Bohema esperantisto

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Bohema esperantisto - Český esperantista[redakti]

redaktistoj:

enhavoJaro I-a (1902-1903):[redakti]

Redaktoroj: Josef Krumpholc, Theodor Čejka

Administracio (8);

Aforismoj (3, 18, 26, 47, 52, 59, 68, 80, 83, 84, 87);

Asociacio Internacia de Akademioj (137);

Beaufont L. de: Formace Esperanta (29, 50);

Beers Jan Van: La malsana junulo (47);

Bibliografio (8, 16, 79, 146);

Buddhisto: Du maroj (82);

Conscience Henriko: En vilaĝa tombejo (114);

Couturat Dro L.: Pomocný jazyk mezinárodní (33, 45, 60, 74, 139);

Černý V.: Kristnaska nokto (140);

Dek konsiloj al Esperantaj tradukantoj (35);

Diversaĵoj (56);

El la mondo (68, 85, 101, 118);

Evstifeiev N. P.: Kion ni povas lerni de niaj konkurantoj? (43), Kiel nin povas helpi niaj konkurantoj? (57), Al rusaj geesperantistoj! (73);

Holub J.: Rod, číslo a sklonba jmen podstatných (3, 12), Přídavná jména (13,19), Zájména (27, 49, 62, 123), Internacia korespondado de junaj Esperantistoj (121);

Hovorna (8, 15, 23, 32, 40, 56);

Kofman A.: Esperanto a Rusové (9);

Kompatinda kokideto (84);

Kroniko (53,70, 87, 133);

Krumpholc Josef: Tvorba slov v Esperantě (76, 109), Ke 150. narozeninám Jos. Dobrovského (89, s podobiznou, str. 117), Al 150. festo de naskiĝo de Jos. Dobrovský (91, kun portreto, pĝ. 117);

Kühnl Ed.: Fotofonografo de Červenka (99, kun 4 ilustracioj), Senmetalfadena telegrafio (131, kun 6 ilustracioj);

Lambert Ch.: Pri internacia Akademio Esperanta (94);

Masaryk T. G.: Evoluciismo (105); Mondo Internacilingva (60, 78); Multiĝu similaj faktoj! (130);

Naĵivin Ivan: La haro de Madono (95);

Organizacio de korespondado (71, 88, 104, 120, 136, 148);

Parabolo pri vinberoj (17);

Passy Frédéric: La ideo de l' paco (112);

Podobenství o hroznech (17);

Poljanskij S.: Kredo je l' civilizacio (82);

Prus Boleslav: Ombroj (65);

Redakcio: Co chceme (1); Al niaj amikoj (41), Našim přátelům (42);

Rosegger P.: Lasta ripozo (125, 141);

Rozličnosti (56);

Seleznet I.: Kanto (81);

Tetmajer: Rememoroj (84);

Tolstoj L. N. : La letero pri karmo (63);

Turgeněv I. S.: Dobrá rada (20);

Wasniewski Józef: El la libro de miaj fabloj (25);

Zamenhof Dro L.: Z "Přídavku ke Druhé knize" (6, 14, 21); El "Aldono al la Dua Libro" (6, 14, 21), La feino (35).


Jaro II-a (1904):[redakti]

Adamík Dro Richard: Herbert Spencer (93);

Beaufront L.: Potřeba-li jazyka mezinárodního? (41, 57), Je-li jazyk mezinárodní možný? (73);

Bibiliografio, novaj vortoj (113);

Bourlet Dr. Carlo: Esperanto a pedagogika (99);

Couturat prof. Dr. L.: Pomocný jazyk mezinárodní (3, 44, 60), Delegacio por la alpreno de helpa internacia lingvo (25);

Čejka-Holub: Ukázka z připravovaného slovníku česko-esperantského (123);

Dejmek Petr: La amo (67);

Frazeologie (10, 30, 50);

H.: Kongreso de virinoj. Apoteozo de paco (75);

Heiss Dro Cl.: Praktika komunismo (46, 62);

Holub J.: Zájména - ostatní (6, 28);

Kočič Petar: Pinoj kaj abioj! (107);

Kroniko (20, 36, 53, 69, 84, 124);

Krumpholc J.: Tvorba slov v Esperantě příponami (8, 49, 64, 78);

Kühnl Ed.: Teknika anguleto: Rapide antaŭen! (12), Grandega fotografaĵo (51), Teleaŭtografo (111), Vojaĝo tra "Esperantujo" (65, 80, 103);

Lambert Ch.: Středisko studentů esperantistů (32), Studenta esperantista centro (32);

Lermontov M.: Al la morto de Puŝkin (82) Al Aleksandra osipovna Smirnova (108);

Masaryk T.G.: Citaĵo (35);

Naĵivin Ivan: Infanoj (109);

Organizacio de korespondado (24, 40, 56, 72, 88, 128);

Pearson's Weekly: Kion ni ŝuldas al kvakeroj, "societo de amikoj" (14);

Privat Edmond: En Alpoj (106);

Redakcio: Na prahu ročníku II. (1), Klarigo (19), Vasilij Vasiljevič Vereščagin (77), Festo de neŭtrallingvanoj (92), Rusoj en Azio (101);

Skalská Marie: En nordaj maroj (18, 33);

Storch Gotthard: Kelkaj impresoj de Bohemo en Parizo (89);

Zamenhof Dro L.: Letero de Dro Zamenhof (1).


