Uzanto:Kraŭs/La Kaŝitaj Vortoj/El la araba lingvo

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Indekso : La Kaŝitaj Vortoj
de Bahà'u'llàh
Tradukita de E. Rodrigues Ontario


La Kaŝitaj Vortoj el la araba lingvo[redakti]

Ho Filo de l'Spirito![redakti]

Mia unua konsilo estas jene: Posedu puran, bonvoleman kaj radiantan koron, por ke vi estu posedanto de suvereneco pratempa, nepereebla kaj ĉiamdaŭra.

Ho Filo de l'Spirito![redakti]

La plej amata el ĉiuj aferoj antaŭ Miaj okuloj estas Justeco; ne turnu vin for de ĝi se vi deziras Min, kaj ne malatentu ĝin por ke Mi konfidu al vi. Per ĝia helpo vi vidos per viaj propraj okuloj kaj ne per la okuloj de aliuloj kaj vi konos per via propra konado kaj ne pere de l'konado de viaj proksimuloj. Meditu pri ĉi tio en via koro: kiel decas al vi esti. Vere justeco estas Mia donaco al vi kaj la signo de Mia miserikordo. Loku ĝin, do, antaŭ viaj okuloj.

Ho Filo de Homo![redakti]

Vualita en Mia antaŭmemora Esto kaj en la pratempa eterneco de Mia esenco, Mi konadis Mian amon al vi; tial Mi kreis vin. Mi gravuris en vin Mian bildon kaj rivelis al vi Mian belecon.

Ho Filo de Homo![redakti]

Mi amis vian kreadon; sekve Mi kreis vin. Tial amu Min, por ke Mi menciu vian nomon kaj plenigu vian animon per la spirito de vivo.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Amu Min, por ke Mi amu vin. Se vi ne amas Min, Mia amo neniel povas atingi vin. Sciu tion ĉi, ho servanto.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Via paradizo estas Mia amo; via ĉiela hejmo, reunuiĝo kun Mi. Eniru tien, kaj ne malrapidu. Ĉi tio estas kio destiniĝis por vi en Nia regno plejsupra kaj en Nia ekzaltita regiono.

Ho Filo de Homo![redakti]

Se vi amas Min foriĝu el vi mem, kaj se vi serĉas Mian plaĉon, ne rigardu la vian, por ke vi mortu en Mi kaj Mi vivu eterne en vi.

Ho Filo de l'Spirito![redakti]

Ne estos paco por vi krom se vi rezignos vin kaj turnos vin al Mi; ĉar decas al vi glori en Mia nomo kaj ne en la via; konfidi je Mi kaj ne je vi mem, ĉar Mi deziras esti amata sola kaj super ĉio, kio ekzistas.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Mia amo estas Mia fortikaĵo; tiu, kiu eniras en ĝin, estas protektita kaj sekura, kaj tiu, kiu turnas sin for de ĝi, sendube devojiĝos kaj pereos.

Ho Filo de la Esprimado![redakti]

Vi estas Mia fortikaĵo; eniru ĝin, por ke vi estu en sekureco. Mia amo estas en vi, konu ĝin, por ke vi trovu Min apud vi.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Vi estas Mia lampo kaj Mia lumo estas en vi. Akiru el ĝi vian briladon kaj serĉu neniun alian krom Mi, ĉar Mi kreis vin riĉa kaj malavare verŝis Mian favoron sur vin.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Per la manoj de potenco Mi faris vin kaj per la fingroj de forto Mi kreis vin; kaj interne de vi Mi metis la esencon de Mia lumo. Estu kontenta per ĝi kaj serĉu nenion pli, ĉar Mia verko estas perfekta kaj Mia ordono estas obeenda. Ne kontestu ĝin, nek havu dubon pri ĝi.

Ho Filo de l'Spirito![redakti]

Mi kreis vin riĉa, kial vi defalas al malriĉeco? Nobla mi faris vin, pro kio vi malnobliĝas? El la esenco de la sciado Mi donis al vi estadon, kial vi serĉas klarigon ĉe iu krom Mi? El la argilo de la amo mi modlis vin, kiamaniere vi okupiĝas pri aliulo? Turnu vian rigardon al vi mem, por ke vi trovu Min interne de vi, forta, potenca kaj memsubtena.

