Germana Kongreso 1914 RE

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Esperanto No. 11 p. 171

Germana Esperanto-Kongrcso[redakti]

La 9a kongreso de Germana Esperanto-Asocio okazis je Pentekosto en Leipzig. Antaŭ la oficiala malfermo de tiu ĉi sukcesplena kongreso ĉirkaŭe 200 geesperantistoj ornamis ia monumenton de la mondfamekonata unua heiplingvano Leibniz per belega florkrono. La prezidanto de l' G. E. A. supera juĝisto Reinking, el Braunschweig, mallonge parolis pri la graveco de tiu ĉi fllozofo por Esperanto. Poste okazis la oficiala malferma kunsido en la "Gutenberghalle" (Gutenberg salonego) en la Bucbgewerbehaus (ejo de la libroindustriistoj). Dankante ai la multnombra ĉeestantaro S-ro Reinking akcentis, ke Esperanto tute ne intencas forigi la naciajn lingvojn, kaj ke la germanaj Esperantistoj estas nepre bonaj germanoj. Kiel ekstera signo la kunsido decidis, sendi saluttelegramojn al Sia I. M. Vllhelmo Ila kaj La R. M. Frederiko Aŭgusto de Saksujo. Post danko al la urbo Leipzig, al la urbestraro ktp., ia oficialaj salutoj sekvis. La reprezentanto de la distriktestro, sekreta konsilanto Ebmeier precipe laŭdis la nacian konscion de l' germanaj Esperantistoj. La poiicestro D-ro Wagler salutis la kongreson en nomo de Leipzig kaj faris efikan propagandan paroladon por Esperanto, akcentante kaj pruvante la necesecon de Esperanto por la policanoj. Poste nia estimata vicdirektoro Stettler transdonis la salutojn de UEA kaj substrekis la vortojn de la U. E. A. prezidanto pri la konservo de la nacieco. Malgraŭ Esperanto la amo al la patrajo daŭros por la Saksa Esperanto instituto P-ro Schauerhammer parolis. Multe aplaŭdita, D-ro Steche, membro de la "Landtag" kaj reprezentanto de la unuiĝo de saksaj industriistoj kaj de la gravega "Hansabund", la malavara donacinto de 10.000 markoj por Esperanto en Leipzig, adresis korajn salutvortojn al nia samideanaro. Multaj allaj paroladintoj sekvis. Inter ili estis gesamldeanoj el Francujo, Aŭstrio, Hungario, Usono, Anglujo, Jamaiko, Belgujo, Rusujo, Svedujo, Danujo, k. a. Nun la festparoiado de P-ro Rohrbach, el Gotha, okazis.

Post la tagmezo ta kongresanaro vizitis la internacian ekspozicion por librofndustrio kaj artoj graflkaj. Tie ankaŭ okazis la soiena manĝado kun 300 gepartoprenintoj. Je 6 h. vespere la distrikta kunveno de UEA komencis. La regiona Del. S-ro Karsch, el Dresdeno, prezidis. Nia senlaca vicdirektoro S-ro Stettler anstataŭis nian bedaŭrinde iom malsanan Direktoron Hodler kaj farls elokventan paroladon pri la organizo kaj evoluo de UEA. Diversaj raportoj sekvis, kaj post vigia diskutado la pii oi 300 ĉeestanioj varme aplaŭdis la raporton dc la distrlkta Delegito.

