PACO - ĉeĥoslovaka eldono

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

PACO - ĉeĥoslovakaj numeroj[redakti]

PACO, N-o 15-16, Marto-Aprilo 1955: Noktiĝis super Eŭropo; Coventry respondas; Por la germana militarismo kontraktoj egalas paperaĉon; Gloron al Elsie Silver; Al la Esperanto-junularo kaj ceteraj esperantistoj; Kiel agadas la finnlanda pac-komitato; Ĉeĥoslovakaj kuracistoj kontraŭ atom- kaj hidrogenbomboj; Alvoko de verkistoj; Franca-germana reamikiĝo; Pri militrifuzo; La redakcio respondas; La 360 miliona hinda popolo estas apud tiuj, kiuj batalas por la paco; Tiu movado devas progresi; El la mondpackonsilantara kunveno en Vieno; El letero de japana verkisto; Kion skribas soveta lingvoscienculo; Al amikoj de paco; Letero al la geesperantistoj; Ĵetu ŝtonon; Esperantistiĝo; Hiroŝima; Kantoj kontribuas al la paco; Urĝa alvoko; La vera libereco; Rasisma batalo en Usono; Nia movado en Danlando; Pri nia situacio en DDR; De malsupre oni ne kontaŭas; Pri bulgara MEM; Ne prokrastu vian raporton; Al la esp-problemo en Sovjetio; Ĉu la elektroncerbo estas pli saĝa ol homa cerbo? Usono pereos! Sukcesoj de la hungara MEM-sekcio; Granda intereso pri spartakiado en eksterlando; Tutŝtata konferenco de ĉeĥosl. esp. pacdefendantoj; Oni honorigis min modela porpaca batalanto; Korespondi deziras.

PACO, N-o 21-22, Aŭg.-Sept.o 1955: Ni venkas ĉiujn barojn; Naskiĝas nova Esperanto-movado en Sovjet-unio; El la varsovia festivalo de la junularo; Helsinki alvoko; La Wall-street manifesto; La ultrasonoj; Popola film-movado en Japanio; Pli ol 7.000.000 subskriboj por la paco en Hungario; Patrola renkonto; El azia-afrika konferenco; Historio de la timo; Esperanto en hungara radio; Letero el Nwe-Yorko; Antaŭen forĝantoj de nova mondo; Esperanto kaj stenografio; Interkompreno per la manoj; Pri la rumana packonferenco; Erenburg: Post konferenco en Ĝenevo; Lernu arde malami la militon; Pri du internaciaj kongresoj; Sygnarski al Bokarev; La lastaj baroj en Hungario falis; Mi vidis kaj aŭdis en Otrokovice; Militbazoj en Japanio.

PACO, N-o 29-30, Aprilo-Majo 1956: Batalo ĉirkaŭ la laŭroj; Verdun admonas al malarmigo; Tragika rememoro; Pri la ebleco malhelpi militon en nuna epoko; Novaĵoj el Sovjet-Unio; Esperanto planlingvo; Pastro Forbech pacpremiito; Maksim Gorkij pri la libro; Manoviĝinta pedagogio; Internacia fervojista konferenco en Stokholmo; Iom post iom ni entreprenas; Tiraneco al novuloj; Japanaj filmoj instigis min; La junular-festivalo Moskvo 1957; Senutilaj armad-elspezoj; Esperanto ĉe mondjunalara festivalo en Moskvo 1957; Tre nepopulara estas la nova armeo de okc. Germanio; Murgin: Printempa vento; Troviĝas ankoraŭ multaj analfabetoj en a mondo; Jam tagiĝas; La Esperantokanto kaj la MEM; Maksim Gorkij - 20 jarojn morta; La verdaj agresoroj; Ŝirmado kontraŭ atom-armiloj; Germanaj gekamaradoj atentu! Paco donas kulturon - kulturo pacon; Reeduku malnovajn esperantistojn; La festivalo de junularo en Moskvo 1957; Kontentigaj rezultoj en Latvio; Hungaraj esp-istoj en aktivesco; Tutŝtata konferenco de pacdefendantoj en Ĉeĥoslovakio; Por via distro; Spirita batalo; Pri vietnama literaturo; Prezidanto Ton Duc Thang; Letero de Maksim Gorkij al esperantistoj en Minsk; „La pacdefendanto“ helpis; Bonvenon al nova kunbatalanto; El Bulgario; El nia leterkesto; Pasigu vian ferion en internacia esperantista kulturdomo; Grava historia dokumento; Korespondi deziras.

PACO, N-o 34-35, Sept.-Okt. 1956: Popoldemokrataj esperantistoj opinias, ke nia movado estas jam superflua; Por ke la homaro trankviliĝu; Ŝirmado kontraŭ atom-bomboj; Modela MEM-sekcio en Vietnamio; La juro de la paco; Internacia infantendaro porpaca; La bulgara registaro kontribuas por Esperanto; Atentu kolombojn; Movado de bonfaro; Sveda esp-turisto en Sovjetio; Ĉiuj estas respondaj; Distingaĵoj en krima milito ne estas honor-insignoj; Vietnamio subtenas Alĝerion; NATO por Afriko; Blankula venĝavido; Ilustraĵo el Belga Kongo; Tiel vivas la muzulmanoj; Episodo el filmfestivalo; Sovetio prenis iniciativon; Mil papergruoj; Kultura ekskurso de MEM tra la mondo; Bato kontraŭ la paco; 4.000 kronojn por Esperanto; La Pax Christi movado adoptis Esperanton; La instruo de Starssburg; Poemoj: Pripensaĵo - Krimula libero - Packanto - Paroloj ne sufiĉas - Nebulo ĉirkaŭ la ĉeĥoslovaka esperantista konferenco; Por nia distro; Savita per Esperanto; Alvoko; Radio Budapest pri paco; La situacio ŝanĝiĝas; Vortoj de nederlandano; Ni alvokas; Recenzoj pri Ezopa saĝo, Episodo dum la Hitler regado; Novaj sukcesoj en DDR; Interŝanĝo de infanaj desegnoj kaj pentraĵoj; Korespondi deziras.