Ho Filo de Homo![redakti]

Vi estas Mia regno kaj Mia regno ne pereas, pro kio vi timas vian pereon? Vi estas Mia lumo kaj Mia lumo neniam estingiĝas, kial vi timegas la estingiĝon? Vi estas Mia gloro kaj Mia gloro ne disipiĝas; vi estas Mia vesto kaj Mia vesto neniam eluziĝos. Restu do en via amo al Mi, por ke vi trovu Min en la regno de la gloro.

Ho Filo de l'Esprimado![redakti]

Turnu vian vizaĝon al la Mia kaj rezignu ĉion krom Mi, ĉar Mia suvereneco pludaŭras, kaj Mia regno ne pereas. Se vi serĉus alian krom Mi, eĉ se vi esploras la universon por eterne via serĉado estas vana.

Ho Filo de la Lumo![redakti]

Forgesu ĉion krom Mi kaj komunikiĝu kun Mia spirito. Ĉi tio apartenas al la esenco de Mia ordono, pro tio turnu vin al ĝi.

Ho Filo de Homo![redakti]

Estu kontenta pri Mi kaj ne serĉu alian helpulon. Ĉar neniu krom Mi povas ja sufiĉi al vi.

Ho Filo de la Spirito![redakti]

Ne petu al Mi kion Ni ne deziras por vi, estu do kontenta pri tio, kion Ni ordonis por vi, ĉar estas tio, kio profitas al vi, se per ĝi vi kontentiĝas.

Ho Filo de la Mirinda Vizio![redakti]

Mi enblovis en vin spiron de Mia propra Spirito, por ke vi estu Mia amanto. Kial vi forlasis Min kaj serĉis amaton alian ol Min?

Ho Filo de l'Spirito![redakti]

Mia rajto je vi estas granda, ĝi ne povas esti forgesita. Mia graco por vi estas abunda, ĝi ne povas esti vualita. Mia amo starigis en vin sian hejmon, ĝi ne povas esti kaŝita. Mia lumo evidentiĝas al vi, ĝi ne povas esti obskurita.

Ho Filo de Homo![redakti]

Sur la arbon de brileganta gloro Mi pendigis por vi la plej elektindajn fruktojn, pro kio vi turnis vin for kaj kontentiĝis per tio, kio estas malpli bona? Revenu do al tio, kio estas pli bona por vi en la regno plejsupra.

Ho Filo de l'Spirito![redakti]

Nobla mi kreis vin, tamen vi malnobliĝis. Leviĝu do al tio, por kio vi estas kreita.

Ho Filo de l'Plejsupera![redakti]

Al la eterneco Mi vokas vin, tamen vi serĉas tion, kio pereas. Kio igis vin turni vin for de Nia deziro kaj serĉi la vian?

Ho Filo de Homo![redakti]

Ne transpasu viajn limojn nek pretendu tion, kio ne decas al vi. Sterniĝu antaŭ la vizaĝo de via Dio, Eternulo de forto kaj potenco.

Ho Filo de l' Spirito![redakti]

Ne fanfaronu super la malriĉulo, ĉar Mi gvidas lin laŭ lia vojo kaj Mi vidas vin en via erarema stato kaj konfuzas vin por ĉiam.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Kiamaniere vi povas forgesi viajn proprajn kulpojn kaj okupiĝi pri la kulpoj de aliaj? Kiu ajn faras tion estas malbenita de Mi.

Ho Filo de Homo![redakti]

Ne flustru pri la pekoj de aliaj dum vi mem estas pekanto. Se vi malobeos ĉi tiun ordonon, malbenita estos vi, kaj al tio Mi atentos.

Ho Filo de l'Spirito![redakti]

Sciu vere: Tiu, kiu postulas al la homoj esti justaj kaj mem faras maljustaĵon ne apartenas al Mi, eĉ se li portas Mian nomon.

