcidiomikoz/o
 • parez/o, PIV, (Gr. paresis = A. relaxation)
 • pariet/o, PIV, (L. paries = muro), -osto(-alo), -a ĉelo (de stomako)
 • parkinson/a, PIV, -a sindromo, -ismo, pseŭdo-a
 • parodontoz/o, paradentozo (malsana stato de histoj ĉirkaŭ dento aŭ dentoj)
 • paroksism/o, PIV
 • parol/i (ntr), naz-i, -tumulto
 • paroniĥi/o, (A. paronychia), inflamo, ĉirkaŭ la ungo(j), panaricio parotid/o, PIV, (A. parotid), -ito
 • part/o, PIV, (L. pars, partes), -a (premo de gaso), -a surdeco, -eto, -igo (de krom osomoj ĉe ĉeldividiĝo)
 • parlenogenez/o, PIV, (Gr. partenos = virgulino)
 • partikl/o, PIV, (L. particula = parteto, A. particle ), elementa -o (ekz. elektrono, protono, neŭtrono ka). En fiziko ĝi havas ankaŭ alian sencon (punkto nehavanta dimension). -
 • pasaĝ/o rtg-o nutraj-o
 • pasiflor/o PIV, (L. Passiflora)
 • paspalism/o, toksiĝo pro semoj de "Paspalum scrobiculatum"
 • pasteŭrel/o, (L. Pasteurella)
 • pasteŭriz/i (tr), PIV, (Pasteur, Louis: franca biologo), -acio
 • pastoz/a, pasta, edema (ekz. ĉe tronutritaj infanoj, malplirezistaj kontraŭ infektoj)
 • paŝ/i (ntr), PIV, -ado (irmaniero, A. gait, G. Gang), anasa, ataksia, cerebela, pareza, spasma -ado
 • patagi/o, (A. patagium, Gr. plerygion = flugilo)
 • patel/o, PIV, -a reflekso
 • patogen/a, PIV, -ezo, (Gr. patos = malsano)
 • patognomi/o, (Gr. pathos+gnome; A. pathog- nomy)
 • patognomoni/a, (Gr. pathos+gnomonikos)
 • patolog/o, PIV, -io, -ia, kosmo-io
 • PCB, (A. polychlorinated biphenil), poliklorizita bifenilo
 • PCFU, tribĉeloj sangaj, cirkulantaj en periferia sango, versimile subpopulacio de CFU.
 • pederasti/o, PIV, (Gr. pais = knabo, erastes = amanto), -ulo
 • pediatr/o, -io, PIV (Gr. pais, paidos = infano)
 • pedik/o, PIV, (L. pediculus, A. Louse)
 • pedikuloz/o (A. pediculosis)
 • pedofili/o, (Gr. pais, paidos = infano)
 • pedofobi/o
 • pedunkl/o, PIV, (L. pedunculus), cerebra, cerebela -o
 • pejsmejkr/o, (A. pace maker ), kardio- stimulatoro, kor-ritmigilo pektin/o, PIV
 • pektine/o, PIV, (L. pecten = kombilo), (m. pectineus)
 • pektoral/o, PIV, (L. pectus = brusto), (m. pectoralis major, minor)
 • pektoriloki/o, (A. pectoriloquy = brusto+paroli)
 • pelagr/o, PIV, (itale pelle = haŭto, agro = malglata), -oida
 • pelioz/o, (Gr. pelios = A. livid), (A. peliosis = purpurao)
 • peloid/o, ŝlimo-simila aĵo, (Gr. pelos = ŝlimo)
 • pelv/o, PIV, -a, -eto, -imetro, -imetrio, -ografio, rena -eto pemfig/o, PIV, (A. pemphigus, Gr. pemphix = haŭta veziko)
 • pendŝirmil/o, (rtg)
 • penetr/i (tr, ntr), PIV, (L. penetratum), -ebla, -ema, -o, -ado, tra-i, duon-ebla
 • pentoz/o, PIV, -ano (arabano, ksilano ka), -urio, -fosfata ciklo
 • penicilin/o PIV
 • penis/o, PIV, -ito, -ingo (portata de primitivuloj)
 • pepsin/o, PIV -ogeno
 • peptid/o, PIV, -azo. -oglikano, -a ligo
 • pepton/o, PIV peptostreptokoklo
 • peracetat/o, -a acido (A. peracetic acid, CH3COOOH)
 • percepl/o, PIV, -i(tr), -ado, -aĵo -ebla
 • perfor/i (tr), PIV, -ado, -iĝo -anta ulcero
 • perfuz/i(tr), PIV -o (A. perfusion)
 • pergamen/o, PIV, -kraketo (A. parchment crepitation), -a papero (A. parchment paper G. Pergamentpapier)
 • perhidrol/o, PIV, komerca nomo de H2O2- solvaĵo (30%-a)
 • PERI-, prf, (Gr. peri = ĉirkaiŭ), -adenito, -ang­iito, -anusa (absceso), -aortito, -apika, -arteriito (nodeca), -artikito, -centra, -feria (nervo, sangovazo ka), -flebito, -fokusa, -gastrito, -kardio, -kardiito, -kojlo, -kojfito, -kondro, -kondrito, - korneo, -korneito, -kolecistito, -limfo (de interna orelo), -metro (por testi vid­kampon), -nefrito, -natala -natologio, -odontito, -proktito (Gr. proktos = anuso), -tendenito, -toneo, -toneito, -tonsilito, -vejnito
 • perine/o, PIV (Gr. perinaion), -orafio (A. -orrhaphy), -orupturo -otomio
 • period/o, PIV, -a lego, tabelo (A. periodic law table)
 • peristalt/o, -a, anti-a, PIV, (A. pelistalsis)
 • peristol/o (A. peristole)
 • perkut/i(tr) PIV, (L. percutere), -o -ado,
 • perl/o, PIV, -omalsano (A. pearl disease, G. Perlsucht) = bova tuberkulozo
 • perleĉ/o, PIV (F. perleche), kontaĝa fendeto ĉe lipangulo
 • permanent/a, PIV, -a dento (kontraŭ laktodento)
 • permeabl/a, PIV, -eco
 • permesita rapideco de rtg radiado
 • permutit/o, PIV, adsorbilo (jono-interŝanĝilo)
 • perni/o(L), PIV, frostosvelo, frostabsceso (A. chilblain, -osis)
 • pernicioz/a, PIV, (L. perniciosus) -e anemio
 • peroksid/o, PIV, hidrogena -o (H2O2), lipid­-o, -azo, hidro-o (de lipido)
 • peroksisom/o, enĉela organelo enhavanta diversajn oksidoreduktezojn.
 • peromeli/o, (Gr. peios = ksipligita, melos = membroj), denaska misformiĝo de gambo (A. peromelia)
 • peroral/a, pref. perbuŝa aŭ trabuŝa, (L. per = tra; oris = buŝo)
 • persekutmani/o, PIV
 • perseveraci/o, (A. perseveration)
 • persist/i (ntr) PIV
 • perspir/i (ntr), PIV, -ado nesentebla -ado
 • persvad/o -i (tr), PIV (A. persuade)
 • pertubaci/o, (A. Pertubation, G. Tubendurch­blasung)
 • perturb/o, PIV, -i (tr), glut-o, stomak-o, nutra -o
 • pertus/o, (L. pertussis, per = forta, tussis = tuso)
 • perversi/o, PIV, (L. per = tra, versio = turniĝo), seksa -o, -eco, -io, -iulo
 • pesari/o, PIV, (L pessarium)
 • pes/i (tr), -ilo, PIV, aŭtomata -ilo
 • pest/o, PIV
 • pentia/o, PIV, (eta haŭta hemongio)
 • peteĥi/o, (A. L. petechia)
 • petri/o, Br. vitra skatolo (aŭ pelveto) de Petri
 • petrosit/o, (L. peuositis, G. Pyramidenspitzen­eiterong)
 • pH, PIV, pH = log[H+]
 • piamatr/o, PIV, (L. pia mater = ĝentila patrino), cerba -o, spina -o
 • PFC, (A. plaque-forming cell)
 • PFU, (A. plaquo-forming unit)
 • pied/o, PIV, bul-o (L. pes varus), ĉeval-o (A. horsefoot, L. talipes equinus), palm-a, plat-o, -ingo (stapedo, osteto en la mezorelo)
 • piel/o, PIV, (Gr. pyelos = pelvo), ofte uzata en kunmetita vorto; -ito, -ocistito, -ografio, -onefrito, -oureterografio
 • pigment/o, PIV, (L. pigmentum), -i (tr), -a degenerado (de retino)
 • pigopag/o, (G. L. pygopagus, Gr. pyge = gluteo, pagos = fiksita aĵo), (A. duobla monstro, G. Doppelmissbildung)
 • piknolepsi/o, piknoepilepsio, (Gr. pyknos = ofta, dika)
 • piknometr/o, PIV, (Gr. pyknon = dika), mezur­aparato de specifa pezo de likvaĵo
 • piknoz/o, (A. pyknosis aŭ pycnosis)
 • pikrat/o, -a acido (A. picric acid), PIV
 • pikrotoksin/o, (Gr. pikros = amara)
 • pilokarpin/o, PIV
 • pilol/o, PIV, buleto-forma medikamento, suker-o
 • pilor/o, PIV, (Gr. pyloros, L. pylorus), ­spasmo, -stenozo
 • pineal/a, PIV, -a-korpo, (L, pinea = pinkonuso) pink-morbo, akrodinia eritemo
 • pinocitoz/o, (Gr. pin = trinki, kytos = ĉelo)
 • pinset/o, pinĉilo (F. pincctte)
 • pinta/o, v. "karato"
 • PIO-, PIV, (Gr. pyon = puso), -artrozo, ­bacilozo, -celo, -cianino, -dermio, (pi)emio, -gena, -kolpo, -ktanino, -metro, -nefrito, -nefrozo, -perikardio, -perikardiito, -pneŭmotorako, -reo, -salpingito, -spermio, -torako
 • pipet/o, PIV, -i (tr), (A. pipet, pipette)
 • piramid/o, anat, -a trakto, ekstra-a trakto
 • piramidal/o, PIV, v. "triketro"(os triquetrum)
 • piramidon/o, PIV, antifebra drogo
 • piran/o, PIV, -ozo, -ozido (A. pyranoside)
 • piridoks/ino, PIV, vitamino B6 (inkluzive de -alo k -amino) pirimidin/o, -bazo
 • pirofosfat/o, PIV, -a acido (H4P2O7), -azo
 • pirogajl/o, PIV, (A. pyrogallol)
 • pirogen/o, (Gr. pyr = fajro, gen = produkti), -a
 • pirokatetin/o, (A. pyrocatechin)
 • pirol/o, PIV, (A. pyrrok), kem. -idino
 • piromani/o, (A. pyromania)
 • pirometr/o. PIV, (A. pyrometer)
 • piroterapi/o, (A. pyrotherapy)
 • pirotik/o anti-o kontraŭ-o ŭ g)
 • piroz/o, PIV, (A, Gr. pyroms = bruligo, A. burning)
 • piruvat/o, -a acido (d. pyruvic acid)
 • pis/i (ntr), PIV, lit-ado, -poto
 • pist/i (tr), PIV, -ado, -aĵo, -ilo (A. pestle), -ujo
 • pitekantrop/o, PIV
 • pitiat/a, PIV, (A. pithiatic), -a malsano, perturbo, -ismo
 • pitiriaz/o, PIV, (Gr. pityron = brano), -o diverskolora, graseca, bara, kapa, langa, likensimila, nigra, ronda, rozkolora, ruĝa, seka, simpla vulgara
 • pitirospor/o, (Gr. Pityrosporum), genro de fungo
 • pitresin/o, vazopresino (hormono de hipofizo)
 • pituit/o, PIV
 • pituitari/o, PIV, hipofizo, -a glando, hiper-o, hipo-smo
 • pituitrin/o, PIV
 • piuri/o, (A. pyuria)
 • pizoform/a, PIV, a osto (de karpeo, os pisiforme)
 • placeb/o, PIV (L)
 • placent/o, PIV, (A. L. -a = plata kuko), -ito, -ografio, frutempa -a separiĝo
 • plak/o, PIV, ateroma -o, denta -o, -oforman­ta ĉelo
 • pland/o, PIV, -a arko (L arcun plantarin)
 • planimetr/o, PIV, (L. planus = plata), pref. planometro
 • plankton/o, PIV
 • planum/o, PIV, (L. planus = plata), plata osto
 • plasm/o, PIV, -a ĉelo (-ocito), -ocitomo, -oferezo, -alogeno, -okino (A. plasmo­quin), sango-o, -olizo, -optizo, -a membrano
 • plasmid/o, eksternuklea geno (parageno)
 • plasmin/o, fibrinolizino, -ogeno
 • plasmodi/o, PIV
 • plastid/o, organelo en plantoĉelo
 • plasti/o, PIV, (Gr, plasso = formi), -a, rino-o, torako-o, -a kirurgio, -a operacio
 • plastr/o, PIV, (A. plaster, L. emplastrum)
 • plat/o, PIV, -piedo (A. flat foot, G. Plattfuss), mukoza -o ĉe sifilisulo (kondilomo -a), -a epitelo, vertebro; man-o (polmo), fin‑o (A. end-plale, fiz), -aĵo (F. plateau)
 • platen/o, PIV, kem. ekmento (Pt)
 • platism/o, PIV, (m. platysma)
 • platibazi/o, (A. platybasla) -
 • -plazi/o, PIV, sfs (Gr. plasis = formado), hiper-o, hipo-o, neo-o
 • -plegi/o, sfs (Gr. plege = paralizo), hemi-o, oftalmo-o, pare-o ktp.
 • pleks/o, PIV, anat (L. plexus), korioida -o
 • plesimetr/o, (Gr. plesso = bati, A. pleuimeter aŭ plexometer)
 • pletor/o, PIV, (A. L. plethora; Gr. plethor =pleneco)
 • pleŭr/o, PIV, (Gr. pleura = ripo), -a, -algio (-odinio), -ito, -a kaluso (G. Heuraschwarte)
 • plik/o, PIV, (L. plica), en anat uzata en diversaj kazoj.
 • plomb/o, -i (tr), PIV
 • plumb/o PIV, kem. elemento (Pb), -a anemio, -a koliko, -a linio (A. lead line, G. Bleisaum), -ismo
 • plur-, PIV. prf, -cikla (A polycyklic), -valenta
 • plurpotenca sanga tribĉelo, (A. colony-form-ing units, CFU)
 • plutoni/o, PIV, kem. elemento (Pu)
 • PNEŬM/O-, (Gr. pneuma = aero), -atozo, -aturio, -ogastra, -ogastrogcafio, -okoko, -operikardiito, -operitoneo, -opielografio, -oretroperitoneo, -otorako, -oreno (A. pneumoren)
 • PNEŬMON/O, PIV, (Gr. pneumon = pulmo), -ektomio, -io (-ito), -okoniozo, -olitiazo, -olizo, -ologio, -okirurgio, -omikozo, -omoniliazo
 • poo/o, PIV, (A. potion, L. potio), likva medikamento
