Karavano aprilo 1914 GE

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Germana Esperantisto 1914 No. 4B paĝo 55

Karavano al la Deka Kongreso[redakti]

Berlin - Frankfurt a.M - Metz - Paris - Metz - Frankfurt a.M. - Berlin

Detalaj informoj definitivaj[redakti]

Partopreno[redakti]

Partopreni povas ĉiu persono, kiu submetiĝas al la ĉi-sube konigitaj kondiĉoj; estas do bona okazo, por ankaŭ neesperantistojn atentigi pri la eksterordinaraj favoraĵoj, ĝueblaj per Esperanto, kaj instigi ilin al partopreno. Nekongresanoj estos tute sendependaj de kongresaj aferoj. Al la grupoj ni rekomendas, malfermi specialajn porvojaĝajn kursojn de Esperanto por varbitaj neesperantistoj.

Daŭro — elirpunktoj — kostoj[redakti]

La aranĝaĵo daŭros de la la de Aŭgusto ĝis la lOa de Aŭgusto inkluzive. La alvoiaĝo en ekstra vagonaro komenciĝos la 1 an de Aŭg. matene en Berlin kaj finiĝos la 2an de Aŭg. frumatene en Paris. La reveturo komenciĝos la 9an de Aŭg. vespere en Paris kaj finiĝos la 10 an de Aŭg. vespere en Berlin. La precizajn horojn ni ankoraŭ ne povas fiksi; ili dependas de Ia plano, kiun Ia fervojaj administracioj starigos nur kelkajn semajnojn antaŭe. Sed ĝustatempe ni sciigos ĉiun partoprenonton pri la horo de 1' for- veturo el Ia sube nomitaj elirpunktoj. A1 la karavananoj, kiuj intencas partopreni de el Berlin kaj kiuj loĝas tre malproksime de tiu ĉi urbo, ni nepre rekomendas, esti en Berlin jam la 31 an de Julio. (Vidu sub „Generalaj rimarkoj".)

Partoprenontoj el nordokcidentaj, okcidentaj kaj sudaj partoj de Germanujo, el nordaj landoj kaj Aŭstrio povas aliĝi ankaŭ en Frankfurt a. M. aŭ Metz. Kompreneble la reveturo finiĝos por ili en la samaj lokoj. (Vidu sub „Generalaj rimarkoj".) Eĉ aliĝo inter la diritaj tri elirpunktoj estos ebla en jenaj lokoj: Halle a. S., Erfurt, Eisenach, Bebra, Fulda, Mainz kaj Saarbrücken. Sed la aliĝontoj el tiuj interstacioj devas pagi la prezojn valorantajn por la plej proksima antaŭa elirpunkto.

Jen la prezoj por unu persono, inkluzive ĉiujn kostojn:

Elirpunkto 3a klaso 2a klaso
Berlin 140 M (69 Sm) 180 M (88 1/2 Sm)
Frankfurt a. M. 125 " (61 1/2 " ) 155 " (76 " )
Metz 117 "(57 1/2 ") 142 " (70 ")

Ĉi tiuj prezoj rilatas ne nur al la fervoja veturo, sed ankaŭ al la restado en la hoteloj en Paris. Tamen por ne tro postulemaj personoj la tria klaso tute sufiĉas.

La entenataj kostoj estas por: fervoja veturo el la koncerna elirpunkto kaj reen; veturo de la stacidomo al la hoteloj en Paris; loĝado kaj plena nutrado (vidu sub „Ĝeneralaj rimarkoj"); ĉiuj trinkmonoj; vizito al la vidindaĵoj de Paris kaj ĉirkaŭaĵo, sub gvidado de spertuloj kaj en specialaj veturiloi; eniro en muzeojn kaj kastelojn; supreniro sur la Eiffel-turon; gvidlibro de Paris kun plano. (Detalojn vidu ĉi-sube.)

