Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio?/III

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
III.
La vivkondiĉoj de l’ sovetiaj proletoj

Ĉe tia konkludo Ruper tre ekscitiĝis k parolis pri la grandiozaj atingoj de la unua kvinjara plano, pri la Dnieprostroi, pri la mirinda gvidkapablo de Stalin la Granda, kiu per fera mano tute aliigas la fizionomion de Sovetio. Li akcentis, ke sub la caro la rusa popolo estis duonsovaĝa k sekve, ke oni ne povas postuli, ke ĝi jam estu atinginta la nivelon de plenkultura vivo. Futer silente aŭskultis kun ironia mieno, dum Iver komencis per kreto starigi sur nigran tabulon la sekvantajn tabelojn:

Lenin kaŭras sur ŝtupo de podio dum iu Kongreso de Komintern
MONATA BUĜETO DE DIVERSAJ FAMILIOJ LABORISTAJ EN MOSKVO
(EN RUBLOJ FINE DE 1934)
1 fraŭlo 1 salajrulo
2 sensalajruloj
el kiuj
1 infano
1 salajrulo
3 sensalajruloj
el kiuj
1 infano
2 salajruloj
2 sensalajruloj
el kiuj
1 infano
2 salajruloj
3 sensalajruloj
el kiuj
2 infanoj
2 salajruloj
4 sensalajruloj
el kiuj
3 infanoj
1) Nutrado…… 49,20 80,74 103,13 129,94 152,33 174,74
2) Luprezo por unu ĉambro[1]. 12,— 15,— 15,— 20,— 25,— 30,—
3) Vestoj k tolaĵoj. 12,50 25,— 31,25 37,50 43,75 50,—
4) Diversaj elspezoj[2]…… 29,— 48,— 56,50 67,— 75,50 84,—
Sumo…… 102,70 168,74 205,88 254,44 296,58 338,74


PREZO EN PARIZO (EN FRANKOJ, FINE DE 1934) DE LA AĴOJ, KIUJN POVAS AĈETI MOSKVAJ FAMILIOJ PER SIA MONATA SALAJRO. (Varoj proksimume samvaloraj)
1 fraŭlo 1 salajrulo
2 sensalajruloj
el kiuj
1 infano
1 salajrulo
3 sensalajruloj
el kiuj
1 infano
2 salajruloj
2 sensalajruloj
el kiuj
1 infano
2 salajruloj
3 sensalajruloj
el kiuj
2 infanoj
2 salajruloj
4 sensalajruloj
el kiuj
3 infanoj
1) Nutrado…… 167,05 242,85 287,90 409,90 454,90 499,85
2) Luprezo por unu ĉambro… 60,— 60,— 60,— 60,— 70,— 80,—
3) Vestoj k tolaĵoj. 16,— 32,— 40,— 48,— 56,— 64,—
4) Diversaj elspezoj…… 72,— 110,— 122,— 157,50 174,50 192,50
Sumo…… 315,05 444,85 509,90 675,40 755,40 836,35


Iver: Kion ni konkludu per la komparo de la du apudaj tabeloj? Nerefuteble ili pruvas, ke la vivnivelo de sovetia laboristo estas almenaŭ trioble malpli alta ol tiu de franca laboristo, ĉar ĉi tiu lasta povas per sia salajro aĉeti trifoje pli da aĵoj ol lia sovetia kolego. Tia estas la stato de l’ grandega plimulto da sovetianoj, 18 jarojn post la venko de l’ revolucio. Kaj malgraŭ tio, ke el kapitalistaj landoj venis grandkvante maŝinoj, aparatoj, inĝenieroj, teknikistoj ktp. por helpi al la industriigo de la lando.