PACO, N-o 39-40, Februaro-Marto 1957: Palpado en mallumo; La plejgrava problemo; Ĉu denove Waffen-SS? Pafistoj de timigaĵoj; Adiaŭo al prof. Josef Skupa; Nova postulo kontraŭ atomarmilaj eksperimentoj; Dirite pri nukleaj armiloj; Kulturekskurso; La sportmovado kaj MEM; Nova minaco kontraŭ la paco; Paco estas celo - Bona Volo la rimedo; Eltranĉaĵo; Vivsigno el Budapest; La haŭtkoloro difinas la civitanecon; Preparu vin por festivalo; Trista statistiko; La nevidebla koloniismo; Orfoj de A-bomboj retrovas vivon; Ankoraŭ pri rasismo en Sudafriko; Tutmonda voko; Hikmet/Kata Kano: Japana fiŝkaptisto; Reaperantoj; En la spuroj de Hitler; Iom pri filmoj; Malvarma milito influas la internacian kooperativan aliancon; Tiěn Phong; Du ministroj prezidas Esperanto-movadon; Adresŝanĝoj de niaj funkciuloj; Pola scienca revuo pri Esperanto; La pacdefendanto; Vizitu la brazilan Esperanto-kongreson; Bonvenon al nova kunbatalanto; Ni velas antaŭen; En gazeto robotnicza; Aktiveco en Germana Dem. Resp.; Respondo al s-ano Fr. Pecka Brno; Averta ekzemplo; La militmonstro neniam satigebla; Ne por ili; Sonorigu trifoje; Unueco estas forto; Servado al homoj; Negroŝtato fariĝas sendependa; Vortoj por memori; Luma estontenco; Grenlandanoj - novaj homoj; Ŝatu ĉiujn rozojn; Persisto alportas sukceson; Kultura memorando; Quo Oc Tengu; Partoprenu internac. konkurson; Gekamaradoj en DDR atentu; En Damasko; Aŭskultu radion Roman! Ĉu estas vere ke ...; Recenzoj; Humoro kaj satiro; Kaj dormas estontaj viktimoj; Dio kaj mi; Mia patrino; Korespondi deziras.

PACO, V-a jaro, N-o 51-52, Februaro-marto 1958: Burda, Rudolf: Ni salutas grandan pacdefendanton; Homoj sur la Luno (tr. R. Burda); La agitfrazo „La libera mondo“; Nehaltigebla strebado; Humoro kaj satiro, Soldatleteroj, u vi konas la landon? Antauloj al MEM, Grava propono, La ĝojo ĉe la Karpatoj estas ankaŭ la via ..; La evoluo kaj nuna stato de l' Esperanto-movadoen la Germana Demokrata Respubliko; Por Esperanto kaj paco; Nova etapo de la ĉina Esperantomovado; La usona bazpolitiko; La malprospero komenciĝis; Paco kaj neŭtraleco; Ili estas kontraŭ packontrakto; Japanaj voĉoj pri la efikoj de radioaktiveco; Ĉu pro radioaktiveco? Perspektivoj; Kontraŭ la atomfrenezulaĵo; Pri Neologismoj; La taglibro de Anne Frank; Ŝirmo kontraŭ atommilito! La babelo plivastiĝas ...; Pri kio propre la afero temas? Ludvík Aškenazy: Kiel oni ŝtelis la Lunon; Flugi sur la Lunon estas jam hodiaŭ eble; Psikologio por la agresoroj; Bestamanta lando; Malsanulo kun forta volo; Studentoj el Koreio lernas Esperanton en Ĉeĥoslovakio; Haltigu la atombombajn eksperimentojn! Adresŝanĝo, Post dusemajna lernado li interkompreniĝis; La intereso por Esperanto en Vietnamo kreskas; La „manifesto de paco“ esperantigita; Nova MEM-peranto en Ĉeĥoslovakio; Esperantaj novaĵoj el Estonio; La konferenco en Kairo ricevis multajn salutojn; Grava atentigo; Esperantistoj kontraŭ atombomb-eksperiemtnoj; Ĉe sovetiaj esperantistoj;+ Preterlaso diktata de la cirkonstancoj; 43-a Universala Kongreso de Esperanto; Ni recenzas; Kiel dum ĉi tiu printempa maten' (poemo el Te-Hanh); Korespondi deziras.

PACO, VII-a jaro, N-o 80-81, Julio-Aŭgusto 1960: La popoloj devas postuli senarmigadon; Se oni dronigus la armilaron en la maron; Malnova mistika kanzono; Afero de racio kaj bona moro; Protesto kaj aplaŭdo; La Indonezia prezidanto por libereco, amikeco kaj paco; Wolker/Kořínek: Balado pri okuloj de hejtisto; Nekrologo (Kormos Jenö); Foiro en Brno - simbolo de paca kunlaboro; Necesa respondo al Germana Esperanto-Revuo; Francio en la tagordo; Esperantista movado kaj porpaca klopodo inter la ĉeĥoslovakoj geblinduloj; Nikitin: Ilustraĵo por neverkita libro (legendo pri Lenin); Argumentoj kaj kontraŭarguentoj; Vortoj estas belaj ...; Ĉu „Paco“ imitu „La viron en skatoleto“? El la leterkesto; Recenzo (Eroj de Boulton); Elrigardoj; Infomoj al ĉeĥoslovakaj MEM-anoj; Deziras korespondi;

PACO, VII-a jaro, N-o 85, Decembro 1960: Episkopo M. Novák: Dek jaroj de la ĉeĥoslovaka leĝo pri defendo de paco; Mesaĝo de la prezidanto de Ĉeĥoslovaka pacdefenda komitato al ĉiuj eŭropaj pacmovadoj kaj pacdefendaj organizoj; Inĝ. V. Pavlenda: La tria kvinjar-plano de Ĉeĥoslovaka socialisma respubliko; A. Plávka/P. Rosa: Mi, Ferko Ján ...; Atesto de l' infano; Samuel Gordon: Lia lingvo; Vapcarov/Murgin: Himno; Kubo - jes, Jankioj - ne; Sergejev/Gusev: Amikeco; La bruna pesto daŭre embuskas; Sen lingvoscio en fremdaj urboj; Komparoj; Lingvo kaj vivo (recenzo); Elrigardoj; Ĉinaj humoraĵoj; Plej eble bone utiligu la materialon en „Paco“! Ŝerco kaj seriozo; Broŝuro pri la sudtirola problemo;

PACO, VIII-a jaro, N-o 89, Aprilo 1961: Ni laboras kaj batalas por tutmonda paco; R. Seemann: Ho paco!; Alvoko al popoloj en la tuta mondo (tr. J. Cíchová); Tempo por nova historio; Zamenhofa festo en Bratislava; 1961 por la paco; Al atoma frenezo ni diru: NE! La arkeo de Noa kaj Ĥruŝĉov - kamarado Ĥruŝĉov en Aŭstrio; Tekniko sur la bona vojo; Pumpr: Literaturaj floroj; Kulturaj elrigardoj; Korespondi deziras; MEM-sekretoriejo.

PACO, VIII-a jaro, N-o 97, Decembro 1961: Deklaracio de la Nacia parlamento de Ĉeĥoslovaka socialista respubliko al senprokrasta intertraktado de kontrakto kun Germanio; Marek/Malík: Parolas patrino; Pablo Picasso 80-jara; Nova universitato en ĈSSR; Kalevipoeg (fragmento); En la nomo de niaj infanoj ni batalu por la paco; Valora iniciato; Mirinda knabino; Adam: Bonaj najbaroj; Paco kaj senarmigo (pri bildo de Švabinský); Mallonga raporta por longa memoro; Kreskas niaj vicoj; En granda doloro (mortis Georg Sörgel); Jermář-Sviták: Letero al Vietnamo; Aktualaĵoj; Korespondi deziras; Tolokoncev: Al nova jaro.