Redaktoro: Dr. Stan. Kamaryt


Jarkolekto III-a (oktobro 1908 - oktobro 1909):[redakti]

Alferi Heřman: Esperantismo kaj pacifismo (55, 71);

Arbes J.: La unua idealo (74, 90), Apud la lito de solenaskito (136);

Batěk Dr. A.: La rezultato de mia paciga entrepreno (6, 48, 61, 109, 125), Libera penso kaj Esperanto (118);

Beaumont Leprince de: La belulino kaj la besto (28, 75, 91, 106, 123, 139);

Beneš Vojta: Ebriulo (186);

Bouška H. K.: Čtvrtá mezinárodní manifestace esperanta (21, 37);

Bürger JUDr. Jos.: Internaciaj pagoj (58, 70, 80, 102);

Deklarace o podstatě esperantismu (141);

Deklaracio pri esenco de la esperantismo (141); Deklaracio pri la neŭtraleco de la kongresoj de Esperanto (171);

Fischer Dro Enriko: Jak jsem se stal esperantistou (5), Kiel mi fariĝis esperantisto (5);

Fondo de regnaj organizaĵoj de Bohemaj esperantistoj (169, 183);

Fridrich Rudolf: Nemožnost mimovolných vývojových změn v esperantu (149);

Horký Karel: Hundo (188, tr. H. K. Bouška);

Informace a dokumenty (18, 34, 65, 96, 114, 130, 146, 177, 193);

Krejčí Dr. Frant.: Signifo de L. N. Tolstoj (3, 24), Signifo de la esperantismo en la kultura evolucio (156), Význam esperantismu ve vývoji kulturním (181);

Kronika a komentář (13, 32, 49, 63, 79, 93, 111, 127, 143, 172, 191);

Krumpholc Jos.: Ideo de J. A. Comenius pri la lingvo universala (1, 26, 57, 73, 88, 105, 120, 135), Jazyk všeslovanský a esperanto (53, 69, 85, 101, 117);

Kamaryt St.: Progresismo kaj konservativismo (60), Organisace praktického užívání esperanta (132, 154);

Libroj kaj gazetoj (19, 35, 50, 66, 81, 97, 115, 131, 147, 178, 193);

Machar J. S.: Antaŭ Jeruzalemo (47, tr. R. Fridrich), Antikva Roma (163, tr. R. Hromada);

Masaryk T. G.: Laboro kontraŭ revolucio (121);

Mužík Aur. Eug.: La bufo (4);

Neruda Jan: Kien ĝin doni? (164, 184, tr. J. Vostatek);

Novotný-Kolenský prof. PhC. Vojtěch: Pri loka propagando de Esperanto (159);

Prohlášení o nestrannosti sjezdů esperantských (171);

Raportoj kaj notizoj (9, 30, 49, 62, 77, 126, 190);


Jarkolekto IV-a (oktobro 1909 - oktobro 1910):[redakti]

Barvíř Jos.: Pátá mezinárodní manifestace esperanta (17);

Bouška H. K.: Zamenhof (20), První všerakouský sjezd esperantistů (99);

Bšk: Mladí čeští esperantisté, Junaj bohemaj esperantistoj (93);

Diversaj komunikoj (64);

Erben K. J. (tr. B.S.E.): La ora trezoro (106, 140);

Eydelnanth Joseph: Antisemitismo kaj progreso (3, 24, 41, 70);

Fridrich Rudolf: La moravia karsto (155, 187), První manifestace moravských esperantistů (161);

Guth Dr. Jiří: Turismo en Bohemujo kaj Moravio (152);

Christaller prof.: Esperanto ve škole (34, tr. Božena Vaníčková)

Informace a dokumenty (12, 117, 190);

Jirásek Alois: Konscienco (132, tr. Jos. Barvíř);

Kaliszewski J.: La juĝo (53, 72, tr. Kabe);

Kamaryt Stan.: Propagando de internaciaj movadoj (68, 88), Optimismo (102, 130);

Kronika a komentář (9, 26, 56, 111, 141);

Krejčí F. V.: Deveno de la religio (51, tr. Bouška);

Krumpholc Jos.: Význam esperanta pro Čechy a Slováky (1, 33, 49, 65, 81, 97, 166, 177);

Libroj kaj gazetoj (14, 31, 60, 78, 120, 191);

Machar J. S.: Konfesoj de la literaturisto (44, tr. Bouška);

Masaryk T. G.: Moderna amo (86, tr. Hromada);

Neruda Jan: Kiel sinjoro Vorel fumumis sian marŝaŭman pipon (156, 170, tr. Bouška);

Niall Rl.: La nokto en la granda mortinta koro de Aŭstralio (5);