 • podagr/o, PIV, (Gr. podos = piedo, agra = atako; A gout, F. podagre), -a atako, -a tofo
 • -poez/o, sfs (A -poiesis, Gr. poiein = formi), eritro-o, kole-o, urato-o, urino-o
 • poikilo-, (Gr. poikilos = varia), -cito, -citozo, -dentozo (A. mottled enamel), -dermo, -terma animalo (malvarmsanga animalo)
 • pojn/o, PIV, (F. poignet) manradiko
 • poks/o, PIV, bova -o aŭ kaŭ-o
 • polakisuri/o, polakiurio, (Gr. pollakis = ofte)
 • polar/a, PIV, -eco (A. polarity), -izi (tr), -izita lumo ( A. polarized light), -izaciomikroskopo, -izilo (A. polarizer), -ografio, -oskopo
 • poleks/o, PIV, (L. pollex), mana dikfingro, -osuĉado -ogena
 • polen/o, PIV, -alergio, -ozo (A. pollenosis)
 • POLI-, PIV, prf (Gr. polys = multa, multobla), -amino, -artrito, -citemio, -daktilio, -dipsio, -eno (kombinaĵo kun pluraj duoblaj ligoj), -fagio, -falangismo, -hidramnio, -hidroksila (alkololo), ‑kliniko, -mastio, -menoreo, -meriĝo (A. polymerization), -mero, -morfa, -morfonuklea, -neŭrito, -nuklea, -nukleotido, -orkismo, -peptido, -peptidazo; -pneo, -radikuloneŭrito, -sakarido, -ploida (A polyptoidy ), -sinusito, -somo (ergosomo, -ribosomo), -spermio, -urio, -valenta
 • polio, PIV, -mjelito, -viruso
 • polioma viruso, (A. polyoma v.) viruso de parotida tumoro de muso ka.
 • polip/o, PIV, (L. polypus), -ozo
 • polm/o, PIV, (L. palm), manplato
 • poluci/o, PIV, (L. pollucio), atmosfera -o, nokta -o
 • polus/o, (L), PIV
 • polv/o, PIV, (hispane, polvo; itale, polvere), -ometro, sen-igi
 • pont/o, anat (L. pons cerebelli)
 • poplit/o, PIV, (L. poples), genukavo (-a kavo), -a muskolo (m. popliteus)
 • populaci/o, PIV
 • por/o, PIV, (Gr. poros; L. porus), -eco (A. porosity), -encefafio
 • porci/o, PIV, (A. porĜon, ration), -umi (tr)
 • pord/o, PIV, (ĉefe pri hepata pordo), -a vejno (A. portal vein), -a hipertensio
 • porfin/o, bk
 • porfiri/o, (A. porphyria)
 • porfirin/o, hemato-o, kopro-o, proto-o, -urio
 • porfuopsin/o, (A. porphyropsin, bk)
 • poriomani/o, (Gr. poreia = paŝado, vojaĝo)
 • pornograf/o, PIV, (Gr. porne = prostitutino), -io, -omanio
 • pornolali/o,
 • porocefal/o, (parazito)
 • porokeratoz/o, (Gr. poros = poro)
 • port/i(tr), PIV, -anto (A. carrier; G. Trager)
 • POST-, PIV prf (L-devena), -akuŝa, -ganglia (nervofibro), -infarkta sindromo, -kastracia sindromo, -komocia, -malsana, -manĝa (A. -prandial), -morta ekzameno (kadavroekzameno), -naskajo (placento), -operacia, -radiada, -transfuza, -tromboza ktp.
 • postit/o, (A. posthitis; Gr. posthe = prepucio), balano-o
 • potenc/o, PlV, (A. potency, L. potentia = forto), -a
 • potencial/o, PIV, (A. potential), -a energio, - diferenco
 • potenciometr/o, PIV
 • pozici/o, PIV, -a drenado ( A. positional drainage)
 • pozitron/o, (pozitono laŭ PIV)
 • pozitiv/a, -a fidbako
 • praktik/o, -a, -i (tr), -ado, -isto, -eco, PIV
 • PRE-, PIV, (L. prae, Gr. pro), internacia prf, uzata en sciencaj nomoj k sig. "tempe antaŭ" aŭ "anoncanta"; -­albumino, -blastomatozo, -diabeta, ­dispozicio, -gangliona, -kancera, ­kancerozo, -klimakso, -kursoro (A. precursor), -menstrua (tensio), ­medikacio, -molaro, -morba, -morta, -operacia
 • precipit/i(tr), PIV, -aĵo, -iĝi, -ita
 • pregnan/diolo, -triolo
 • prem/i(tr), PIV, -doloro, -receptoro, puls-o, sango-o
 • prepar/i (tr), PIV, -a, -aĵo
 • prepuci/o, PIV, (A. prepuce, L. praeputium)
 • presbiop/a, PIV, (Gr. presbys = maljunulo, ops = okulo)
 • presbiakuz/o, (A. presbyacusia, presbycousis, Gr. akousis = aŭdo)
 • presbiofreni/o, (A- presbyophrenia, phren = animo)
 • prevent/i (tr), pIV, -a medicino, -ilo, -orio
 • prezent/i (tr), PIV, -iĝi, -iĝo (G. Lage) (de feto en utero), puga -o (en akuŝo)
 • priapism/o, (Gr. priapus = peniso), daŭra erekt­iĝo de peniso
 • primar/a, PIV, -a zorgo (flego) (A. primary care), -a infekto, -a foliklo (A. primordial follicle)
 • primat/o PIV, (L. primus = unua)
 • primipar/a, -eco (A. primiparity, L. parere = naski)
 • priservej/o, (rtg), apartigita ejo, de kie oni priservas (ekz. rivelejo ktp).
 • probakteriofag/o, profago
 • proced/i (ntr), PIV, -o (Aprocess), -uro
 • proces/o, 1. anat (L. processus), 2. = procezo (natura sinsekvo de fenomenoj)
 • prodrom/o, PIV, (A. prodrome, Gr. prodromos)
 • produkt/i (tr), -a, -o, -ado, -aĵo (metabola)
 • proenzim/o, (A. proenzyme, G. Proferment)
 • proeritroblast/o
 • profesi/o, PIV, -a malsano (A. occupational disease)
 • profilakt/i (tr), PIV, = preventi, -iko, -ika procedo, rimedo
 • profund/a, PIV, -oterapio, -odozo, -a sento
 • progeri/o, (A. progeria)
 • progesteron/o, PIV
 • prognat/a, PIV, (A. prognathic, Gr. gnatos = makzelo), -ismo
 • prognoz/o, -i (tr), PIV
 • progresiv/a, PIV, -a muskola distrofio
 • prohib/i (tr), PIV, (L. prohibeo), malpermesi, -icio
 • projekci/o, -i (tr), dekstra, oblikva -o (rtg)
 • proksim/a, PIV, -ala (anat, L. proksimus = plej proksima)
 • PROKT/O-, (Gr. prottos = anuso), en kun­metitaj vortoj sig "anuso" aŭ rektumo"; -ito, -ektomio, -ocelo, -oklizo, okojlito, -odinio, -ologio, -oparalizo, -oplastio, -oplegio, -optozo, -oragio, -orafio, -oskopio, -otomio
 • prolaktin/o, PIV, -liberiga hormono
 • prolamin/o, speco de proteino
 • prolan/o. PIV, malnova termino, -o A = FSH, -o B = IĈSH aŭ LH
 • prolaps/o, PIV, (L. prolapsus = falo), ptozo; anusa, rektuma, utera, vagina -o
 • prolifer/i (ntr), PIV, -ado, -ema
 • prolin/o, PIV, hidroksi-o
 • promegakariocit/o
 • promjelocit/o
 • prominenc/o, PIV, anat; ( L. prominentia, elstaraĵo)
 • promontor/o, PIV, anat; timpana, sakra -o
 • promoci/i (tr), PIV, -o, -anta faktoro (A ­promoting factor)
 • pron/i(tr), PIV, -ado, = atoro, kvadrata -atoro (L. m. pronator quadratus)
 • propag/i (tr), PIV, -ado, -iĝi
 • propionat/o PIV, -a acido (CH3CH2COOH)
 • propolis/o, PIV, (A. propolis)
 • proporci/o, PIV
 • propriocept/i (tr), PIV, -a (A. -ive). -ado, -oro (propra receptoro, sensorunuo, nerva fino en muskoloj k tendenoj)
 • proptoz/o, ekzoftalmo
 • proputa/i (tr), PIV, -a, -o (A. proputsion)
 • prosektor/o, PIV, -i (tr)
 • prostaciklin/o, PGI2 (prostaglandino I2)
 • prostaglandin/o
 • prostanoat/o, -a acido (A. prostanoic acid)
 • prostat/o, PIV, -a hipertrofio, -ektomio, -ito, -ismo, -ografio, -oreo
 • prostet/a, PIV, kem, -a grupo (A. prosthetic group)
 • prostitu/i (ntr), PIV, -o, -isto, -istino
 • prostraci/o, PIV, (A. prostration)
 • protamin/o, PIV, unu de simplaj proteinoj
 • protein/o, PIV, -azo, -opoento (A. -score, nut), -urio
 • proteoglikan/o, nova esprimo de "muko­proteino".
 • proteoliz/o, PIV, hidrolizo de proteino, -a enzimo
 • proteŭs/o
 • protez/o, PIV, denta, krura -o (Gr. prothesis)
 • PROTO-, PIV, grekdevena internacia, neoficiala prf, sig: "unua". -diasto/o, -plasmo, -plasto, -porfirino, -trofia, -zoo
 • proton/o, PIV
 • protrombin/o
 • protrud/a, PIV, -eco, -aj okuloj
 • protuberanc/o, PIV, anat (L. protuberantia), okcipitala -o
 • provitamin/o, -o A = karotenoj
 • provok/i (tr), PIV, -ado (A provocation)
 • prozencefal/o, (A. prosencephalon)
 • prurig/o. PIV. (A. L.)
 • prurit/o, PIV, (L. prurire = juki)
 • psamom/o, kalkita tumoro, (A. psammoma, Gr. psammos = sablo)
 • pselism/o, dislalio, (A. psellism)
 • PSEŬDO-, PIV, neoficiala, teknika prf. sig: "falsa", "neaŭtentika". -artiko, -artrozo, -cisto, -demenco, -ekzoftalmio,
 • -fluktuado, -globulino, -hermafrodito, -hipertrofio, -fiolero (infana), -kila (A. pseudochylous), -trupo, -leŭkemio, -manio, -membrano, -miopio, -neŭrastenio, -neŭrito hipermetropa, -pelado
 • (A. pseudopelade, alopeciacicalrisata), -sklerozo, -uridino (bk)
 • pseŭdomonas/o
 • PSIK/O, PIV, (Gr. psyche = animo, spirito, menso), -a (forto, difekto), -astenio, -edelismo, -iatcio, -iatro, -oanalisto, -oanalizo, -odramo, -odiagnostiko, -ofiziologio, -okirurgio, -ologio, -ologo,
 • -omimetiko, -opatio, -opato, -osomata, -somatozo, -otekniko, -oterapio, -ozo
 • psikrometr/o, PIV, (Gr-psychros = malvarma), aparato por mezuri humidecon, (speco de higrometro)
 • psitakism/o, PIV, (Gr. psittakos = papago), senvola ripelado de la lasteaŭdita silabo.
 • psitakoz/o, PIV, infekta malsano (A. parrot fever)
 • psoas/o, (L), -o malora k minora (granda k eta -o, PIV)
 • psoit/o, intlamo de granda psoaso.
 • psoriaz/o, PIV, (Gr. psora = juko)
 • PTA, (Aplasma thromboplastin antecedent), faktoro XI de sanga koaguliĝo
 • PTC, (A, plasma thromboplastin component), faktoro IX de sanga koaguliĝo
 • pteridin/o, kem. subslanco (bk)
 • pterigi/o, (Gr. pterypon = Pugilo)
 • pteroilglutamat/o, -a acido (folata acido)
 • ptialin/o, (ankaŭ ptialazo laŭ PIV), (Gr. ptyalon = salivo)
 • ptialism/o, troa salivado ( A. ptyalism, salivation )
 • ptomain/o, PIV, (Gr- ptoma = kadavro)
 • ptoz/o, PIV, (Gr. ptosis = falo), gastro-o, rena -o
 • pub/o, PIV, -haro, -a monto (monto de Venuso), -a osto, -a pediko (ftiro), -a simfizo, -lipo (granda, eta)
 • puber/a, PIV, -eco (A. puberty)
 • pubi/o, PIV, (L. os pubis), -otomio
 • publik/a, PIV, -a higieno
 • pudend/o, PIV, -a arterio, nervo, vejno
 • pueril/a, (L. puer = infano), -a parolo, -eco (-ismo)
 • puerper/a, PIV, -a febro
 • pugn/o, PIV, -igi (manon)
 • PULM/O, PIV, -a, -ektomio, -ito, ­okapacito, -okoniozo, -osilikozo; -a apikito, kancero, tuberkulozo ktp
 • pulp/o, PIV, (L. pulpa = karno), -a, -ito (denta), blanka, ruĝa -o (de lieno)
 • puls/o, PIV, (L. pulsare = bati), -a, -i (ntr), -a premo, alternanta -o, -obato, -ado, paradoksa -o, kvar-a rtg aparato (plifrue, kvarklapa)
 • pultace/a, PIV, (A. pultaceous, Gr. poltos = griaĵo), -a eksudaĵo, -aj anginoj
 • pulvor/u, PIV, (L. pulvis), -a, -eco, -igi
 • punkci/i (tr), PIV, -o
 • punkt/o, PIV, (L. punctum), -i (tr), fando-o, foca -o (malproksima -o), nul-o, proksima -o, konverĝa -o, larma -o
 • punktur/o, PIV, ( L. punctura), akvo-o, elektro-o, nadlo-o (aku-o), abdomena -o, dialieta -o (A. diabetic puncture, G. Zuckerstich), lumba -o
 • pupil/o, PIV, -a distanco
 • purin/o, -bazo (adenino, guanino ktp)
 • purpur/o, PIV, -a, -aĵo (rodopsino)
 • purpura/o, PIV, plejofte punktforma haŭta hemoragio. 2 Nomo de diversaj sindromoj, kies karakteriza lezo estas la -o. infekta, ekzantema -o
 • pus/o, PIV, (L. pus), -i (ntr), -a urino, -ado, -korpusklo
 • pustul/o, PIV, (A- pustule), -a, -ozo
 • putamen/o, anat (L. putamen)
 • putr/i (ntr), PIV, (L. puter = putra), -a, -ado, -o, -iga (A. putrefactive), -ema, kontraŭ-a
 • putrescin/o, dekarboksitprodukto de ornitino