PACO, IX-a jaro, N-o 104, Julio 1962: Post la tagoj de „La Printempo de Praha“; Balkányi: Por kreo de mondo sen milito! Grava averto el Lidice; En Ĉeĥoslovakio ne plu estas analfabetoj; La pacmovado kaj batalo por senarmigo; Malík: Por bona laboro - bona rekompenco; Malík: Artisto de la suno kaj vivo (Švabinský); Murgin: Al la kunveno de MEM en la kadro de 47-a UK de Esperanto; Tulbure: Kiel aero kaj akvo ... (poemo); Turistoj en Danlando; Karel Nový/ Mařík: Genio de la popolo (Němcová); Halas: Nia sinjorino batalas kontraŭ drako (portreto de Švabinský); Fizkulturo - afero de ĉiuj civitanoj de ĈSSR; Němcová/Tobek: Avineto; Fried/Mařík: Nia altnobla sinjorino; Al verkistoj de la tuta mondo! Malkovru viajn vizaĝojn! Virinoj virinoj virinoj; Alta omaĝo al Ján Valašťan-Dolinský; UEA partoprenu la mondpacajn kongresojn; Per Esperanto por la mondpaco kaj amikeco de nacioj! Vapcarov/Mungin: Kroniko; Valora verko; Sprite kaj facile; Korespondi deziras.

PACO, X-a jaro, N-oj 111-112, Februaro-Marto 1963: Tučková/Chvosta: Globke signifas pli grandan minacon ol Eichman; La parolo de juristministro D-ro Alois Neuman pri la preparlaboroj super la nova civila kodo en ĈSSR; Neneiam plu interpopolan militon! Paca kunekzistado kaj la esperanta movado; Malbeno de Nevada; Andreo Szabo: Feliĉa vizitanto (originala rakonto); Multpromesa 48-a Universla Kongreso de Esperanto; Štekl: Aerolinioj de Ĉeĥoslovakio; Drda/Lukáš: La supera principo; Holub/Felix: Napoleono; Internacia solidareco de virinoj - forta barilo kontraŭ eksplodo de nuklea milito; „Je maljunaj genuoj“; Amerikaj virinoj manifestis por la paco; Raportoj de virina komisiono de ČSEK; Rezniková-Pšeničner/Cíchová: Kiam la homo atingos Lunon? Bjösterne Björnson eterne viva; Urbanová: Muŝeto; Perko/Cíchová: Aliĝilo (poemo); Jakubcová: Halinka; Monumento de Paco; Jan Zrzavý; Momenta preteratento; For la batalilojn! Tokombajev/Gusev: La Portreto (poemo); La politiko de neplenumitaj promesoj; Sep leonoj kaj unu bovo; Holub/Felix: Izotopoj; Inventoj; Aktualaĵoj; Anekdotoj el Sirio; Holub/Felix: Kaporalo, kiu trapikis Arĥimedon; Miĥalkov/Nejdin: Nin sekvas milionoj; Korespondi deziras.

PACO, XI-a jaro, N-o 128-129, Julio-Aŭgusto 1964: Branislav/Kořínek: Paco; Pugwash konferenco; Šuliarsky/Cíchová-Kníchal: En Slovakio antaŭ 20 jaroj; Kiam la suno falis de sur la ĉielo; Praga kastelo al infanoj; Scienco kaj tekniko; Fervojistoj por la pacmovado! Sinjorino Ruth Gage Colby; Virina paĝo; Belgaj fervojistoj demandas; La Somera Esperanto-Tendaro apud Lančov; Šedivá/Lukáš: En ĈSSR dum la tuta jaro; Kníchal: Mi ne malkonfesos! Tatra nacia parko; La ĉielblua aŭtomobilo; Teatroj kiuj pensas; Shakespeare la kvarcentjara jubileo; Ĉu vi havas la intereson? Vavruch/Pumpr: Kvin kontinentoj malantaŭ la marioneta ekrano en Karlovy Vary; Kulturaj informoj; Lukáš: Ridetoj; Lukáš: Por sagaculoj; Novaj libroj; Pacovský/Felix: La morto nomas sin Engelchen.

PACO, XII-a jaro, n-ro 136, Marto 1965: La 18-a datreveno de la paco-defenda leĝo en Ĉeĥoslovakio; La spiro de la historio; Potenca kanto de paco; J. Pacovský: Vojkruciĝo en la etero; Scienco kaj tekniko; S. Carreira: La venko de Esperanto; J. Jermář: Rudolf Hromada (1890-1964); J. Kořínek: Paska; Laŭreato de la Nobel-premio la akademiano J. Heyrovský; Samideano A.H. Fried, laŭreato de Nobel-premio; Jugxa persekutado de krimo kontrau homeco; Atzeogo: De proksime kaj malproksime; Pri kio demandas la turistoj la Pragajn gvidistojn; Parko de Kulturo kaj Ripozo de J. Fučík en Prago; Ĉeĥoslovakaj virinoj kaj la 8-a de marto; Jablonec 65; Trezoro en Praga Kastelo; La ĉeĥoslovakaj artistoj kontraŭ la milito - M. Holub: Soldato; M. Florian: Tombejo de soldatoj en la unua mondmilito; I. Diviš: Serĝento Kantarija kun flago; V. Nezval: Dudeka jarcento; L. Kundera: Ploro en Buchenwald; V. Turčány: En hor' plej peza; M. Holub: Ambulanco; J. Rybák: Kolomboj, flugu nur! M.R. Martáková: Al tiuj kiuj la militon volas; F. Hrubín: En novjara nokto; L. Středa: Senbrakulo; J. Noha: Soneto kun demando al Praga kompostisto; L. Aškenazy: La profeto; V. Milota: Ŝpinantaj homoj; V. Závada: Ĉeĥa pacokanto; K. Kapoun: Kuŝante surdorse - ; S. Bencsik: Tago de internacia ĝemeliĝo; Interesaĵoj pri la ĉeĥa kaj slovaka kulturo; Castro Alves: Konfidenco (tr. K. Gusev); V. Kouřil: Balado pri la monumento konstruita al generalo Laŭdon, omaĝe la venkon en la batalo apud Domašov la 30-an de julio 1758 (Tr. Ed. Felix); La 500-a datreveno de ĉeĥa presita libro; Leksikono de paco kaj kunlaboro; Semoj de laŭroj; Kulturaj informoj; K. Mlčoch: Pluvombrelo kaj tiuj du (tr. J. Kořínek); Fabelo por infanoj: Pentrita okazaĵo (tr. J. Kořínek); El agado de Esperanto-rondetoj en Ĉeĥoslovakio; Deziras korespondi; Novaj libroj; Kolektu ĉeĥoslovakajn poŝtmarkojn.