Otcovský Jan: Sub esperantista standardo (103);

Procházka Fr.: Leonido (25, tr. Fridrich), Alta odono (55, tr. Fridrich), Justeco (75), Ŝtelistoj kaj ŝlosiloj (93);

Raportoj kaj notizoj (7, 75, 107, 172);

Různá sdělení (48);

Tolstoj L. N.: La patriotismo kaj registaro (145, 168, 178);

Trummlitz Ern.: La sep korvoj (90);

Zamenhof L.L.: O vzniku esperanta (67, 82, 129, tr. Karel Maršík), Proverbaro esperanta (158);

Zprávy spolkové (13, 30, 59, 119, 176);


Redaktoro: Hynek Karel Bouška


Jarkolekto V-a (oktobro 1910 - oktobro 1911):[redakti]

Bouška H. K.: Šestá mezinárodní manifestace esperantistů (1, 17);

Diversaj komunikoj (88, 99, 120);

Fridrich Rud.: Pro esperanto (49, 65);

Genestel: Dogmo kaj vivo (146), Laŭ tradicio (147);

Hmd: La revuo de l' esperantista gazetaro (189);

Horký: Kvar anĝeloj (55), Informace a dokumenty (11, 44, 60, 85);

Kamaryt Dr. Stan.: Spor o methodu vývoje mezinárodního jazyka (33, 121, 133), Neŭtraleco de esperanto (4, 69);

Krejčí Dr. Fr.: La evolucio de Tolstoj (35), Apostolo de la humaneco (51, 74);

Kronika a komentář (12, 24, 42, 57, 80, 106, 155);

Krumpholc Jos.: L. N. Tolstoj kaj esperanto (52, 101);

Libroj kaj gazetoj (14, 30, 46, 60, 96, 114, 158);

Lorenz Frant. Vl.: Deveno de la maizo (39);

Masaryk T. G.: La esenco kaj evolucio de la humaneca ideo (38, 72), Pri la socialismo (90, 143, tr. Bouška);

Neruda Jan: Tago kaj nokto (8, tr. H.K.Bouška), Kiel okazis, ke Aŭstrio ne estis detruita (75, 104, 125, 148, tr. Bouška);

Orzeszko Eliza: La virino kaj amo (6, tr. Zamenhof);

Problemoj kaj opinioj (10, 22, 41, 56, 79, 91, 153, 185, 188);

Raportoj kaj notizoj (9, 40, 78, 90, 187);

Různá sdělení (88, 132);

Sienkiewicz H.: Mia amiko Swietecki (21, tr. Grabowski);

Studničková Božena: Najtingalo kaj juna poeto (55);

Zamenhof Dr. L. L.: Účel sjezdů esperantistů (8); La celo de l' esperantistaj kongresoj (8);

Zprávy spolkové (13, 27, 45, 60, 86, 113, 157);


Jarkolekto VI-a (junio-decembro 1912):[redakti]

Bouška H. K.: La blindiga esperantismo (38, 114);

Cart Th.: Kio ne estis, estas (25, tr. Fridrich)

Daudet Alf.: Pri homo kun ora cerbo (105)

Diversaj komunikoj (63)

Havran Jan: Esperanta epizodo (102)

Horký Karel: Maljuna aktoro (5, tr. Stejskal)

Informace a dokumenty (14, 30, 57)

Jazykový rádce (15, 31, 58, 78)

Kamaryt Dr. Stan.: Moje jubileum (117); Popolo esperantista (105), Morala nihilismo (112), Solidareco (81)

Kronika a komentář (9, 27, 53, 77)

Libroj kaj gazetoj (16, 31, 61)

Mahen Jiří: Hundo en la ĉielo (23, tr. Havran)

Machar J. S.: Benedek (84, tr. Fridrich)

Margall F.Pi. y: La milito (2);

O.S.: Stanovy Svazu českých esperantistů (47);

Otcovský J.: Bonaj okuloj (69)

Problemoj kaj opinioj (8, 27, 51)

Raportoj kaj notizoj (8, 26, 50, 76)

Redakce: Našim přátelům (113);

Richepin Jean: Trezoro de malriĉuloj (3, tr. Fridrich)

Různá sdělení (16, 64)

Schmidt Mil.: Esperanto mezi Čechy v roce 1911 (19);

Šrámek Fráňa: Saĝo de la vivo (72, tr. Bartoš)

Vlček Jar.: La tuteŭropa emancipo de l' homa spirito (23, tr. Fridrich)

Zamenhof L.L.: Rozhřešemí otázky pomocného jazyka mezinárodního (17, 33, 65, tr. Hromada); Význam překladu bible (7, tr. Hromada); Signifo de la traduko de la Biblio (7); Deveno de la nomo esperanto (76), Původ jména esperanto (76);

Zeyer Julius: Ĥina rakonto (45, tr. Fridrich)

Zprávy spolkové (15, 32, 60, 80)


Příloha

Bouška H. K.: Lidový kurs esperanta pro začátečníky

Neruda Jan: Pri la sonoriletoj de Loreta (11, tr. Bouška)