R[redakti]

 • rabi/o, PIV, (A. rabies, L. rabere = furiozi), hidrofobio, -a, -ulo, kontraŭ-a
 • racem/a, PIV, (L. racemus = grapoto de vin­beroj), kem, -aĵo, -azo, -a kombinaĵo, -igo
 • racional/a, PIV, -ismo, -igo, -a formulo (kem, A. rational formula)
 • radi/o, PIV, -a, -i (ntr), -adi (ntr), -ado (fluoreska, korpuskla, kosma, nedependa, normala, onda, transruĝa, transviola), -atoro, alfa-oj, beta—oj, gama—oj, ikr-oj (X-oj, rentgenaj -oj, kanal-oj, katod-oj, sun-o; -aktiva, -oaŭtografio, -ografi (tr), -ografio (rekta, nerekta), -ogramo, -oimunomezurado, -oizotopo, -okemio, -ologio, -ologo, -orezista, -osentema. -oskopio, -oterapio
 • radiaci/o, PIV, nomo de pluraj nervaj traktusoj. akustika, optika -o
 • radial/a, PIV
 • radik/o, PIV, -o de dento, ungo, haro; naz-o, man-o
 • radikal/a, PIV, -a operacio, terapio; kem, -o -atomgrupo, libera -o
 • radikl/o, PIV, radiko de krania aŭ spina nervo, antaŭa (malantaŭa) -o, -a paralizo, -ito, poli-ita neŭrito
 • radium/o, PIV, kem. elemento (Ra), -terapio
 • radius/o, PIV, anat (laterala osto de antaŭ­brako)
 • radon/o, PIV, kem. elemento (Rn), -oterapio.
 • rafe/o, PIV, (A. Gr. raphe), anat, -o de faringo, lango, perineo, skroto, vango
 • rafin/i (tr), PIV, kem, plipurigi, -i sukeron, petrolon ktp, -ado, -aĵo
 • rafinoz/o, PIV, (A. raffinose), trisakarido
 • ragad/o, (Gr. chagas, pl. rhagades; G. Rhagade)
 • rajdoterapio, terapio per rajdado
 • raki/o, PIV, anat ( Gr. rhachis = vertebra kolumno), -a, -a likvaĵo, -algio (­odinio), -omedolito, -otomio, -skizo (Gr. schisis = dividiĝo)
 • rakit/o, PIV, (A. rickets; G. Rachitis). -a (A. rachitic), -ismo, -odona, -ogena
 • ran/o, PIV, -a kisto
 • ranc/a, PIV, (A. rancid), -a butero, oleo, -i-gi (G. ranzigwerden)
 • rapt/o (L. raptus), subita, fortega atako: hemoragie -o, histeria -o, mania -o, melankolia -o
 • rapidec/o, PIV, permesita -o (de rtg radiado)
 • rasl/o, PIV, (A. rale; F. rattle, rale; G. Rassel, Rasselgeräusch), kavema, krepita, seha, sibla, ronka, vezika -o
 • raŝ/o, PIV, (A. rash), efemera ekzantemo
 • rati/o, laŭ PIV evitinda, proporcio
 • raŭk/a, PIV, (A. raucous, L. raucus), -iĝi, -o, -a voĉo, -eco (A. raucity; G. Heiserkeit) RE-, PIV, prf, sig: "denove", "ripete". reabsorb/i, -ado
 • reag/i (ntr), -o
 • reakci/i (ntr), PIV, -o. -ilo, ĉen-o, kolor-o
 • reaktiv/a, -eco
 • recenz/i (4) PIV, -o
 • recept/o, PIV, -i (ntr), (L. reciper = ricevi), -oro
 • reces/o, PIV, anat, (L. recessus, A. recess), piroforma -o, pleŭra -o
 • recesiv/a, PIV, ceda (A. recessive)
 • recidiv/o, PIV, -i (ntr)
 • recipient/o, 1. PIV, ricevujo; 2. ricevanto (ekz. de sango)
 • redoks/a, PIV redukto-oksidiĝa; a potencialo
 • redukt/i (tr), PIV, -o, -ebla, -iĝi, -ilo, -ita, -anto; -o de frakturo, hernio
 • refer/i (ntr), PIV, -aĵo (-ato), -enco (PIV)
 • refleks/o, PIV, (A. reflex), -a arko, kuntiriĝo; kondiĉita -o
 • reflekt/i (tr), PIV, -o (A. reflection)
 • refrakt/i (tr), PIV, -o (A. refraction), duobla -o, -eco, -a difekto (de vidkapablo), -a indico; -ometro
 • refraktar/a, PIV, -a periodo
 • regeneraci/o, PIV, regenerado, regeneri (ntr)
 • region/o, PIV korpoparto; deltoida, lumba -o
 • regres/i (ntr), PIV, (A. regress), malprogresi, -a (A. regressive), -o
 • regul/i (tr), PIV, -ado, -atoro, -ilo, -a enzimo, geno, proteino
 • reĝa akvo, PIV, miksaĵo de klorida acido k nitrata acido (3:1).
 • reĝa ĵeleo, (A. royal jelly).
 • rehabilit/i (tr), (L. habilitas = kapableco), ­-acio, -ado, -acia medicino
 • rekt/a, PIV (L. rectus), abdomena -a muskolo
 • rektifik/i (tr), PIV, -o, -ilo (rektifilo, A. reclifier)
 • rektum/o, PIV, -ito, -ocelo, -oskopo, -oskopio, -a nutrado
 • rekurant/a, -a nervo (L. n. recurrens), -a febro
 • relaks/o, -i (tr), (A. relax), -ilo, -ino (hormo­no de lutea korpo)
 • REM-dorm/o, (A. rapid eye movement sleep, paradoxical sleep), periodo de rapida okul­movado, kiu aperas dum kutima dormo kelkfoje ripete k en kiu elektroencefalo­gramo similas al tiu de vekita stato.
 • rem/o, rtg (A. roentgen-equivalent-man)
 • remaĉ/i (tr), PIV, -o, -ado, -ulo
 • remedi/o, (A. remedy; L. remedium; G. Heilmittel)
 • remet/o, -i (tr), PIV, -i elartikigitan membron, repozicio (A. repositioning)
 • remit/o, PIV, (A. cemission: L. remissio)
 • ren/o, PIV, (L. ren; Gr. nephros), a, sur-a glando, -a glukozario (-a diabeto), ŝvebanta -o, -opunkturo
 • renin/o, rena enzimo, kiu hidrolizas angioten­sinogenon en sangoplasmo.
 • renit/i(ntr), PIV, rezisti al la palpado, tamen lasante sin enpremi -anta organo, tumoro
 • rentgen/o, PIV, -a antaŭtuko, -aparato, -dermatito, -lampo, -radioj, -sinklina muro, -rerapio. -tubo
 • reobaz/o, PIV, fiz. (A. rheobasis)
 • reologi/o, PIV, (A. rheology)
 • reostat/o, PIV, (A. rheostat)
 • reotakigrafi/o, (A. rheotachygraphy)
 • reotaksis/o, (A. rheotaxis)
 • reotropism/o, (A. rheotropism)
 • reovirus/o, (A. reovirus)
 • reparaci/o, PIV, en med. renormaligo de damaĝita histo organo ka.
 • replik/o, PIV, -i(tr), -ado de DNA, RNA ktp.
 • repozici/o, (A. reposition, repositioning)
 • resekc/o (A. resection)
 • reserpin/o, drogo por hipertensio, neŭroleptiko
 • resoluci/o, PIV, l. fino de inflamo sen pusado; 2. malfortiĝo aŭ malapero de muskolaj kontrahiĝoj en anestezo, asfiksio, paralizoj. resorb/i (tr), -o; -ado
 • respir/i (ntr). -ado (spirado), -atoro
 • restaŭr/i (tr), PIV, -ado (A. restoration)
 • restnitrogen/o, (G. Reststickstoff, A. non­protein nitrogen, NPN)
 • resuscitad/o, (A. resuscitation)
 • resus/o, PIV, (A. rhesus; L Macaca rhesus), -o-faktoro (Rh-faktoro)
 • ­retikul/o, PIV, (L. reticula = reteto ), -a, -ocito, -o-endotelia sistemo, -o-endo­teliozo, -osarkomo, -ozo
 • retin/o, PIV, (L. retina), -a, -ito, ­oblastomo, -opatio, -oskopio; -alo (viamino A-aldehido), -olo (alia nomo de vit. A), -oata acido (A. -oic acid, G. Retinsäure, vitamino A -aĉido)
 • retinakl/o, PIV, (L. retinaculum), larĝa ligamento, kiu retenas muskolajn tendenojn ĉe la karpo kaj tarso.
 • retort/o, PIV, kem
 • RETRO-, PIV, neoficiala pfs, sig. movon aŭ agon, faratan kontraŭe al la normala direkto. -bulba, -fleksi (tr), -flekso (de utero), -fleksanta, -klini (la kapon), -versio
 • reŭmat/o, PIV, -a, -ismo, -oida, -ologio, -ologo -a febro, nodo; artika, muskola -ismo
 • revakcin/i (tr)
 • revaskularizaci/o
 • revers/i (tr), PIV, -ebla, ne-ebla reakcio
 • revizi/i = revizori, PIV
 • revulsi/o, PIV, (A. revulsion), altiro de la sango en punkton plimalpli mal­proksiman de la malsana organo, per kupoj, sangeltiro, sinapizo, kaŭterizo ks.
 • rezerv/o, PIV, -i (tr) (L. -are), -a aero (aŭ volumeno) (de pulmo, fiz), -ita sango, nutra -o (graso ka), -ejo (F. reservoir)
 • rezidu/o, PIV, (A. residue, L. residuum), -a aero (aŭ volumeno, fiz; A. residual air)
 • rezin/o, PIV, (L. resina, A. resin). arta (arte­farita), natura -o
 • rezist/i (ntr), PIV, (L. resistere), -o, -eco, infekto-o, drogo-a, plurdrogo-a
 • rezorcin/o, PIV, meta-dihidroksibenzeno
 • ribo-, PIV. pfs. sig. ĉeeston de ribozo; -fla­vino (vit. B2), deoksi-zo, -zo (pentozo), -nukleata acido, -nukleotido, -nukleo­zido
 • ricev/i (tr), PIV, (L. recipere), = anto, -ema (sensiva)
 • ricin/o, PIV, -a oleo, -oleata acido (A. ricinoleic acid)
 • ridgas/o, (A. laughing gas, G. Lachges), N2O
 • rigardospasm/o. (A. visual spasm)
 • rigid/a, PIV, (L. rigidus), -eco (de ŝultro ka), postmorta -eco (G. Totenstarre)
 • rikeci/o, PIV, (A. Rickettsia) (H. T. Ricketts, usona patologo), -ozo
 • rin/o-, PIV, (A. rhin-, Gr. rhis = nazo), -ito, -encefalo, -ofimo (A. rhinophyma), ­otalio (nazvoĉo), -ologio, -ologo, ­oplastio, -osklecomo, -oskopio, -o­sporidiozo, -oviruso
 • Ringera solvaĵo, (Sydney Ringer, angla fiziologo
 • rip/o, PIV, (A. rib, G. Aippe), -a, inter-a (muskolo, nervo, neŭralgio), -a arko, kartilago, osto; -otomio, -otomo; falsa, fluktuanta, sterna (vera) -o
 • riskfaktor/o, (A. risk factor)
 • ritm/o, PIV, (A. rhythm, Gr, rhythmos), -o de korbatoj, -a, -i (tr), -eco (A. rhythm­iciry), -igilo (A. pacemaker)
 • riz/o, PIV, (A. rice), -akvo-simila fekaĵo (A rice-water stool), polurita -o
 • rizo-, (Gr. rhiza = radiko), -melika (A. rhizo­melic), -po (L. Rhizopus, genro de fungo), -tomio (A. rhizotomy, radicotomy) rizori/o, PIV, (L. ridere = ridi), ridmuskolo (L. m. risorius)
 • RNA, ribonukleata acido, r-(ribosoma RNA), s-(solvebla -), t-(transfera- = sRNA)
 • rodopsin/o, (A. rhodopsin, Gr. rhodon = ruĝa aŭ rozkolora)
 • romanoskopi/o, (L. romanum = sigmoido), sigmoidoskopio
 • romboid/a, (A. rhomboid, Gr. rhombos), -a muskolo (de la dorso)
 • rombencefal/o, (A. rhombencephalon)
 • romp/i (tr) PIV ost-o (aŭ ost-iĝo)
 • rond/a, PIV, (A round, F. rond), -a fenestro (L. fenestera cochleae)
 • ronk/i (ntr), PIV, (L. rhonkare), -o, -ado
 • rostr/o, PIV, (L. rostrum), -uloj, sfenoida -o
 • rotaci/i (ntr), PIV, (L. rotace, A. rotate), -a, -o, dekstro-a (kem. optika aktiveco), -a vaporigilo (A. rotary evaporator)
 • rotator/o, PIV, -a muskolo (de kolo, lumbo ka)
 • rotor/o, PIV, (A. rotor), -o de motoro, centrifugilo
 • rozace/o, (L. acne rosacea, A. rosacea)
 • rozari/o, PIV (A. rosary), rakita -o
 • rozeol/o, PIV, (A. L. roseola rose rash)
 • RQ, (A. respiratory quotient), spira kvociento
 • rubeol/o, PIV, (A. rubella, G. Röteln, F. rubéole, L. rubeola)
 • rubidi/o, PIV, kem. elemento (Rb)
 • rubor/o, (L. rubor = ruĝeco, ruĝiĝo), signo de inflamo.
 • rubrofici/o, mikozo, kaŭzita de "Tricho­phyton rubrum" (A. trichophytosis)
 • rudiment/o, (L. -um), -a (A. -ary)
 • ruĝ/a, PIV, -iĝi, -iĝemo, -iĝemulo, infra-a (trans-a), ruĝa-verda blindeco
 • rukt/i (ntr), PIV, (L. eructare, A. belch), -o (L. roctus, A. ructation, eructation), -aĵo
 • ((ruminaci v. rukti, mericismo, regurgito))
 • rumen/o, PIV
 • ­rupi/o, PIV, (A. rupia, filth, Gr. rhypos), kakeksia, sifilisa -o
 • ruptur/o (A. -e L. ruptura)
 • rusiopati/o, (L. rhusiopathia) (A. erysipeloid, pseudoerysipelas), patogena bakterio = Erysipelothrix rhusiopathiae
 • rutin/o PIV, -a (A. routine), -ismo, -ulo; bk unu de P-vitaminoj (A. G. Rutin, F. rutine)

S[redakti]