PACO, XII-a jaro, N-o 142-143, Septembro-Oktobro 1965: K. Bednář: Militbildoj de Goya (T. Pumpr); Al sinjoro prezidanto Johnson pere de ekscelenco sinjoro ambasadoro de Usono, I. Avenue Gabriel, Paris; B. Russell: La ambicio de Usono povus mortigi nin iujn; Antaŭ 50 jaroj ĉe Zpres; Popoloj de la tuta mondo subtenas la vjetnaman popolon; Pri la Esperantaj verkoj el Vjetnamio; D. Pokorný: Unua ago de malvarma milito; L. Aškenazy: Nagasaki (T. Pumpr); J. Donne: Neniu homo estas insulo por si mem; L. Středa: Diskuto kun la filo (J. Cíchová); Mladen Isaev: Kia sonĝo terura ĝi estis! (A. Grigorov); J. V. Svoboda: Adiadisto (M. Lukáš); V. Špinka: Albert Einstein 14.3.1879-18.4.1955; M. Holub: Testamento de perfekta aveto; Intervjuo kun sekretario de Ĉeĥoslovaka komitato de pacdefendantoj Jaroslav Knobloch; J. Kolář: Marie Nousková (T. Pumpr); Alvoko al justeco (GDR); Estimataj samideanoj, kamaradoj (Ĉs-MEM); M. Holub: Buchenwald hodiaŭ vespere (T. Pumpr); W. Wlodarczyk: Kia via nomo, panjo?; Por la paco respondecas la popoloj!; P. Lípa: En la koro kuraĝon - en la brako forton; J. Škrábek: Nova direkto en la ĉeĥoslovaka ekonomiko; La belartistoj al la 20-a datreveno de liberigo de Ĉeĥoslovakio; J. Čeřovský: La dua nacia parko en ĈSSR; Ĵazmuziko en la aŭtuna Prago; La ĉeĥoslovaka filmo rikoltis en la jaro 1964 eminentajn sukcesojn en la mondo; Rigardo al la ĉeĥoslovaka reĝimo sanitara; Leksikono de paco kaj kunlaboro; I. Klein: Finialoj sub Tatra-montaro; Ĥoralo de la Di-batalantoj; J. Kořínek: Cent jaroj de genetiko - rememore pri Johano Gregoro Mendel; Scienco kaj tekniko; Pola teatro en Praha; Juna pacbatalanto; Pripensindaj konsiloj; Esperanta kurso pri Malto; Deziras korespondi; A. Hakl: Da klarnetoj prefere milionojn; La bazaj principoj kaj celoj de nia MEM-agado; Malkuraĝulino; I. Schoon: Brilados la sun'; K. Valar: Mia malnova amiko - Alparole nian benketon - En aŭtuna arbaro - Por atest' mi prenas stelon - Mi mortigas triston sur bord' rivera - Geamantoj sur printempa deklivo (J. Kořínek); K. Mlčoch: Andrea; J. Kořínek: Hundo kun ebriulo; K. Johansson: Paco ĉie restu; J. Burger: En la tempo de militpreparoj; A. Chrápavý: Vero kaj trompo; Praga Regina Musicae; P-L. Marchetti: Libereco (J. Cíchová); Lebedjev-Kumaĉ: Kanto pri la patrio (B. Berin); Ĉia plu estu suno! V. Teljpugov: La popolo (A. Logvin); La ĉeĥoslovaka vitro en la tutan mondon; Kulturaj informoj; E. Nosov: Tridek grajnoj (G.W.); A. Skalák: Pri grajneto, kiu ne lasis sin rikolti; Novaj libroj; Reprezentanto de MEM en Prago; Vizitu Ĉeĥoslovakion - landon de mondfamaj sanigaj banlokoj.

PACO, XIII-a jaro, N-o 148, Marto 1966: M. Skála:Ĉiam ankoraŭ minacas la atoma morto; Apelo; Beneš: La manoj (J. Kořínek); W. Lippmann: Pri kio oni skribas; J. Vlasov: La pacon oni devas konkreri; I. Boldizsár: Pro kio tremegas la tero?; Komparo de la unua kaj dua mondmilitoj; J. Buben: Per esperanto al amikeco; M. Zdórzewski: Neniam plu ...; Koncentrejoj; Jen la voĉo de l' homaro: Malarmi!; J. Čížek: La lastaj tridek tri; Dudek jaroj de UNESCO; Al la infanoj ĝojon, ne stroncion! La infanaj desegnaĵoj parolas trans la ŝtalimojn; M. Steinová: Per humaneco al la paco; Scienco kaj tekniko; I. Akhrarov: Altvaloraj vitraĵoj el la 10-a ĝis 12-a jarcentoj trovitaj en mezepoka urbo Cuva; L. Márton: Scienculo - porpaca batalanto; El la ĉeĥoslovaka pacmovado; Pravas la rido; J. Kořínek: Al la virino; Virina paĝo; O. Skoroĉodová: Pensas ja kelkiu...; S. Carreira: Esperanto al infanoj; A. N. Tolstoj: Rusa karaktero (H. L. Luga); O. Kníchal: Herbert George Wells 21.9.1866-13.6.1946 - Romain Rolland 29.1.1866-20.12.1944 - Wolfgang Amadeus Mozart 21.1.1756-5.12.1791 - Ludovít Štúr 28.10.1815-12.1.1856; Diplomoj de honoro por meritiĝintaj laborantoj; P. Vavruch: La filmo interproksimigas naciojn; E. Felix: Du filmoj juĝantaj la rasismon; O. Kníchal: Unua kontraŭmilita romano en Esperanto (Viktimoj de Baghy); Kulturaj informoj; Esperanto servu al la paco; Intervjuo kun la prezidanto de la Ĉeĥoslovaka Esperanto-Komitato František Sviták; J. Tůma: Protesto; Sesdekvinjara jubileo; Novaj libroj; Z. Pomezný: Poemo je vivo de homo (J. Kořínek); Leksikono de paco kaj kunlaboro; Deziras korespondi; Parko de kulturo kaj ripozo de Julius Fučík en Prago eniras jam la dek-trian sezonon.