Ho Filo de l' Esto![redakti]

Ne atribuu al iu ajn tion, kion vi ne volus esti atribuita al vi, nek diru tion, kion vi ne plenumas. Ĉi tio estas Mia ordono al vi; observu ĝin.

Ho Filo de Homo![redakti]

Ne rifuzi doni al Mia servanto se li petus ion de vi, ĉar lia vizaĝo estas Mia vizaĝo; humiliĝu, do, antaŭ Mi.

Ho filo de l'Esto![redakti]

Taksu vin mem ĉiutage antaŭ ol vi estos vokita al juĝo; ĉar la morto neatendita atingos vin kaj vi estos vokita por taksi viajn farojn.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Mi faris la morton ĝojportanto al vi. Pro kio vi malĝojas? Mi igis la lumon superŝuti vin per sia splendoro. Kial vi vualiĝas for de ĝi?

Ho Filo de l'Spirito![redakti]

Per la feliĉaj novaĵoj de la lumo Mi salutas vin; ekĝoju! Al la kortego de sankteco Mi vokas vin; restu tie, por ke vi vivu en paco por ĉiam.

Ho Filo de l'Spirito![redakti]

La spirito de sankteco alportas al vi la feliĉan novaĵon de la reunuiĝo; pro kio vi malĝojas? La spirito de potenco konfirmas vin en Sian Kredon; kial vi vualigas vin? La lumo de Lia vizaĝo gvidas vin; kiamaniere vi povas perdi la vojon?

Ho Filo de Homo![redakti]

Ne malĝoju krom se vi estas fore de Ni. Ne ekĝoju krom se vi alproksimiĝas kaj revenas al Ni.

Ho Filo de Homo![redakti]

Ĝoju je la feliĉo de via koro, por ke vi indu renkonti Min kaj speguli Mian belecon.

Ho Filo de Homo![redakti]

Ne demetu Mian beloplenan mantelon, nek seniĝu je via parto de Mia mirinda fontano, por ke vi neniam soifu.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Marŝu laŭ Miaj statutoj pro amo al Mi kaj rifuzu al vi tion, kion vi deziras, se vi serĉas Mian volon.

Ho Filo de Homo![redakti]

Ne malatentu Miajn ordonojn se vi amas Mian belecon, kaj ne forgesu Miajn konsilojn se vi volas atingi Mian bonplaĉon.

Ho Filo de Homo![redakti]

Eĉ se vi rapidegus tra la vastecon de l' spaco kaj trairus la ampleksecon de la ĉielo, tamen vi ne trovus ripozon krom en la submetiĝo al Nia ordono kaj en la humileco antaŭ Nia Vizaĝo.

Ho Filo de Homo![redakti]

Glorigu Mian Kredon, por ke Mi rivelu al vi la misterojn de Mia grandeco kaj supurbrilu vin per la lumo de eterneco.

Ho Filo de Homo![redakti]

Humiliĝu antaŭ Mi , por ke Mi gracevole vizitu vin. Leviĝu por la triumfo de Mia Kredo, por ke estante ankoraŭ surtere vi atingos la venkon.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Faru mencion pri Mi sur Mia tero, por ke en Mia ĉielo Mi memoru vin, tiele Miaj okuloj kaj la viaj konsoliĝos.

Ho Filo de l'Trono![redakti]

Via aŭdpovo estas Mia aŭdpovo, aŭdu per tio. Via vidpovo estas Mia vidpovo, vidu per tio, por ke en via plej interna animo vi povas atesti al Mia ekzaltita sankteco, kaj Mi interne de Mi Mem povos atesti al ekzaltita rango por vi.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Strebadu al morto de martiro sur Mia pado, kontenta pri Mia volo kaj dankema pro tio, kion Mi ordonas, por ke vi ripozu kun Mi sub la baldakeno de majesteco malantaŭ la tabernaklo de gloro.

Ho Filo de Homo![redakti]

Pripensu kaj meditu. Ĉu estas via deziro morti sur via lito, aŭ verŝi vian sangon sur la polvo kiel martiro sur Mia pado, kaj tiele fariĝi la manifestanto de Mia ordono kaj la rivelanto de Mia lumo en la plej alta paradizo? Elektu juste, ho servanto!