 • sabur/o, PIV, mukeca materio, kovranta la langon okaze de iuj malsanoj.
 • sadism/o, PIV, -a temperamento, -ulo
 • sadist/o, PIV, -a plezuro
 • safen/o, PIV, (L. saphena, Gr. saphenes = manifesta), -a vejno
 • safism/o, PIV, (F. saphisme, A. sapphism, lesbianiam), -ulino (lesbanino), (Sappho, helena poetino) (pref. sapfismo)
 • sagital/a, PIV. (L. sagitta = sago)
 • sak/o, PIV, (L. saccus), endolimfa -o, lamia -o, testik-o, -eto (L. sacculus) (de interna orelo)
 • sakar/o-, PIV, grekdevena elemento de teknika vorto, kun la sig: sukero (Gr. saccharo-), -ata acido (A saccharic acid), -azo (A. sucrase), mono (di, tri ktp) -ido, -ino (kemie ne rilatas al sukero),
 • -ogena (amelazo), -ometro, -omiceto, -ozo (sukrozo = unu de di-idoj, A. sucrose)
 • sakr/o, PIV, (L. sacrum = sankta), -a osto (L. os sacrum) -algio (-odinio), -alizo (A. sacralization)
 • sel/o, PIV, 1. Natria klorido (NaC1), kuir-o, 2. produkto el acido kaj bazo. -a -i (tr), -aĴo, -igi, -iĝi, en-igo (A. salting in), el-iĝo (A. salting out), -gusta, sen-a
 • salicilat/o, PIV, acetil-a acido = aspirino
 • salicin/o PIV, (glukozido)
 • saliv/o, PIV, -i (ntr), -ado (A. salivation), -iga, -umi (ntr), -a glando (parotido, submandibla, sublanga), -a kalkulso, -a suko
 • salmonel/o, PIV, (L. Salmonella), -ozo
 • salpetr/o. PIV, (A. saltpetrae = L. salpetrae), kalia nitreto (KNO3)
 • salping/o, PIV, 1. Utera tubo. 2. Eŭstakia tubo; hidro-o, -ito, peri-ito, pio-o, endo-ito; okateterismo, -olizo, -orafio, -ostomio, -otomio, -opeksio, -oplastio
 • salubr/a, PIV, (A. salubrious, L. salubris = saniga), favora al la sano, -a aero, -eco ne-a
 • ­salvarsan/o, PIV, medikamento kontraŭ sifiliso
 • san/o, -a, -iga, -iĝa, -itara, -ulo, -stato; mal-a, mal-o, mal-iĝi, mal-ulo, mal-­ulejo, nere-igebla, re-igi, re-iĝi, marmal­-o, turnmal-o, veturmal-o
 • sanatori/o, PIV, (L. sanare = resanigi)
 • sang/o. PIV, (L. sanguis) -a, -i (ntr.), -ado, -a cirkulado, bildo, plasmo, sero, ­-obanko, -odonanto, -oglobeto (-okorpeto, blanka k ruĝa, leŭkocito k eritrocito), -ogrupo, -okoaguliĝo, - okreado, -opremo, -oricevanto, -osedimentiĝa rapideco (A. blood sedimentation rate), -osukero, -osputo, -otransfuzo, -ovazo, sam-a, sam-ulo
 • sangvin/a, PIV, (A. sanguine, sanguineous, L. sanguis = sango), sangoplena
 • sap/o, PIV, (L. -o), -igo -igebla, -iĝo, -onino, -ofekaĵo (A. soap-stool, G. Seifenstuhl)
 • sapor/o, PIV, (L. sapor = gusto ), ĉio kio impresas la gustosenson; acida, amara, dolĉa -o; -i (ntr) = gusti (1)
 • saprofit/o, PIV, (A. saprophyte, Gr. sapros = putrinta)
 • sarcin/o, PIV, (L. sarcina = pakajo), genro de bakterio
 • sardon/a, PIV, (A. sardonic), -a rido
 • sark/o-, (Gr. sarx, sark- = karno), -oidozo, -olemo, -omatozo, -omero, -omo, -oplasmo, -osomo, -otubulo (-otubeto)
 • sartori/o, PIV, (L. m. sartorius, sartor = tajloro)
 • sat/a, PIV, -i (ntr), -e, -igi, -iĝi, ĝis-e, mal-a, mal-o, mal-morto, mal-kontra-hiĝo (de stomako)
 • satiriaz/o, PIV, (Gr. satyros = A. satyr) (A. satyriasis), tro forta seksimpulso ĉe viro
 • satur/i (tr), PIV, (A. saturate, L. saturace = plenigi), -ado, -eco, -iĝi, -ita (solvaĵo ka), -punkto, super-i (tr), super-ado
 • saŭn/o, PIV, ŝvitbanejo
 • saŭriaz/o, (A. sauriasis aŭ ichtyosis, Gr. sauros = lacerto), ankaŭ saŭriozo, (L. ketatosis follicularis)
 • sav/i (tr), PIV, (L. salvare), -ado, -ebla, -iĝi, -ito, -sero, sen-a
 • scienc/o, PIV, -a, -isto
 • scinti/grafio, (A. -graphy), -skanilo (A. -scanner), -skaningo (A. -scanning)
 • scintil/i (ntr), PIV, (G. funkeln, L. scintilla, A. sparkle), trembrili, -ado-nombrilo aŭ -atoro (A. -ation counter -ator)
 • seb/o, PIV, (L. sebum, G. Talg) -oreo (A. -orrhea), -a glando, okul-o (G. Augenbutter), -umo, -uma kisto
 • sedativ/a, PIV, (L. sedare = trankviligi), -o = -a drogo
 • sediment/o, PIV, (L. -um), -a, -i (ntr), -iĝo, kem. precipitaĵo, urina -o, -iĝa koeficiento (de Svedberg), rapideco de -iĝo de eritrocitoj
 • segment/o, PIV, (L. -um) -iĝo (de mjelo, ovolo)
 • sek/a, PIV, (L. siccare = sekigi), -eco, -igi, -igilo (ekz. CaCl2), -igujo (A. desiccator), vakua -igujo, -a lakto (A. dry milk)
 • sekc/i(tr), PIV, (L. seco = tranĉi), -ado, -aĵo, -anto, de-i (tr), dis-i (tr), dis-ejo, viv-i (tr), viv-ado
 • sekestr/i (tr). PIV. v. "sekvestri"(2), osta parto trafita de nekrozo. -ado
 • sekreci/o, -i (tr), PIV, -ado, ekstera, intema -o, -anto (A. secretor) (tiu, kiu -as sangotipan substancon en salivo ka), -aĵo, hiper-o
 • sekretin/o, PIV, (hormono de duodena mukozo)
 • seks/o, PIV, -a, -umi (ntr), -allogo, -ardo, -atenco, -impulso, -kuniĝo, -matura, -okromatino, -ologio, -ologo, -oterapio, -oterapeŭto, -urĝo; ambaŭ-a, in-a (femala), sam-ema, sen-a, vir-a -aj karaktetoj (primasa, sekundara), -a komunikiĝo (G. Geschlechtsverkehr, A. sexual intercourse)
 • sekundar/a, PIV, (A. secondary), kem. -a alkoholo, amino; -a sifiliso
 • sekvaĵo, PIV, (2. med. ), pli-malpli fruaj k daŭraj komplikaĵoj, apetantaj aŭ restan­taj post malsano.
 • sekvenc/o PIV aminoacido- -o (en proteino)
 • sekvestr/i, PIV, v. ankaŭ "sekestri", -otomio
 • sel/o, PIV, (L. sella), anat. turka -o (L. sella turcica), -a nazo, -oforma lumbo (dum gravedeco)
 • selekt/i (tr), PIV, (L. seligere), -ado, naturado
 • selen/o PIV kem. elemento (Se)
 • sem/i (tr), PIV, (L. semen = semo), dis-i (tr), -o (specmo), dis-ita tuberkulozo
 • SEMI-, PIV, internacia scienca pfs (L. semis = duono). v. ankaŭ duon- k hemi-; -cirklaj kanaloj, duktoj; -luna, -luksacio, ­permeabla (membrano), -konserva repli­kado (bk) -sintezo
 • seminom/o, (A. -a), speco de testika teratomo
 • ­semiologi/o, PIV (A. symptomatology)
 • semipolar/a, -a ligo (A. coordinate covalent bond, kem)
 • senc/o, PIV, ( L. sentire = senti ), dub-a, kontraŭ-a, sen-a, sen-aĵo, unu-a
 • senil/a, PIV, (L. senilis = maljuna, A. senile), -eco, -iĝo, -a demenco, atrofio
 • sens/o, PIV, kvin -oj (aŭdado, flarado, gus­tumado, tuŝado k vidado), -a, -aĵo, ­ebla, -iva, -ometrio, -organo, ne-iva, super-eca sensac/o, PIV
 • sensaci/o, PIV, (A. sensation), -a
 • sensor/a, PIV, -a fibro, neŭrono, nervo; -a areo (de la cerba kortiko)
 • sensori/o, PIV, (L. -um), centro de la sensacoj, sentoj k intelekto.
 • sent/i (tr), PIV, -o, -a, -ebla, -ema, -iva, -iveco, -ivigi, antaŭ-i (o), ne-ebla, ne-ema, sen-a, tro-ema, flar-i (tr), prem-o, tiklo-ema, veter-ema
 • sentimental/a, PIV, -eco
 • seps/a, PIV, (A. septic, Gr. septikos = A. putrid, putra), -eco, -emio, anti-o (kontraŭ-o), anti-i (tr), anti-a
 • sept/o, PIV, (L. septum), anat. interatria, interventrikla, naza -o
 • sepult/i (tr), PIV, -(ad)o (A. sepulture), -ejo, -entreptenisto
 • ser/o, PIV, (L. serum), -a, -umo (anti­mikroba, antitoksina), imuna -umo, -ologio, -ologo, -odiagnozo, -omukoi­do, -oterapio -umologio
 • serat/o, PIV, (L. serra = segildento), (L. m. serratus)
 • serĉ/i (tr), PIV, re-i (tr) (A. research), re-aĵo
 • seri/o, PIV, (L. sero), -a (diluado), -ografio, -ografo
 • serin/o, aminoacido
 • serotonin/o, 5-hidroksitriptamino
 • seroz/o, PIV, (L. serosus = A. serous = seroza), -a membrano, -aĵo, -ito
 • serpigin/a, PLV, (L. serpo = rampi)
 • serv/o, -i (ntr), PIV, sav-o, kurac-o
 • seton/o, PIV, (A, F. seton, L. seta), duloka dreno
 • sezamo, P. IV, (L. Sezamum; A. sesame), -a oleo, -oido (A. sesamoid bone, G. Sesam­bein)
 • sfacel/o, PIV. (A. sphacele, L. sphacelus, F. sphacele), (seka, parta) gangreno
 • sfenoid/o, PIV (L. os sphenoidale), -a sinuso
 • sferocit/o, lGr. sphaira = sfero, kytos = ĉelo) (A. spherocyte), -ozo
 • sfigm/o-, PIV, (Gr. sphygmos = pulso), scienca vortradiko, -ografio, -ografo, -omano­metro
 • sfing/o-, PIV, - ocitozo, -olipido, -omjelino, -ozino
 • sfinkter/o, PIV, anusa, irisa, pilora -o, -otomio
 • sĥistosomiaz/o, = bilharziozo
 • sĥizo- (evitinda), v. skizo
 • ­sial/o-, PIV, grekdevena radiko sig: salivo. -adenito, -ata acido (A. sialic acid), -ogena, -ografio, -olitiazo, -oreo
 • siamaj ĝemeloj, PlV, (A. siamese twins)
 • sider/o-, (Gr. sideros = fero), -oblasto, -ocito, -odermo, -odromofobio (-ofobio), ­ofibrozo, -ofila, -ofdino (transferino), -openio, -ofono (A. -ophone), -osilikozo, -oskopo, -ozo (bulba, hepata)
 • sifilis/o, PIV, (A. syphilis), -a, -ofobio, kontraŭ-a (anti-a); (ankaŭ sifil- estas uzata: -oida, -omo, -ologio)
 • sigelringo-ĉelo, (A. seal ring cell, G. Siegel-ringzelle)
 • sigmatism/o, fuŝparolo (A. sigmatism)
 • sigmoid/o, PIV, (Gr. sigma = litero S, eidos = simileco), -a kojlo, -ito, -oakopio (romanoskopio)
 • sikoz/o, (A. sycosis, Gr. sykon = figo)
 • silici/o, PIV, kem. elemento (Si)
 • silik/o, PIV, SiO2. -a ĝelo, -ata acido (H2SiO3), -ozo
 • simbio/zo, PIV, (Gr. symbion = kune vivi), -nto, -to -za
 • simbol/o, PIV, -igi
 • simetri/o, PIV -a, -eco
 • simfiz/o, PIV, (Gr. symphysis = kuna kresko), mentona -o, pubia -o, -otomio
 • simpat/o, PIV, (Gr. sympathein = kune senti), -a ganglio, trunko, nervo, oftalmio; -ino, -ektomio, -olitiko, -omimetiko, para-o
 • simpozi/o, PIV, (A. symposium)
 • simptom/o, PIV, (Gr. symptoma ), -aro, -ologio
 • simul/i (tr), PIV, ŝajnigi malsanon, -ado
 • simuli/o, PIV, (L. Simulium), sangosuĉanta moskito
 • SIN-, grekdevena pfs. (syn = kune), -artrozo, -blefarono, -daktilio, -ekio, -ergio, -ergismo, -falangio, - ostozo
 • sinap/o, PIV, (L. Sinapis, A. mustard), -a kataplasmo
 • sinaps/o, PlV, (A. synapse, Gr. synapsis = kontakto)
 • sinaptosom/o, fiz.
 • sinartr/o, PIV, (A. synarthrosis, Gr. syn = kune, arthrosis = artikiĝo), senmovaj artikoj (L. junctura fibrosa kaj cartilaginea) sinciti/o, PIV, (A. syncytium, Gr. syn = kune, kytos = ĉelo) sindrom/o, PIV, (A. syndrome, Gr. syn = kune, dromos = kurado)
 • sinerez/o, PIV, (A. syneresis)
 • sinergism/o, PIV, (A. synergism, synergy; Gr. kuna laboro)
 • singult/i (ntr), PIV, (A. to hiccup), -o (A. hiccup, L. singultus)
 • sinkiaz/o, (A. synchiasis aŭ synchysis), likviĝo de vitrea korpo; scintilanta -o; (laŭ Br. sinkizo)
 • sinistr/a, PIV, (L. sinister = maldekstra), mal­bonsigna, -o (katastrofo, kaŭzanta gravajn perdojn), -ozo (psika sindromo post gravaj akcidentoj, dum kiu la viktimo sen lezo korpa aŭ nerva sentas sin nekapabla, malsana)
 • sinistrotrop/a, -ismo
 • sinistroĝir/a, -eco, kem. maldekstroĝira, v. livoĝira (A. levogyrous)
 • sinklina muro, rtg. (A. synclinal wall)
 • sinkop/o, PIV, (A, F. syncope, G. Ohnmacht, Gr. synkope), sveno (A. Swoon)
 • sinkron/a, PIV, (A. synchronous, Gr. synchro­nos), -eco, -igi, -igilo, -oskopo, mal-igi, post-igi
 • sinmortig/o, memmortigo (PIV)
 • sinovi/o, PIV, -a, -ito, -a fluidaĵo
 • sinpendig/o, mempendigo
 • sintaz/o, sinteza enzimo per reversa reago de liazo
 • sintetaz/o, sinteza enzimo (per kupla reakcio kun ATP-disiĝo ka)
 • sintez/o, PIV, (A, Gr. synthesis) -a (cezino), -i (tr), semi-o
 • sinus/o, PIV, (L. sinus = kavo), -algio, -ito, -oido, -otomio; karotida, fruntala, maksila -o
 • siringo-, PIV, (Gr. syrinx = kana/o, fistulo), -bulbio, -encefalio, -kistomo, -mjelio, -mjelobulbio, -mo
 • sirop/o, PIV, (L. syrupus, sirupus, A. syrup, sirup)
 • sistem/o, PIV, (Gr. systema, A. system), -a, -iĝi
 • sistol/o, PIV, (Gr. systole = kontrahiĝo)
 • sitofobi/o, (Gr. sitos = manĝajo), timo manĝi
 • sitomani/o, grandega apetito
 • situ/o, PIV, (L. situs, A. site = loko), -i (ntr)
 • skabi/o, PIV, (A. scabies, L. scabere = grati)
 • skafoid/o, PIV, (L. scaphoides = boatoforma, Gr. skaphe = boato, barko), (L. os scaphoi­deum)
 • skal/o, PIV, (L. scala, A. scale), -o de termometro
 • skalen/o, PIV, (Gr. skalenos = neregula), (L. m. scalenus)
 • skalp/o, PIV, l. akcidenta forŝiro de la krania haŭto. 2. krania haŭto ĉirkaŭ­tranĉita, -i (tr), (fortranĉi kranihaŭton)
 • skalpel/o, PIV, tranĉilo por sekci k disskeci (L. scalpellum = diminutivo de "scalprum"
 • skanil/o, (A. scanner, L. scandere = grimpi)
 • skaninga elektronmikroskopo, (A. scanning electronmicrescope)
 • skapol/o, PIV, (L. scapula, A. shoulder blade), -a, -algio
 • skarifik/i(tr), PIV, (A. scarify), -a, -o, -ilo, -atoro
 • skarofili/o, patologia flaremo de fiodoraĵoj.
 • skarlatin/o, PIV, (L-scadatum = scarlet; A. scarlet fever), -oforma (erupcio)
 • skatofagi/o, (Gr. skatos = fekaĵo), patologia manĝemo de propraj sterkaĵoj.
 • skatofili/o, patologia emo por malpuraĵoj; (seksa aberacio), koprofilio
 • skatol/o, PIV kem. (A. skatole), 3-metilindolo
 • skelet/o, PIV, (A, Gr. skeleton)
 • skeptik/a, PIV, (Gr. skeptikos = dubema), ­-ismo, -ulo
