Stead nekrologo 1912 BE

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

The British Esperantist 1912 p. 84

WILLIAM THOMAS STEAD

En la momento, kiam ni preparas la nunan numeron de nia Gazeto, la numeron de la gaja maja monato, alvenas al ni sciigo pri la plej terura katastrofo de la maro. La "Titanic," la plej granda kaj luksa ŝipo en la mondo, en sia unua vojaĝo, pereis kun si portante al la morto 1,600 el siaj 2,300 pasaĝeroj kaj maristoj. Por la Esperantistaro la katastrofo estas aparte dolora, ĉar sur la ŝipo estis W. T. Stead, unu el la vicprezidantoj de la Brita Esperantista Asocio, kaj Stead inter pli ol mil sescent kunvojaĝintoj eniris maran tombon. Tiu ĉi kruela bato de la sorto estas ankorad pli terura pro sia subiteco, ĉar oni adiaŭis lin fortan kaj ĝojplenan mal- pli ol unu semajnon antaŭe, kaj ĝis la lasta momento komunikis kun li per senfadena telegrafo. Apenaŭ ni scias skribi tiun ĉi nekrologion kaj apenaŭ povas kredi, ke nia multestimata samideano estas ja forrabita al ni; sed vana estas la espero, ke la lasta sciigo trompas nin.

W. T. Stead naskiĝis en la jaro 1849 kaj unue laboris en la oficejo de komercisto. Dum juneco li komencis verki artikolojn por la ĵurnalo Northern Echo kaj gajnis repu- tacion tian, ke en lia dudekunua jaro oni elektis lin redaktoro. Poste li fariĝis redak- toro de la ĵurnalo Pall Mall Gazette, kaj en la jaro 1880 fondis la Revievo of Reviews revuon tre konatan de la Esperantistaro pro ĝia ĉiama fervoro por nia Afero. Kiam Esperanto alvenis en Anglujon antaŭ dek jaroj, Stead estis unu el la plej agemaj sub- tenantoj de la npva lingvo, kaj tuj de tiu momento li energie helpis la movadon kaj kuraĝigis la unuajn lernantojn en Anglujo. Ni tre bone memoras la tempon en la jaro 1904, kiam okazis granda kunveno en Londono por starigi nian Asocion. S-ro Stead prezidis, kaj lia tiama parolado plena je vortoj de espero kaj kuraĝo entuziasmigis ĉiujn kaj donis al ni certigon pri la ekvivo de nia Asocio kaj la sukcesa estonteco de la Movado en nia lando.

De la momento, kiam naskiĝis nia Asocio Stead neniam lasis preterpasi okazon por helpi nin. En la unua jaro de nia vivo, estis Stead, kiu senpage provizis oficejon, estis li, kiu garantiis nian financon, estis li, kiu en sia propra revuo, kaj per diversaj artikoloj ofte reklamis kaj rekomendis nin en la publika gazetaro. En la komenco li fariĝis vicprezidanto kaj ĉiujare la membroj, memorante liajn grandajn servojn, reelektis lin. Ve, ke ni devas skribi subite pri la morto de tia nekomparebla amiko!

La personeco de Stead estis altira ; por ĉiu li ĉiam havis afablan vorton ; al neniu li rifuzis helpon aŭ konsilon. Pro la diverseco, sentimeco, kaj neordinareco de liaj multaj skribaĵoj, malamikoj kredeble ne mankis al li., sed ĉiuj konfesos, ke li skribis, parolis kaj agis sincere kaj honeste laŭ sia konvinko. En sia profesio li estis unu el la plej eminentaj membroj, ĉion scianta, ĉion kom- prenanta, intima kun, Imperiestroj, Reĝoj kaj Ŝtatprezidantoj egale kun la plej malriĉaj kaj malaltrangaj personoj. Antaŭ ĉio, li estis fervora laboranto por la Mondpaco, kaj la rezultato de liaj senĉesaj klopodoj por la bono starados antaŭ ni, kiel lia monumento.

A1 lia ploranta parencaro ni transdonas la konsolon kaj kondolencon, kiujn sinceraj esprimoj povas porti. Tre bone ni scias, ke la perdo, terura por ni, sendube estas por ili milfoje pli dolora. Estu komforto en la konvinko, ke li mortis pace, kaj ke tiu grandanima, varmkora kaj pia homo adiaŭis la mondon kun preĝo kaj rideto sur la lipoj.