Por maksimume 10 personoj, precipe fervojaj geoficistoj ricevantaj de sia administracio senpagan bileton, ni rezervas la rajton, kunveturi en la ekstra vagonaro kaj pagi nur por la aranĝoj en Paris. En ĉi tiu okazo la prezoj estas por

3a klaso: 105 M (51 1/2 Sm)
2a klaso: 125 M (61 1/2 Sm)

Kiu volas uzi ĉi tiun favoraĵon, bonvolu sin anonci baldaŭ, ĉar ni neniukaze povas pligrandigi la nombron de tiaj kunvojaĝontoj.

La aliĝo okazu kiel eble plej frue, sed nepre ĝis la 25 a de Julio; post tiu ĉi dato ni nenial povos akcepti aliĝojn. Oni sciigu sian aliĝon nur al S-ro Friedrich Ellersiek, redaktoro de G. E., Wissmannstr. 46, Berlin S. 59.

La mono estas sendota laŭ jena adreso:

Bank für Handel und Industrie (für Konto Germana Esperantisto)

Belle-Alliance-Platz 6

Berlin SW. 61

Aparta sciigo al la banko ne estas necesa. Oni sendu la monon prefere per poŝtmandato. Ankaŭ ĉekoj sur iu germana banko estos akceptataj, sed nur, se ili alvenos maksimume ĝis la 20 a de Julio. Cekoj kaj transpagiloj de Cekbanko Esperantista ne estos akceptataj. La aliĝoj valoros nur post alveno de la mono. La pagintoj ricevos provizoran vojaĝkarton; la definitivajn biletojn ni disdonos senpere antaŭ la forveturo el la tri elirpunktoj.

Programo por Paris[redakti]

Nia programo de gvidadoj kaj vizitoj plenuraiĝos en kvar tŭtaj tagoj. Sed, por ne malhelpi ia kongresajn aranĝojn, ni starigos nian prosrramon tiei, ke ĝi kiel eble plej raalmulte kunpuŝiĝos kun la kongresa pro- gramo. Pro tio ni ne povas ĝin antaŭe fiksi, sed pro- vizore donas nur la liston de ia vizitotaj vidindaĵoj, dividitan laŭ tagoj. La definitiva fiksado okazos en Paris, kie niaj karavananoj akurate kaj precize ricevos ĉiujn necesajn informojn. Nekongresanoj estos aparte gvidataĵ.

Unua tago:[redakti]

Ekskurso al Versailles. Per ŝipo ĝis Sevres; de tie per veturiloj; promenado tra la belega parko de St. Cloud (grandioza panoramo de Paris); daŭrigo de la veturo al Versailles (vizito al la granda „Trianon" kun la ĉambroj de la estintaj reĝinoj), vizito al la mondfamaj fontanoj (funkciantaj) kaj al la same fama kastelo, restadejo de Ludoviko XIVa (historia spegul-ĉambrego) pentraĵa galerio, kastelĝardeno ktp.

Dua tago:[redakti]

Unua rondveturo tra Paris: St. Augustin, le Parc Monceau, l'Arc de Triomphe de 1'Etoile (la plej granda triumfarko de la mondo), Avenue du Bois de Boulogne (la aristokrata kvartalo), le Trocadero, le Tour Eiffel, le Champ de Mars, le Dome des Invalides (vizito al la tombo de Napoleono Ia), le Pont Alexandre III, le Grand et le Petit Palais (belegaj konstruaĵoj el la universala ekspozicio de 1900), Place de la Concorde (obelisko el la militiro de Egiptujo), rigardo al la Champs Eijrsees (unika en la mondo), Ministere des Colonies, Rue Royale (fama pro la multaj juvel-vendejoj), la Madeleine.

Les Grands Boulevards, Place de l'Opera, Place de la Republique (statuo de la respubliko), le Jardin des Plantes, la Halle aŭ Vins, le Musee de Cluny (precipe laŭdata de imperiestro Vilhelmo II a), le Lŭembourg- (granda ĝardeno), le Senat (unua parlamentejo), le Pantheon (tombejo de famaj personoj: Carnot, Victor Hugo, Zola k. a.), Quartier latin, Boulevard St. Michel, St. Germain, les Ministeres, la Chambre des Deputes, les Tuilleriers (historiaj ĝardenaĵoj).