PACO, XIII-a jaro, N-o 156, Novembro 1966: J. Seifert: Kanto pri la milito; A. Lustig: La mondo en kiun ni naskiĝis; Leteroj el la transtombo; Pri la problemo de Vjetnamio; Malsato-politiko; Ĉeĥoslovakaj popolanoj frate staras ĉeflanke de la vjetnamaj batalantoj; IV-a internacia konferenco de mondpaca esperantista movado; Arthur Miller: Ne, sinjoro Johnson! Lidice - simbolo kaj averto; Belartaj verkoj por Lidice; M. Zgorzewski: „Memoraĵoj“ kun trua memoro; Li kutimis diri „panjo“ kun speciala akcento; Varsovia interkonsento neerariga garantio de sendanĝereco kaj paco; Unuopulaj kondiĉoj de la paco; V.Juřina: Persekutmanio (J. Kořínek); Pri la Kristnaska packonferenco; El la salutletero de la Kristana Esperantista Ligo Internacia al la IV-a konferenco de MEM; I. Klíma: Sodom; K.Kapoun: Plej eta maro - K. Šiktanc: Majenca maskerado - I. Borská: Sonĝo - V. Dvořáčková: Surskriboj (J. Kořínek); Rodesio; La mond-ĝendarmo; F. Goya - eldiro de atenstantoj kaj presagentejoj; R. Nenadál: Pablo Picasso - John Desmond Bernal - Jack London; P. Vavruch: Grandaj bagatelaĵoj en la filmarto de Jiří Brdečka; Betonamu Ni Heiwa O! Ĉeĥoslovakaj esperantistoj laboras por paco kaj amikeco; Pri laboro de Bulgara nacia komitato de esperantista movado 1963-1966; Ni forĝu feron dum ĝi estas varmega; L. Aškenazy: Krak; F. Šrámek: Raporto (T. Pumpr); Bonŝanca monato; Esperanto servu al paco; Deziras korespondi; Kie estas abonebla „Paco“?

PACO, XV-a jaro, N-o 161, Aprilo 1967: Mňačko: Mi vidis tiun krimon; Lustig: Ĉu John Steinbeck trovis la veron? Amerikanoj kontraŭ milito; Danco de la konscienco; Tutmonda kultura jubileo; El Sileziaj Kantoj de Petr Bezruč; Heroldo de la belga sekcio; Ĉie ni havas amikojn; Ĉeĥoslovakio tra ok lornoj; Cíchová: La infano de Lidice; El Internacia Gazeta Servo; Esperanto servas pacon; Meditoj; Recenzo (Hernández: Martín Fierro).

PACO, XV-a jaro, N-oj 167-168, Oktobro-Novembro 1967: Ni parolu klare; Fino de aŭgusto en la hotelo Ozon; Nekonata Hiroŝima; Manuskripto de atombombita sciencisto Kitamura Naoĉugu; Tagiĝa dialogo en Vjetnamio; Solidareco de ĉeĥoslovakoj al la vjetnama popolo; Mi estis en leprulejo; Letero de usona soldato el Vjetnamio; La sama D-ro Benjamin Spock; Pacon al la infanoj en Vjetnamio! „Hippies“ kaj la alaij; Por ĉiu kolektiva murdo vin turnu al ...; Sekretaj laboroj super substancoj por ĥemia kaj biologia milito; La nevidebla registaro; Hungaraj kristanaj eklezioj por Vjetnamio; Hejmo de la franca arto en Prago; Aškenazy: La krio; Švandrlík: Spirito kun komplekso de malplivaloreco; Julio Baghy - apostolo de la paco; Celo; Invitas vin Prago; Bagrickij: Gigarskatoleto; Porinfana bombo - floranta komerco; A. Tolstoj: Nina; Cusacki: Varmegondo en Berlino; Havlíček/Pumpr: La bapto de caro Vladimir; Novaj libroj; Kie estas abonebla „Paco“?

PACO, XV-a jaro, N-o 173, Aprilo 1968: Olivová: La Munĥenaĵo kaj la grandpotencoj; La Munĥenaĵo kaj Ĉeĥoslovakio; Universala deklaracio de homaj rajtoj; Teruroj de estontaj militoj; Raporto de UNO pri nuklea ekstermado; Memportreto (poemo); Interparolo kun depafita usona piloto en Vjetnama demokratia respubliko; Testo pri krueleco; Amasbuĉado en Vjetnamio; Japanaj kuracistoj pri usonaj krimoj en Vjetnamio; Strutoj kaj strigoj anstataŭ akcipitroj kaj kolomboj; István: Unu minuto; Vavruch: Nederlandaj pentristoj; Kio estas MEM; Esperanto servu al Paco; Ĉu la pacmovado povas esti neŭtrala? Estiĝo de MEM, ĝia misio kaj celoj; MEM kaj aliaj organizaĵoj; La statuto de MEM - fonto de inspiro kaj gvidilo; Georgi Dimitrov; Unesko novaĵoj; Ĉeĥoslovakaj Pacdefendantoj pri la intercivitana milito en Nigerio; Novaj libroj; Nekrologo (Rudolf Burda); Baghy: Ĉielarko; Adamson: Vesperkanto.

PACO, N-o 185-186, Aprilo-Majo 1969: Naŭa speciala komuniko de la Komandantaro de la Liberigaj Armitaj Fortoj de Suda Vjetnamio; La kampanjo por subteni la vjetnaman popolon per 100,000,000 da enoj; B-52, nigraj murdistoj en Okinavo; Kiel nin impresas la popolo de Norda Vjetnamio; 19 jaroj de Vjetnamio kaj mi; Pri milito; Dokumento pri Vjetnamio; La naŭtralisma metodo; Esperanto servu al Paco; La renkontiĝo estis neatendita; Čapek/Vondroušek: Apokrifoj; Seifert/Kořínek: Kronplekto da sonetoj; Novaj libroj.

PACO, N-o 192-193, Novembro-Decembro 1969: Falkenhahn: Lingvosciencaj konsideroj pri la rolo kaj strukturo de esperanto; Čapek/Vondroušek: Apokrifoj; Kaplický/Pumpr: Antaŭ la vizaĝo de l' reĝo; Dum estas tempo.

PACO, N-o 9-10, Septembro-Oktobro 1970: Ela kulturaj jubileoj de la jaro 1971; Kun nova energio al pluaj venkoj de MEM; Po 60 dolaroj pagas ĉiujare por armado ĉiu loĝanto de nia planedo; Kiel laboras niaj pacamikoj; Plena sukceso de la plejaltgrada konferenco de la hindoĉiniaj popoloj; Deklaracio de la registaro de VDR pri la situacio en Kamboĝo; Masakroj kaj biologia milito; Lenin skribas kvazaŭ pri Israelo; La orienteŭropa strategio de la okcidentaj potencoj; Po 50 cebdoj unu buĉita indiano; La novaj usonaj aeratakoj kontraŭ Norda Vjetnamio estas kondamnitaj; Detaloj pri la lingvaj rezolucioj de la I-a kaj II-a kongresoj de la I-a Internacio; Leganto skribas - Pripensoj de malnova esperantisto; Plenmano da tero; Poezio: La svelta sorpo, Distrea angulo; La antifaŝista papageto.