 • skiaskopi/o, (A. skiascopy, Gr. skia = ombro, skopein = ekzameni, rigardi)
 • skibal/o, (Gr- skybalon = ekskreciaĵo, A. scybalum)
 • skir/o, PIV, (A. scirrhus, Gr. skiros = malmola), malmola kancero
 • skistosom/o, PIV, (L. Schistosoma), -ozo
 • skizoiazi/o, (A. schizophasia)
 • skizofreni/o, PIV, (A. schizophrenia, Gr. schizo = dividi), -ulo, ambulatoria, katato­nia, hebefcenia, nuklea, paranoida, simpla
 • skizogoni/o, (A. schizogony)
 • skizoid/a, PIV, -ulo; -ismo
 • skizont/o (A. schizont)
 • skizotimi/o, (A. schizothymia), -a temperamento
 • skler/o-, PIV, (Gr. skleros = malmola), arte­rio-ozo, atero-ozo, plat-ozo (aŭ mul­tobla -ozo), -edemo, -emo (A. sclerema), -odermo, -oproteino, -ozo
 • sklerot/o, PIV, (A. selera), okulblanko (PIV)
 • skoleks/o, PIV, (Gr. scolex = vermo)
 • skolioz/o, PIV, (Gr. skoliosis, A. scoliosis)
 • skopofili/o, PIV, (A. scopophilia, voyeurism)
 • skopofobi/o (G. skopeo = rigardi)
 • skopolamin/o, PIV, (A. scopolamine, hyoscine)
 • skorbut/o; PIV, (A. scurvy, G. Skorbut). -a anti-a vitamino = askorbata acido (vit. C)
 • skotofili/o, (Gr. skotos = mallumo, A. scotophylia)
 • ­skotofobi/o, (A. scotophobia)
 • skotop/a, (Gr. skotos = mallumo, A. scotopic), -a vido (A. scotopic vision)
 • skrap/i(tr), PIV, (A. scrape), -ado (operacio, per kiu oni purigas kavaĵon ekz. utero, artiko, absceso)
 • ­skrofol/o, PIV, (A. scrofula), -odermo, -ozo, -ulo
 • skrot/o, PIV, (A, L. scrotum, G. Hodensack)
 • skvam/o, PIV, (A. scale, L. squama)
 • smegm/o, (A. G. Gr. smegma), -a bacilo, ­-olito (A. G. Smegmolith)
 • sod/o, PIV, natria karbonato (Na2CO3), kaŭstika -o (NaOH, natria hidroksido)
 • sodoku/o, PIV, (japane so = rato, doku = veneno, A. rat-bite fever), malsano pro ratmordo
 • sodomi/o PIV, (A. sodomy), kompleksa seksa aberacio, -i (tr), -ano, -anto
 • soif/o, PIV, (A. thirst), -i (ntr), sen-igaĵo, sen-igi
 • sojl/o, PIV, (A. threahold, G. Schwelle), rena sukera -o, -o de senteblo
 • solv/i (tr) PIV, (L. solvere, A. dissolve), -a, -ado, -aĵo (diluita, koncentrita), -ebla, -iĝi, -ilo (A. solvent), dis-i
 • solvat/i (tr), PIV, (A. solvate), formi sferojn de solvilo ĉirkaŭ la molekuloj; hidrati (kiam la solvilo estas akvo)
 • somat/o, PIV, (Gr. somatikos = korpa), -a (A. somatic), -omedino, -ostatino, ­-otropino, psiko-a
 • somnambul/o, PIV, (A. -ist; L. somnus = dormo, ambulare = paŝi), -ismo
 • somnol/o, PIV, (A. somnolence), -a (A. somnolent), -i (ntr) (L. somniare = sonĝi), -ema, -emo
 • sond/i (tr), PIV, (G. sondieren); -ilo (G. Sonde)
 • sonĝ/o, PIV, -i (tr), -interpretado, tra-i (tr), -aj statoj (A. dreamy states, Gr. oneiroid)
 • soor/o, (A. thrush, G. Soor)
 • sopor/o, PIV, (L. sopor = profunda dormo)
 • sorb/i (tr), PIV, (A. absorb, G. absorbieren, resorbieren, L. sorbere = ensuĉi), en-i, en­-iĝi, ne-ema
 • sorbitol/o, alkoholo deveninta de glukozo
 • sorĉistina lakto, (A. witch's milk, G. Hexen­milch)
 • spaciokardiografi/o, plivastigita vektoro­kardiografio
 • sparadrap/o PIV (A, F. sparadrap), gluplastro, adhera rubando
 • spasm/o, PIV, (A. spasm, L. spasmus), -a, anti-a, -ogena, -ofila, -ofilio, -oliza, -olizo, -olizilo
 • spatel/o, PIV, (A. spatula), lango-o
 • speci/o, PIV, (A. L. species), sub-o, ­ospecifa (A. species-specific)
 • special/a, PIV, ( L. specialitas, A. special), -igi, -igo, -isto
 • specif/i (tr), PIV, -a malsano, medikamento, pezo (A. specific gravity), varmo; -a dinamika ago (A. -ic. dynamic action, SDA, bk), -aĵo
 • specimen/o, PIV, (A. specimen, sample), samplo, -i (tr)
 • spegul/o, PIV, (L. speculum), -i (tr), -umo (anusa, naza, orela, vagina)
 • spektr/o, PIV, -ofotometrio, -ografio, ­-oskopo, -oskopio, absorba -o, larĝ-a (antibiotiko)
 • spekul/i (ntr), PIV, -a, -ado (-acio, A. speculation), -aĵo, -anto
 • sperm/o, PIV, (Gr. sperma = semo), -a, -elĵeti (ntr), -ocistito, -a veziketo (A. seminal vesicle) -a funiklo (A. spermatic cord)
 • spermacet/o, PIV, (A, L. spermaceti)
 • spermati/o, PIV
 • spermato-, PIV, grekdevena komenco de sciencaj vortoj, kun la sig: spermo. -cito, -dukto, -ido, -genezo, -reo, -tuboj, -zoo
 • spikobandaĝo, (A, F, L. spica = botanika ter­mino), spikosimila bandaĝo
 • spin/o, PIV, (L. spina, A. spine, backbone, thorn), 1. vertebra kolumno: -o bifida, inter-a, cerbo-a (likvaĵo); 2. dorno: skapola -o, iliakaj -oj; 3. fizika termino
 • spir/o, -i (ntr), PIV, (L. spiritus = spirado, menso) -a, -ado, -ada (acidozo, alkalozo, centro, enzimo); -halto, -kvociento (A. R. Q.) -manko, -ometro, -ometrio, ek-i (ntr), el-i (tr), en-i (tr), en-atoro, kraĉo-i (ntr)
 • spiril/o, PIV, (L. spir = spiralo) (L. Spirillum), -oforma bakterio, -ozo
 • spirit/o, PIV, (L. spiritus = menso), -foresto, -manko (pasema perdo de la memoro aŭ eĉ de la konscio, kaŭzata de troa laciĝo aŭ de toksiĝo per alkoholo, opio ka)
 • spiroket/o, PIV, (L. Spirochaeta), -ozo
 • spironem/o, malnova nomo de spiroketo
 • spirosom/o, malnovagenra nomo de bakterio (nun apartenas al genro de spirilo)
 • SPLANKN-, kunmetformo sig visceron. (Gr. splanchnos = viscero), -ektopio, -estezo (viacera senso), -iko (L. n. splanchnicus), -ologio, -omegalio, -omikrio (mal­grandaj visceroj), -optozo, -osklerozo
 • splen/o-, PIV, grekdevena radiko, sig: lieno. -ektomio, -ito, -ogena(anemio), ­-omegalio
 • spleni/o PIV (Gr. splenion = bandaĝo), plata muskolo de la nuko ka (L. m. splenius colli ka)
 • splint/o, PIV, (A. splint, G. Schiene), -i (tr), -bandaĝo
 • spondil/o, (Gr. spondylos = vertebro), -artrozo, -ito, -izemo (A spondylizema ), ­olistezo, -olizo, -otomio, -ozo
 • spongi/o-, (Gr. spongia = spongo), -oblasto, -oblastomo, -ocito, -ito (inflamo de sponga korpo de peniso)
 • spontan(e)/a, PIV, (L. -eus), -a (doloro), -a gangreno
 • spor/o, PIV, (A. spore), -ocisto, -ogenezo, -ogonio, -ontos
 • sporangi/o, PIV, (F. Gr, L. -um) sporujo, -oforo, -osporo
 • sporotrik/o, PIV, (L. Sporotricum, Sporothrix), -ozo
 • spru/o, (A. F. G. Sprue), tropika, netropika -o
 • sput/i (tr), PIV, kraĉi, -ado, -o, -aĵo (L. sputum, A. spittle), -ujo
 • sRNA, solvebla RNA = tRNA (transfera RNA)
 • stabil/a, PIV, (L. stabilis, A. stable), -eco, -igi, -igilo, mal-a, ne-a (angoro, sub-stanco), -a izotopo
 • stafilokok/o, PIV, (L. Staphylococcus)
 • stafilom/o, PIV, (A. staphyloma)
 • stalagmometr/o, (Gr. stalagma = guto) mezurilo de surfaca tensio, pere de kalkulado de la nombro de falantaj gutoj de la likvaĵo.
 • stan/o, PIV; kem. ekmento (Sn), -oza klorido (Sn Cl2), -ika klorido (Sn Cl4)
 • staped/o, PIV, (L.A. stapes = piedingo), unu de la tri ostetoj de la interna orelo.
 • statik/o, PIV, -a (A. static), -a muskola laboro
 • statistik/o, PIV, (A. statistics), -i (tr) -isto
 • statokoni/o, statolito (L statoconia, A. statoliths)
 • staz/o, PIV, (Gr. stasis = stagnado)
 • stearat/o PIV, -a acido (Astearic acid)
 • steato-, PIV, (Gr. stear, steatos = graso), -lizo, -mo, -puga, -reo, -zo
 • stekiometri/a, PIV, kem. (A. stoichiometric), -o
 • stenoz/o, PIV, (A. Gr. stenosis)
 • stereo-, PIV, vortero en sciencaj vortoj sig: spaco. -izometrio (-izomerismo ), -izomero, -kemio, -radiografio (-rentgenografio)
 • steril/a, PIV, (L -is, A. -e), 1. nekapabla naski infanon, -igi, -eco; 2. asepsa, -izi (asepsi) -izado, -izatoro
 • sterk/o, PIV, (L. stercus = fekaĵo, A. feces, dung), -obilino, industria -aĵo, -akvo
 • sterno-, PIV, mallongigita vortero sig: sternumo. -klavidomastoida muskolo ka.
 • sternum/o, PIV, (L. Gr. sternon = brusto), -a manubrio, korpo, ksifoido
 • steroid/o, PIV, -hormono
 • sterol/o, PIV, ergo-o, kole-o
 • stetoskop/o, PIV, (Gr sthetos = brusto, A. stethoscope), -i (tr), -io
 • stimul/i (tr), PIV, (L. stimulare), -o, -ado, -anto -ilo
 • stokastik/o, PIV, probabloteorio k statistika teorio, kiu baziĝas sur probabloteorio.
 • stomak/o, PIV, (Gr. stomachos, A. stomach), -a acido, suko, perturbo, strato (G. Magenstrasse)
 • stomat/o-, PIV, grekdevena komenco de sciencaj vortoj, sig: buŝo. (Gr. stoma, stomatos = enirejo), -ito, -ologo, -ologio, -oskopo
 • -stomi/o, PIV, grekdevena finaĵo de teknika vorto, uzata por nomi operacion, per kiu oni aperigas organon al la ekstero, aŭ per kiu oni anastomozas du organojn inter si, gastro-o, sigmoido-o
 • strepto/koko, PIV, -kokozo, -kinazo, -lizino -micino
 • stres/o, PIV, (A. stress), -anta aganto (A. stressor)
 • stri/o, PIV, (L stria), -ita korpo (L. corpus striatum), -ita muskolo
 • striat/o PIV, (L. corpus striatum)
 • stridor/o, (A, L stridor), blovsono dum spirado
 • striknin/o, PIV, (A. strychnine)
 • striktur/o, (L strictura, A. stricture)
 • stroful/o, (L. strophulus)
 • stroboskop/o, (A stroboscope)
 • strofantin/o, PIV, (A. strophanthin)
 • strom/o, PIV, (A. Gr. L. stroma)
 • stronci/o, PIV, tem. elemento (Sr)
 • struktur/o, PIV, -a formulo (kem), -geno, -izomero
 • strum/o, PIV, (A. L. struma), -ektomio, -ipriva (L privus = forprenita), -ito
 • stump/o, PIV, -igi -ulo -o de amputita brako
 • stupid/a, -eco, (stult/a, PIV)
 • stupor/o PIV (A. L. stupor) -i (ntr), -a, -iga
 • stupr/o, (F. stupre), seksa perfortigo
 • SUB-, PIV, (latindevena pfs), -acideco, -akuta, -araknoida (hemoragio), -ĉela (A. -cellular), -dura, -febra, -fertileco, -genro, -haŭta (-kutanea), -iktera, -involucio, -kapsula, -klavia, -klinika,
 • -konscia, -korteksa, -kronika, luksacio, -maksimuma, -mandibla, -mikrona (malpli granda ol l mikrono), -ungva, -unuo aŭ -unito (A. -unit)
 • subjektiv/a, PIV -a simptomo
 • sublim/i (tr), PIV, (A. sublime, sublimate), -ado, -iĝi
 • sublimat/o, PIV, hidrargika klorido (HgCl2)
 • substanc/o, PIV, -a
 • substitu/i (tr) PIV, (A-te), -a, -aĵo, -o, -a reakcio (kem)
 • substrat/o, PIV, bk. la substanco, sur kiun enzimo agas
 • subtila bacilo, PIV, (L Bacilus subtilis)
 • suĉ/i (tr), PIV, (A. suck G. saugen), -ado, ek-i, el-i, en-i, -igi, -infano
 • sudamin/o. ( A, L. sudamen, pl. sudamina; sudare = ŝviti)
 • sudor/o, (L. sudor = ŝvito, A. sweat), -ofera (ŝvitiga)
 • sufer/i (ntr, tr), PIV, -i de la varmo, de soifo, pro manko de akvo, je ftizo; -i malsaton, malsanon
 • sufok/i (tr), PIV, (A. suffocate), -ado, -iĝi, -iĝo, prem-i (tr), -sento
 • sufuz/i (ntr), PIV, -o (A. suffusion)
 • sugesti/o, PIV, -i (tr), -ebla (en hipnotismo)
 • suicid/o, PIV, (A. suicide, L. sui = sin, caedo = mortigi), sinmortigo, memmortigo
 • sukcenat/o, PIV, -a acido (A. succinic acid)
 • suker/o, PIV, 1. sukrozo, 2. ofte uzata kiel ĝenerala nomo de karbonhidratoj; -a diabeto, -ometro, amino-o, sanga -o
 • sukroz/o PIV, kansukero (A. sucrose, cane sugar)
 • sukur/i (tr), PIV (G. sukkurieren), doni unuan helpon al vunditoj. -ado, -ejo, -ismo, -isto
 • sulf/o, PIV, mallongigo de sulfuro, uzata en nomoj de kombinaĵoj. -ato, -ata acido (H2SO4), tio-ato, tio-ata acido (H2 S2O3), -ita acido (H2SO4), hipo-ita acido (H2S02), -ido (salo de -ida acido aŭ hidrogen-ido, H25), natria -ido (Na2S), -hidrilgrupo (-SH)
 • sulfo-, PIV, pfs. sig. kombinaĵon kun radikalo -SO3H, -salicilata acido (C6H3OHCOOH­SO3H), -nata acido (RSO3H, R = alkilo), benzen-ata acido (C6HSSO3H)
 • sulfon/o, PIV, substanco kun la ĝenerala formulo R2SO2. -amido (RSO2NH2)
 • sulfur/o, PIV, kem. elemento (S)
 • sulk/o, PIV, (L. sulcus), cerebra -o, -i (tr) (frunton) -iĝi, -ado
 • sun/o, PIV, -bano, -brulvundo, -bruno, -eritemo, -frapo, -umi (tr), -radia desinfektado
 • SUPER-, PIV, -acideco, -cilia, -fekundiĝo, -fetacio ( A. -fetation), -oksido-dis­mutazo (enzimo, kiu katalizas la reakcion 202- + 2H+ - H2O2 + O2)
 • superficial/a, (A. superficial), surfaca
 • supin/i (tr), PIV, (A. Supinate), -ado, -atoro (L. m. supinator)
 • suplement/o, PIV, -a aero (rezerva aero, fiz)
 • supozitori/o. PIV, (A. supporsitory)
 • supres/i (tr), (A. supress), subpremi (tr) (PIV), -iva, -oro, -ora geno, -ora mutacio
 • SUPRA-, pfs. sig. pozicion super la sekvanta vortero (anat). -klavikla, -mama, -pubia, -rena, (surrena), -skapola
 • SUR-, -faco, -faca (antigeno, energio, tensio), -faktanto (A. surfactant, fiz), -fundaĵo (= restaĵo), -rena glando, -fac-aktiva (A. surface active)
 • sur/o, PIV, (L. sura; A. calf; G. Wade), -a
 • surogat/o, PIV, (A. surrogate), anstataŭanto
 • surd/a, PIV (L. surdu = A. deaf), -eco, -igi, -iĝi, -ulo, -amuta (A. surdomute, deaf­mute), -mutulo
 • suspensi/o, PIV, (L. kem), -aĵo, -oido
 • suspensori/o, PIV, bandaĝo, por subteni skroton, -a
 • sutur/o, PIV, (A. -e; L. -a), -ero
 • sven/i (ntr), PIV, -o (mallonga perdo de la konscio), -igi

