Saltu al enhavo

Originala Verkaro/V/A

El Vikifontaro


A. JAM PRESITAJ LETEROJ
Bedaŭrinde ne ĉie estis eble, precize datumi la leterojn de ĉi tiu parto, ĉar la redaktantoj de la gazetoj kelkfoje ne presigis la daton de la leteroj ricevitaj de Zamenhof. Sed estas ne malfacile, konstati minimume la jaron, kelkfoje ankaŭ la monaton, aŭ laŭ la enhavo mem aŭ laŭ la tempo, en kiu aperis la koncerna gazetnumero.

La surskriboj de la leteroj kompreneble ne estas de Zamenhof mem, sed de la redaktantoj. Do, mi donas ilin en kursivaj literoj kaj en krampoj. Por ŝpari la spacon, mi ankaŭ donas la subskribojn de Zamenhof nur, se ili ne estas la de li poste kutime uzataj.

1. Al Leopold Einstein, Nürnberg, 1888
2. Al s-ro D. Gurevitz, Odeso, 14. IX. 1890
3. Eltiro el privata letero al s-ro B. (N. Borovko), 189?
4. Eltiro el privata letero al W. H. Trompeter (D-ro Zamenhof pri reformoj), ankaŭ sub la titolo: (Pri la entrepreno de s-ro Wahren), fine de 1895 aŭ komence de 1896
5. Al s-ro Paul Fruictier, Paris (Pri la landnomoj), 1902
6. Al s-ro Seynaeve (Pri la eventuala aranĝo de internacia kongreso kaj pri la starigo de ia „Akademio“ aŭ „Centra Komitato“, kia nun estas nia „Lingva Komitato“.), 1903
7. Al la Berlinaj Esperantistoj (Pri la ortografio de propraj nomoj), 1904
8. Respondo al Kapitano Capé (Pri la novaj vortoj de la germana vortaro), 1904
9. Al s-ro J. Borel, Berlin, 13. IX. 1904
10. Al la redakcio de „Lingvo Internacia“, 1905
11. Al la redakcio de „Lingvo Internacia“ (Rimarkigoj pri „Virineto de l’ Maro“), 1905
12. Al la Pariza grupo (Pri „Tutmonda Ligo Esperantista“), 1905
13. Ekstrakto el letero al s-ro Gaston Moch, 12. V. 1905
14. Al s-ro A. Michaux (Pri „Tutmonda Ligo Esperantista“), 1905
15. Ekstrakto el letero al s-ro Gaston Moch, 29. IX. 1905
16. Al s-ro Fr. Schneeberger  (Pri la Dua Universala Kongreso de Esperanto en Svisujo 1906), 2. X. 1905
17. Ekstrakto el letero al s-ro Gaston Moch, 7. X. 1905
18. Danka letero al la Franca Ministro de la Publika Instruado (okaze de akcepto en la Honoran Legion), 1905
19. Al la Roma Societo Esperantista „Imperiosa Civitas“, 4. I. 1906
20. Al la redaktoro de „Esperantisten“ (P. Ahlberg, Stockholm), 1906
21. Al Leŭtenanto Bayol, Saint-Cyr, 4. III. 1906
22. Al anglaj esperantistoj, 1906
23. Cirkulera letero al ĉiuj esperantistoj, ? Marto 1906
24. Al la redaktoro de „Germana Esperantisto“ (Jean Borel) (Pri festotago de la esperantistoj), 1. V. 1906
25. Al s-ro R. Codorniu, prezidanto de la Hispana Societo, 2. VI. 1906
26. Al sinjoroj Stephens, 13. X. 1906
27. Al la sekretario de la Sveda Esperantista Societo (P. Ahlberg, Stockholm), 16. XII. 1906
28. Al d-ro L. Couturat (Pri la „Delegacio“), 13. I. 1907
29. Al la redaktoro de la Amerika Esperantisto (Pri eldono de Amerika Esperantista ĵurnalo), 1907
30. Al…?, 1907
31. Al s-ro P. Corret, 1907
32. Cirkulera letero al ĉiuj esperantistoj, 18. I. 1908
33. 1-a letero al „Voĉo de Kuracistoj“, 31. I. 1908
34. Al la Brita Asocio, 25. III. 1908
35. 2-a letero al „Voĉo de Kuracistoj“, ? Aprilo 1908
36. Al franca esperantisto (?) (Pri la Lingva Komitato) ankaŭ sub la titolo (Pri projekto de Reprezentantaro kaj Akademio), 24. IV. 1908
37. Al „konata Pariza Esperantisto“ (Carlo Bourlet) (Pri s-ro de Beaufront), 27. VI. 1908
38. Al Universala Esperanto-Asocio (H. Hodler) , ? Julio 1908
39. Al la redakcio de „Informaj Raportoj“, Wien, 11. XII. 1908
40. Al la German-Aŭstria Esperantista Ligo, Wien, 16. XII. 1908
41. Letero al s-ro F. de Ménil, Paris (Pri la gazeto „Franca Esperantisto“), 16. XII. 1908
42. Al s-ro H. Sentis, Grenoble, 22. XII. 1908
43. Al la „Belga Esperantisto“, fine de 1908
44. Al s-ro C. McPherson (Pri la kartludo „Feliĉaj familioj“), 1909
45. Publika letero („Danko“ okaze de la kvindeka datreveno de naskiĝo), 20. XII. 1909
46. Lasta saluto al Barcelono, 1909
47. Al la Ligo de Germanlingvaj Aŭstriaj Grupoj Esperantistaj, ? Januaro 1910
48. Al s-ro Paul de Lengyel, redaktoro de „Juna Esperantisto“ , 17. II. 1910
49. Al Antido (René de Saussure), 1910
50. Al la VI. Germana Esperantista Kongreso, 1911
51. Al s-ro H. Stahlberg, Rakvere (Pri „Kalevipoeg“), 5. X. 1911
52. Letero al The British Esperantist (Pri la Deveno de la Verda Stelo), 30. XII. 1911
53. Al la redaktoro de la „Pola Esperantisto“ (Pri Rajtigitaj Delegitoj kaj pri la Centra Organizo), 1912
54. Al la redaktoro de „La Ondo de Esperanto“ (Pri la „Delegacio“), 10. IX. 1913
55. Al la redaktoro de „Libera Penso“, 1914
56. Al pastro J. Cyprian Rust (Pri la „Malnova Testamento“), 3. III. 1915
57. Al Universala Esperanto-Asocio, 1916