PACO, N-o 5, 1971: Kun UNESCO en pluan jarcentkvaronon? Asembleo de Tutmonda Packonsilantaro en Budapeŝto; Sovetia kaj kanada sciencistoj pri tio, kion la sciencistoj povas fari por la paco; Leksikono de paco kaj kunlaboro; Balda: Por la paco en Hindoĉinio; Usonaj soldatoj pri militkrimoj en Vjetnamio; Anh Duc: Ventoj (novelo); Esperanto servu al paco; Balkányi: Paco la celo de mia vivo; Usonaj venengasoj en Okinaŭa; Grum: Tago de la Esperanta libro; Poemoj: Nedokonov: Ĉe Vyborg, Iwaskiewicz: La paco; Dimitrova: Vjetnamia horizonto; Kial ne? Malsukceso de la „vjetnamigo“; Leganto skribis; Dokumento; Japanio kaj la konflikto en Hindoĉinio; La kazo de Lumumba vivas en la koro de l' popoloj; La „W“ aŭ „Nenio“; Projekto de internacia konvencio pri Luno; Novaj libroj.

PACO, N-o 1, 1973: 1973 - la jubilea jaro de M.E.M.; Al niaj legantoj; Murdista mano etendas sin plu super Vjetnamio; Amerikaj mesaĝistoj; La vero pri la agreso; Ĉs. esperantistoj al la batalantaj amikoj; Ni invitu delegitaron de VPEA al Beogrado; Grava rekono; Ĉesigu bombadon! Rezolucio el Budapeŝto; Dudek jaroj de Ĉeĥoslovaka Akademio de Sciencoj; Antaŭ 33 jaroj; Himno al la ekzekutisto; Esperantistoj kaj la socialisma socio; MEM-diplomo al laboruloj; La prezo de la kuraĝo; Mondkonata esperantologo (mortis Pumpr); Kiu bezonas liberecon? Dimitrov parolas antaŭ la faŝista tribunalo: Sango de mia sango; Veterano forpasis (Ŝumilov); Kultura Kalejdoskopo; Vi devas legi ....

PACO, N-o 2, 1973 eksterseria: Afero de ĉiuj: El la parolo de profesoro MUDr. T. Trávníček, CsC; Pri firmigo de sekureco en Eŭropo; La paca kunekzistado kaj la internacia lingvo (Aleksiev, Balda, Gilbert, Graetz); Koncize pri niaj atingoj; MEM-delegitoj en Beogrado; Gravaj dokumentoj subskribitaj en Moskvo; Verko, kiun la tempo ne forviŝos (pri Jungmann); Horký: Voĉo tra jarcentoj - Alvokoj al la paco en la ĉeĥa historio; Tomáš Balda 65jara; La pacbatalanto en la unua linio; Al lando esperplena; Porvjetnama helpo daŭras; Ĉeĥoslovakio en la kosmo; Ország-Hviezdoslav/Tvarožek: El Sangaj sonetoj; Rosa: Konsekvenca pacbatalanto kaj militrifuzanto; Hašek/Váňa: Interveno de la brava soldato Švejk en la mondmiliton; Vojaĝo de amikeco; La celo estas interŝanĝo; Kiu muzikigis poemon „Al la fratoj“; Majakovskij/Rublev: Lenin; Novaj libroj.

PACO, 1974: Jubilea jaro de la pacfortoj; Aktivecoj de ĈPK en 1974; Inspira testamento de Slovaka Nacia Revolucio (P. Rosa); Sukcese en la slovaka sekcio; Pasporto al Libereco (P. Rosa); W. Gilbert: Honoron al pioniroj; La paca kunekzistado kaj la internacia lingvo; V. Nezval: La kanto de paco (J. Kořínek); Z. Rusín: Porpaca marŝo en Krupka; Kalejdoskope el ČSSR; J. Kainar: Kiel oni verkas Kristnaskan rakonton (M. Lukáš); N. Kaventus: Finno rigardas Pragon; Kie aboni al „Paco“.

PACO 1975: Ĉeĥoslovaka spartakiado; J. Mudroch: Aktualaj problemoj de la monda kaj ĉeĥoslovakaj pacmovadoj (tr. jm); M. Disman: Parolas Prago 1 (M. Lukáš); Nia enketo (tr. M. L.); V. Nezval: Sur bordo de rivero Svratka (J. Kořínek); Kiel nin vidas francoj (tr. Z.H.); Kalejdoskope el ČSSR; C. Votrubec: Kontraŭ la nukleaj armiloj (tr. A. Hejnová); L. Zaslavskij: La nuntempa Kandido (tr. A. V. Zednik); J. Vítek: La ĉefaj trajtoj de la laboro en 1974; O. Kníchal: Pri la estiĝo kaj rtolo de MEM; K. Čapek: Virino kaj profesio (tr. J. Vondroušek); A. Ĥarkovskij: La odiseo de S. Ĉahotin; J. Bedia Cano kaj J. Madrazzo: Neforgeseblaj rememoroj; S. K. Neŭmann: Hipokaŝtano (Tr. J. Kořínek); L. Novomeský: En la fenestro de la malliberejo (tr. E. V. Tvarožek);

PACO 1976: Bonaj jaroj de Ĉeĥoslovakio, Faktoj pri ČSSR; Z. Kutina: Nova Stokholma alvoko; Nia kulturo en ĉiujn mondopartojn; J. Seifert: Kanto (J. Kořínek); Brigadoj de paco; Militoj en la historio de la homaro; En la fluo de porpaca laboro kaj solidareco; V. Čtvrtek: Kiel Rumcajs donis al Manka sunringon (Z. Matyková); 30 chxoslovakaj jaroj en paco; Rigardo en la „trian korbon“; M. Vejvoda: La ĉeĥoslovaka eksterlanda politiko kaj la internaciaj organizaĵoj; J. Wolker: Matena Kanto; Jan Noha: La koro (tr. J. Kořínek); E. Urbanová: Ĝusta vojo; K. Píč: La ĉefaj principoj de Esperanto; K. Píč: Litomisliaj sezonoj; Z. Křimský: Fundamento por nia agado;

PACO, 1978: Paco koncernas ĉiujn; Dvořák/Hršel: En la fabriko Avia; La ĉeĥa lingvo en la kosmo; Prago la 28-an de oktobro 1918; Kiel Švejk ekmarŝis tra la mondo; Heroldo de internacia edukado (Heřman Alferi); Kalejdoskope el ČSSR; Vivanta mondo de pupoj; Jaromír Tomeček/Odehnal: Saturnio; Esperanto kaj muziko; Dvořák/Kořínek: Largo; Nezval/Kořínek: Monologo de Manon; Mesaĝo de Lidice; Jesenský/Tvarožek: Lidice; La MEM.agado en Ĉeĥoslovakio.