Tria tago:[redakti]

Daŭrigo de la rondveturo tra Paris kaj vizito al la muzeoj Louvre, Cluny kaj Lŭembourg, La Place Clidiy, Montmartre, tombo de Heinrich Heine sur la tombejo de Montmartre, Sacre-Coeur, le Cimetiere du Pere-Lachaise (pririgardo de la ĉefaj monumentoj), vizito al la parko Buttes Chaumont. Avenue de l'Opera, Le Louvre, la rue de Rivoli, la Tour St. Jacques, l'Hotel de Ville, le Palais de Justice, la Conciergerie, la Ste. Chapelle; vizito al la granda preĝejo Notre Dame, monumento de Karlo Granda), les Halles, la Bourse.

Kvara tago:[redakti]

Pli granda ekskurso (verŝajne al Compiegne kun ĝia historia kastelo (restadejo de Napoleono Ia).

Generalaj rimarkoj[redakti]

Helpo de U. E. A. — La Centra Oficejo de U. E. A. promesis al ni sian tre valoran kunhelpon en la preparoj por la karavano kaj tiurilate informis siajn Delegitojn en la koncernaj regionoj. Ankaŭ, petas la Delegitojn, ke ili laŭforte klopodu pri varbado de karavananoj laŭ la plano, kiun fa C. O. de U. E. A. konigis ai ili. Precipe ili klopodu ankaŭ pri organizo de komunaj vojaĝoj al la elirpunktoj.

Vojaĝoj al la elirpunktoj —[redakti]

Ni tre rekomendas, ke oni el regionoj aŭ urboj, el kiuj partoprenos sufiĉe multaj karavananoj, organizu komunajn voĵaĝojn al la tri elirpunktoj Berlin, Frankfurt a. M. kaj Metz. Sed tiajn aranĝojn la partoprenontoj mem devas fari, intertraktante kun la koncemaj fervojaj administracioj pri i eventualaj rabatoj kaj pri rezervado de specialaj vagonoj en la regulaj vagonaroj. Nia ekstra vagonaro el Berlin alvenos en Frankfurt a. M. ĉirkaŭ la 6a vespere, en Metz ĉirkaŭ noktmezo.

Tamen, ĉar ni jam en Berlin devas havi la mini- muman nombron de vojaĝantoj, necesan por veturigo de Ia ekstra vagonaro, ni petas, ke oni, se iel eble, aliĝu en Berlin.

Lit- aŭ manĝovagonon nia vagonaro ne havos, ĉar ili ne estas allaseblaj en tia speciala aranĝo. Kiu nepre volas dormi dum la veturo, aliĝu por la dua klaso, kiu estas sufiĉe komforta kaj supozeble ne fariĝos plena. — Manĝaĵojn oni ricevos en ĉiu stacio, kie ni haltos.

Pakaĵo —[redakti]

Ekspedo de pakaĵo ne povas okazi per la ekstra vagonaro; la partoprenontoj povos kun- preni nur manvalizon. Tial estas rekomendinde, kiel eble plej limigi la pakaĵon. Kiu tamen deziras kun- preni pli grandan pakaĵon, sendu ĝin antaŭe al Paris kiel fervojan transportaĵon. Sur la manvalizo oni videble fiksu la nomon kaj adreson de l' posedanto. Ni atentigas ankaŭ pri tio, ke oni en Francujo devas pagi limimposton por fumaĵoj. Senpage oni povas kunpreni nur 10 cigarojn aŭ 25 cigaredojn aŭ 25 gr da tabako. Sed ĉi tiun rajton havas nur sinjoroj; sinjorinojn la doganistoj ne konsideros kiel fumantojn!