Ŝ[redakti]

 • ŝablon/o, PIV, -a (rutina; A. routine)
 • ŝanĝ/i (tr) PIV, (A. change, tr k ntr), -iĝi
 • ŝankr/o, PIV, (A, F. chancre; G. Schanker), duriĝinta -o, mola -o (-oido)
 • ŝir/i (tr), PIV, (A. shear), -iĝo (A. laceration, G. Riss), perinea -iĝo
 • ŝarg/i (tr), PIV, -o (A. electric charge), mal-o (A. discharge)
 • ŝarĝ/i (tr), PIV, (A. charge, burden, load; G. belasten)
 • ŝigel/o, (A. Shigella), -ozo
 • ŝlim/o, PIV, -a
 • ŝmir/i (tr), PIV, (A. smear), -aĵo (grasa substanco, per kiu oni ŝmiras), bel-aĵo (por virinoj)
 • ŝnur/o, PIV, (A. snare; G. Schnur), umbilika -o
 • ŝok/o, PIV. (A. shock), -i (tr), anafilaksia -o, anti-ilo, elektro-o, sepsa -o
 • ŝpruc/i (ntr), PIV, (A. spurt, G. spritzen), en-igi en-igilo
 • ŝraŭb/o, PIV, (A. screw; G. Schraube), osta-o
 • ŝrump/i (ntr), PIV, (A. shrink, G. schrump­fen), ŝrumpreno (G. Schrumpfniere, nefrosklerozo), -ado, -igi
 • ŝton/o, PIV, (A. stone, G. Stein ), -eto, -koliko
 • ŝultr/o, PIV, (A. shoulder, G. Schulter), -origi­deco, -odoloro, -o-brako-doloro
 • ŝvel/i (ntr), PIV, (A. swell, G. schwellen), -o, -ado (de hepato, lieno ka), -aĵo, -igi, -iĝi
 • ŝvit/i (ntr), PIV, (A. sweat, G. schwitzen), -o, -egi, -iga, -igilo, -iĝi, el-i, tra-iĝi, malvarma -o, -glando, nokta -o

T[redakti]

 • tabak/o, PIV, -ismo (pref. nikotinismo aŭ nikotindependeco)
 • tabel/o, PIV, frekvenca -o, viv-o
 • tabet/o, PIV, aŭ tabeso (Br. ka), -a amaŭrozo, irmaniero; dorsa -o, -ulo
 • tablojd/o, PIV, (A. tablet, G. Tablette)
 • taboparaliz/o, (A. taboparesis, G. Taboparalyse)
 • tajd/o, PIV, (A. tide, G. Flut), acida, alkala -o, -a volumeno (aero de pulmo, fiz)
 • TAKI-, PIV, grekdevena internacia pfs. kun la sig: "rapida", (Gr. tachy-). -fagio, -femio (A. tachyphemia, tachylogia), -filakso, -kardio, -pneo, -skopio
 • taksi/o, PIV(2), (A. taxis); ankaŭ ĉe la vortofino: kemio-o, termo-o ka
 • taksis/o, PIV, (A, F, G, Gr. taxis), tuto de manovroj dum repozicio de hernio, fimozo ks, sen kirurgia operacio.
 • taktil/a, (L. tactilis), tuŝa (senso)
 • tal/o, PIV, anat (L. talus)
 • talam/o, PIV, anat (L. thalamus), -a
 • talasemi/o, (A. thalassemia Gr. thalassamaro)
 • talidomid/o, (A. thalidomide)
 • tali/o, PIV, (A. waist; F, G. Taille); kem. elemento (T1) (taliumo)
 • talk/o PIV, (L. talcum, A. talc), -a pulvoro, pulma -ozo
 • taloz/o, bk (A. talose ), unu de la aldoheksozoj)
 • tambur/o, PIV, (A. drum, F. tambour), -bastona fngro (A. drumstick finger, G. Trommelschleoelfinger)
 • tampon/o PIV, (F. tampon), -i (tr), -ado, -oprenilo, prem-o
 • tan/i (tr), PIV, = ado, -acido (-ata acido)
 • tanat/o, -a acido (A. tannic acid)
 • tanato-, (Gr. thanatos = morto), -fobio, -logio, -manio, -zo (gangreno, nekrozo)
 • tangentaj rtg-gramoj
 • tangiera morbo, analfalipoproteinemio
 • tanin/o PIV (A. tannin)
 • tard/a, PIV (L. tardus = malfrua), -a pubereco
 • tars/o, PIV (L. tarsos), 1. ostaro de pied-radiko, 2. = tarzo
 • tartrat/o PIV, -a acido (A. tartaric acid)
 • tarz/o PIV, (L. tarsos), fibreca tameno de palpebra rando. -ito, -aj glandoj (Meibomaj glandoj)
 • tatu/i (tr), PIV, (A. tattoo, F. tatouer), -o, -ado, -aĵo
 • taŭrin/o, bk NH2CH2CH2SO4H
 • taŭtomer/o, PIV, kem. (Gr. tautos = la sama, meros = parto), -io (-ismo)
 • teba/a, PIV, (A. thebaic), -ino (A. para­morphine, thebaine: opia alkaloido), ­-ismo (opiismo)
 • tegment/o, anat, I. cerba griza substanco, kiu iras de medola bulbo al mezencefalo; 2. = tegumento, ponta -o (L -um pontis)
 • tegument/o, PIV, (L. tegumentum = in­tegumentum), tio, kio tegas, kovras, ŝirmas la korpon de animalo, ekz. haŭto, skvamoj ktp.
 • tek/i (tr) kovri kunkreskinte, -o, PIV, (L. theca), -o de la foliklo (L. theca folticuli)
 • tekneci/o, PIV, kem. elemento (Tc)
 • TELE-, PIV, internacia teknika vortero, sig: aganta trans granda distanco sen sub­stanca transportado, sed precipe per elektro aŭ elektromagnetaj ondoj. ­-angiektazio, -fazo, -kardiografo, ­-ncefalo (A. telencephalon), -radiografio, -metro, -patio
 • temperament/o PIV, (L. -um), sangvina, nervoza, kolerika, limfata -o (laŭ Hipo­krato), skizotimia, ciklotimia -o
 • temperatur/o, PIV, (L. -a, A. -e), farenhejta k celsiusa (centezimala) skalo; -a leviĝo, malleviĝo; -sento
 • tempi/o, PIV, (L. tempus, A. temple, F. tempa), -a arterio, osto (temporalo, A. temporal bone)
 • templat/o, (A. template), bk muldilo en protein-biosintezo (malnova hipotezo, -o-teorio)
 • temporal/o, PIV, anat. (L. os temporale, A. - bone), tri partoj de -o: skvamo (L. pars squamosa), petro (pars petrosa) k timpanalo (pars tympanica)
 • tenar/o, PIV, (A, Gr, L. thenar), hipo-o
 • tend/o PIV anat (L. tentorium cerebelli)
 • tenden/o, PIV, anat (A. tendon, L. tendo), -a, -ito, -ingo, -ingito (-ovaginito), ­odinio, -otomio
 • tenesm/o, PIV, (L. A. tenesmus), rektuma, urinvezika (urina) -o
 • teni/o, PIV, (Gr. tainia = bendo, rubando; A. taenia aŭ tenia); 1. (A. tapeworm), -a, -ozo, -oforpela rimedo, 2. kojta -o (L. taenia aŭ tenia coli)
 • tenisa kubuto (malsano de kubuto en tenisludanto)
 • tensi/o, PIV, (L. -o = streĉo), hiper-o, hipo-o, -ometrio, -ometro, premenstrua, psika -o
 • tensor/o, PIV, streĉanta muskolo (de la palata velo, timpano ka)
 • teobromin/o, PIV
 • teori/o, PlV, (Gr. theoria), -a, -e, -adi (ntr) (fari -ojn), -isto, -ulo
 • tepid/a, PIV, (A. tepid), varmeta, duonvarma
 • teralkal/o, (A. alkaline earth), oksido aŭ bid­roksido de la termetaloj, Ca, Sr, Ba ka.
 • teralkali/o, (A. alkaline earth metal), Ca, Sr, Ba ka.
 • terapeŭt/o, PIV, -iko
 • terapi/o, PIV, elektro-o, radio-o ktp.
 • TERATO-, PIV, grekdevena komenco de sciencaj vortoj, sig: monstro. -gena (drogo ka), -genezo, -logio, -logo, -mo
 • tercian/a, PIV, (L, tertianus = tria), -a febro (A. tertian fever)
 • terciar/a, PIV, (A. tertiary), -a sifiliso, -a amino (R3N), -e strukturo (de proteino)
 • teriak/o, PIV, (A. theraca), iama planta panaceo aŭ antidoto enhavanta opion ka.
 • TERMO-, PIV, grekdevena vortokomenco en sciencaj vortoj, sig: varmo. -anestezio, -banejo, -dinamiko, -elektro, -fila, -fobio, -fonto, -gena, -genezo, -grafo, - hipestezio, - hiperestezio, - kaŭtero, ­loemio, -kuplo, -labila, -lizo, -metro, -plegio (A. heat stroke), -regulilo, ­stabila, -stato, -terapio, -tropismo
 • tern/i (ntr), PIV, (L. sternuere, A. sneeze), -o (A. sneeze, G. Niesen), -iga (pulvoro)
 • tesaŭrismoz/o (A. thesaummosis, thesaurosis; Gr. thesauros = provizo, provizejo)
 • testik/o, PIV, (A, L. testis, G. Hoden), -ito, -ujo (-sako, skroto), -ektomio
 • testosteron/o, PIV, vira hormono de testiko
 • tetan/o, PIV, 1. fiziologia, daŭra muskola kontrahiĝo (A. G. Tetanus); 2. tetanio; 3. tetanoso.
 • tetani/o PIV (A tetany, G. Tetanus; F. tétanie)
 • tetanos/o, PIV, (A, G, L. tetanus), infekta malsano kaŭzata de tetanotoksino; anti­-a, kontraŭ-a (serumo)
 • TETR/A-, PIV, grekdevena vortkomenco de sciencaj nomoj, sig: kvar. -alogio (tetropo, A. tetrad), -aciklino (A. tetracycline), -ahidrofolato, -amero, -asakarido, ­asomio, -ozo (sukero kun kvar karbonoj)
 • TIA, (A. Vansient ischemic attack), tempa iskemia atako
 • tiamin/o. PIV. (A. thiamine). vitamino B1, -azo, -pirofosfato
 • tibi/o, PIV, anat (A. shinbone, G. Schienbein, L. tibia), -a eĝo (A. tibial edge, G. Tibiakante)
 • tif/o, PIV, I. ekzantema -o (A. typhus, G. Flecktyphus); 2. -oida febro (-oido, A. typhoid fever, G. Unterleibstyphus, L. typhus abdominalis); para-o (A. paraty­phoid fever, F, G, L. paratyphus)
 • tiflit/o PIV, (A. typhlitis = cecitis; Gr. typhlon = cekumo), cekumito
 • tik/o, PIV, (F. tic), facia -o (A. facial tic)
 • tikl/i(tr), PIV, (A. tickle), -o (A. tickling), -ado, -iĝema
 • tilom/o, (A. tyloma = Gr. callus = kalo)
 • tim/i (tr), PIV, -o, -emo, -emeco, -ulo
 • timol/o, PIV, -o-malklareco-testo (A. thymol turbidity test)
 • timozin/o (A. thymosin), hormono de timuso
 • timpan/o, PIV, (Gr. tympanon = tamburo), -a (kavo, membrano), -ito, -ismo (abdomena, utera), -oplastio
 • timus/o, PIV, (A. thymus), -ektomio, ­olimfata stato (L. status thymicolym­phaticus) -opatio
 • tini/o, PIV, (A. L. tinea), parazito kaŭzanta favon
 • tinit/o, (L, A. timitus; F. tintement), cerba, orela -o (orelzumo)
 • tinktur/o, PIV, (L. tinctura = kolorigo, A. dying), 1. likva kolorigilo; 2. Alkohola aŭ etera solvaĵo, ekz. joda -o
 • TIO-, PIV, kem, vortero en substancnomoj, sig: "sulfuro". -kinazo, -klasta fendiĝo, -ktata acido (tipoata acido, unu de la vitamino-B-komplekso), -lazo (ß-keto­-lazo: enzimo, kiu katalizas -klastan fendiĝon), -sulfata acido (H2S2O3)
 • tiol/o, PIV, tioalkoholo (RSH), -grupo (-SH)
 • tip/o, PIV, sanga -o (grupo)
 • tir/i (tr), PIV, (F. tirer), el-i sangon (el sangovazo, sangel-i), el-ilo
 • tire/o-, PIV, (Gr. thyreos = ŝildo, G. Schild) mallongigo de tireoido. -oaritenida (muskolo), -oglosa, -ohioidea, -otomio, -otropa hormono (-otropino, tiroido­stimulanta hormono, TSH), -oido (L. cartilago thynoidea)
 • tiro/o, PIV, mallongigo de tiroido. -gena (neŭrozo), -globulino, -kalcilonino (kalcitonino), -ksino (A. thyroxin), ­tropa (hormono), -zino (A. tyrosine)
 • tiroid/o, PlV, (Gr. thyreoeidos = ŝildoforma), -a, -ektomio, hiper-ismo, hipo-ismo, -ito, -o-toksikozo
 • titan/o, PIV, kem. elemento (Ti)
 • titr/i (tr), PIV, (A. titrate), -o (A. titre G. Titer), -ado, (A. titration), -ebla acideco
 • titubaci/o, (L. titubacio = A. staggering, stumbl­ing) langa -o
 • tof/o, PIV, (L. tophus, pl. tophi), (de podagro)
 • tokel/o, PIV, tropika evidermo-micetozo
 • TOKO-, (Gr. tokos = akuŝo), -ferolo (vitamino E), -fobio, -grafio, -logio (akuŝo-­scienco), -logo
 • toks/o, PIV, (Gr. toxikon = veneno), scienca nomo de ĉiaj venenaj substancoj. -a, -i (tr), -ado, -adenomo, -eco, -iĝi, -iĝemulo, -oido, -ologio, -ologo, sen-igi, sen-igado, -omanio, - (ik)ozo
 • toksiko-, (A. toxico-, toxi-, tox-, toxo-), -dermo (-dermatozo), -dermatito, ­manio, -zo
 • toksin/o, PIV, anti-o, konhad-o, hemo-o
 • toksokaroz/o, (A. toxocariasis)
 • toksoplasmoz/o, (A. toxoplasmosis)
 • toler/i (tr), PIV, -anco, -eb/a, -ebleco, -ema, -emeco, ne-ebla, ne-ema
 • -tom/o, PIV internacia sfs, uzata en kirurgio, por nomi tranĉan instrumenton, per kiu oni incizas difinitan organon. -io: inter­nacia sfs, uzata en kirurgio, por nomi operacion, kies esenca gesto konsistas en la incizado de difinita organo: trakeo-io, lapalo-io; mikro-o
 • tomografi/o, PIV
 • tond/i (tr), PIV, de-i, el-i, for-i, -ilo
 • ton-fork/o, PIV, diapazono (por testi aŭd-senton)
 • tonografi/o
 • toni/o, PIV, (Gr. tonos, L. tonus), hiper-o, hipo-o, sen-o, simpato-o, vago-n, -a (A. tonic)
 • tonik/o, Pl V, (Gr. tonikos, A. tonic), kardio-o, -a vino
 • tonril/o, PIV, (L. tonsil/a, A. tonsil), -ito, -ektomio, palata -o
 • tonus/o, PIV, 1. muskola tonio; 2. nerva ekscitebieco, -dona
 • topik/o, PIV, (L. topicus, pl. topica = loka/a, Gr. topos = loko), medikamento aplikenda sur la tegumentojn. -a
 • top/o-, (Gr. topos = loko), -oencefalografo, -ofobio, -ografio
 • torak/o, PIV, (A, L. thorax), -a, -ooentezo, -olizo, -oplastin, -oskopo, -otomio, pneŭmo-o, -a dukto (L. ductus thoracicus)
 • tord/i (tr), PIV, (L. torquere, F. tordre), artiko-o, kolo-iĝo (tortikolo), dis-o, dis-ita, -a spasmo
 • torpid/a, (L. torpidua, F. torpide), neaktiva malvigla, -eco (A. sluggishness, numbness)
 • torpor/o, PIV, (L. torpor, stupor = torpideco)
 • traf/i (tr). PIV
 • traduk/o PIV, bk. -o de gena kodo (informo)
 • traĥe/o, PIV, (L, trachea), = trakeo, -ito, -obronkito, -ofono (A tracheophony), -otomio, -oskopio, -ostomio, -otomo
 • trakom/o, PIV, (A. trachoma), okulmalsano
 • tranĉ/i (tr), PIV, -o, (2), tre akra koliko
 • trankviligaĵ/o, PIV, (A. tranquilizer)
 • trans, PIV, 1. prepozicio (sur aŭ al la alia flanko de io); 2. pfs; 3. kem, antonimo de cis (cis-trans-izomerismo)
 • transaminaz/o, enzimo, kiu katalizas transaminadon.
 • transdukt/i (tr), -o, -ado (A. transduction), -o de energio, -o de geno (en bakterio)
 • transsekci/o, (A. transection)
 • transfekci/o, (A. transfection), -o de bakterio (per DNA aŭ RNA)
 • transfer/i (tr), -azo, -ino (A. transferrin, bk. globulino en sanga plasmo, kiu transportas feron)
 • transform/i (tr), PIV, -ado, -iĝi (aliformiĝi)
 • transfuz/i (tr) PIV, -o, interŝanĝa -o
 • transit/i (ntr), PIV. -o (trairo de nutraĵo tra la nutrokanalo)
 • transkrib/i (tr), PIV, kopii (tr), -ado (A. transcription) (en bk, procezo, per kiu genaj informoj de DNA kopiiĝas al RNA en proteinbiosintezo)
 • transmisi/i (tr), PIV, -o (A. transmission) (de ekscito, infekta malsano); -ilo (A. transmitter), neŭro-ilo (A. neurotansmitter)
 • transmutaci/i (tr), PIV, -o (transformo de unu kem elemento en alian dum radio­aktiva kadukiĝo)
 • transpir/i (ntr), PIV; elimini ŝviton tra la haŭto, -ado, -o
 • transplant/i (tr), PIV, -ado (de organo ka)
 • transport/i (tr), PIV, aktiva -o
 • transud/i (ntr), (laŭ Br. transsudi), -o, -ado, -aĵo (A. transudate; G. Tlanssudat)
 • transvers/a, PIV, -a kojlo, -e, -o (abdomena -a muskolo, L. m. -us abdominis)
 • trapas/o, -a perturbo (A. passage failure)
 • trapez/o, PIV anat (m. trapezius, os trapezium)
 • traŭmat/o, PIV, traŭmo (Gr. trauma = vundo, pl. traumata)
 • trehaloz/o, unu de la disakaridoj
 • trematod/o, PIV, ordo de parazitaj platvermoj
 • trem/o, PIV, (L. tremor), -i (ntr), -ado, ek-i, intenc-o (A. intention -or), -iga paralizo (L. paralysis agitans, Parkinsona morbo)
 • treonin/o, unu de la esecaj aminoacidoj
 • trepan/o, PIV, kranioborilo
 • trepid/i (ntr), PIV, tremi laŭ etaj skuoj. -o (A. trepidation), epilepsioida -ado
 • treponem/o, PIV, -ozo, -icido, pala -o (aganto de sifiliso, L. Treponema pallidum)
 • tribadism/o, PIV, (Gr, tribo = froti), safismo
 • tribo-, PIV, grekdevena scienca vortero sig: frotado.
 • trici/o, PIV, 3H (izotopo de H) (A. tritium)
 • trigon/o, PIV, (L. trigonum), triangula anatomia elemento; olfakta -o ktp
 • triĝemin/a, triĝemela (nervo), PIV
 • triĥ-, trik-, PIV, grekdevena radiko en sciencaj vortoj, sig: haro. -iazo, -ozo, -omicetozo, -opatio, -oplazio, -otilomanio
 • triĥin/o; PIV, (L. Trichinella), -ozo
 • triĥofit/o, PIV, (L. Trichophyton), -ozo
 • triketr/o, PIV, anat (L. triquevum), unu de manradikaj ostoj (os triquetrum)
 • trikarboksilatacida ciklo, citratacida ciklo
 • trikocefaliaz/o, (A. trichocephaliasis)
 • trikuspid/o, PIV, dekstraj atrio-ventriklaj valvoj. -a valvo, -a nesufiĉeco
 • trimer/o, kem, (A. trimer)
 • trioz/o, monosakarido kun tri karbonoj
 • tripanosom/o; PIV
 • triplet/o, triopo, -a kodo (genetika kodo, konsistanta el tri nukleotidoj)
 • tripsin/o, PIV, -ogeno
 • triptaz/o, PIV, evitinda; pref. tripsino
 • triptofan/o PIV unu de la esencaj amino-acidoj
 • trism/o, PIV, (L. trismus, A lockjaw)
 • trisomi/o, (A. trisomy)
 • triton/o, PIV, (A. triton), atomkerno de tricio
 • tRNA, (A. transfer RNA), v. sRNA
 • troĉisk/o, (L. trochincus, A. troche), kutime diskoforma kuracilo por gorĝo ka, kiun oni tenas en buŝo ĝis ĝi solviĝas. Br.
 • trofi/a, PIV, (A. trophic, Gr. trophe = nutrado) hiper-a, hipo-a
 • trofoneŭroz/o, PIV, (A. trophoneurosis)
 • trokanter/o, PIV, anat (L. trochanter major k minor)
 • trokar/o, PIV, (A. trocar; ruse, tpoakap (troakar))
 • trokiter/o, PIV, anat (L. tuberculum majus k minus), granda k eta -o (de humero)
 • trokle/o PIV anat. -a nervo (L.n. trochlearis)
 • tromb/o PIV (Gr. thrombos = sanga koagulaĵo), -a, -angiito, -arteriito, -astenio, -ektomio, -embolio, -ino, -ocito, -ocitopenio, -oflebito, , oksano, -olizo, ­oplastino, -ozo
 • trombidi/o, PIV, (L. Trombidium estas arkaika termino de nuna Trombicula), speco de akaro. -ozo (pref. trombikuliazo), unu de la dermatozoonozoj
 • -trop/a, (Gr. trope = havanta afinecon al aŭ econ direktiĝi al; A. tropic), kortiko-a (aŭ kortikotrofia), kortiko-ino
 • tropism/o, PIV, elektro-o, foto-o, kemio-o termo = o
 • tropomiozin/o, (A. tropomyosin A k B), proteino de striita muskola filamento
 • troponin/o, proteino, kiu kombiniĝas kun tropomiozino kaj kontrolas muskolan kontrahiĝon (troponino C, I kaj T).
 • tru/o PIV (F. trou), nazo-o (aperturo de nazo)
 • trunk/o, PIV, (L. truncus, A. trunk)
 • tsetse/o, PIV, pref, ceceo (A. tsetse), speco de muŝo en Afriko, kiŭ kaŭzas dormo­malsanon per tripanosomo.
 • TSH, tiroido-stimulanta hormono
 • tsutsugamuŝi/o, v. PIV, cucugamuŝio, (A. tsutsugamushi), kiu entenas rikecion, kaŭzanto de la -morbo.
 • tub/o, PIV, (L. tubus, A. tube), -a, -ado, digesta -o, orel-o, prov-o, rentgena -o, -ulino (proteino de miluo-ulo), rena
 • -ulo
 • tuber/o, PIV, (L. tuber = ŝvelaĵo, elstarajo), -aĵo, -eto; parietala -o (L. tuber parietale), karotida -eto (L. tuberculum caroticum), lepra, sifilisa, lupusa -eto; sebeca -eto (sebeca kisto)
 • tuberkul/o, PIV, (L. tuberculum = diminutivo de tuber), -ido, -ino, -inizado, -izado, -oido, -ozo, -ozulo, pseŭdo-ozo
 • tuf/o, PIV, (A. tuft, F. touffe; portgale, tufo), -a, -o da haroj, malpigia -o (glomerulo)
 • tularemi/o, PIV, (A. -a, rabbit fever ka)
 • tumescenc/o, (A. -e), ŝvelo, ŝveliĝo
 • tumor/o, PIV, (A. L. tumor, ŝveliĝo), -a, pseŭda -o, -asociita antigeno, -specifa antigeno
 • tunelmalsan/o, tunelsindromo (malsano simila al kasona malsano)
 • tunik/o, PIV, (A. tunic, L. tunica), muko-o (mukozo), sero-o (serozo); intima, meza, ekstera -o
 • turgesk/o, PlV, (A. turgescence = ŝveliĝo), pli­volumeniĝo pro reteno de vejna sango.
 • turgor/o, PIV, (L. turgor = ŝvelo), sukstreĉo
 • turicefali/o, (A. turricephaly, L. turris = turo; oxycephaly, Gr. oxys = pinta), konusa kranio
 • turka selo, anat (L. sella turcica)
 • turn/i (tr), PIV, -o, -ado, -iĝi, metabola re-iĝo (A. turnover, bk), kap-iĝo, ­-omalsano (parazita malsano de ŝafo)
 • turniket/o, PIV, (F. tourniquet)
 • tus/i (ntr), PIV, (F. tousser, L. tussire), -o (L. tussis), -a (A. tussal, tussive), kontraŭ-a, -drogo (A. cough remedy), seka (malseka) -o
 • tuŝ/i (tr), PIV, -o (por korpa ekzameno)
 • tuto-aŭ-nenio-leĝo, (A. all-or-none law), fiz