En la unua laborkunsido post kelkaj salulparoladoj la prezidanto sciigis, ke la kongreso havis ĝis nun 630 gepartoprenantojfl, kaj ke la G. E. A. prezentis al D-ro Steche la honoran membrecon. Post longa longra aplaŭdo D-ro Steche ekparolis videble ĝojigita prl la neatendita honoro. Mallonge li montris, kiamaniere li sukcesis iom post iom gajni ia atenton de la registaro kaj de la "Hansabund". Kun kora danko li akceptas la honoran membrecon de la G. E. A., kaj instigas la germanan Esperantistaron aiiĝi ai la G. E. A. Nun la jara raporto sekvis. La kasisto D-ro Arnhold montris ĝojigan havaĵon. La nombro de la aliĝintaj grupoj estas nun 179. La germana gazetaro ĝenerale favore rigardas Esperanton. Ekzemple en aŭgusto 1913 aperis 464 artlkoloj en germanaj gazetoj pri Esperanto. En la 1a Varietea ekspozicio en Berlino Esperanto okupis favoran lokon dank' al la prezidanto de la Varietea Esperanto Ligo S-ro Karlo Schwarz. Ankaŭ en ia venonta jaro Esperanto aperos en la ekspozicio de Dŭsseidorf Vespere la kongresa komitato amuzigis ia kongresanaron en ia salonego de ia ekspozicia ĉeirestoracio per belaj kantoj, teatrajoj ktp. Komunaj kantoj kaj Ŝercparoiadoj kunigis ia kongresanaron ĝoje — (mi preferas silenti pri tio).

En la 2* iaborkunsido, S-ro v. Frenckell donis pluajn sciigojn pri la negocaj aferoj de la G. E. A. D-ro Arnhold faris ta kasraporton ktp. Dum tiu ĉi kunsido S-ro sekreta konsiianto profesoro D-ro Schmidt eniris varmege salutata de ta kunvenantaro.

La 3a iaborkunsido estis salutata de P-ro Simon, el Vieno, en la nomo de la jus finita 3a tutaŭstria kongreso en Franzensbad. Dekduo da alvenantaj anglaj kaj holandaj samideanoj kaŭzis veran ĝojon. Okazis diskutoj pri la lingva Komitato. Ĝenerale oni ne estas kontenta pri la nuna situacio kaj la laboro de tui ĉi komitato. Oni preferus pli malmultenombran kaj pro tio espereble pii ageman komitaton. P-ro Christaller, Stuttgart, kaj D-ro Arnhold, Dresden, provis iom senkulpigi la L. K. La redaktoro de "Germana Esperantisto*, S-ro Eliersiek, kaj precipe S-ro Glück, el Vieno, vigle atakis la nunan L. K. La rezultato de tiu ĉi diskutado estis, ke oni decidis, rekomendi al la asociaj grupoj monan subtenon de la internacia organizo nur tiam, se oni refotmos la L. K. Poste 1a kunsidantaro aprobis la sintenadon de S-ro Schmiedeberg, ekzamenestro de G, E. A. rilate al la propono de UEA pri la intemacta ekzamena demando. Oni akceptis decidon, evitu la senfruktajn traktadojn kun la idistoj. Post kiam la kongreso estis akceptinta proponon, subteni ta Esperantistajn Monistojn kaj Bontemplanojn. Düsseldorf estis elektata unuvoĉe kiel kongresurbo por 1915. Kun kora danko al ta urbestraro de Leipzig, la prezidanto fermis la sukcesplenan kongreson.

Dum la kongreso okazis kunsldoj de la Germana Akademia Asocio, de la fervojistoj, policistoj, instruistoj, poŝtistoj, katolikoj k.a.

Mardon vespere. S-ro P-ro Ledermann, Augsburg, faris efikan propagandan paroladon en la "Buchgewerbehaus" (ejo de la libroindustrtistoj) pri la temo "Ĉu Esperanto havos estontecon". La sekvantan tagon la nelacigeblaj gekongresanoj rigardis kelkajn vizitindaĵojn de Leipzig kaj faris ekskurson tra la arbaro al Zwenkau. Niaj Leipzigaj gesamideanoj povas esti fieraj pro ia grandega sukceso, kiu kronls illian grandan iaboron preparinte tiun ĉi kongreson.

Certe ĉiuj gekongresanoj vtzitis eĉ ketkfoje ia tre favore lokatan Esperanto-domon kaj forlasis ĝin kun granda ĝojo kaj certeco pri la estonteco de Esperanto. Neespcrantistojn ĝermo favora al flit movado ekokupas, post ktam ili rigardis nian domon. Eĉ skeptikuloj devas konvinkiĝi per la faktoj etmontrataj. Mankas nur plerna kolekto de ĉluj Esperanto-libroj. Venu (nem, afablaj betuifnoj kiarigos al vi ĉion, eĉ la pordistoj vin flue alparolos en nia idlomo.

F. Rockmann.