Kongreso Pacifistoj 1914 RE

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Kongreso de pacifistoj Esperantistaj[redakti]

Vi demandu hazarde cent homojn ĉu ili aprobas ia militstaton, ĉu ili deziras gian daŭron, almenaŭ naŭdek respondos, ke ege III malSatas ĝin, ke fervore ili deziras nefiniĝontan intemacian pacon.

La homoj, kiuj laboras por ia paco, proponas diversajn rimedojn.

Vi iru al cent homoj; vi parotu ai ili pri unu el tluj rimedoj, almenaŭ okdek el ili esprimos ege aŭ ete malaproban opinion kontraŭ ĝi. La du ĉi-supraj asertoj ŝajnas ne kunigeblaj, ĉar efektive ĉiu konscias ke, kiu volas atingi rezultaton, tiu akceptas uzi almenaŭ unu el la rimedoj al ĝi.

Sed tamen Qi ambaŭ estas veraj: plej multaj homoj tre deziras ia pacon, sed tamen ili multe emas malaprobi ĉiun rimedon paccelan ĝis nun proponitan por forigi la militeblecon.

Kaj tio esias ia kaŭzo de tiu alia stranga okazajo: malgraŭ la multeco de 1' pacamantoj, milito estas ankoraŭ ebia.

Efektlve se ĉiuj, kiuj nomas sin pacamantoj, aprobus unu saman rimedon kapabian konstantigi la pacon, kaj sciigus tion, tia unuanimeco venkus ĉiujn barojn.

Konsekvence, temptaŭge estas, ke ĉiu pacamanto, klu konsdas pri la grandegaĵ profitej devenontaj de packonstanteco, pri la bedaŭr- indegaj malutiloj de milito, ekzamenu Ĉu unu aŭ keikaj el la diversaj ritnedoj ĝis nun proponitaj por efektivigi la pacon ne estas forĵetinda malgraŭ ia malagrablaĵoj, kaj eĉ la malprofitoj, kiujn ĝi, uzate, naskus.

Tial Parizaj Esperantistaj Pacifistoj decidis organizi fakkongreseton dum la deka Internacia Kongreso de Esperanto.

Kotizaĵo estas du frankoj, kiu rajtigas ĉeesti ĉiujn kunsidojn kaj ricevi la raporton.

Aliĝojn akceptas F. Brossier, 44, rue de Trevise, Paris.

Provizora programo:[redakti]

  • 1. Haltigo de l'armadoj (ĉiuregna, unuregna)
  • 2. Forigo de l' armadoj (ĉiuregna, unuregna)
  • 3. Malpligrandigo de l'armadoj (ĉiuregna, unuregna)
  • 4. Ribelismoj pocpacaj
  • 5. Arbitracio senescepta kaj deviga
  • 6. Regna federacio: ĉefaj trajtoj
  • 7. Devigrimedoj en federacio:
  • a) Bojkotado ekonomia (Projekto Bollack)
  • b) Militistaro internacia (Projekto Vollenhoven)
  • 8. Diversaj projektoj de federacio (Novicow, Max Wächter, Brogaĵota ktp.)

Loka organiza komitato: S-roj Raguier. Lebreton, Finkelstein, Brossier, Bourreau.

Ĉiuj gazetoj estas petataj afable represi.