U[redakti]

 • ubikinon/o, (A. ubiquinone, ubiquitous = ĉie troviĝanta), bk, koenzimo Q
 • UDP uridin-difosfato
 • ulcer/o, PIV, (L. ulcus, A. ulcer), -a, -eto, -iĝi
 • uleritem/o, centrifuga -o = lupuso eritematoda
 • uln/o, PIV, (L. ulna = kubuto), -a olekrano = kubuto
 • ULTRA-, PIV, latindevena vortero en sciencaj vortoj, sig: "ekstrema, eksternormala"; -centrifugilo, -diatermio, -filtrado, ­mikroskopo, -ruĝa (= transruĝa), -ruĝaj radioj, -sono, -sonografio, -strukturo, -viola (= transviola), -viruso
 • umbilik/o, PIV, (L. umbilicus), -a ŝnuro
 • ung/o, PIV, (L. unguis, A. nail), -i (tr), -oradiko, -oluneto
 • ungvent/o, PIV, (L. unguentum, A. ointment)
 • unit/o, PIV; (A. unit), unuo (2), -a tempo universala donanto, tiu, kiu havas sango­tipon O; - ricevanto, tiu, kiu havas sangotipon AB.
 • unu/o, PIV, (A unit), -o (de hemolizo, intensiva terapio, resuscito ktp), sub-o (A subunit)
 • uracil/o, unu de la pirimidinbazoj.
 • urak/o, PIV, (A urachus) (L. plica umbilicalis mediana)
 • urani/o, PIV, kem. etemento (U)
 • uranism/o, PIV, malnova termino de vira homoseksualeco.
 • urat/o, -a acido (A. uric acid, G. Harnsäure)
 • ure/o, PIV, (A. urea, C. Harnstoff), -azo, -otela (ekskrecianta nitrogenon kiel ureon)
 • ureid/o, PIV, kombinaĵo de ureo kun org. acido
 • uremi/o, PIV, astenia, azotemia, eklampsia -o, (A. -a)
 • ureter/o, PIV, (A, L. ureter), -ektazio, ­ektomio, -ito, -ocistoskopio, -ografio
 • uretr/o, PIV, (A, L urethra, G. Harnröhe), -ito, -ografio, -orafio, -oragio, -oreo, -oskopio, -oskopo, -ospasmo, -otomio, ekstera -a ostio
 • urĝ/a, PIV, (A. emergent, F. urgent), -eco, -a bandaĝo (unuahelpa bandaĝo), -a. operacio, -opredicino
 • urhidroz/o, ( A. urhidrosis, uridrosis; Gr. hidros = ŝvito), ekskreciado de uteo k urato en ŝvito.
 • urikotel/a, ekskrecianta nitrogenon kiel uraton
 • urin/o, PIV; (Gr. ouron, A. urine), -i (ntr), -a, -ado, -ometro, lit-ado (enurezo), -a vojo
 • -uri/o, PIV glukoz-o, protein-o; hiperkalci-o
 • URO-, PIV, grekdevena vortero, sig: urina aparato aŭ urino. -bilino, -dinamiko, -eritrino, -genera (A. -genital), -grafio, -kiriazo, -kromo, -logio, -litiazo, ­rozeino, -sepso, -skopio, -hopino urtikari/o, PIV, (A. urticaria, L. urtica = A nettle, G. Nessel); alergia, hemoragia, persistema, veziketa -o
 • uter/o, PIV, (L. uterus), -a, -ito, -ografio, -opeksio, -optozo (prolapso de -o), ekster-a (gravedeco); antaŭ-, laterafa-, retro- (deviacio, tlekso, pozicio, versio); hipoplazia, infaneca, virgulina, unukorna, dukorna -o; -a tubo, ekstera ostio de -o
 • utrikl/o, PIV, enat (L. utriculus), -o de labi­linto, de prostato
 • uve/o, PIV, (L. A. uvea), (L. tunica vasculosa bulbi), -a, -ito
 • uvul/o, PIV, (L. diminutivo de uva = vinbero, A. -a)

V[redakti]

