Uzanto:Wierzbowski/provejo

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

I. Antaŭparoloj

1. Antaŭparolo al la „Unua Libro“, 1887
2. Antaŭparolo al la „Dua Libro de l’ lingvo Internacia“, 1888
3. Aldono al la „Dua Libro de l’ lingvo Internacia“, 1888
4. Antaŭparolo al la vortaro de la lingvo „Esperanto“, 1889
5. Antaŭparolo al la Meza Vortaro internacia—germana, 1889
1891 (noto de Johannes Dietterle)
6. Antaŭparolo al la unua eldono de la Fundamenta Krestomatio, Aprilo 1903
7. Antaŭparolo al la Fundamento de Esperanto, Julio 1905
8. Antaŭparolo al la „Proverbaro Esperanta“, 1905
9. Antaŭparolo al la kvina eldono de la Fundamenta Krestomatio, Junio 1907
10. Antaŭparolo al la dua eldono de la „Wörterbuch Esperanto—Deutsch“, 1907?
11. Antaŭparolo al la Psalmaro, 1908
12. Antaŭparolo al la Vortaro Esperanto—Rusa, 1909
13. Antaŭparolo al la Lingvaj Respondoj, 1910
14. Antaŭparolo al la Genezo, 1910
15. Antaŭparolo al la Plena Vortaro Rusa—Internacia, 1910
16. Antaŭklarigo al la Proverbaro Esperanta, 1910
17. Antaŭparolo al „La Batalo de l’ vivo“, 1910


III. Traktaĵoj

1. Esperanto kaj Volapük, 1889—1890
2. Esenco kaj Estonteco de la Ideo de Lingvo Internacia, 1900
Hilelismo-Homaranismo, antaŭrimarkigo al la sekvantaj n-roj 3—11
3. Dogmoj de Hilelismo, 1906
4. Aldono al la „Dogmoj de Hilelismo“, 1906
5. Letero al Kofman (Odeso?) (Pri la lingvo de l’ hilelistoj), 15. (28.) V. 1901
6. Homaranismo (Hilelismo), 1906
7. Pri la homaranismo. Respondo al P-ro Dombrovski, 1906
8. Nefermita letero al s-ro de Beaufront, 1906
9. Homaranismo, 1913
10. Fragmentaj partoj el nepresita manuskripto (Projekto de alvoko al kongreso por neŭtrale-homa religio), 1917
11. Respondo de la 30. VI. 1914 (al invito partopreni fondon de „Hebrea Ligo“), 1914
12. Gentoj kaj Lingvo Internacia. Memuaro verkita por la Kongreso de Rasoj, 26.—29. de Julio 1911 en London
13. Post la Granda Milito. Alvoko al la Diplomatoj, 1915
14. (Vortoj de lasta konfeso), 1917


IV. Paroladoj

1. Gramofona Parolado okaze de la unua datreveno de la fondo de la Londona Esperanto-Klubo, 12. Jan. 1904
2. Unua Kongreso 1905 en Boulogne-sur-Mer, 1905
3. Parolado en la Unua Ĝenerala Kunveno, 7. Aŭgusto 1905
4. Oficiala Parolado ĉe la Festeno, 1905
5. Dua Kongreso en Genève , 1906
6. Tria Kongreso en Cambridge, 1907
7. Parolado en la Guildhall de Londono, 21. Aŭg. 1907 (Pri Plibonigoj kaj Patriotismo)
8. Kvara Kongreso en Dresden, 1908
9. Kvina Kongreso en Barcelona, 1909
10. Parolado pri Universala Esperanto-Asocio ĉe la malferma kunveno de U.E.A. en Barcelona, 1909
11. Sesa Kongreso en Washington, 1910
12. Ferma Parolado en Washington, 1910
13. Parolado ĉe la Solena Malfermo de la Prepara Konferenco de Ruslandaj Esperantistoj en St. Peterburg, 1910
14. Sepa Kongreso en Antwerpen, 1911
15. Oka Kongreso en Kraków, 1912
16. Respondo de d-ro Zamenhof, 1913, post kiam li en Bern estis akceptinta oran medalon kaj bukedon
17. Parolado super la Tombo de Karlo Bourlet, 1913