Ho Filo de Homo![redakti]

Je Mia beleco! Tinkturi vian hararon per via sango estas pli granda antaŭ Miaj okuloj ol la kreado de l' universo kaj la lumo de ambaŭ mondoj. Strebu do por atingi ĉi tion, ho servanto!

Ho Filo de Homo![redakti]

Por ĉio estas signo. La signo de amo estas animforteco en Mia dekreto, kaj pacienco sub Miaj provoj.

Ho Filo de Homo![redakti]

La vera amanto sopiras al suferado same kiel la ribelulo al pardono kaj la pekanto al mizerikordo.

Ho Filo de Homo![redakti]

Se malfeliĉoj ne okazas al vi sur Mia pado, kiamaniere vi povas sekvi la vojojn de tiuj, kiuj estas kontentaj pri Mia volo? Se provoj ne afliktas vin en via sopiro renkonti Min, kiamaniere vi atingos la lumon en via amo al Mia beleco?

Ho Filo de Homo![redakti]

Mia aflikto estas Mia providenco, laŭaspekte ĝi estas fajro kaj venĝo, sed interne ĝi estas lumo kaj mizerikordo. Rapidu al ĝi, por ke vi fariĝu eterna lumo kaj senmorta spirito. Ĉi tio estas Mia ordono al vi, observu ĝin.

Ho Filo de Homo![redakti]

Se prospero venos al vi, ne ekĝoju, kaj se humiligo trafos vin, ne ĉagrenu, ĉar ambaŭ forpasos kaj ne estos plu.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Se malriĉeco atingas vin, ne ĉagrenu; ĉar siatempe la Eternulo de l' riĉeco vizitos vin. Ne timu humiligon, ĉar gloro iutage kovros vin.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Se via koro estas fiksita al ĉi tiu eterna nepercebla regno, kaj al ĉi tiu pratempa, ĉiamdaŭra vivo, forlasu ĉi tiun morteman kaj forpasantan suvereneon.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Ne okupiĝu pri ĉi tiu mondo, ĉar per fajro Ni elprovas la oron, kaj per oro Ni elprovas Niajn servantojn.

Ho Filo de Homo![redakti]

Vi deziras oron kaj Mi volas vian liberiĝon el ĝi. Vi supozas vin riĉa posedante ĝin, kaj Mi rekonas vian riĉecon en via apartiĝo de ĝi. Je Mia vivo! Ĉi tio estas Mia scio, kaj tio via fantazio; kiamaniere povas Mia vojo akordiĝi kun la via?

Ho Filo de Homo![redakti]

Donacu Miajn riĉaĵojn al Miaj malriĉuloj, por ke en la ĉielo vi povos ĉerpi el deponejoj de nevelkema splendoro kaj trezoroj de nepereebla gloro. Sed je Mia vivo! Oferi vian animon estas pli glora afero, se vi nur povus vidi per Miaj okuloj.

Ho Filo de l'Homo![redakti]

La templo de la Esto estas Mia trono; purigu ĝin el ĉiuj aferoj, por ke tie Mi establiĝu kaj tiu Mi restu.

Ho Filo de l'Esto![redakti]

Via koro estas Mia hejmo: sanktigu ĝin por Mia descendo. Via spirito estas Mia loko de revelacio: purigu ĝin por Mia manifestiĝo.

Ho Filo de Homo![redakti]

Metu vian manon sur Mian sinon, por ke Mi leviĝu super vi, radianta kaj brileganta.

Ho Filo de Homo![redakti]

Ascendu al Mia ĉielo por ke vi atingu la ĝojon de reunuiĝo, kaj el la kaliko de nepereebla gloro trinkegu la nekompareblan vinon.

Ho Filo de Homo![redakti]

Multaj tagoj pasis super vin dum vi okupiĝadis pri viaj fantaziaĵoj kaj vanaj imagaĵoj. Ĝis kiam vi dormetos sur via lito? Levu la kapon el la dormo, ĉar la Suno leviĝis ĉe la zenito, eble ĝi brilos sur vin per la lumo de l' beleco.

