Leipzig Ekspozicio 1914 RE

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

ESPERANTO ĈE La LEIPZICA EKSPOZICIO

Revuo Esperanto 1914, Vol 11, N-ro 3 p. 31

W. Hahn (Leipzig)

"Strato de la Popoloj* estas la nomo de la ĉefa vojo en la Leipziga Mondekspozicio de libroindustrio kaj grafikaj artoj [germana mallongigo: BUGRA]. ĉi estas flankumata per la pavilonoj de la dlversaj nacioj. Francujo, Svisujo, Italujo, Aüstrio, Hispanujo, Portugalujo, Anglujo, Nederlando, Danujo, Rusujo kaj Brazilujo konstruas jam nun siajn proprajn domojn, por montrl en ili la bonan staton de sia librolndustrio.

La Leipziga Mondekspozicio superas ĉiujn ĝisnunajn ne nur per sia grandeco, graveco kaj tipeco, sed ankaü per la fakto ke unu popolo oficiale partoprenas, kiu ĝis nun nenlam estas reprezentita, nome la popolo de la Esperantlstoj.

Ke la Esperantistaro estas popolo, tlon ĝi pruvas plej bone per la Esperanto-Pavilono, kiu fariĝas ebla nur dank'al la monoferoj de la gesamideanoj.

Nuntempe ĝi estas konstruata, bela romiana domo, ornamita per la verda stelo, inda hejmo de nia afero. Kiel la domo mem, apud la domoj de Francujo, Italujo kaj Brazilujo devas esti vidata de ĉiu el la miloj da vizitantoj, tiel ankaü la enhavo de la pavilono nekompareble propagandos nian aferon, ĉiu devas konvinkiĝi ĉi tie, ke Esperanto vivadas, ke gl estas foria, ke jam ekzistas tuta Esperanta popolo, kiu en sia propra domo montras amason da interesegaj ekspozajoj. ĉu ankaŭ vi, kara samideano helpis ĉi tion gravan entreprenon koncernantan la tutan Esperantistaron? Ĉu vi ne volas apogi aferon, kiu ebligas, ke la Esperanta popolo unuafoje aperas oficiale inter la diversaj nacioj, kio estas kapabla havigi al nia movado sukcesegon? Dank'al la donacoj de multaj sindonaj gesamideanoj la ĉeisumo por nia konstruaĵo estas pagita. Sed tamen estas tute necesa mono kaj denove mono, por ke la enhavo de ia domo, kiu estas nun kunportata, el la tuta mondo, estu ne re inda je Esperanto, Ni treege petas vln, kara samideano, helpu ankaŭ vi, por ke tiu por Esperanto gravega okazo, fari imponan propagandon ne pasu neuzate. Ankaŭ tre malgrandaj mondonacoj. per respondkuponoj estas dankege akceptataj de la Saksa Esperanto-Instituto, Leipzig, Dolzstrasse 1, kiu aranĝas la tutan aferon. La kvitancojn oni legos en "ĉirkaŭ la Mondo".

En la Esperanto-domo troviĝos antaŭ ĉio bona statistika materialo montrita grafike. Nur tiamaniere ni efike povas pruvi la grandegan evoluadon de nia mondlingva movado. Ankaü ĉe tio ni bezonas gehelpantojn, kiuj sendu al nl la nombrojn de la grupoj ekzistantaj en (iu larnio kaj la nombrojn de la grupoj dum la lastaj lOjaroj. Plue apartaj fakoj ekzemple Esperanto kaj turismo (sendu gvidllbrojn kaj gvldfoliojn!) Esperanto kaj industrio (sendu katalogojnl) Esperanto kaj lernejo — estas vtdeblaj en la Esperanto-domo.

Sendube la Esperanto-pavilono en la Mondekspoziclo estos efikcga propagandilo, kiu devas havigi al la mondllngvo grandegan sukceson.

W. Hahn (Leipzig).