Pasporto ne estos necesa. Tamen ni rekomendas, ke Ia karavananoj sin provizu per iu legitimacio; tre bone taŭgas por tio la nunjara membrokarto de U. E. A. Germanaj partoprenontoj povos uzi ankaŭ la tielnomatan „Postausweiskarte", haveblan por 50 Pf. en la poŝt- oficejoj. Loĝado kaj nutrado okazos en bonaj _hoteloj kiel eble plej proksimaj de Gaumont-Palaco. Ci tiujn aranĝojn faros la firmo Junot, la sama, kiu laboras ankaŭ por la Kongresa Komitato. Do, niaj karava- nanoj estos en same bona situacio, kiel la ceteraj kongresanoj, eble eĉ iom preferataj! Ciu partopre- nonto, eseepte geedzojn, ricevos apartan ĉambron. Tamen, por faciligi la loĝigon, ni tre petas, ke sinjorinoj aŭ sinjoroj, kiuj ne kontraŭstaras loĝi kun amikino aŭ amiko en unu komuna, 2-lita ĉambro, tion sciigu al ni. Tre volonte ni plenumos specialajn dezirojn laŭ tiu rilato. Infanoj povas partopreni nur en akompano de plenaĝaj familianoj kaj pagas la plenajn prezojn.

La nutrado konsistos el po tri manĝoj ĉiutage; ĝi komenciĝos per la matenmanĝo tuj post la alveno en Paris kaj finiĝos per la vespermanĝo antaŭ la reveturo. La nutrado konsistos matene el kafo, teo aŭ ĉokolado kun butero kaj pano; tagmeze el supo, du sinsekvaj viandaĵoj kun aldonaĵoj (legomoj) kaj deserto, inkluzive trinkaĵojn (laŭdezire vinon, bieron aŭ mineralakvon); vespere el du varmaj manĝaĵoj kaj deserto, inkluzive trŭikaĵojn (vidu supre). La manĝaĵoj estos bonegaj kaj sufiĉe riĉakvantaj.

Libervola reveturo ne estos ebla; la karavananoj nepre devos uzi nian reirontan ekstran Vagonaron, Ankaŭ nura kunvojaĝo, sen ĝuado de la aranĝoj en Paris, ne estos ebla. Oni bonvolu konsideri, ke la tre malaltajn prezojn ni povis atingi nur per rezigno al ĉiuj esceptoj. Loĝado en Berlin — Por karavananoj, kiuj de- ziras pasigi en Berlin la nokton antaŭ la forvojaĝo al Paris, ni volonte prizorgos loĝejon, se oni sufiĉe frue sciigos al ni siajn dezirojn. Rilate al prezoj ktp. oni petu de ni specialajn informojn.


Akcepto en Berlin[redakti]

La partoprenontoj, kiuj jam la 31 an de Julio vespere estos en Berlin, estos akceptataj de la Berlina Esperanto-Gruparo en kun- venejo, kiun ni sciig-os sur la provizora vojaĝkarto.

Repago de la kotizo —[redakti]

Se iu aliĝinto pro grava kaŭzo ne povos partopreni, ni repagos la senditan monon malpli 10 M (5 Sm) por jam faritaj elspezoj. Risko kaĵ garantio — Ciu karavanano parto- prenos la vojaĝon kaj ĉiujn aranĝojn je sia propra risko, kaj ankaŭ iajn garantiojn ni ne povas preni sur nin, Kompreneble per si mem estas, ke ni laŭ ĉiuj fortoj klopodos, aranĝi ĉion ekstreme zorge kaj kontentige, por eviti al niaj „prizorgatoj" malagrablaĵojn kaj akcidentojn.

Centro de la organizado —[redakti]

Ankoraŭfoje ni rememorig-as pri tio, ke Ia centro por karavanaj aferoj, antaŭ ĉio por aliĝoj, estas ĉe la redaktoro de Germana Esperantisto en Berlin; ĝeneralajn informojn donas ankaŭ la oficejo de Germana Esperanto - Asocio, Pirnaische Str. 50, Dresden-A, kaj la Delegitoj de U. E. A.

Ci-supre ni donis la tutan planon de nia karavana entrepreno. Ni esperas, ke ĝi estas sufiĉe detala, por bone informi ĉiun parto- prenonton. Specialajn informpetojn ni volonte respondas; oni ne forgesu, kunsendi respond- postkarton aŭ respondkuponon. Kaj nia fina peto estas, ke multaj samideanoj aliĝu al nia entre- preno kaj instigu ankaŭ amikojn kaj konatulojn al partopreno, por ke la karavano faru grandiozan impreson kaj ne laste ankaŭ efikan propagandon por Esperanto!

Germana Esperanto-Asocio Germana Esperantisto