 • vademekum/o, (L. vade mecum = iri kun mi, G. V-) manlibro (A. handbook)
 • vag/o, PIV, (L. vagus = A. wandering), -a nervo (L. nervus vagus), -omanio, -otomio, -otonio, -otoniulo, -a reno
 • vagin/o, PIV, (L. A. vagina = ingo), -a, -ito, -ismo, -algio, -oskopio, vulvo-ito, -a ŝmŭeĵo (A. -at smear)
 • vaginal/o, PIV, precipe "tunica vaginalis tes­tis", -ito; ankaŭ okulbulba -o
 • vagit/o, (L. vagitus), enutera krio de feto.
 • vakcin/o, PIV, -i (tr), -ado, -ilo, re-i, sero-ado, -oterapio, adjuvanta -o
 • vaks/o, PIV, (A. wax, G. Wachs), orel-o (cerumeno), -a cilindro (en urina sedimento)
 • vakuol/o, PIV, (L. diminutivo de "vacuum" = vakuo; A. vacuole)
 • valent/o. PlV, (L. valentia = forteco), kem. ligo­unuo; unu-a, du-a ktp.
 • valerat/o, PIV, -a acido (C4H9COOH)
 • valg/a, PIV, (L. valgus = eksteren kurbita), -a genuo (G. X-bein, A. knock-knee)
 • valin/o; unu de la esencaj aminoacidoj.
 • valv/o, PIV, (L. -a, A. -e), atrioventriklaj -oj (mitralo k trikuspido), ileoceka -o, -a difekto (G. Klappenfehler, -a in­su icienco), -eto (semdunaj -etoj)
 • vanad/o, PIV, kem. elemento (V), ankaŭ vanadio
 • vand/o, PIV, 1 = septo, 2 = parieto (interna surhavo)
 • vang/o, PIV, (G. Wange), -osto (zigomosto = L. os zygomaticum), puf-a, sid-o (gluteo)
 • vapor/o, PIV, (L. -, A. vapour), -o de akvo, de etero, de hidrargo; -i (ntr), -igi, -igilo, -iĝi, -iĝema (A. volatile), -izi (pritrakti korpon per -o)
 • var/a, (L. varus = eksteren kurbita), -a genuo (L. genu varum, G. O-Bein, A. bowleg)
 • vari/i(ntr), PIV, (L. vario = ŝanĝiĝi), -o, -ado, -aĵo, -ema, -emeco (A. variability), -anto
 • varicel/o, PIV, (A. varicella)
 • varik/o, PIV, (L, A, G. varix), -a (ulcero), -eto, sluoto—o, -ocelo ( -oke/o, A. varicocele)
 • variol/o, PIV, (L. diminutivo de varius = makul­ita; A. smallpox), -oido, -ulo
 • varm/a, PIV, (A, G. warm), -o, -eco, -ofrapo (A. heat-stroke), -okvanto (de graso ka, A. heatvalue), -osento, specifa -o, brul-o (A. fuelvalue, G. Brerinungswarme), mal­-umi (ntr)
 • veskul/o, PIV, (L. vasculum = vazeto), -a, -aro, -arito, -arizi, -opatio
 • vat/o, PIV, (G. Watte), -i (tr), sorba -o
 • vatt/o, PIV, unuo de mekanika k elektra povo, = l ĵulo (107 ergoj) (J. Watt, 1736-l819, Skoto)
 • vaz/o, PIV, (mallongigo de vaskulo; L. vas, 1. vessel, G. Gefäss), -ektomio (de spermatodukto), -oaktiva, -odepresoro, -odilato, -odilatoro, -okonstrikto, ­trunstriktoro, -oligaturo, -omotora, ­opresino (hormono, ADH), -aj vazetoj (I vasa vasorum), nokta -o (por nokta -o urinado)
 • vazem/o, PIV
 • veget/i (ntr), PIV, (F, végéter = kreski), -ado (L. atio = kresko), -aĵo (1 = vegetalo, 2 = patologia produktaĵo surface de haŭto aŭ mukozo); adenoidaj—aĵoj
 • vegetal/o. PIV, vegetaĵo, -a (dieto), -aro, -ismo
 • vegetar/a, PIV, -ano, -ismo, lakto-ano (al kiu lakto, ovo, mielo estas permesata)
 • vegetativ/a, PIV, -a nerva sistemo
 • vehement/a, (F. vehement)
 • vehikl/o, PIV
 • vejn/o, PIV, (L. vena, A. vein), -a, -aro, -eto, en-a, intra-a, -ektazio, -opunkcio, -ografio, -osekcio, -osiazo, -otoniko
 • vektoro-kardiografio
 • vel/o, PIV, anat (L. velum = A. sail, veil), palata -o (L. velum palatum)
 • velk/i (ntr), PIV, -ita vizaĝo, manoj
 • ((vena v. vejno))
 • venen/o, PIV, (L. venenum), -a, -i (tr), -ado, -iĝo, -imuna, -gaso, kontraŭ-a, mem­-ado, sin-ado
 • venere/a, PIV, (L. "venereus" devenis de Venuso, diino de beleco k amo; (A. venereal), -ologio, -a malsano (seks­malsano)
 • vent/o, PIV (6), (L. ventus), purto, furzo; -a spino (L. spina ventosa, malsano de osto)
 • ventol/i(tr), PIV, (L. ventilare, A. ventilate), ventumi (tr), -ado (A. ventilation), -ilo
 • ventr/o, PIV, (L. venter), -a, -ego, dis-iĝo (-a hernio inter la du abdomenaj rektaj muskoloj), el-iĝo, sub-o, dik-a, ­odoloro, -ala (L. ventralis, A. ventral = ventroflanka)
 • ventrikl/o, PIV, (L. ventriculus), cerba, kora -o, -a fibrilacio, flistado (G. Kammer­flimmern), -ografio
 • ((venula v. vejneto))
 • verbigerad/o, (L. verbum = vorto, gero = kun­porti, verbigerare = babiladi), malsana stato, en kiu oni ripetadas sensencajn vortojn k frazojn.
 • vermifug/o, PIV, vermoforiga drogo
 • vermis/o, PIV, (L. vermis cerebelfi)
 • verm/o, PIV, faden-o (askarido, trifiino), plat-o (trematodo, cestodo)
 • verniks/o, (L. vernix, A. varnish), grasa sub­stanco, kovranta la haŭton de la feto ĉe naskiĝo (L. vernix caseosa)
 • veronal/o, PIV, (dormigilo)
 • versi/o, PIV, (L. verto = turni, A. version), turno de naskiĝanto en utero; abdomena -o, bimana -o, spontana -o
 • vert/o, PIV, (L. vertex, A. top), supra loko de la homa kapo, kie la haroj faras kirlon.
 • vertebr/o, PIV, -a (kanalo, kolumno), kolaj (nukaj), torakaj, lumbaj, sakraj -oj; -aro, -uloj, -oterapio (kiropraktiko), inter-a (disko), sen-uloj, plata -o (L. -a plana)
 • vertig/o, PIV, (A. vertigo), malsano de ĉeva1oj ka kun dormemo k komato.
 • vertiĝ/o, PIV, (L. vertigo, A. dizziness, F. vertige), -i (ntr) (kapturniĝi)
 • veruga/o, PIV, grava endemia malsano en Peruo
 • veruk/o, PIV, (L. verruca, A. wart), -o plata juvenila (senila) (L. v. plana juvenilis aŭ senilis) vulgara -ozo
 • verumontan/o, PIV, (L, colliculus seminalis)
 • vestibl/o, PIV, (L. vestibulum, A. vestibule, G. Vorhof), buŝa, labirinta, naza, vagina -o, -ito
 • veterinar/o, PIV, (A. veterinarian, F. vétérinaire), -a medicino
 • vetersentem/a, (A. meteorosensitive), -eco (A. sheteoropathy, G. Wetterfühligkeit)
 • vezalian/a, (Andreas Vesalius, belga anatomo, 1514-1564), -a osto (L. os vesalianum pedis)
 • vezik/o, PIV, (L. vesica), -a, -eto, -ovagina, -ouretra; urina -o, gala, sperma -eto, -a galo, -iga gaso (haŭt-eto-formanta gaso), -iĝi, aer-eto; anat: urin -a fundo, korpo, verto, interna ostio de uretro
 • vibik/o, (L. vibex, vibix, F. vibisces), subhaŭta stria hematomo
 • vibr/i (ntr), PIV, -ado (A. vibration), -igi, -ilo, -atoto
 • vibri/o, PIV, koleraa -o, koma -o, sepsa -o
 • vibris/oj, PIV, (L. vibrissae), nazharoj
 • vid/o, PIV, -ado, -kapablo, -kampo, -pigmento, -sento, tra-ebla, -blanko (A. visual white), nebula -o
 • vil/o, PIV, (L. villus, pl. villi, G. Zotten), intestaj -oj sinoviaj -oj
 • vind/i (tr), PIV, (G. winden), -o, -igi, ĉirka-u-i (suĉinfanon, vunditan brakon ktp), -otuko
 • vinil/o, PIV, kem. CH2:CH-; -klorido, -alkoholo
 • VIP, vazoaktiva intesta polipeptido
 • vir/o, PIV, (L virilis = masklo), -a, -seksa, -aro, -eco, -ino, -iĝo, -ŭŭĝo, -iĝeco, -iniĝeco, -iĝulo, -iĝulino, -iginta -iniĝinta, -ismo, -inismo, -inofobio, -ofobio, -ulino (virino kun -a aspekto aŭ -aj manieroj), eks-kato (kastrita virkato)
 • viremi/o, (A. vitemia aŭ virusemia), ekzisto de viruso en sango, pref. virusemio
 • virg/a, PIV, (L. virginalis, A. virginal), -eco, -ulino, -ulo, mal-igo
 • viricid/o, (A. viricide aŭ virucide), medikamento por virusa infektiĝo.
 • virilismmn/o, (A. -), apero de virseksaj karakte­roj en virino.
 • viroz/o, PIV, virusozo (virusmalsano)
 • virulent/a, PIV, (L. -us = venena, A. -), -eco
 • virus/o, PIV, -a (malsano), ultra-o, -ologio (A. virology), -o-induktita antigeno, ­o-neŭtriga antigeno; DNA—o, RNA—o
 • iscer/o, PIV, (L. viscus, pl. viscera; A. -a), -a, -algio, -optozo, -otropa, -a senso
 • viskoz/a, PIV, (L. viscidus; A. viscid, viscous), -eco (A. viscosity), -ometro
 • vital/a, PIV, (L. vitalis; vita = vivo; A-), -eco (A. vitality), -ismo, -a kapacito (A. vital capacity), -a kolorigo (A. vital stain)
 • vitamin/o, PIV, -a, -ologio, -oterapio a-ozo (sen-ozo) akvosolvebla, grassolvebla -o
 • vitel/o, PIV, (L. vitellus, A. egg yolk), ovoflav­aĵo, -ino (tipoproteino en vitelo)
 • vitilig/o, PIV, (A, L. -o), (haŭtmalsano)
 • vitre/o, PIV, -a (L. vitreus, A. glass-like = vit­rosimila), -a korpo (L. corpus vitreum, A. vitreous body), -ktomio
 • VIV/I- (ntr), PIV, (L. vivus = viva, A. living, alive), -o, -a, -ebla, -eti, -isekcio (A. vivisection), -odaŭro, -okapablo, ­onaska, -opova, -opoveco, -oteni, -ulo, -ulotranĉo, bon-anto, dum-a, ekre-i, ĝis-i, liber-ulo, long-i, por-aĵo (rimedoj por sin nutri), post-i, re-igi, re-igebla, re-iĝo, sen-a, tra-i, trans-i
 • vizaĝ/o PIV (A, F. visage), -aspekto
 • vizi/o, PIV, (L. visio, A. vision), vidsensa halu­cino, -i (tr), -ulo
 • vizit/i (tr), PIV, rond-ado (de kuracisto ka), -umo (hospitala ĉiutaga ekzameno)
 • vizual/a, (A. visual), vida, -a pigmento (pur­puraĵo = rodopsino)
 • VLDL, (A. very low density lipoprotein)
 • voĉ/o, PIV, brust-o, kap-o, raŭka -o, sen-a
 • voj/o, PIV, -iro (pasaĝo), digest-o, erar-o, urin-o
 • vol/o, PIV, laŭ-a, sen-a, mem-a, propra-a, -ontulo
 • volatil/a, PIV, kem. facile vaporiĝa
 • volfram/o, PIV, kem. elemento (W), (ankaŭ nomata tungusteno, evit.)
 • volt/o, PIV, -metro, elektron-o; (A. Volta, itala fizikisto, 1745-1827)
 • volumen/o, PIV, urin-o, minuta -o (de koro), -ometra analizo, -dozo (integraldozo, rtg) -oreceptoro (fiz)
 • volupt/o, PIV, -a, -aĵo, -eco, -ama, -avida, -emo
 • volv/i(tr), PIV, -iĝi, ĉirkaŭ-i
 • volvul/o, PIV, (L. volvulus = volviĝo, volvo = volviĝi), tordiĝo de intesta anso ĉirkaŭ sia mezentero.
 • vom/i (ntr), PIV, (L. vomere, A. voinit), -iga, -igilo, -ado, el-iga, el-i
 • vomer/o, PIV (L. vomer), osto de la malantaŭa parto de la naza septo.
 • vomit/o, PIV, (L. -us = vomado), nigra-o (L. -us niger) = flava febro (ĉe kiu hematemezo okazas)
 • vor/i (tr), PIV, (L. voro = avide manĝi), -eco, -ema, karno-a, herbo-a
 • vormian/o, PIV, (L. ossa suturarum, A. Wormian bones), nomo de nekonstantaj kraniaj ostetoj. (O. Worm, 1588-l654, dana anatomo)
 • vort/o, PIV, -osurdeco (A. word deafness), -oblindeco (A word blindness), -salato (A. word salad)
 • vorticaj vejnoj de la koroido, (L. venae, vorticosae = venae chorioideae majores), PIV
 • vost/o, PIV, ĉeval-o (L. cauda equina), epididima -o, -iĝo (A. tailing, en papera kromatografto, bk)
 • vual/o, PIV, -a, -eca
 • vultu/a, (F. vultueux ), ruĝa k pufiĝinta (vizaĝo) pro kongesto.
 • vulv/o, PIV, -a, -ito, -ektomio, -a fendiĝo, -a hemoragio
 • vund/i (tr), PIV, -o, -a, -ado, -ebla, -eto, -ito ne-ebla sen-a; eksplod-o, fend-o, infekt-o, mord-o, paf-o, pik-o, tranĉ-o

Z[redakti]

 • zein/o, PIV, proteino en maizo.
 • zeolit/o, permutito (jono-interŝanĝilo, kem)
 • zigom/o, PIV, (L. os zygomaticum)
 • zim/o, PIV, solvebla fermento; -ogeno, -ogramo, -ologio (pref enzimologio), -ozo (arkaika vorto pref. enzimopatio)
 • zink/o, PIV, kem. elemento (Zn). -a sulfato-malklareco-testo, testo de hepata funkcio
 • zon/o, PIV, (L. zona), klinike sig. zosteron (zona herpeto); imunologie: -a fenomeno, pro-o, post-o, higiene: komforta-o (de temperaturo); erotogena -o; -a centrifugado, etektroforezo (kem)
 • zonul/o, PIV, (L. zonula = zoneto), ciliara -o (de Zinn ĉirkaŭ la kristalino), -otizo
 • ZOO-, (Gr. zoon = animalo), -erastio, -filio (A. -phylia), -fobio, -logio; logo, -nozo (infekta malsano komuna en homo kaj animalo), -psio (A. -psia).
 • zoster/o PIV, (Gr. zoster = zono), zona herpeto (A. herpes zoster) -oida (-oforma, -osimila)
 • zum/i (ntr), PIV, -a, -ado, orela -o

SUPLEMENTO[redakti]

 • alantoid/o, PIV, (A, L allantois)
 • alotriofagi/o, (A. pica. altotriophagy; Gr. allotrios = fremda, phagein = manĝi)
 • ankiloblefar/o, (A. ankyloblepharon)
 • anomaloskop/o, instrumento por testi kolor-blindecon.
 • apertur/o PIV, (A. -e, L. -a)
 • arenoblastom/o, (A. arrhenoblastoma, Gr. arrheno = viro; blasto = ĝermo)
 • argiroz/o, (A. argyria, Gr. argyros = arĝento)
 • aspermatism/o, aspermio, manko de sperma fluidaĵo.
 • astenospermi/o, malforta moviĝo de spermato-zooj.
 • ciklofori/o, (A. cyclophoria), speco de heteroforio.
 • ciliar/o, PIV, (A. cilliary body), -a muskolo
 • deamin/i, -ado (A. deamination)
 • dekstrokardi/a
 • dekstroĝir/a, (A. dextrorotatory) kem.
 • dermat/o-, PlV, internacia, grekdevena vort-elemento, sig.: haŭto.
 • des-, PIV, (ankaŭ "de-" estas uzata); internacia pfs indikanta la senigon.
 • fitat/o, -a acido (A. phytic acid)
 • fitin/o, Ca- k aŭ Mg-salo de fitata acido.
 • malavantaĝul/o, tiuj, kiuj havas handikapon.