PACO, 1979: La plej potenca nuntempa movado; Infanoj desegnas pacon; Per filmo al la infana animo; Vodinský/Hršel: Energio kaj la sorto de la ŝtato; Fučík/Hromada: Dudek horoj; Halas/Kořínek: Sidas trista sinjorino; Monda kultura datreveno: Ján Botto; La morto de Jánošík; Nia enketo; Energetiko de la estonto (tr. ZH); Nia enketo; Alvoko de MEM; SET Lančov la 27an fojon; Subteno al pacagado de ĉs. esperantistoj.

PACO, 1980: Komenco estis antaŭ tridek kvin jaroj; Koncerto de koloroj kaj movoj; Testamento en sepdeko da lingvoj; Antaŭ cent jaroj naskiĝis Jan Štursa; Karlo kaj lia epoko; Olbracht/Kníchal: Rabisto Nikolao Šuhaj; La 6an de aŭgusto 1945; Alvoko daŭre aktuala; Rezolucio de la II-a renkontiĝo de pacdefendantoj la 15-an de marto 1980 en Kultur-domo de Revolucia Sindikata Movado DUKLA en Pardubice; Sub la devizo „Esperanto servas al paco“; Kuracaj akvoj; Biblioografio eldonota; Nia portreto - Bohuslav Martinů; Jubileo de lernolibro; Mesaĝo de la prezidanto de MEM; Rikolto de premioj; Rakontoj el unu kaj dua poŝo (anonco).

PACO, 1981: Fonto de la progreso; Radikoj de la estonto ...; 1981 laŭ nombroj; Sur la du frontoj; Klostro ŝanĝita je galerio; Jilemnický/Rosa: En ferfabriko; Pri Esperanto en Prago kaj Ĝenevo; Protektata heredaĵo; Poeto de la prozo Vladislav Vančura; Vančua/Kníchal: Kampoj por plugi kaj militi; D. Kočvara: Aktiveco de paca sekcio de ĈEA; Tófalvi-Kníchal: Prelego pri Shelley (fragmento); Gratulvortoj por J. Vítek; Vastaj agadeblecoj por MEM; Erben/Lukáš: Ĉemizoj por edziĝa festo; EK Brno okdekjara; Ĉeĥoslovakio-Hungario - Komunaj sciencaj esploroj; Čapek/Vondroušek: Poeto; Rekono al ĉs. scienco; Pioniro de la matematiko.

PACO, 1/1982: Konferenco de la porpaca sekcio de ĈEA; Mesaĝo al la partoprenantoj; Rezolucio; Kiamaniere atingis la honortitolon loka grupo en Pardubice; Ekumena porpaca movado; Sojle de la jubileo; Turková: El rememoroj pri la monda kongreso de virinoj; Karen: Disĉiplo homaro ĉe ekzameno; La ĉeĥa literaturo jubileas; Mařík: Lidice kaj esperantistaj viktimoj; La 40-a datreveno de tragedio de Ležáky; Dub/Karen: Ĉu mi estas bestio? Milito kaj ĉeĥa poezio; Eugénie Cotton - pledantino de IL (1881-1967); Kinue Hitomi - simbolo de interkontinenta amikeco; Rememoro je V. Vinař; Seemannová: Im memoriam pri Valda Vinař; V. Kočvara: La unuaj Esperanto-pioniroj en Ĉeĥoslovakio; Lančov tridekjara.

PACO, 2/1982: Bělíková/Staňura: JKio estas paco kaj kio estas milito; Porpaca laboro estiĝas tradicio; Florian/Kořínek: Hospitala sonatino; Petrtýl/Hršel: Neniigaj vizaĝoj de la energio; Maršík/Cíchová: Spektaklo por dioj; Hradil: Ili meritas nian atenton; Procházková/Kořínek: Donu al mi manon; Kalfus/Cíchová: La ringo de Jan Amos; Křivánek: Datreveno de fervoja linio České Budějovice - Linz; Milito kaj ĉeĥa poezio; Palaco de la kulturo en Praha.

PACO, 1983: Kořínek: Sur komuna ŝipo; Ni sukcesis; Deklaro; Miaj plej fortaj travivaĵoj; Šajner/Klement: Pri la espero; V. Novobilský: Esperantistoj-pioniroj - Jaroslav Novobilský; Švejka: Raportaĵo de Sokolovo; Mondpaca Esperantista movado 1953-1983; 38 jaroj depost la krimea konferenco; 1948-1955 Nezval vizite ĉe Picasso; Fraderic Joliot-Curie; Kemal Atatürk „La viro la paco“; Kaj kion tiutempe la esperantistoj ...; La kvina renkontiĝo de pacdefendantoj en Pardubice vere grandioza; Malaltigi internacian streĉiĝon; Stejskal/Cíchová: Marie Kudeříková - simbolo de kontraŭfaŝista rezista batalo; Julius Fučík; Karolo Markso la fondinto de scienca socialismo; Jáchymov; Montaro de Paco; Swarzenberg; Hašek: Fatala kunsido de la senarmiga konferenco; Pytlík/Karen: La centjara datreveno de Jaroslav Hašek aŭtoro de la mondfama literatura figuro Švejk; Štetinová/Cíchová: La popolo al si mem ...; Holzknecht/Hebda: La liberigita teatro V+W; Werich/Klement: Epilogo anstaŭ epitafo; Voskovec/Klement: Pri la vorto, lingvo kaj komuniko; Echtner: Samideano muzika komponisto Jaroslav Ježek; Okaze de la 100-jara datreveno de la ĉeĥa Nacia Teatro (tr. Karen); Dvořáková/Cíchová: Enkonduko - Buidva; Politika deklaro de la ŝtatoj-anoj de Varsovia Kontrakto; Svobodné slovo/Mařík: Kial la ĉeĥa manpilko restis sole la „ĉeĥa“.

PACO, 1984: Alvoko Pardubice 24.3.1984; Novák/Cíchová: La porpaca movado fortiĝas; Godhier: Kontraŭ bombkultistoj; Eĥoj de la porpaca asembleo; Kiu estas unuflanka? - Ĉu atoma minaco aŭ ni?; Homoj vekiĝu; Žáková/Cíchová: Eksterlandaj civitoj Lidice; Schweitzer/Cíchová: Etiko de estimo al la vivo; Ĵuravlev/Staňura: Julius Fučík en heliolaboratorio; Movado Brontosaŭro; Pavel Rak - Karikaturisto humuristo esperantisto; Horáček/Staňura: Nuklea energio espero ankaŭ por la vivmedio; Tvorba/Staňura: Ĉu acida pluvo jam ankaŭ en Germana Federacia Respubliko; Tomek/Karen: Muzeo de la ĉeĥa literaturo; Lubomír Tomek; Tomek/Karen: Onklo el Ameriko; Karen: La ĉeĥa vitro (Ludvíka Smrčková); Halas/Cink: Mi revenos tien; Karen: La plej aĝa esperantisto el Ĉeĥoslovakio pri la paco (Ladislav Cibur); Horák/Turková: La propaganda milito de Regan; Sedláček/Mařík: Rido kaj timo; Humana armilo - neŭtrona bombo; La deziro; Štěpánová/Blažek: Kvin mirakloj; Kýr/Cíchová: Nevidantaj ŝakistoj kaj esperanto; Por la paco!Amikeco ekde la juneco; Publikaĵoj el Hungario pri pacmovado; Mesaĝoj pri paco el Soviet-unio; La tombejo de Vyšehrad la loko de eterna ripozo de geniuloj de la ĉeĥa muziko Fibich, Dvořák, Smetana).