Ho Filo de Homo![redakti]

La lumo estas brilinta sur vin elde la horizonto de la Sankta Monto kaj la spirito de iluminado elspiris en la Sinajo de via koro. Sekve liberiĝu el la vualoj de senutilaj fantazioj kaj eniru en Mian kortegon, por ke vi estu preta por la eterna vivo kaj inda renkonti Min. Tiele la morto ne trafos vin, nek laciĝo, nek maltranvilo.

Ho Filo de Homo![redakti]

Mia eterneco estas Mia kreaĵo, Mi kreis ĝin por vi. Faru ĝin la vesto por via templo. Mia unueco estas Mia manfaritaĵo; Mi forĝis ĝin por vi; vestu vin per ĝi, por ke vi estu ĝis eterne la rivelado de Mia nepereema Esto.

Ho Filo de Homo![redakti]

Mia majesto estas Mia donaco al vi, kaj Mia grandiozeco la signo de Mia mizerikordo al vi. Tio, kio decas al Mi neniu komprenos nek neniu povos ĝin rakonti. Vere, Mi gardis ĝin en Miaj kaŝitaj deponejoj kaj en la trezorejoj de mia ordono, kiel signo de Mia kompato al Miaj servantoj kaj de Mia mizerikordo al Mia popolo.

Ho Infanoj de la Dia kaj nevidebla Esenco![redakti]

Vi estos malhelpataj ami Min, kaj homoj estas perturbataj, kiam ili mencios Min. Ĉar la mensoj ne povas kompreni Min nek la koroj enteni Min.

Ho Filo de l' Beleco![redakti]

Je Mia Spirito kaj je Mia favoro! Je Mia mizerikordo kaj je Mia beleco! Ĉio, kion Mi estas rivelinta al vi per la langvo de potenco kaj skribis por vi per la plumo de povo, estas konforme al viaj kapablo kaj komprenemo, kaj ne al Mia rango kaj la melodio de Mia voĉo.

Ho Idoj de Homoj![redakti]

Ĉu vi ne scias, kial Mi kreis vin ĉiujn el la sama polvo? Por ke neniu laŭdegu sin super la alia. Meditu senĉese en viaj koroj, kiamaniere vi estis kreitaj. Pro tio, ke Ni kreis vin ĉiujn el la sama substanco, devas vi esti kiel ununura animo, marŝi per la samaj piedoj, manĝi per la sama buŝo kaj restadi en la sama lando, por ke elde via plej interna esto pere de viaj faroj kaj agoj, la signoj de unueco kaj la esenco de malavareco estu manifestataj. Tio estas Mia konsilo al vi, ho lumularo! Atentu al ĉi tiu konsilo, por ke vi akiru la frukton de sankteco el la arbo de la mirinda gloro.

Ho Vi Filoj de l' Spirito![redakti]

Vi estas Mia trezorejo, ĉar en vin Mi deponis la perlojn de Miaj misteroj kaj la gemojn de Mia kono. Gardu ilin kontraù la fremduloj inter Miaj servantoj kaj kontraŭ la malpiuloj inter Mia popolo.

Ho Filo de Tiu, Kiu staris per sia propra Ento en la Regno de sia Memo![redakti]

Sciu, ke Mi blovetis en vin ĉiujn la aromojn de sankteco, plene revelaciis al vi Mian vorton, perfektigis pere de vi Mian donacemon kaj deziris al vi tion, kion Mi deziris al Mi mem. Estu kontenta pri Mia volo kaj dankema al Mi.

Ho Filo de Homo![redakti]

Skribu ĉion, kion Ni rivelis al vi per la inko de lumo, sur la tabelon de via spirito. Se ĉi tio ne estas ebla al vi, faru do vian inkon el la esenco de via koro. Se ĉi tion vi ne povas fari, tiam skribu per tiu karmezina inko, kiu estis verŝita sur Mia pado. Ia pli dolĉa estas ĉi tio al Mi ol ĉio alia, ke ĝia lumo pludaŭru por ĉiam.