Mi aldiru, ke la situacio de l’ kampuloj, post la starigo de «kolĥozoj», estas eĉ konsiderinde pli malbona ol tiu de la industriaj laboristoj. La ekspluatado super la kampularo estas vere monstra k kruelega. Por havi ekkomprenon pri tio, sufiĉas scii, ke la registaro perforte prenas la tritikon de la kamparanoj laŭ prezo, kiun ĝi difinas mem k sub formo de pano revendas tiun tritikon dekoble pli kare al la urbanoj. Tiu simpla fakto montras ĝis kia grado la ŝvito k sango de l’ kampuloj estas elsuĉataj.

Futer: En 1917, la kampularo subtenis la bolŝevikojn, kiuj promesis al ili teron k pacon; hodiaŭ ili konstatas amare, ke nur «kolĥozan» servuton ili ricevis — plus ŝancon morti en la ruĝa armeo dum la nun prepariĝanta milito…

Ruper: Mi tute ne kredas je tiaj malicaj asertoj, ili ne povas forigi la pruvon, ke la situacio pli k pli boniĝas en Sovetio, ĉar en januaro nunjare la registaro povis nuligi la sistemon de pankartoj. Vi devus mencii tiun fakton k ne ĉion bildigi per nigraj koloroj…

Iver: Nu, ĉar vi donas al mi la okazon paroli pri la forigo de l’ pankartoj, ni do vidu, kion signifas tio. Vi certe estos konsternata ĉe la ekscio, ke en tiu decido, pri kiu blufe paroladis la tuta ortodoksa komunista gazetaro, kuŝas ankoraŭ granda trompo, firuza artifiko. La nombroj parolu:

Antaŭmilite 1925-27 1933 1934 1935[3]
1) Prezo de unu kilogramo da tritika pano en Moskvo (rubloj) 0,075 0,23 0,60 1,20 2,00
2)»sekala»»» 0,025 0,10 0,30 0,60 1,20
3) Monata, nominala salajro meza en Moskvo (rubloj) 25-30 100-110 140 150 165
4) Valoro de monata salajro en kilogramoj da tritika pano en Moskvo (rubloj) 375[4] 450[4] 235 125 82,50


Kiel montras tiu tabelo, ni vidas, ke la plialtiĝo de l’ salajroj okazas malpli rapide ol la plikariĝo de l’ pano. De 1934 ĝis 1935 ĝi eĉ duobliĝis, rilate al la sekala pano, dum la salajroj plialtiĝis nur je 10 %. Do la kruda, terura fakto estas, ke en 1913 k antaŭ la famaj kvinjaraj planoj, laboristo povis per sia monata salajro aĉeti en Moskvo pli ol 400 kilogramojn da pano k nuntempe nur 82,50!!

Rimarkinde ankaŭ estas, ke en Parizo laboristo, enspezanta 800 frankojn monate (k tiu salajro respondas al la tute malaltaj), povas per tiu sumo aĉeti 485 kilogramojn da tritika pano.

Se vi bonvolas atente esplori tiujn tabelojn, vi ankaŭ ektrovos, ke senlaborulo kun edzino k infano ricevas en Parizo subvencion (528 fr.) per kiu li povas vivi same bone kiel per 300 rubloj en Moskvo. Se oni memoras, ke la meza salajro tie estas nur 165-rubla, tiel vi denove povos prezenti al vi ĝustan bildon pri la vivkondiĉoj de simplaj laboristoj en la «lando de l’ proleta diktaturo».

  1. Ĝenerale la laboristaj familioj en Sovetio disponas nur unu solan ĉambron.
  2. En tiu fako estas enkalkulataj: ĵurnalo, tramo, petrolo, tabako, sapo, alumetoj, salo, teo, vodko ktp.
  3. Depost la forigo de l’ pankartoj.
  4. 4,0 4,1 La materia vivnivelo ĉe la apogeo de la «Nep» (1925-27) estis proksimume egala al la antaŭmilita. La diferenco inter la nombroj 375 k 450 estas klarigebla per la fakto, ke la prezoj por la agrikulturaj produktaĵoj, rilate al la industriaj, estis en 1925-27 malaltiĝintaj, kompare kun tiuj en 1913, kiam la prezoj por la industriaj produktaĵoj estis altiĝintaj.