PACO, 1985: Pardubce 29.3.-31.3.1985 Raportaĵo - Proklamo; Kiel diri: „Milito“ aŭ „Katastrojo“?; Pardubic-a aldono; Esplorstacio por la ĉevalbredado en Slatiňany; Staňura: Antaŭludo de la dua mondmilito; Životice - la silezia „Lidice“; Al Eva Seemannová: Konfeso; Lázecký/Seemannová: Ĉe infanludejo; Turková: Poeto Jiří Karen propranome Ladislav Podmele; Karen: Kunfondinto de la moderna literaturo originale verkita en Esperanto William Auld sesdekjara; Granda poeto Vítězslav Nezval granda pacamanto; Nezval/Kořínek:La kanto de paco - Kantaĵo; Enkonduka rimarko de la redakcio; Sur la vojstreko Ho Chi Min; Pavel Rak; Humoraĵoj; Lubomír Huf: Hiroŝima Katastrofo; Ovčinikov/Cíchová: Ombroj sur la ponto; Brejžek/Staňura: Kuracistoj de la mondo kontraŭ la nuklea milito; Kazda/Cíchová: Filmo - ilo de la pacmovado; Unesko travivos la nunan krizon; Tonkin: La universitato por paco; Převrátil/Cíchová: Ni defendas la rajton je propra kulturo; Labašta/Patera: La mondo de ludiloj de Jarmila Jeřábková; Ota Pavel/Břahová: Karpoj por Wermacht; Hašek/Patera: Inter bibliofiloj.

PACO, 1986: Jermář/Staňura: Vivu eĥoj de porpacaj asembeloj!!! Pri preparo de la tutmonda kongreso; Averto (poemo); Unusco firme subtenas Esperanton; Eĥoj al ĉi-jaraj pacrenkontiĝoj; Klement: La ĉeĥoslovakaj ŝtatsimboloj; Sur la sojlo de centjariĝo; Jules Vallés 1832-1885; Hradil-Kraft: Martin Luther King; Urbanová: Arta traduko Esperanten eblas; Urbanová: En Šárka pluvas dufoje; Enkonduke al esperantigita romano (La plej granda el pierotoj); Kožík/Karen: Surmane al scenejo; Diversaj interesaĵoj; Blatná; Al serio de fotografaĵoj (kladruba ĉevalo); Jaro 1986 dediĉita al mondpaco (poemo); Marková: Ĝi estis terura sonĝo; Čejka/Karen: La konfido perdita.

PACO, 1987: Tvorba/Turková: Neniu rikoltos pomarbojn (Ĉernobila katastrofo); Reveno al Pardubice; Ni ekkonas unuj la aliajn; Lidice (tr. Krob); Leteroj de sur vaporŝipo; EK Jablonec nad Nisou; Vojo al liberiĝo kaj paco; Josef Čapek (1887-1945) - Li estiĝis viktimo de faŝismo; J. Čapek/Jarmil Červenka: Pilgrimanto tra la mondo de l' arto; La lasta letero; Porpaca manifesto; Kiu estis K. Ján Maliarik? Tvorba/Cíchová: Lando sur kiu mi marŝis...; Kořínek tradukis: Bonvenigo; Rigardo al ararat', En la memorigejo pri viktimoj de la turka masakro en la jaro 1915; Je kio ni pensis ĉe la rivero harazdan; Antaŭ la momento de David' Sasunski; Kion al mi diris pentristo; Adiaŭo de Erevan'; Sputnik/Cíchová: Armenaj okuloj en Montmartre; Niaj jubilantoj 65 - Niaj kunlaborantoj: Eli Urbanová: Curriculum vitae, Čestmír Vidman: La flagogloro de Rožmitál, Ĉe malnova lernejo, Josef Rumler: Poetino leteras al Poeto, Eva Bernardinová: Poemo de poemoj; Jaroslav Čejka: Koza konfeso; Karel Kýr/Staňura: En Plzeň ekzistas ne nur biero; Tago de cent mil okulvitroj; Dankletero el Afriko; Jariš/Karen: Pri la libero; Grafikisto kaj fotografo de nia gazeto Milan Labašta.

PACO, 1988: Rendoš/EVT: La monda packonsilio; Turková: Per miaj propraj okuloj; Fina akto de Helsinki; Chrdle: Interkonsento Ĉeĥa Esperanto-Aspocio post sia 5-a kongreso; Zvara: Slovakia Esperanto-Asocio sin prezentas; Ĉeĥoslovaka fonduso de paco kaj solidareco; Vl. Kočvara: Rerigardo al la jubilea jaro; La kvara renkontiĝo Gorbačov-Reagan; Firmigi la pacrilatojn en Eŭropo; 70-jara jubileo de Ĉeĥoslovakio; Plialtiĝis la pensioj en ČSSR; Antaŭ la grava ŝanĝo en la ĉeĥoslovaka ekonomio; Mruškovič/Šaturová: 125 jaroj de Matica Slovenská; VeGa: Martin Benka; Benka/VeGa: Survoje al arto; Košecký: Pri bazaj aspektoj de la internacia lingva komunikado el interlingvistika vidpunkto; Bona prezento de interlingvistika problemaro; Škarvan/Klíč: Noticaro de soldata kuracisto; Vl-ko: Poeto Jaroslav Seifert; Seifert/Kořínek: Vespera kanto - Kanto pri la naska lando - Flago de la respubliko - Aŭtuno - Kronplekto da sonetoj - Printempa tango - Kanto novjara - Esti poeto - Versoj el gobelino - Koralaj orelringoj; Seifert/Kořínek: La ŝlosilo sub neĝblovaĵo; vl-ko: Ekspozicioj kun la nomo Praga; Malovec: La ĉeĥoslovaka junularo kaj la paco; John/Malovec: Estas terure posedi potencon; Linko: Slovakia paradizo - nova nacia naturparko; Šatura: Paŭlo Rosa mortis; kov: D. Kočvara 60-jaraĝa.