V. Leteroj
A. Jam presitaj leteroj

1. Al Leopold Einstein, Nürnberg, 1888
2. Al s-ro D. Gurevitz, Odeso, 14. IX. 1890
3. Eltiro el privata letero al s-ro B. (N. Borovko), 189?
4. Eltiro el privata letero al W. H. Trompeter (D-ro Zamenhof pri reformoj), ankaŭ sub la titolo: (Pri la entrepreno de s-ro Wahren), fine de 1895 aŭ komence de 1896
5. Al s-ro Paul Fruictier, Paris (Pri la landnomoj), 1902
6. Al s-ro Seynaeve (Pri la eventuala aranĝo de internacia kongreso kaj pri la starigo de ia „Akademio“ aŭ „Centra Komitato“, kia nun estas nia „Lingva Komitato“.), 1903
7. Al la Berlinaj Esperantistoj (Pri la ortografio de propraj nomoj), 1904
8. Respondo al Kapitano Capé (Pri la novaj vortoj de la germana vortaro), 1904
9. Al s-ro J. Borel, Berlin, 13. IX. 1904
10. Al la redakcio de „Lingvo Internacia“, 1905
11. Al la redakcio de „Lingvo Internacia“ (Rimarkigoj pri „Virineto de l’ Maro“), 1905
12. Al la Pariza grupo (Pri „Tutmonda Ligo Esperantista“), 1905
13. Ekstrakto el letero al s-ro Gaston Moch, 12. V. 1905
14. Al s-ro A. Michaux (Pri „Tutmonda Ligo Esperantista“), 1905
15. Ekstrakto el letero al s-ro Gaston Moch, 29. IX. 1905
16. Al s-ro Fr. Schneeberger  (Pri la Dua Universala Kongreso de Esperanto en Svisujo 1906), 2. X. 1905
17. Ekstrakto el letero al s-ro Gaston Moch, 7. X. 1905
18. Danka letero al la Franca Ministro de la Publika Instruado (okaze de akcepto en la Honoran Legion), 1905
19. Al la Roma Societo Esperantista „Imperiosa Civitas“, 4. I. 1906
20. Al la redaktoro de „Esperantisten“ (P. Ahlberg, Stockholm), 1906
21. Al Leŭtenanto Bayol, Saint-Cyr, 4. III. 1906
22. Al anglaj esperantistoj, 1906
23. Cirkulera letero al ĉiuj esperantistoj, ? Marto 1906
24. Al la redaktoro de „Germana Esperantisto“ (Jean Borel) (Pri festotago de la esperantistoj), 1. V. 1906
25. Al s-ro R. Codorniu, prezidanto de la Hispana Societo, 2. VI. 1906
26. Al sinjoroj Stephens, 13. X. 1906
27. Al la sekretario de la Sveda Esperantista Societo (P. Ahlberg, Stockholm), 16. XII. 1906
28. Al d-ro L. Couturat (Pri la „Delegacio“), 13. I. 1907
29. Al la redaktoro de la Amerika Esperantisto (Pri eldono de Amerika Esperantista ĵurnalo), 1907
30. Al…?, 1907
31. Al s-ro P. Corret, 1907
32. Cirkulera letero al ĉiuj esperantistoj, 18. I. 1908
33. 1-a letero al „Voĉo de Kuracistoj“, 31. I. 1908
34. Al la Brita Asocio, 25. III. 1908
35. 2-a letero al „Voĉo de Kuracistoj“, ? Aprilo 1908
36. Al franca esperantisto (?) (Pri la Lingva Komitato) ankaŭ sub la titolo (Pri projekto de Reprezentantaro kaj Akademio), 24. IV. 1908
37. Al „konata Pariza Esperantisto“ (Carlo Bourlet) (Pri s-ro de Beaufront), 27. VI. 1908
38. Al Universala Esperanto-Asocio (H. Hodler) , ? Julio 1908
39. Al la redakcio de „Informaj Raportoj“, Wien, 11. XII. 1908
40. Al la German-Aŭstria Esperantista Ligo, Wien, 16. XII. 1908
41. Letero al s-ro F. de Ménil, Paris (Pri la gazeto „Franca Esperantisto“), 16. XII. 1908
42. Al s-ro H. Sentis, Grenoble, 22. XII. 1908
43. Al la „Belga Esperantisto“, fine de 1908
44. Al s-ro C. McPherson (Pri la kartludo „Feliĉaj familioj“), 1909
45. Publika letero („Danko“ okaze de la kvindeka datreveno de naskiĝo), 20. XII. 1909
46. Lasta saluto al Barcelono, 1909
47. Al la Ligo de Germanlingvaj Aŭstriaj Grupoj Esperantistaj, ? Januaro 1910
48. Al s-ro Paul de Lengyel, redaktoro de „Juna Esperantisto“ , 17. II. 1910
49. Al Antido (René de Saussure), 1910
50. Al la VI. Germana Esperantista Kongreso, 1911
51. Al s-ro H. Stahlberg, Rakvere (Pri „Kalevipoeg“), 5. X. 1911
52. Letero al The British Esperantist (Pri la Deveno de la Verda Stelo), 30. XII. 1911
53. Al la redaktoro de la „Pola Esperantisto“ (Pri Rajtigitaj Delegitoj kaj pri la Centra Organizo), 1912
54. Al la redaktoro de „La Ondo de Esperanto“ (Pri la „Delegacio“), 10. IX. 1913
55. Al la redaktoro de „Libera Penso“, 1914
56. Al pastro J. Cyprian Rust (Pri la „Malnova Testamento“), 3. III. 1915
57. Al Universala Esperanto-Asocio, 1916


VI. Originalaj poemoj

1. La Espero, 1890
2. La Vojo, 1896
3. Al la fratoj, 1889
4. Mia Penso, 1887
5. Ho, mia kor’, 1887
6. Preĝo sub la verda standardo, 1905
6a. Lasta strofo de la „Preĝo sub la verda standardo“, 1906
7. Al la „Esperantisto“, 1893
8. Saluto al „Verda Radio“, 1911
9. Pluvo, 1909